Zážitková environmentálna a globálna výchova

Termíny:
26.09.2017 Košice: Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice – 6. poschodie, miestnosť č. 600
27.09.2017 Poprad: Hotel Satel, Mnoheľova 5
03.10.2017 Lučenec: Hotel Slovan, Železničná 25, Lučenec
04.10.2017 Nové Zámky: Hotel Korzo, Rákocziho 12, Nové Zámky
16.10.2017 Žilina: Penzión Vix, Sládkovičova 3, Žilina
19.10.2017 Rožňava: Hotel Kras, Šafárikova 52, Rožňava
24.10.2017 Trnava: SOŠ Obchodu a služieb, Lomonosovova 6, učebňa 311, Trnava
25.10.2017 Trenčín: Gastrocentrum, Hviezdoslavova 5, Trenčín

 

Lektori:

  • RNDr. Silvia Szabóová, Ing. Štefan Szabó, o.z. SOSNA
  • Richard Medal, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín

Poďte s nami zažiť zážitkovú environmentálnu a globálnu výchovu. Zmena klímy, environmentálna spravodlivosť, práva prírody, biodiverzita, udržateľná spotreba nerastných surovín a pod. sú vzájomne prepojené a týkajú sa nás všetkých. Skúste na vlastnej koži zažiť prepojenia medzi týmito fenoménmi odohrávajúcimi sa pred našimi očami. Čakajú vás inovatívne a zážitkové metódy, kritické, otvorené a systémové myslenie, ktoré budeme smerovať k aktívnemu občianstvu.

Program je postavený na práci v skupinách a spoločnom riešení úloh. V pripravených aktivitách, ale aj špeciálne vybraných videách sa pozrieme spoločne na to, či náš každodenný život vplýva na environmentálne problémy, či ovplyvňuje život ľudí a charakter krajiny v iných štátoch a podnebiach. Uvidíme lokálny a globálny pohlaď na tému a zistíme naše osobné postoje k možným zmenám konania.

Školenie je určené pre učiteľov rôznych predmetov na 2. stupni základných škôl a stredných škôl. Cieľom školenia je podporiť učiteľov pri implementácii prvkov globálnej výchovy do vyučovania ako prierezovej témy, ktorá prechádza rôznymi vyučovacími predmetmi. Školenie prispeje k prehĺbeniu vlastných profesijných kompetencií pedagógov a predstaví metodiku pre rozvoj kompetencií žiakov a ich mobilizáciu smerom k rozvoju aktívneho občianstva v globálnom pohľade.

Absolventi školenia dokážu efektívne rozvíjať osobnosti žiakov tak, aby žiaci:

  • získali komplexný pohľad na problematiku environmentálnej spravodlivosti;
  • pochopili príčiny a následky zmeny klímy a environmentálnej migrácie;
  • si uvedomili súvislosti medzi vlastným konaním a globálnymi zmenami;
  • si vytvorili kritické postoje a zodpovedné správanie;
  • si aktivovali kreatívne myslenie a stratégie riešenia problémov.

Ďalšie vzdelávacie materiály a aktivity pre prácu so žiakmi nájdete na
http://www.sameworld.eu/educational-platform/

Vyplnenú návratku prosím zašlite najneskôr 5 pracovných dní pred termínom školenia na e-mailovú adresu: tothova@sccd-sk.org

Program školenia

08:30 09:15 Otvorenie a úvod do vzdelávacích materiálov (prezentácia projektov a vzdelávacej platformy)
09:15 10:15 1. aktivita
10:15 11:15 2. aktivita
11:15 11:30 Občerstvenie
11:30 12:30 3. aktivita
12:30 13:30 4. aktivita
13:30 14:30 Obed