Webináre

Primárne karty

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre PZ a OZ škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

Webináre (skratka od webový seminár) je interaktívny seminár, ktorého sa môžu záujemcovia zúčastniť prostredníctvom webových stránok či ďalších služieb internetu. Webinár predstavuje nový spôsob vzdelávania s využitím siete internet – je to spravidla živá a interaktívna prezentácia v reálnom čase, ktorej sa poslucháči môžu zúčastniť prostredníctvom chatu alebo klásť otázky prostredníctvom mikrofónu, zdieľať videá, súbory či iný multimediálny obsah. Webinár trvá spravidla 60 – 120 minút. Ekvivalent informačných a odborných seminárov.

V ponuke webinárov nájdete presne určený čas a spôsob prihlásenia, prihláseným účastníkom bude zaslaný link na účasť.
Záznam z webinárov bude k dispozícii na stránke MPC v časti odborno-metodická pomoc.

Zoznam webinárov a možnosť prihlásiť sa.


Kalendár webinárov

Po Ut St Št Pi So Ne
28
29
30
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
Vplyv toxického stresu na psychický vývin dieťaťa/žiaka

Vplyv toxického stresu na psychický vývin dieťaťa/žiaka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ŠVP , METODICKÁ PODPORA

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s pojmom toxický stres, čo vyvoláva toxický stres, aké sú jeho prejavy a ako eliminovať prejavy toxického stresu u dieťaťa/žiaka

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1 Čo je to toxický stres, jeho prejavy

2 Eliminácia prejavov toxického stresu u dieťaťa/žiaka

5. október 2020 - 13:00
PaedDr. Elena Cinová
 
Tvorba príprav v prostredí Edupage

Tvorba príprav v prostredí Edupage

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať tvorbu príprav a testov v prostredí Edupage prostredníctvom plánov a nástrojov platformy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
5. október 2020 - 14:00
PaedDr. Monika Popluhárová
 
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Začiatok podujatia: 
utorok, 6. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 6. október 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Štruktúra, obsah a príncípy gradácie kompetencií profesijných štandardov učiteľa materskej školy a  ich využitie v personálnom riadení školy. Tvorba portólia a možnosti  profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z.z.

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
iné
Druh školy: 
Materská škola
6. október 2020 - 8:00
PaedDr. Jana Paleschová
 
Využitie vybraných aktivizujúcich metód v matematike

Využitie vybraných aktivizujúcich metód v matematike

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Začiatok podujatia: 
utorok, 6. október 2020 - 13:50
Koniec podujatia: 
utorok, 6. október 2020 - 15:20
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať poznatky o metódach aktívneho učenia sa žiaka a aplikovať tieto metódy do vyučovacích hodín matematiky

Profesijná kompetencia: 
2.3 poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

1.Oboznámiť sa s vybranými metódami aktívneho učenia sa žiakov

2. Využiť metódy v konkrétnych témach vyučovacích hodín matematiky

6. október 2020 - 13:50
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
 
Bádateľsky orientované vyučovanie

Bádateľsky orientované vyučovanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Začiatok podujatia: 
utorok, 6. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 6. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na zmenu prístupu k vzdelávaniu a budovaniu vedeckej gramotnosti žiaka. Je zameraný na potrebu širšej podpory interaktívnej výučby, na rozvíjanie bádateľských zručností a na dôsledné porozumenie kľúčových pojmov a javov. Venuje sa porozumeniu problematiky bádateľsky orientovanej výučby (BOV), ktorá si vyžaduje štúdium jej teoretických východísk, oboznámenie sa so zásadami jej realizácie. Zámerom je previesť účastníkov vzdelávania touto pomerne širokou problematikou, nasmerovať na významovo dôležité časti a nabádať k úvahám o inovácii výučby využitím bádateľského prístupu. Bádateľsky orientovaná výučba otvára priestor na využívanie nástrojov formatívneho hodnotenia, hodnotenia porozumenia, bádateľských zručností, skupinovej práce žiakov a reflexii.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a udržať spôsobilosti učiteľov potrebných na riadenie edukačného procesu, v ktorom sa má rozvíjať funkčná gramotnosť žiakov       v rámci inovovaného ŠVP.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Poznámka: 
Webinár je zameraný na vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. BOV sa dá využiť vo všetkých vzdelávacích oblastiach.
Program seminára: 

1. Registrácia úcastníkov
2. Charakteristika BOV
3. Plánovanie vyucovacej hodiny
4. Konkrétne kroky BOV
5. Hodnotenie bádatelských aktivít
6. Výber tém vhodných pre BOV

6. október 2020 - 14:00
Mgr. Jana Medvecová
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
utorok, 6. október 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 16:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - 6. 10. 2020 (15:00 - 15:30)
2. Tvorba atestačného portfólia 1. časť - 6. 10. 2020 (15:30 - 16:30)
3. Vypracovanie dištančného zadania - 9. 10. 2020 (45 min.)
4. Tvorba atestačného portfólia 2. časť - 15. 10. 2020 (15:00 - 15:30)
5. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 15. 10. 2020 (15:30 - 16:30)

 

6. október 2020 - 15:00
Mgr. Adriana Kvetková
 
Výtvarná výchova 1 Naturálny motív

Výtvarná výchova 1 Naturálny motív

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
8
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár umožňuje rozvoj kompetencií v oblasti projektovania a realizácie vyučovania výtvarnej výchovy (MŠ a ZŠ)  so zameraním na výtvarné činnosti s plochou a farbou, s priestorom na vlastnú sebarealizáciu, objavovanie, experimentovanie, vyjadrenie fantázie, rozvoj tvorivosti  a individuálne vyjadrenie sa dieťaťa (MŠ) a žiaka (1. a 2. st. ZŠ). Seminár poskytuje námety na výtvarné aktivity a ich  metodické spracovanie pre aktívne a priame využitie v praxi pedagóga výtvarnej výchovy. Námety sú volené ako naturálne motívy (využitie prírodných motívov, živlov, land-artu a pod.). 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je rozvoj profesijných kompetencií pedagógov v oblasti plánovania, projektovania a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, plánovania a realizácie profesijného rastu a sebarozvoja v kontexte tematického zamerania. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Druh školy: 
Materská škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Prezentácia využívania naturálneho motívu vo výtvarnej výchove.

2. Aktivity účastníkov - aktívna práca s námetom.

3. Metodické spracovanie realizovaných aktivít s využitím v pedagogickej praxi účastníkov. 

7. október 2020 - 8:30
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
 
Vytváranie a využívanie elektronických testov

Vytváranie a využívanie elektronických testov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

5. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Účastník bude vedieť vyhodnotiť výsledky elektronického testu vo VLE Moodle a použiť ho vo svojej pedagogickej praxi.

Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti: 2.3 návrh didaktickej pomôcky
Program seminára: 

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a vyhodnotení elektronických testov s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa.

 • vytvorenie testových úloh
 • vytvorenie a administrácia testu
 • vyhodnotenie výsledkov testu
7. október 2020 - 9:00
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
 
Kraslice tradične - netradične

Kraslice tradične - netradične

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje výtvarné techniky využívané pri tvorbe kraslíc, vytvorených tradičným alebo netradičným spôsobom

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov predmetov výtvarnej výchovy o nové vedomosti a zručnosti využívať výtvarné techniky ľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
7. október 2020 - 9:30
Mgr. Slávka Gécová
 
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár dáva priestor na vysvetlenie postavenia slovného hodnotenia žiakov v kontexte celkového hodnotenia učenia sa žiakov. Vymedzuje  problematiku slovného hodnotenia žiakov so zameraním na vedomosti a činnosti žiakov, ktorých úroveň môže byť slovne hodnotená.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšírit odborné kompetencie v oblasti hodnotenia vlastnej pedagogickej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Autonómne hodnotenie žiakov.

2. Vymedzenie slovného hodnotenia žiakov v kontexte hodnotenia žiakov.

3. Formulácie slovného hodnotenia. Analýza príkladov z praxe.

7. október 2020 - 13:00
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
 
Rozvoj kritického myslenia žiakov

Rozvoj kritického myslenia žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Online webináre kritického myslenia  sú určené učiteľom druhého stupňa ZŠ a učiteľom stredných škôl, ktorí chcú do procesu vyučovania prinášať nové prvky s využívaním moderných techník zameraných na rozvoj kompetencií žiaka, ktoré sú pre učenie sa kľúčové. Obsah vzdelávania je zameraný na oboznámenie sa účastníkov s problematikou kritického myslenia a možnosti jeho implementácie prostredníctvom vybraných metód/stratégií/foriem práce s cieľom viesť žiaka k sebariadiacemu učeniu, účastníci si vyskúšajú aj praktickú tvorbu vhodných aktivít/vyučovacích jednotiek. 

Nadväzujúci online webinár sa bude konať 7. 10. 2020.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o možnostiach viesť žiaka k sebariadiacemu učeniu a podporiť ho vhodnými technikami výučby. Plánovať a projektovať činnosti podporujúce kritické myslenie žiaka v podmienkach základnej a strednej školy..

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

30. 9..2020, 13:00 - 14:30 Webinár na linku:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558 Kritické myslenie a techniky efektívneho učenia sa 

 

7. 10.2020, 13:00 - 14:30  Webinár na linku:https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=558 Tvorba aktivity so zameraním na rozvoj kritického myslenia žiaka

Najneskôr deň pred začatím webinára je potrebné zaregistrovať sa na https://moodle.mpc-edu.sk/ .

Účastníci potrebujú na  webináre pripojenie na internet s webkamerou a mikrofónom.

7. október 2020 - 13:00
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
 
Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike tvorby kritérií hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti metodického združenia s akcentom na problematiku tvorby kritérií hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 2.3 - Koordinovať autoevalváciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia v oblasti svojho pôsobenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Materská škola
Základná škola
Poznámka: 
Tematické zameranie: 4.  HODNOTENIE ŽIACKEJ PRÁCE A VÝSTUPOV
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Kritériá hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 2. vstup

15.30 - záver webinára

7. október 2020 - 13:30
Mgr. Marek Gaj, PhD.
 
Formatívne hodnotenie žiakov

Formatívne hodnotenie žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na základné informácie o formatívnom hodnotení žiakov, výber kritérií a indikátorov hodnotenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stratégiami formatívneho hodnotenia a tvorbou hodnotiacich kritérií.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Formatívne hodnotenie - zásady a stratégie formatívneho hodnotenia

2. Sebahodnotenie

3. Tvorba hodnotiacich kritérií

7. október 2020 - 14:00
Mgr. Anna Pávová
 
Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl

Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 8. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 8. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike postavenia, poslania a funkcií metodického združenia v systéme riadenia školy, pojednáva o obsahu, formách a metódach činnosti metodického združenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti postavenia, poslania a funkcie metodického združenia v systéme riadenia školy s akcentom na obsah, formy a metódy jeho činnosti.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 2.2 - Koordinovať realizáciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia v oblasti svojho pôsobenia, 4.1 - Viesť ľudí, 4.3 - Stotožniť sa s rolou špecialistu a školou
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Materská škola
Základná škola
Poznámka: 
Tematické zameranie: 1.   PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl - 2. vstup

15.30 - záver webinára

8. október 2020 - 13:30
Mgr. Marek Gaj, PhD.
 
Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 8. október 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Tvorba učebných úloh zameraných analytickú geometriu s využitím interaktívneho softvéru GeoGebra.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 
 • nainštalovať softvér GeoGebra
 • poznať možnosti inštalácií SW Geogebra
 • poznať možnosti portálu geogebra.org
 • vytvoriť jednoduché výkresy v GeoGebre zamerané na úlohy z analytickej geometrie
 • navrhnúť a prezentovať učebné úlohy s využitím vlastných a iných dostupných výkresov
Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie (mať základné praktické skúsenosti s využívaním materiálnych a technických prostriedkov vo vyučovaní)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Súvisiaci predmet: 
matematika
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Poznámka: 
Podmienkou pre získanie potvrdenia o aktívnej účasti je 80% účasť na webinároch a záverečná prezentácia.
Program seminára: 

8. 10. 2020 (15:00 - 16:30)

Úvod do vzdelávania, inštalácia SW Geogebra, portál geogebra.org

15. 10. 2020 (15:00 - 16:30)

Tvorba jednoduchých výkresov – súradnicová sústava, vektor, skalárny súčin, rovnice priamok, rovín a kružníc

19. 10. 2020 (15:00 - 16:30)

Tvorba jednoduchých výkresov - smerové a normálové vektory, výpočty uhlov a vzdialeností, vzájomná poloha priamky a kružnice

28. 10. 2020 (15:00 - 16:30)

Tvorba učebných úloh

5. 11. 2020 (15:00 - 16:30)

Tvorba učených úloh

12. 11. 2020 (15:00 - 16:30)

Prezentácie využitia navrhnutých učebných úloh v SW GeoGebra.

8. október 2020 - 15:00
RNDr. Eva Rusnáková
 
Nové kurikulum

Nové kurikulum

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
ThDr. Tibor Reimer, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 12:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa bude zameriavať na prezentáciu teoretických východísk nového kurikula vo výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť, rozvinúť a rozšíriť kľúčové kompetencie učiteľov pre vyučovanie náboženstva/ náboženskej výchovy v súlade so ŠVP a ŠkVP  v podmienkach základnej a strednej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
náboženská výchova
Druh školy: 
Gymnázium
Základná škola
Poznámka: 
Lektora zabezpečuje Diecézny katechetický úrad Košickej diecézy. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program seminára: 

8.30 -  9.00 h.  Registrácia

9.00 -10.15 h.  Teoretické vovedenie do nového kurikula

10.15 -10.30 h.  Prestávka

10.30 -11.15 h.  Otázky a podnety k novému kurikulu

11.15 -12.00 h.  Práca s obsahmi a kompetenciami (individuálne alebo v skupinkách)

12.00 -12.30 h.  Diskusia, záver

9. október 2020 - 9:00
ThDr. Tibor Reimer, PhD.
 
Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy

Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Prezentácia uplatňovania zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s atestačným procesom, tvorbou portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov materských škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov materských škôl o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Materská škola
Program seminára: 

9:00 - 10:30 hod.

Problematika profesijných štandardov, portfólia a atestácií učiteľov materských škôl.

 

 

9. október 2020 - 9:00
Mgr. Emília Petrovská
 
Slovné hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Slovné hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Situácia v školách, v ktorých prebiehajú integračné procesy žiakov so ŠVVP je rôzna. Jednou z tém častých diskusií je forma hodnotenia integrovaných žiakov. Názory pedagogických zamestnancov i rodičov sa často rozchádzajú. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa integrovaných žiakov prinášajú aj problémy v zosúladení ich hodnotenia. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl. Pedagogickí zamestnanci majú len minimálnu metodickú podporu k hodnoteniu žiakov so ŠVVP, a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti slovného hodnotenia, ako aj praktické príklady už použitého slovného hodnotenia. Webinár je určený pre učiteľov druhého stupňa základnej školy, učiteľov strednej školy, pedagogických asistentov a majstrov odbornej výchovy. Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým zamestnancom metodickú podporu na realizáciu slovného hodnotenia žiakov so ŠVVP a prezentovať praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo ich špeciálnu výchovno-vzdelávaciu potrebu.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je predstaviť možnosti hodnotenia žiakov so ŠVVP, prezentovať návody na slovné hodnotenie a slovné komentáre k hodnoteniu žiakov so ŠVVP v bežnej škole, ako aj možnosti hodnotenia žiakov v špeciálnych základných školách.

Profesijná kompetencia: 
Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka. Hodnotiť výchovno-vzdelávacie činnosti. Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka. Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností a učenie sa dieťaťa/žiaka.
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
Karierový stupeň: 
všetky
9. október 2020 - 13:30
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
 
Portfólio a profesijný štandard - október

Portfólio a profesijný štandard - október

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
6
Tematické zameranie: 

1. PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

Profesijný štandard

Portfólio

9. október 2020 - 14:00
PaedDr. Beáta Šenkárová
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

Ako tvoriť vlastné profesijné portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 12. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 12. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  je zameraný na princíp tvorby  profesijného portfólia. Je určený najmä pedagógom, ktorí už absolvovali atestačnú skúšku, nemajú však skúsenosti s tvorbou profesijného portfólia ako nástroja posudzovania úrovne vlastných kompetencií. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie k tvorbe vlastného profesijného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Poznámka: 
Je potrebné, aby účastníci webinára mali na online v stretnutie vytlačený profesijný štandard príslušnej kategórie a podkategórie PZ.
Program seminára: 

13:00 - 14:30

Princíp tvorby profesijného portfólia. Fázy zavádzania profesijného portfólia. Posudzovanie úrovne vlastných kompetencií PZ.

 

 

12. október 2020 - 13:00
PaedDr. Anna Šurinová
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 12. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 12. október 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Obsahom seminára bude problematika profesijných štandardov pedagogického zamestnanca (štruktúra, obsah, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch) v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z., možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a riešenie modelových situácií v rámci atestácií, potrieb školy, predmetových komisií, metodických združení i v rámci profesijného rozvoja samotného pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - úvod, štruktúra, gradácia kompetencií

2. Portfólio PZ - charakteristika, typy, atestačné portfólio

3. Preukazovanie úrovne profesijných kompetencií a riešenie modelových situácií v rámci atestácie

Žiadame účastníkov, aby si pripravili príslušný profesijný štandard učiteľa, ktorý je súčasťou Pokynu ministra č. 39/2017.  Link: https://www.minedu.sk/pokyn-ministra-c-392017-ktorym-sa-vydavaju-profesijne-standardy-pre-jednotlive-kategorie-a-podkategorie-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/

12. október 2020 - 13:00
PhDr. Maroš Dvorský, Mgr. Ľubica Korečková
 
Školská mediácia - predchádzajme negatívnym prejavom v správaní

Školská mediácia - predchádzajme negatívnym prejavom v správaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 8:45
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Ľudské práva - poznanie vývoja konfliktov, obranných mechanizmov a predchádzania konfliktov. Súčasťou seminára sú aj praktické návody a ukážky ako žiakov učiť pozorovaním vnímať rozdiel v rôznych formách riešenia konfliktných situácií, ako identifikovať nebezpečné miesta na škole, predchádzať konfliktom.

Výstupom účastníka je spracovanie dištančnej úlohy formou  prípadovej štúdie s návrhom aktivity na predchádzanie konfliktom alebo riešenia konkrétneho konfliktu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľ seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v poznaní vývoja konfliktov, obranných mechanizmov a predchádzaní konfliktov.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Mediácia v  školskom prostredí

2. Vývoj konfliktov

3. Obranné mechnizmy

4. Predchádzanie konfliktom

13. október 2020 - 8:45
Mgr. Dana Váňová
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie odborného zamestnanca

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie odborného zamestnanca

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 12:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorbe portólia a o možnostiach profesijného rozvoja odbornéhozamestnanca.

Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Program seminára: 

  Profesijný štandard, jeho štruktúra a využitie na tvorbu porfólia

  Portfólio ako prostriedok sebarozvoja odborného zamestnanca

   Tvorba atestačného portfólia

13. október 2020 - 9:00
Mgr. Teťana Ustohalová, PhDr. Jarmila Verbovská
 
Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku šikany a kyberšikany

Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku šikany a kyberšikany

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Michal Horváth
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa venuje problematike ľudských práv detí v oblasti prevencie kyberšikany a šikany na školách, vymedzeniu príčin, motívov a vzťahov v rámci šikany i spôsobom ochrany žiakov pred šikanovaním vo virtuálnom prostredí. Obsah vzdelávania smeruje k autentickému učeniu sa, aktivity zahŕňajú modelové situácie, inscenačné metódy, prípadové štúdie a pod.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Interaktívnou formou rozšíriť aktuálne poznatky z oblasti  výskytu šikany na sociálnych sieťach, šikanózneho správania sa v online prostredí a možných riešeniach šikany. Diskutovať o možnostiach ochrany žiakov pred šikanovaním vo virtuálnom prostredí, dôvodoch a príčinách jej vzniku, dopadu a pomoci pre obete.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný odborný zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1.  Šikana,  kyberšikana. Dezinformačný obsah na internete a jeho vyhodnotenie. Sociálne siete – priestor pre kyberšikanu, príklady z praxe. Dezinformačný obsah na internete a jeho   vyhodnotenie.

2. Problematika šikany a kyberšikay v pedagogických dokumentoch,  pomoc obetiam   šikany, kyberšikany, príklady z praxe. Ochrana pred modernými formami šikanovania.

13. október 2020 - 9:00
Mgr. Michal Horváth
 
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom informačného seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Tvorba portólia a možnosti profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Materská škola
Program seminára: 

Profesijné štandardy.

Portfólio.

Atestácie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13. október 2020 - 9:30
PaedDr. Eva Bruteničová
 
Formatívne hodnotenie vo výučbe

Formatívne hodnotenie vo výučbe

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
8
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rôzne formy a techniky formatívneho hodnotenia s rešpektovaním individuality žiaka  a snahou podporiť jeho autoregulatívne učenie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je získať informácie o  filozoficko-metodických východiskách formatívneho hodnotenia a jeho psychodidaktických aspektoch (teória a príklady). 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

Vzdelávanie pozostáva zo 4 webinárov spolu v rozsahu 8 hodín, vždy v čase 13:00 - 14:30 h. Na všetky webináre je potrebný PC/notebook s pripojením na internet a s funkčnou kamerou a mikrofónom.

1. webinár téma: Čo je formatívne hodnotenie a metódy formatívneho hodnotenia - 13.10.,2020,

2. webinár téma: Kritériá a spätná väzba pri formatívnom hodnotení - 20.10.2020,

3. webinár téma: Aplikácia formatívneho hodnotenia do praxe -  27.10.2020,

4. webinár téma: Aplikácia formatívneho hodnotenia do praxe - 03.11.2020

 

Najneskôr deň pred začatím prvého webinára je potrebné zaregistrovať sa na https://moodle.mpc-edu.sk/ .

 

13. október 2020 - 13:00
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
 
Mediálna výchova v praxi

Mediálna výchova v praxi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne aktivity na zaradenie mediálnej výchovy do edukačného procesu prostredníctvom využitia metód a postupov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti aplikovania mediálnej výchovy do vyučovacieho procesu.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Informacie o webinári Mediálna výchova v praxi.

2. Mediálna výchova ako prierezová téma.

3. Prezentácia vybraných vyučovacích metód mediálnej výchovy.

13. október 2020 - 13:30
PaedDr. Darina Bačová, PhD., PaedDr. Mária Onušková
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 13. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Základná škola
Program seminára: 

1. Atestácie

2. Profesijné štandardy

3. Atestačné portfólio

13. október 2020 - 14:30
PaedDr. Iveta Labjaková, PaedDr. Darina Bačová, PhD.
 
Realizácia detského divadla v podmienkach VMV

Realizácia detského divadla v podmienkach VMV

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 11:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

Cieľom tvorby na inscenácii detského divadla je ukázať deťom ako vzniká divadelné predstavenie, podnieť ich fantáziu a kreativitu a súčasne v príbehu, ktorý sami vytvoria, pochopiť a prežiť ponaučenie, zážitok, ktorý príbeh prináša.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať zručnosti vo využívaní metód a foriem detského divadla pri tvorbe aktivít na  posilňovanie sociálnych, komunikačných a emocionálnych kompetencií detí/ žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Materská škola
Základná škola
Program seminára: 

14.10.2020

1. Úvod a prezentácia účastníkov.

2. Uplatnenie metód dramatickej výchovy vo vzdelávacích oblastiach a TOV.

19.10.2020

1. Možnosti a limity využitia detského divadla.

2. Skúsenosti a inšpirácie k tvorbe scenárov jednotlivých edukačných jednotiek.

 

Poznámka: Prosíme účastníkov, aby prišli v športovej obuvi a oblečení.

 

14. október 2020 - 8:00
Mgr. Gabriela Zábušková
 
Praktická aplikácia vybraných metód a edukačných aktivít pri práci s literárnym textom na 2. stupni ZŠ

Praktická aplikácia vybraných metód a edukačných aktivít pri práci s literárnym textom na 2. stupni ZŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Zuzana Farkašová
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Posilniť interpretačné zručnosti pri práci  so žánrovo rôznorodými literárnymi textami vybranými metódami a spôsobmi pre zefektívnenie čítania s porozumením a kreativity žiakov.

Profesijná kompetencia: 
Rozvíjanie interpretačných zručností
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

1. Metódy a edukačné aktivity pri práci s literárnym textom na 2.stupni ZŠ 

2. Praktická aplikácia uvedených metód a edukačných aktivít pri práci s literárnym textom

14. október 2020 - 9:00
PaedDr. Zuzana Farkašová
 
Profesijný rozvoj - atestácie - portfólio ZUŠ (webinár)

Profesijný rozvoj - atestácie - portfólio ZUŠ (webinár)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný odborný web-seminár zameraný na rozvoj pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorbu profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s možnosťami rozvoja  pedagogických zamestnancov ZUŠ a tvorby profesijného portfólia na základe profesijných štandardov príslušnej kategórie pedagogických zamestnancov ZUŠ (profesijný rozvoj a atestačný proces). Aktívne rozvíjať schopnosť argumentovať vlastné profesijné portfólio. 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
Program seminára: 

1. Atestačný proces.

2. Profesijné štandardy učiteľa ZUŠ.

3. Tvorba portfólia učiteľa ZUŠ.

 

14. október 2020 - 9:00
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
 
Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti I

Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti I

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 17:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov, odborných pedagogických skúseností a vybraných možností procesu podpory rozvoja finančnej a matematickej gramotnosti v reálnom svete v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov (vrátane detí a žiakov so ŠVVP), aj v čase domáceho vzdelávania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov finančnej gramotnosti s podporou rozvoja matematickej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach špeciálnej základnej školy a základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti I, prezenčná online forma 
Prestávka
Edukačná aktivita, dištančná forma online 
Prestávka
Edukačná aktivita - prezentácia, reflexia, prezenčná online forma

14. október 2020 - 13:00
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
 
Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je prezentovať metódy k rozvoju predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Druh školy: 
Materská škola
14. október 2020 - 13:00
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
 
Kraslice tradične - netradične

Kraslice tradične - netradične

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje výtvarné techniky využívané pri tvorbe kraslíc, vytvorených tradičným alebo netradičným spôsobom.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov predmetov výtvarnej výchovy o nové vedomosti a zručnosti využívať výtvarné techniky ľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
14. október 2020 - 13:30
Mgr. Slávka Gécová
 
Spolupráca školy s rodičmi detí a žiakov

Spolupráca školy s rodičmi detí a žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií spolupráce školy s rodičmi detí a žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti metodického združenia s akcentom na priblíženie stratégií spolupráce školy s rodičmi detí a žiakov. 

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 2.1 - Podieľať sa na tvorbe a aktualizácii školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zaradenia, 2.2 - Koordinovať realizáciu školského vzdelávacieho programu
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Materská škola
Základná škola
Poznámka: 
Tematické zameranie: 8. KOOPERÁCIA VO VÝUČBE
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Spolupráca školy s rodičmi detí a žiakov - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Spolupráca školy s rodičmi detí a žiakov - 2. vstup

15.30 - záver webinára

14. október 2020 - 13:30
Mgr. Marek Gaj, PhD.
 
Umelá inteligencia vo vyučovaní informatiky

Umelá inteligencia vo vyučovaní informatiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom vzdelávania bude práca s aplikáciami využívajúcimi umelú inteligenciu, vytvorenie vlastného chatbota, trénovanie a testovanie neurónovej siete ako aj programovanie jednoduchých aplikácií využívajúcich umelú inteligenciu. Súčasťou vzdelávania bude prezentácia rôznych praktických aktivít (s počítačom aj bez neho) na vyučovacie hodiny informatiky na ZŠ aj SŠ.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti didaktiky informatiky so zameraním na umelú inteligenciu ako novú tému školskej informatiky a pripraviť ich na implementáciu získaných poznatkov a zručností do pedagogickej praxe.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Úvod do umelej inteligencie, práca s aplikáciami využívajúcimi umelú inteligenciu

2. Ako sa učí počítač (aktivity bez počítača)

3. Trénujeme vlastnú neurónovú sieť

4. Programujeme aplikácie využívajúce umelú inteligenciu

5. Námety a možnosti využitia umelej inteligencie ako témy v školskej
informatike

6. Diskusia

14. október 2020 - 14:30
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
 
Diagnostikovanie učebných štýlov žiakov základnej a strednej školy

Diagnostikovanie učebných štýlov žiakov základnej a strednej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Začiatok podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 14. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť  a  rozširovať vedomostí  o  štýloch  učenia  sa  žiakov , prezentovať rôzne spôsoby ich  diagnostikovania  smerom k zvyšovaniu kvality vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
14. október 2020 - 14:30
PaedDr. Oľga Nestorová
 
Podpora integrácie Rómov

Podpora integrácie Rómov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ŠVVP,  MRK_SZP

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stručným historickým prehľadom  integrácie Rómov na území súčasného Slovenska, sociokultúrným postavením dieťaťa/žiaka v školskom systéme a príkladmi dobrej praxe začleňovania Rómov do spoločností.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov - poznať súčasné pedagogické a psychologické teórie a mať vedomosti z ďalších súvisiacich humanitných a sociálnych vedných disciplín vo vzťahu k obsahu vzdelávania
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Stručný historický prehľad  integrácie Rómov na území súčasného Slovenska

2. Sociokultúrné postavenie dieťaťa/žiaka v školskom systéme

3. Príklady dobrej praxe začleňovania Rómov do spoločnosti

15. október 2020 - 8:00
PaedDr. Elena Cinová
 
Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. november 2020 - 10:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  zameraný na rozvoj matematickej gramotnosti prezentuje možnosti, ako vniesť do učenia radosť, ako žiaka motivovať a zaujať nielen v škole, ale i v domácom prostredí. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu, spoluprácu, samostatné rozhodovanie, ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti aplikácie vybraných druhov stolových hier v pedagogickej praxi.

Webinár  zameraný na rozvoj matematickej gramotnosti prezentuje možnosti, ako vniesť do učenia radosť, ako žiaka motivovať a zaujať nielen v škole, ale i v domácom prostredí. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu, spoluprácu, samostatné rozhodovanie, ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie, Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti.
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

1. Prezentácia vybraných stolových hier

2. Možnosti aplikácie vo výchovno-vzdelávacom procese

3. Stolové hry - odporúčané účastníkmi webináru (overené v praxi)

4. Diskusia

 

15. október 2020 - 9:00
Mgr. Andrea Makišová
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 12:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára  bude analýza profesijných štandardov ako východisko pre tvorbu portfólia. V druhej časti sa zameriame
 na význam a  tvorbu portfólia ako prostriedok sebarozvoja pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

 Rozvíjať profesijné kompetencie ped.zamestnanca súvisiace s využitím profesijného portfólia ako nástroja na hodnotenie

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Materská škola
15. október 2020 - 10:00
PaedDr. Adriana Gondová
 
Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch

Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na hodnotenie písomného prejavu v cudzom jazyku. Na seminári budú prezentované zásady a kritériá na hodnotenie (PFIČ MS) z cudzieho jazyka.
V aplikačnej časti formou výmeny skúseností pôjde o zjednotenie prístupov pri vyznačovaní jednotlivých druhov chýb, rozlišovaním druhu chýb a hodnotení neštandardných situácií, ktoré sa v písomných prácach vyskytujú. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je rozšíriť si svoje kompetencie v hodnotení písomného prejavu žiakov v cudzom jazyku.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
ruský jazyk
španielsky jazyk
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Poznámka: 
Link na online miestnosť Vám bude zaslaný mailom jeden deň pred termínom seminára.
Program seminára: 

1. Písomný prejav podľa SERR

2. Výmena skúseností z praxe 

3. Žánrové a obsahové zameranie písomných prejavov 

4. Kritéria hodnotenia podľa pokynov k PFIČ MS

 

15. október 2020 - 13:30
Mgr. Ľubica Korečková
 
Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia

Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií  interpersonálnej kooperácie v riadení metodického združenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti stratégií interpersonálnej kooperácie v riadení metodického združenia.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 3.1 - Koordinovať profesijný rozvoj členov metodického združenia, 4.1 - Viesť ľudí, 4.2 - Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, 4.3 - Stotožniť sa s rolou špecialistu a školou
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Materská škola
Základná škola
Poznámka: 
Tematické zameranie: 8. KOOPERÁCIA VO VÝUČBE
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia - 2. vstup

15.30 - záver webinára

15. október 2020 - 13:30
Mgr. Marek Gaj, PhD.
 
Digitálne technológie vo vyučovaní TŠV

Digitálne technológie vo vyučovaní TŠV

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať využívanie digitálnych technológii vo vyučovaní TŠV pri plánovaní a projektovaní vyučovania, realizácii vyučovania a hodnotení žiaka.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiak
Kategória PZ: 
školský tréner
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
telesná a športová výchova
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
15. október 2020 - 14:00
PaedDr. Monika Popluhárová, Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
 
Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Jednoduché hry na rozvoj psychomotoriky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
prezenčne
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Marcel Kurty
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách na rozvoj psychomotoriky detí a žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár ponúka jednoduché hry zamerané na rozvoj psychomotoriky počas karantény, aby sa žiaci doma mohli zahrať a zároveň rozvíjať psychomotoriku.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Materská škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Registrácia účastníkov

2. Psychomotorika - teoretické východiská

3. Hry na rozvoj psychomotoriky a ich aplikácia v praxi

15. október 2020 - 14:00
Mgr. Marcel Kurty
 
Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
7
Obsadený počet miest: 
7
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár zameraný na skvalitnenie využívania učebných štýlov žiakov v pedagogickej praxi učiteľa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť poznatky pedagogických zamestnancov o učebných štýloch žiaka - identifikácia učebných štýlov žiakov, interpretácia výsledkov pedagogickej diagnostiky a vyvodenie záverov na optimalizáciu vyučovacích stratégií.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Klasifikácia učebných štýlov - 30.09. 2020 (14:00 - 14:45)
2. Diagnostika učebných štýlov - 30.09. 2020 (14:45 - 15.30)
3. Vypracovanie dištančného zadania - 07.10. 2020 (45 min.)
4. Reflexia dištančného zadania - 15.10. 2020 (14:00 - 14:45)
5. Stručný opis vlastnej pedagogickej skúsenosti v oblasti diagnostiky a účinnosti zrealizovaných opatrení - 15.10. 2020 (14:45 -15:30)

 

 

15. október 2020 - 14:00
Mgr. Beáta Juráková
 
Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Eva Suchožová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je určený pre učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ a pedagogických asistentov, ktorí pracujú v školách so zvýšeným počtom žiakov zo SZP. Jeho obsahom je prezentácia metód, ktoré sú vhodné pre žiakov v rámci kooperatívneho učenia a aktívneho učenia sa, praktické ukážky výučby s využitím aktívneho učenia. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti aplikácie kooperatívnych metód a foriem výučby s využitím aktívneho učenia sa žiakov.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Základná škola
Poznámka: 
-
Program seminára: 

1. Skupinová práca, kooperatívne učenie - skúsenosti účastníkov z priamej výučby

2. Metódy a formy kooperatívneho vyučovania a učenia - praktické ukážky.

3. Aktívne učenie sa žiaka, sebahodnotenie - praktické ukážky 

15. október 2020 - 14:00
Mgr. Eva Suchožová
 
Ako zostaviť atestačné porfólio na 2. atestáciu

Ako zostaviť atestačné porfólio na 2. atestáciu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár sa venuje preukazovaniu profesijných kompetencií na úrovni učiteľa s druhou atestáciu a tvorbe portfólia

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Oboznámenie sa s profesijným štandardom učiteľa s druhou atestáciou, jeho štruktúrou a princípom gradácie kompetencií.

2. Pochopenie princípu preukazovania kompetencií  triedením a komentovaním prvkov porfólia.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov pripraviť si na webinár príslušný profesijný štandard učiteľa s druhou atestáciou
Program seminára: 

Štruktúra profesijného štandardu, princíp gradácie kompetencií

2. Preukazovanie kompetencií učiteľa s druhou atestáciou

3. Tvorba atestačného portfólia

 

15. október 2020 - 14:00
PaedDr. Mária Šnídlová
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
Plánovanie osobného profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v škole a školskom zariadení

Plánovanie osobného profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v škole a školskom zariadení

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Štefan Dragúň
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľová skupina učiteľov bude poznať princípy tvorby portfólia ako nástroja na sebahodnotenie aj ako nástroja na výkon atestácie. Bude vedieť formulovať svoje silné stránky vzhľadom k profesijnému štandardu a preukázať dosiahnutie niektorých profesijných kompetencií. Bude vedieť definovať svoje vzdelávacie potreby a na základe toho si bude vedieť zostaviť osobný plán profesijného rozvoja. Účastníci podujatia vypracujú podklady k tvorbe osobného plánu profesijného rozvoja. V aplikačných úlohách využijú časti osobného profesijného portfólia ako nástroja na sebahodnotenie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je rozvíjať spôsobilosti pedagogického zamestnanca plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj s využitím profesijného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Poznámka: 
Zmena vo väzbe na Núdzový stav platnému od 1. 10. 2020 - na obdobie 45 dní sa činnosť MPC presunie do online priestoru.
Program seminára: 

9.00 Otvorenie

9.05 - 10.30 Tvorba portfólia prostredníctvom profesijného štandardu

 

 

19. október 2020 - 9:00
PaedDr. Štefan Dragúň, PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
 
Ako čeliť dezinformáciám?

Ako čeliť dezinformáciám?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Šnídl
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 11:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
35
Obsadený počet miest: 
34
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na poskytnutie návodu, ako môže pedagóg pomôcť žiakom odhaliť mieru pravdivosti informácií zverejňovaných v rôznych médiách, najmä na sociálnych sieťach a ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách (vrátane pomôcok a ďalších materiálov aplikovateľných v edukačnom procese) a podnietiť kritické myslenie žiakov a elimináciu nevhodných vplyvov súvisiacich napr. s extrémizmom. Doménou seminárov bude prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov, ktoré sa v uplynulých rokoch šírili medzi slovenskými užívateľmi sociálnych sietí. Zároveň bude pedagógom vysvetlené, ako sa dá v takomto informačnom chaose orientovať.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o tom, ako odhaliť nepravdivé infromácie nielen na sociálnych sieťach, ale aj v rôznych médiách a ako sa tieto informácie líšia od informácií v tradičných médiách. 

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka; 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie; 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

Webinár lektoruje Vladimír Šnídl, novinár Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku.

- Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

- Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose

- Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

Účasť je podmienená okrem prihlásenia sa na webinár aj registráciou na: https://moodle.mpc-edu.sk/  najneskôr deň pred konaním webinára.  

Účastníci potrebujú PC/notebook s kamerou a mikrofónom (s pripojením na internet).

19. október 2020 - 9:00
Mgr. Šnídl
 
Ohrozená rodina a jej vplyv na dieťa/žiaka v procese edukácie

Ohrozená rodina a jej vplyv na dieťa/žiaka v procese edukácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Alena Molčanová
PhDr. Jarmila Verbovská
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 12:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom seminára je porozumieť problematike ohrozená rodina a vplyv ohrozenia rodiny na vývin dieťaťa. Podporiť schopnosť učiteľov včasne identifikovať takéto dieťa/žiaka v triede a získať poznatky pre prácu s takýmto dieťaťom /žiakom počas jeho pobytu v škole.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Porozumieť problematike ohrozená rodina a vplyv ohrozenia rodiny na vývin dieťaťa. Vedieť identifikovať takéto dieťa/ žiaka  v triede .

Profesijná kompetencia: 
1.1. Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa 1.2. Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Materská škola
Základná škola
Program seminára: 

Vymedzenie pojmu ohrozená rodina, špecifiká

Identifikácia vývinových a individuálnych charakteristík dieťaťa/žiaka , sociokultúrneho kontextu vývinu a psychologických faktorov učenia sa žiaka prichádzajúceho z ohrozenej rodiny

 Podporné stratégie v procese  edukácie, príklady dobrej praxe

19. október 2020 - 9:00
Mgr. Alena Molčanová, PhDr. Jarmila Verbovská
 
Osobnostný rozvoj učiteľa a vychovávateľa a techniky duševnej hygieny

Osobnostný rozvoj učiteľa a vychovávateľa a techniky duševnej hygieny

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Funkčným zacielením odborného seminára bude zdokonalenie profesijných kompetencií učiteľov a vychovávateľov v oblasti sociálnej interakcie, utvárania interpersonálnych vzťahov a percepcie. Seminár je zameraný na techniky osobnostného rozvoja učiteľa (sebamonitorovanie, zmena myšlienkových vzorcov, techniky rozvoja reziliencie - odolnosti a p.) a na duševnú hygienu učiteľov: eliminácia stresových faktorov, autogénny tréning a i.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj v oblasti sociálnych a komunikačných kompetencií

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

Zmena vo väzbe na Núdzový stav platnému od 1. 10. 2020 na obdobie 45 dní sa činnosť MPC presunie do online priestoru.

Odborný seminár transformujeme do formy WEBINÁRU.

1. vzdelávací deň: 19.10.2020

Čas webináru: 14:00 h.- 15:30 h.

 

2. vzdelávací deň: 20.10.2020

Čas webináru: 14:00 h.- 15:30 h.

19. október 2020 - 14:00
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
 
Tradičné netradične a netradičné tradične

Tradičné netradične a netradičné tradične

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na pojmy kultúra, folklór, folklorizmus z hľadiska historicko-sociálneho a historicko-kultúrneho a na možnosti využitia tejto témy vo výučbe. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie procesom transformácie pôvodných symbolov a znakov do rozličných oblastí folkloristiky

- rozlišuje tradičné hodnoty preberané do oblasti umenia od nenáležitého preberania prvkov folklóru do súčasnej kultúry

- rozumie historicko-sociálnym a historicko-kultúrnym kontextom stierania hraníc medzi vysokou a nízkou kultúrou

- dokáže plánovať a projektovať tému do výučby

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Program seminára: 

19.10.2020

1. Oboznámenie sa on line prostredím vzdelávania

2. Čo je kultúra, folklór, folkloristika

3. Transfer pôvodných symbolov a znakov do umenia a kultúry

4. Historicko-sociálne a historicko-kultúrne kontexty tradícií

5. Využitie témy vo výučbe

26.10.2020

1. Prezentácia aktívnych výstupov účastníkov seminára

19. október 2020 - 14:00
PaedDr. Ján Husár, PhD.
 
Kolážové techniky

Kolážové techniky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 15:45
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom workshopu bude prezentácia kolážových techník (koláž, proláž, roláž, chiasmáž, ventiláž, montáž, asambláž atď.) a možnosti ich využitia v edukačnom procese. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť si profesijné kompetencie v kolážových technikách a v možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom vybraných výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie PZ v oblasti plánovania a projektovania edukačného procesu. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Druh školy: 
Materská škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Možnosti rozvoja schopností žiakov prostredníctvom výtvarných techník.  Kolážové techniky - individuálna a skupinová práca podľa témy

2. Kolážové techniky - individuálna a skupinová práca podľa zadanej témy

3. Vytvorenie súboru úloh  (portfólio kolážových techník) s možnosťou aplikovať ich do edukačného procesu

19. október 2020 - 15:45
Mgr. Szilárd Fecsó
 
Rozvoj komunikačných zručností prostredníctvom digitálnych technológií

Rozvoj komunikačných zručností prostredníctvom digitálnych technológií

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. Drahoslav Knapík
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 11:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

6. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Odborný seminár predstaví možnosti získať kompetencie potrebné k efektívnej komunikácii v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov, aj v čase domáceho vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
20. október 2020 - 8:00
Ing. Drahoslav Knapík
 
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Štruktúra, obsah a príncípy gradácie kompetencií profesijných štandardov učiteľa materskej školy a  ich využitie v personálnom riadení školy. Tvorba portólia a možnosti  profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z.z.

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
iné
Druh školy: 
Materská škola
20. október 2020 - 8:00
PaedDr. Jana Paleschová
 
Nová systematika živých organizmov

Nová systematika živých organizmov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 11:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

ŠVP, metodická podpora

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať najnovšie poznatky súvisiace s aktuálnou systematikou živých organizmov a s možnosťami jej implementácie do vyučovania predmetu biológia na druhom stupni základnej školy a strednej škole.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.1 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

 Systematika organizmov v historickom kontexte

 Aktuálna systematika organizmov

 

20. október 2020 - 8:30
RNDr. Erika Fryková
 
Tvorba portfólia pedagóga ZUŠ - výber dokladov a argumentácia

Tvorba portfólia pedagóga ZUŠ - výber dokladov a argumentácia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár s obsahovým  zameraním  na možnosti profesijného rozvoja, podmienky atestačného procesu v zmysle platnej legislatívy  a tvorbu portfólia v súlade s profesijným štandardom učiteľa ZUŠ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je rozvíjať schopnosti a zručnosti účastníkov voliť doklady portfólia a ich argumentáciu (výstup – praktické ukážky, príklady z praxe, spracovanie zadaní využiteľných pri tvorbe vlastného portfólia pedagóga ZUŠ).

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
triedny učiteľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
Program seminára: 

1. Atestačný proces.

2. Profesijné štandardy učiteľa ZUŠ.

3. Tvorba portfólia - výber dokladov vo vzťahu k oblastiam profesijného štandardu.

4. Modelové aktivity - výber dokladov a ich argumentácia.

20. október 2020 - 9:00
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
 
Vytváranie a využívanie elektronických testov

Vytváranie a využívanie elektronických testov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

5. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Účastník bude vedieť vyhodnotiť výsledky elektronického testu vo VLE Moodle a použiť ho vo svojej pedagogickej praxi.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti: 2.3 návrh didaktickej pomôcky
Program seminára: 

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a vyhodnotení elektronických testov s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa.

 • vytvorenie testových úloh
 • vytvorenie a administrácia testu
 • vyhodnotenie výsledkov testu
20. október 2020 - 9:00
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
14
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára bude analýza profesijných štandardov ako východisko pre tvorbu portfólia. V druhej časti sa zameriame na význam a tvorbu portfólia ako prostriedok sebarozvoja pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie ped.zamestnanca súvisiace s využitím profesijného portfólia ako nástroja na hodnotenieRozvíjať profesijné kompetencie ped.zamestnanca súvisiace s využitím profesijného portfólia ako nástroja na hodnotenie

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Základná škola
20. október 2020 - 13:00
PaedDr. Adriana Gondová
 
Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie

Syndróm vyhorenia učiteľov a vybrané arteterapeutické metódy na jeho eliminovanie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na problematiku syndrómu vyhorenia učiteľov. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov. Praktická časťobsahuje sebareflexívny dotazník a zážitkové interaktívne metódy v kontexte s vybranými druhmi umenia (tvorivá dramatika, výtvarné aktivity).

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aplikovať nové poznatky v súvislosti s problematikou syndrómu vyhorenia, informovať a použiť vybrané metódy arteterapie na jeho eliminovanie.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

Seminár je zameraný na problematiku syndrómu vyhorenia učiteľov. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov. Praktická časťobsahuje sebareflexívny dotazník a zážitkové interaktívne metódy v kontexte s vybranými druhmi umenia (tvorivá dramatika, výtvarné aktivity).

20. október 2020 - 13:30
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
 
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne aktivity a techniky tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poskytnúť metodickú podporu na realizáciu tvorivého písania v edukačnom procese v základnej a strednej škole a prezentovať rôzne techniky a metódy tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Tvorivosť a tvorivé písanie.

2. Prezentácia vybraných techník a metód tvorivého písania.

20. október 2020 - 13:30
PaedDr. Mária Onušková
 
Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh

Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 13:50
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 15:20
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ROZVOJ FUNKČNÝCH GRAMOTNOSTI 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiaka, vedieť ich využiť  vo vyučovaní matematiky na zvýšenie úspešnosti riešenia slovných úloh.

Profesijná kompetencia: 
2.3 poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania gramotnosti žiaka (čitateľská, finančná, informačná a pod.)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

1. Oboznámiť sa s vybranými čitateľskými stratégiami a metódami

2. Využiť čitateľské stratégie pri riešení konkrétnych slovných úloh

20. október 2020 - 13:50
RNDr. Ľuboslava Ferčíková
 
Ako spracovať svoje portfólio pre atestačný proces v podmienkach SŠ

Ako spracovať svoje portfólio pre atestačný proces v podmienkach SŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 16:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie - rozvoj profesijných kompetencií v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v kontexte nových legislatívnych úprav, využívanie profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a tvorba portfólia profesijného rastu a sebarozvoja.

Výstupom účastníka je vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v kontexte nových legislatívnych úprav, využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji a tvorby portfólia profesijného rastu a sebarozvoja.  

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy

2. Tvorba atestačného portfólia

3. Spracovanie portfólia pre atestačné konanie
 

20. október 2020 - 14:00
Mgr. Dana Váňová
 
Grafomotorika a výtvarná výchova

Grafomotorika a výtvarná výchova

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na problematiku rozvíjania grafomotoriky cez vybrané výtvarné činnosti v MŠ. Výstupom účastníka je vypracovaný metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie cieľom rozvíjania grafomotoriky v MŠ

- rozlišuje medzi úlohami z výtvarnej výchovy, ktoré rozvíjajú jemnú motoriku a grafomotoriku detí a úlohami nevhodnými pre tento účel

- dokáže plánovať, projektovať a aplikovať tému do aktivít v MŠ

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Materská škola
Program seminára: 

20.10.2020

1. Oboznámenie sa s on line prostredím vzdelávania

2. Vzdelávacie oblasti určené na rozvíjanie grafomotoriky v MŠ

3. Oblasti výtvarných činností vhodných pre rozvíjanie grafomotoriky

4. Využitie témy v aktivitách v MŠ 

27.10.2020

1. Prezentácia aktívnych výstupov účastníkov seminára

20. október 2020 - 14:00
PaedDr. Ján Husár, PhD.
 
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Marcel Kurty
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách pri rozvíjaní a upevňovaní inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia s indexom inklúzie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozširovať inkluzívne hodnoty pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom indexu inklúzie s udržateľným rozvojom a nie s nejakým ukončením „projektom inklúzie“.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj. Stotožniť sa s profesijnou rolou školy. Stotožniť sa s profesijnou rolou školského zariadenia.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
korepetítor
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
školský tréner
učiteľ
vychovávateľ
zahraničný lektor
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Poznámka: 
Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.
Program seminára: 
 1. Registrácia účastníkov
 2. Čo je to inklúzia
 3. Index inklúzie a indikátory v praxi
 4. Rozvoj školy a školského zariadenia
 5. Diskusia a záver
20. október 2020 - 14:00
Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Marcel Kurty
 
Typy a druhy textov súvisiacich s porozumením textu

Typy a druhy textov súvisiacich s porozumením textu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Účastníci webináru v prakticky zameraných aplikačných úlohách upravia pripravené texty do formy učebného textu, zhodnotia kvalitu učebného textu podľa korektných kritérií tak, že budú schopní svoje nadobudnuté kompetencie bez problémov aplikovať v každodennej edukačnej realite na ich pracovisku

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Upraviť pripravené texty do formy učebného textu, zhodnotiť kvalitu učebného textu podľa korektných kritérií.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Východiskové podnety v čítaní s porozumením.

2. Učebný text.

20. október 2020 - 15:00
Mgr. Mária Pappová
 
Postavenie metodických orgánov v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole

Postavenie metodických orgánov v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Začiatok podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného  seminára  bude aktualizovanie informácií o kompetenčnom profile vedúceho metodického združenia  a význame metodického združenia v kontexte participácie na pedagogickom riadení  školy.  Súčasťou seminára bude aktivita zameraná na tvorbu plánov profesijného rozvoja členov MZ. Na seminári budú prezentované zásady tvorby pedagogického portfólia učiteľa prvého stupňa základnej školy. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie vedúceho metodického združenia v normatívnej a koordinačnej oblasti a v personálnej oblasti.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Riadiť metodické združenie 3.1 Koordinovať profesijný rozvoj členov metodického združenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

 

Oboznámenie sa s cieľom podujatia. Výmena skúseností účastníkov s témou podujatia. Aktualizovanie informácií o kompetenčnom profile vedúceho metodického združenia. Význam metodického združenia v kontexte participácie na pedagogickom riadení  školy.

Zásady tvorby pedagogického portfólia učiteľa prvého stupňa.  Aktivita zameraná na tvorbu plánov profesijného rozvoja členov MZ. Výmena skúseností z tvorby plánov profesijného rozvoja a pedagogického portfólia v podmienkach základných š

Odborná diskusia k problematike kompetenčného profilu vedúceho metodického združenia. Reflexia účastníkov k priebehu podujatia.

21. október 2020 - 13:00
PaedDr. Tatiana Komanová
 
Pozitívne hodnotenie žiakov – práca s chybou

Pozitívne hodnotenie žiakov – práca s chybou

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na časté chyby učiteľov pri hodnotení žiakov a prezentáciu postupov ich korekcie. Korekčné postupy sú  motivačné, podporujú poznávanie žiakov v procese učenia sa, aj keď urobia chybu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti hodnotenia vlastnej pedagogickej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. „Správne" a „nesprávne" hodnotenie

2. Oblasti chýb učiteľov pri hodnotení žiakov

3. Korekčné postupy podporujúce poznávanie žiakov v procese učenia sa, aj keď urobia chybu.

21. október 2020 - 13:00
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom seminára bude problematika profesijných štandardov pedagogického zamestnanca (štruktúra, obsah, princíp gradácie kompetencií v kariérových stupňoch) v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z., možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a riešenie modelových situácií v rámci atestácií, potrieb školy, predmetových komisií, metodických združení i v rámci profesijného rozvoja samotného pedagogického zamestnanca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - štruktúra, gradácia kompetencií

2. Portfólio pedagogického zamestnanca

3. Preukazovanie profesijných kompetencií

Žiadame účastníkov, aby si na webinár pripravili príslušný profesijný štandard učiteľa v tlačenej forme, ktorý je súčasťou Pokynu ministra č. 39/2017.  Link: https://www.minedu.sk/pokyn-ministra-c-392017-ktorym-sa-vydavaju-profesijne-standardy-pre-jednotlive-kategorie-a-podkategorie-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/

21. október 2020 - 14:00
PhDr. Maroš Dvorský, Mgr. Ľubica Korečková
 
Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť

Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu a čitateľskú gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi v rámci rozvoja funkčných gramotností.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na plánovanie a realizáciu implementácie prvkov funkčnej gramotnosti kohézne s podporou rozvíjania emocionálnej i čitateľskej gramotnosti, myslenia a kreativity v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach školy. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

15:15  -  15:30    Prezentácia účastníkov

15:30  -  17:00    Základné teoretické informácie a poznatky o funkčnej gramotnosti
                            s akcentáciou na rozvíjanie emocionálnej i čitateľskej gramotnosti

17:00  -  17:15    Prestávka

17:15  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do             

                            vlastnej  edukačnej praxe

21. október 2020 - 15:30
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
 
Život jednej steny

Život jednej steny

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
prezenčne
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
20
Tematické zameranie: 

Výtvarný workshop je zameraný na aplikáciu inscenačných metód v esteticko-výchovnej oblasti. Súčasťou tvorivého výtvarného workshopu je prezentácia moderného umenia druhej polovice 20. storočia a implementácia niektorých tvorivých postupov a výtvarných techník (Nový realizmus, Neo-dada) do výchovno-vzdelávacej činnosti a analýza aplikovaných metód, organizačných foriem a prostriedkov využitých v rámci workshopu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom výtvarného workshopu je rozšíriť zručnosti učiteľov a vychovávateľov pri praktickej aplikácii inscenačných metód vo vyučovacom procese, analýza vzdelávacích obsahov, metód, organizačných foriem a prostriedkov využitých v rámci workshopu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Program seminára: 

1. workshop 

2. prezentácia lektora

3. zadanie dištančnej úlohy

4. 29. 10. 2020 - vyhodnotenie

22. október 2020 - 8:00
PaedDr. Ján Husár, PhD., Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
 
Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Využitie stolových hier v procese vzdelávania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Andrea Makišová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 20. november 2020 - 10:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár  zameraný na rozvoj matematickej gramotnosti prezentuje možnosti, ako vniesť do učenia radosť, ako žiaka motivovať a zaujať nielen v škole, ale i v domácom prostredí. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu, spoluprácu, samostatné rozhodovanie, ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti aplikácie vybraných druhov stolových hier v pedagogickej praxi.

Webinár  zameraný na rozvoj matematickej gramotnosti prezentuje možnosti, ako vniesť do učenia radosť, ako žiaka motivovať a zaujať nielen v škole, ale i v domácom prostredí. Dobrá hra vytvára prostredie bohaté na komunikáciu, spoluprácu, samostatné rozhodovanie, ale i na nadobudnutie a upevňovanie vedomostí. Dôležité je vedieť vybrať vhodné a dostupné hry.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie, Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti.
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

1. Prezentácia vybraných stolových hier

2. Možnosti aplikácie vo výchovno-vzdelávacom procese

3. Stolové hry - odporúčané účastníkmi webináru (overené v praxi)

4. Diskusia

 

22. október 2020 - 9:00
Mgr. Andrea Makišová
 
V znamení prírody

V znamení prírody

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Výstava
Forma podujatia: 
prezenčne
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
nedeľa, 28. február 2021 - 16:00
Počet hodín: 
8
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
9
Tematické zameranie: 

Výstava výtvarných diel učiteľov je zameraná na  prezentáciu vlastnej výtvarnej tvorby pedagógov výtvarných predmetov. Výstava sprostredkuje výmenu tvorivých skúseností medzi učiteľmi z oblasti výtvarného umenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamastnancov v oblasti plánovania a realizovania svojho profesijného rastu a sebarozvoja.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
22. október 2020 - 9:00
Mgr. Slávka Gécová
 
Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ

Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

5. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Účastník bude vedieť vytvoriť kurz vo VLE Moodle a používať základné funkcie, ktoré Moodle poskytuje.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti: 2.3 návrh didaktickej pomôcky
Program seminára: 

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a používaní kuzu v Moodle s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa a pomôcť pri realizácii online vzdelávania. Seminár je určený pre začiatočníkov v používaní VLE Moodle.

 • Vytvorenie a nastavenie kurzu pre vzdelávanie v ZŠ/SŠ
 • Vloženie učebných zdrojov (dokumenty, prezentácie, ...)
 • Vytvorenie zadania - online úloha pre žiakov
 • Vyhodnotenie zadania
22. október 2020 - 9:00
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie MŠ

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný seminár onlie formou pre učiteľov materskej školy ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Materská škola
22. október 2020 - 12:30
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
 
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Mgr. Marta Remetová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný seminár je zameraný na problematiku týkajúcu sa rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov materskej školy v oblasti rozvíjania prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku v podmienkach materskej školy.

Účastníci si prehĺbia teoretické vedomosti v danej oblasti a získané poznatky aplikujú vo vypracovaných návrhoch vzdelávacích aktivít zameraných na počiatočný rozvoj prírodovednej gramotnosti detí v rámci vzdelávacej oblasti ŠVP Človek a príroda.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov materskej školy v oblasti rozvíjania prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku v podmienkach materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Materská škola
Program seminára: 

Rozvoj prírodovednej gramotnosti - obsahový a výkonový štandard  jednotlivých vzdelávacích podoblastí ŠVP.

Induktívny prístup k prírodovednému vzdelávaniu v materskej škole.

Algoritmus vedeckého poznávania sveta a rozvíjanie kognitívnych kompetencií detí prostredníctvom vedeckých metód a činnosti.

Námety na vzdelávacie aktivity so zameraním na konkrétnu tému  z prírodovednej oblasti.

Tvorba vzdelávacej aktivity a prezentácia vytvorených návrhov. 

22. október 2020 - 13:00
PaedDr. Eva Bruteničová, Mgr. Marta Remetová
 
Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií zlepšovania procesov riadenia činností metodického združenia v súčinnosti s riadiacou prácou vedenia školy, presadzovanie a uplatňovanie progresívnych metód edukácie na škole. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti riadenia procesov, plánovania a hodnotenia činností metodického združenia.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 2.1 - Podieľať sa na tvorbe a aktualizácii školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zaradenia, 2.2 Koordinovať realizáciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Materská škola
Základná škola
Poznámka: 
Tematické zameranie: 1.   PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia - 2. vstup

15.30 - záver webinára

22. október 2020 - 13:30
Mgr. Marek Gaj, PhD.
 
Aktuálne informácie z oblasti finančnej gramotnosti a možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Aktuálne informácie z oblasti finančnej gramotnosti a možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár  je zameraný na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti  pedagogických zamestnancov základných a stredných  škôl a majstrov odborného výcviku za účelom podpory ich  odbornej pripravenosti na implementáciu požiadaviek  NŠFG do výchovnovzdelávacieho procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov  základných a stredných škôl a majstrov OV v oblasti finančnej výchovy zameranej na efektívne riadenie osobných financií s cieľom zvýšenia úrovne finančnej gramotnosti vlastnej a sprostredkovane zvýšenia finančnej gramotnosti žiakov ZŠ a   SŠ.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Poznámka: 
Prihláseným záujemcom bude doručená pozvánka.
Program seminára: 
 • 1. Finančná gramotnosť, verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
 • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
 • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
 • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
 • 5. Diskusia
22. október 2020 - 14:00
Ing. Mária Hitríková
 
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Marcel Kurty
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozšírenie a inovovanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v príslušných kategóriách a podkategóriách pri rozvíjaní a upevňovaní inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia s indexom inklúzie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozširovať inkluzívne hodnoty pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom indexu inklúzie s udržateľným rozvojom a nie s nejakým ukončením „projektom inklúzie“.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj. Stotožniť sa s profesijnou rolou školy. Stotožniť sa s profesijnou rolou školského zariadenia.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
korepetítor
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
školský tréner
učiteľ
vychovávateľ
zahraničný lektor
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kategória OZ: 
kariérový poradca
liečebný pedagóg
logopéd a školský logopéd
psychológ a školský psychológ
psychológ, školský psychológ
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Poznámka: 
Webinár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov pracujúcich so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.
Program seminára: 
 1. Registrácia účastníkov
 2. Čo je to inklúzia
 3. Index inklúzie a indikátory v praxi
 4. Rozvoj školy a školského zariadenia
 5. Diskusia a záver
22. október 2020 - 14:00
Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Marcel Kurty
 
QR kódy a ich využitie vo vyučovaní

QR kódy a ich využitie vo vyučovaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví učiteľom zaujímavé a netradičné možnosti využitia QR kódov na vyučovacích hodinách – pri príprave didaktických hier, pracovných listov a na podporu aktivizujúcich vyučovacích metód

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Predstaviť učiteľom možnosti využitia QR kódov na vyučovacích hodinách.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. QR kódy a ich vytváranie

2. Ukážky využitia QR kódov v školskej praxi

3. Diskusia

22. október 2020 - 14:30
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, PaedDr. Monika Popluhárová
 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom vzdelávacieho podujatia bude počas dvoch online stretnutí rozšíriť kompetencie učiteľov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie. Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

Obsah podujatia bude rozdelený do dvoch online webinárov, v ktorých budú prezentované vybrané metódy a techniky zamerané na rozvíjanie a hodnotenie čitateľskej gramotnosti žiakov primárneho stupňa vzdelávania.

Predpokladané termíny webinárov: 22. 10. 2020 a 27. 10. 2020 v čase 14:30 h - 16:00 h.

22. október 2020 - 14:30
PaedDr. Monika Gregušová
 
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 1

Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 1

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je rozdelený na dve podujatia - Prokrastinácia 1 a Prokrastinácia 2, ako nadväzujúce časti. Tematicky je zacielený na ozrejmenie pojmu prokrastinácia a jej vplyvu na motiváciu žiakov uciť sa.

Obsahom prvej časti sú základné teoretické informácie spolu s odbornými poznatkami a ukážkami pre PZ, sprostredkovane i pre rodičov, zameranými na rozpoznanie prokrastinácie na základe jej príznačných atribútov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na vplyv prokrastinácie na motiváciu žiakov učiť sa, aj na prezentáciu a osvojenie si niektorej z metód a foriem práce, ktoré môžu pedagogickí zamestnanci využiť v edukačnej praxi, prípadne ich prezentovať pre rodičov ako možný spôsob jej zvládania v rámci domácej prípravy žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kariérová pozícia: 
nemám kariérovú pozíciu
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
vychovávateľstvo
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

15:15  -  15:30    Prezentácia účastníkov

15:30  -  17:00    Základné teoretické informácie a poznatky o prokrastinácii

17:00  -  17:15    Prestávka

17:15  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do             

                             vlastnej  edukačnej praxe

22. október 2020 - 15:30
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
 
Atestačné portfólio vychovávateľa

Atestačné portfólio vychovávateľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 23. október 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
piatok, 23. október 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Portfólio pedagogického zamestnanca je významným krokom autoevalvácie učiteľa a následne aj školy. Vychovávateľ v rámci svojho profesijného rastu by mal byť schopný tvoriť profesijné portfólio výberom a dokladovaním dôkazov o svojej činnosti. Profesijné štandardy pedagogických zamestnancov sú koncipované do troch základných oblastí. Preukázaním dôkazov o naplnení všetkých troch oblastí, následným vytvorením a odovzdaním atestačného portfólia, može pedagogický zamestnanec v kategórii vychovávateľ splniť podmienky na vykonanie atestácie. Predmetný webinár poskytuje pomoc vychovávateľom v orientovaní sa v profesijných štandardoch a podmienkach vykonania atestácií podľa zákona 138/2019 Z.z.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentovať zásady tvorby atestačného portfólia pre kategóriu vychovávateľ a poskytnutie možnosti výberu a tvorby adekvátnych dôkazov k atestačnému portfóliu vychovávateľa.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
23. október 2020 - 9:30
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
 
 
 
26
27
28
29
30
31
1
Inkluzívna edukácia v materskej škole

Inkluzívna edukácia v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia významu inkluzívnej edukácie v podmienkach materskej školy s odporučením príkladov aktivít  vo výchovno-vzdelávacom procese detí so ŠVVP. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu inkluzívnej edukácie v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach materskej školy

Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Materská škola
Program seminára: 

9.00 - 10:30: Inkluzívne vzdelávanie v podmienkach materskej školy s odporučením príkladov vo výchovno-vzdelávacom procese detí so ŠVVP. 

26. október 2020 - 9:00
Mgr. Emília Petrovská
 
Bádateľské aktivity na hodinách fyziky

Bádateľské aktivity na hodinách fyziky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 7. december 2020 - 15:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vymedzenie pojmu bádateľské aktivity, vplyv bádateľských aktivít na motiváciu žiakov, prezentácia možností využitia bádateľských aktivít na hodinách fyziky, tvorba jednoduchých bádateľských aktivít

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Navrhúť, realizovať a vyhodnotiť bádateľskú aktivitu vo vlastnom vyučovaní.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie (mať základné praktické skúsenosti s voľbou úloh a činností pre žiakov)
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Súvisiaci predmet: 
fyzika
Druh školy: 
Základná škola
Poznámka: 
Podmienkou pre získanie potvrdenia o aktívnej účasti je 80% účasť na webinároch a záverečná prezentácia.
Program seminára: 

26. 10. 2020

Úvod do vzdelávania, bádateľské aktivity – vymedzenie pojmu

2. 11. 2020

Vplyv bádateľských aktivít na motiváciu žiakov

9. 11. 2020

Prezentácia možností využitia bádateľských aktivít na hodinách fyziky

23. 11. 2020

Tvorba bádateľských aktivít

30. 11. 2020

Tvorba bádateľských aktivít

7. 12. 2020

Prezentácie využitia navrhnutých bádateľských aktivít

26. október 2020 - 14:00
RNDr. Eva Rusnáková
 
Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať rôzne spôsoby pedagogickej diagnostiky  zameranej  na zisťovanie úrovne porozumenia čítaného textu nielen v teoretickej, ale aj v praktickej podobe, ktoré sú využiteľné v školskej praxi, ale  aj pri dištančnom vyučovaní.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Druh školy: 
Základná škola
26. október 2020 - 14:30
PaedDr. Oľga Nestorová
 
QR kódy a ich využitie vo vyučovaní

QR kódy a ich využitie vo vyučovaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
9
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví učiteľom zaujímavé a netradičné možnosti využitia QR kódov na vyučovacích hodinách – pri príprave didaktických hier, pracovných listov a na podporu aktivizujúcich vyučovacích metód.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Predstaviť učiteľom možnosti využitia QR kódov na vyučovacích hodinách.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. QR kódy a ich vytváranie

2. Ukážky využitia QR kódov v školskej praxi

3. Diskusia

26. október 2020 - 14:30
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, PaedDr. Monika Popluhárová
 
Kolážové techniky

Kolážové techniky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 15:45
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov prostredníctvom výtvarných postupov. Obsahom kurzu bude prezentácia kolážových techník (koláž, proláž, roláž, chiasmáž, ventiláž, montáž, asambláž atď.) a ich aplikácia do edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o kolážových technikách a o možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom vybraných výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie vychovávateľov v oblasti plánovania a projektovania výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Druh školy: 
Materská škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Teoretické východiská problematiky výtvarných techník

2. Kolážová technika a kolážový princíp 

3. Prezentácia vybraných kolážových výtvarných techník

26. október 2020 - 15:45
Mgr. Szilárd Fecsó
 
Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 8:45
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Rozvoj funkčných gramotností - matematickej - schopnosť využiť matematické operácie, čítanie a interpretovanie máp, tabuliek a grafov, priestorovú predstavivosť a vnímanie priestorových vzťahov a digitálnej - schopnosť vhodne používať moderné technológie, ovládať techniku vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií v kontexte zadaní pre reálne životné situácie.

Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky so začlenením úloh z reálneho života na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania so zameraním sa na rozvoj funkčých gramotností - matematickej a digitálnej..

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Funkčné gramotnosti - matematická a digitálna.

2. Ako tvoriť zadania z reálnych životných situácií na podporu matematickej gramotnosti nielen na hodinách matematiky.

3. Vhodné používanie moderných technológií pri vyhľadávanií, spracovaní i produkcii informácií v kontexte zadaní pre reálne životné situácie.

27. október 2020 - 8:45
Mgr. Dana Váňová
 
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom informačného seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Tvorba portólia a možnosti profesijného rozvoja učiteľa materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o využívaní profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogického zamestnanca, o tvorbe portfólia a o zmene v oblasti atestačného procesu v súvislosti s uplatnením zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Materská škola
Program seminára: 

Profesijné štandardy.

Portfólio.

Atestácie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

27. október 2020 - 9:30
PaedDr. Eva Bruteničová
 
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár prezentuje rôzne aktivity a techniky tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poskytnúť metodickú podporu na realizáciu tvorivého písania v edukačnom procese na 1. stupni základnej školy a prezentovať rôzne techniky a metódy tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

1. Informacie o webinári Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách.

2. Tvorivosť a tvorivé písanie.

3. Prezentácia vybraných techník a metód tvorivého písania.

27. október 2020 - 13:30
PaedDr. Mária Onušková
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
Mgr. Beáta Juráková
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 15:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
21
Obsadený počet miest: 
21
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný seminár online formou pre učiteľov ZŠ, ZUŠ, SŠ, pedagogických asistentov a vychovávateľov ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona č. 138/2019.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov základných škôl, stredných škôl a základných umeleckých škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
27. október 2020 - 13:30
Mgr. Adriana Lančaričová, Mgr. Beáta Juráková
 
Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Podpora kritického myslenia u žiakov zo SZP

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Viera Šándorová
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na prezentáciu rôznych aktivizujúcich metód podporujúcich kritické
myslenie žiakov zo SZP.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom je, aby úcastníci vzdelávania vedeli využit vo výchovno-vzdelávacom procese metódy
akrostich a pätveršie.

Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Základná škola
Poznámka: 
Webinár pre PZ pracujúcich so žiakmi zo SZP/MRK
Program seminára: 

1. Metóda akrostich a jej využitie v praxi

2. Metóda päťveršie a jej využitie v praxi

27. október 2020 - 14:00
PaedDr. Viera Šándorová
 
Finančná gramotnosť a COVID - ich vzájomný vzťah

Finančná gramotnosť a COVID - ich vzájomný vzťah

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. Miloš Škatulár
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Vplyv COVID 19 na nutnosť zmeny v správaní sa jednotlivca a rodiny v oblasti finančného plánovania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- získať vedomosti a zručnosti zo svojho odboru vrátane interdisciplinárnych

Profesijná kompetencia: 
Ovládať obsah a didaktiku odborného výcviku. Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

Teoretické východiská -  financie a COVID 19

Praktické námety - individuálna činnosť účastníkov

Prezentácia individuálnej činnosti 

 

 

27. október 2020 - 14:30
Ing. Miloš Škatulár
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
18
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Základná škola
Program seminára: 

1. Atestácie

2. Profesijné štandardy

3. Atestačné portfólio

27. október 2020 - 14:30
PaedDr. Iveta Labjaková, PaedDr. Darina Bačová, PhD.
 
Rozvíjanie myslenia žiakov prostredníctvom metódy 6 klobúkov

Rozvíjanie myslenia žiakov prostredníctvom metódy 6 klobúkov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
28
Obsadený počet miest: 
28
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Metóda 6 klobúkov sa zameriava na rôzne druhy myslenia u žiakov. Učí žiakov posúdiť rôzne informácie a emócie v individuálnom a skupinovom rozhodovaní. Vedie ich k uplatneniu tvorivého myslenia a posúdenia vytvorených návrhov s využitím kritického myslenia. Rozvíja schopnosti žiakov rešpektovať dohodnuté pravidlá diskusie pri riešení vybraných problémov.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť navrhnúť a vytvoriť učebné úlohy zamerané na rozvíjanie rôznych druhov myslenia žiakov, ktoré podporujú tvorivé myslenie, posúdenie vytvorených návrhov s využitím kritického myslenia a rešpektovanie dohodnutých pravidiel diskusie pri riešení vybraných problémov.  

Profesijná kompetencia: 
Rozvoj spolupráce a komunikácie žiakov využitím viacerých spôsobov myslenia.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
konzultant atestačného konania
lektor vzdelávania
metodik profesijného rozvoja
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
28. október 2020 - 9:00
Ing. Vladimír Laššák, PhD., Mgr. Anna Pávová
 
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. František Greif
Začiatok podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
4
Počet voľných miest: 
11
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií v oblasti hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.  

Profesijná kompetencia: 
2.3 Koordinovať autoevalváciu školského vzdelávacieho programu v oblasti svojho pôsobenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Poznámka: 
Tematické zameranie: 4. Hodnotenie žiackej práce a výstupov
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Ing. František Greif (60 minút) -  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Ing. František Greif (45 minút) -  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov - 2. vstup

15.30 - záver webinára

28. október 2020 - 13:30
Ing. František Greif
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 17:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - 28 10. 2020 (15:00 - 15:30)
2. Tvorba atestačného portfólia 1. časť - 28. 10. 2020 (15:30 - 16:45)
3. Vypracovanie dištančného zadania - 09. 11. 2020 (45 min.)
4. Tvorba atestačného portfólia 2. časť - 18. 11. 2020 (15:00 - 16:30)
5. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 18. 11. 2020 (16:30 - 17:00)

28. október 2020 - 15:00
Mgr. Adriana Kvetková
 
Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 17:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na prezentáciu možnosti verbálnej a neverbálnej interpretácie výtvarného diela v podmienkach materskej školy. Obsahom seminára je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom orientovať sa v problematike interpretácie výtvarného diela. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a prehĺbiť zručnosť plánovať a realizovať procesy učenia sa detí v materskej škole vo vzdelávacej oblasti Umenia a kultúra/výtvarná výchova - 2.6 Vnímanie umeleckých diel so zameraním na interpretáciu výtvarného diela.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Druh školy: 
Materská škola
Program seminára: 

1. Teoretické východiská - vysvetlenie základných pojmov 

2. Verbálna a neverbálna interrpretácia výtvarného diela

3. Možnosti výtvarných aktivít v rámci neverbálnej interpretácie výtvarného diela

28. október 2020 - 15:30
Mgr. Szilárd Fecsó
 
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na environmentálne témy a prírodovednú gramotnosť.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na proces implementácie odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu implementácie a realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

15:15  -  15:30    Prezentácia účastníkov

15:30  -  17:00    Základné teoretické informácie a poznatky o BOV. Možnosti procesu

                             implementácie a realizácie BOV v nadväznosti na podporu rozvoja  
                             gramotnosti, myslenia a kreativity

17:00  -  17:15    Prestávka

17:15  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do             

                           vlastnej  edukačnej praxe

28. október 2020 - 15:30
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
 
Ako zapracovať do ŠkVP NŠFG

Ako zapracovať do ŠkVP NŠFG

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 16:00
Koniec podujatia: 
streda, 28. október 2020 - 17:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
20
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov, odborných pedagogických skúseností a vybraných možností procesu podpory rozvoja finančnej gramotnosti ako zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP.  Súčasťou  prezentácie budú praktické ukážky implementácie finančnej gramotnosti u žiakov so ŠVVP.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov finančnej gramotnosti s podporou rozvoja funkčnej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP 

v podmienkach špeciálnej základnej školy a základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
vedúci záujmovej oblasti
nemám kariérovú pozíciu
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

16:00 -16:45 Návrh a tvorba NŠFG do ŠkVP, prezenčná online forma.
16:45 - 17:30 Edukačná aktivita, dištančná forma, online. Edukačná aktivita - prezentácia, reflexia, prezenčná online forma

 

28. október 2020 - 16:00
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
 
Práca s profesijným štandardom, tvorba portfólia a atestácie pre vychovávateľov

Práca s profesijným štandardom, tvorba portfólia a atestácie pre vychovávateľov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 11:00
Počet hodín: 
9
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Aplikácia základných informácii o využívaní požiadaviek kompetenčného profilu vychovávateľa v profesijnom rozvoji vychovávateľa, o tvorba portfólia a o zmene atestačného procesu v kontexte zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch do vlastnej pedagogickej praxe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aplikovať základné informácie o využívaní požiadaviek kompetenčného profilu vychovávateľa v profesijnom rozvoji vychovávateľa.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

29.10.2020 (8:00 - 11:00 hod.)

1. Úvod a prezentácia účastníkov

2. Legislatívne východiská

2.11.2020 (8:00 - 11:00 hod.)

1. Profesijné štandardy pre vychovávateľa

2. Postupy tvorby porfólia.

5.11.2020 (8:00 - 11:00 hod.)

1. Atestačný proces vychovávateľa v kontexte zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch.

2. Výmena skúseností

3. Záver

 

29. október 2020 - 8:00
Mgr. Gabriela Zábušková
 
Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Možnosti interpretácie výtvarného diela v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na prezentáciu možnosti verbálnej a neverbálnej interpretácie výtvarného diela v podmienkach materskej školy. Obsahom seminára je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia pedagogickým zamestnancom orientovať sa v problematike interpretácie výtvarného diela. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a prehĺbiť zručnosť plánovať a realizovať procesy učenia sa detí v materskej škole vo vzdelávacej oblasti Umenia a kultúra/výtvarná výchova - 2.6 Vnímanie umeleckých diel so zameraním na interpretáciu výtvarného diela.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Druh školy: 
Materská škola
Program seminára: 

1. Teoretické východiská - vysvetlenie základných pojmov 

2. Verbálna a neverbálna interrpretácia výtvarného diela

3. Možnosti výtvarných aktivít v rámci neverbálnej interpretácie výtvarného diela

29. október 2020 - 9:00
Mgr. Szilárd Fecsó
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
17
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rozvíjanie profesijných kompetencií v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Základná škola
Poznámka: 
Webinár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
Program seminára: 

13:00 - 13:45    Profesijné štandardy pedagogického zamestnanca

13:45 - 14:30    Portfólio pedagogického zamestnanca

29. október 2020 - 13:30
PaedDr. Mária Pálinkáš, Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
 
Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Bádateľsky orientované vyučovanie v nadväznosti na prírodovednú gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 15:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 18:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na environmentálne témy a prírodovednú gramotnosť.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Webinár je primárne zacielený na proces implementácie odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu implementácie a realizácie bádateľsky orientovaného vyučovania v nadväznosti na podporu rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

15:15  -  15:30    Prezentácia účastníkov

15:30  -  17:00    Základné teoretické informácie a poznatky o BOV. Možnosti procesu

                             implementácie a realizácie BOV v nadväznosti na podporu rozvoja  
                             gramotnosti, myslenia a kreativity.

17:00  -  17:15    Prestávka

17:15  -  18:00    Diskusia a návrhy účastníkov na aplikáciu poznatkov z webinára do             

                            vlastnej  edukačnej praxe

29. október 2020 - 15:30
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
 
Profesijné štandardy a tvorba atestačného portfólia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy

Profesijné štandardy a tvorba atestačného portfólia pre učiteľov telesnej a športovej výchovy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 30. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
piatok, 30. október 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom webinára bude oboznámenie s profesijnými štandardami a postupom tvorby atestačného portfólia v predmete telesná a športová výchova.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať profesijné kompetencie potrebné pre profesijný rozvoj učiteľa telesnej a športovej výchovy v rámci atestačného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
telesná a športová výchova
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Profesijný rast učiteľa telesnej a športovej výchovy cez profesijné štandardy.

2. Tvorba atestačného portfólia

30. október 2020 - 13:00
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.