Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Webináre

Primárne karty

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre PZ a OZ škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

Webináre (skratka od webový seminár) je interaktívny seminár, ktorého sa môžu záujemcovia zúčastniť prostredníctvom webových stránok či ďalších služieb internetu. Webinár predstavuje nový spôsob vzdelávania s využitím siete internet – je to spravidla živá a interaktívna prezentácia v reálnom čase, ktorej sa poslucháči môžu zúčastniť prostredníctvom chatu alebo klásť otázky prostredníctvom mikrofónu, zdieľať videá, súbory či iný multimediálny obsah. Webinár trvá spravidla 60 – 120 minút. Ekvivalent informačných a odborných seminárov.

V ponuke webinárov nájdete presne určený čas a spôsob prihlásenia, prihláseným účastníkom bude zaslaný link na účasť.
Záznam z webinárov bude k dispozícii na stránke MPC v časti odborno-metodická pomoc.

Zoznam webinárov a možnosť prihlásiť sa.


Kalendár webinárov

Po Ut St Št Pi So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
Rozvoj komunikačných zručností učiteľa materskej školy

Rozvoj komunikačných zručností učiteľa materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 3. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 4. august 2020 - 13:15
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
14
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný  na rozvoj komunikačných zručností pedagogického zamestnanca materskej školy s dôrazom na aplikáciu  asertívnych techník a empatických reakcií, ktoré podporujú neformálnu autoritu, vzájomnú dôveru a dobré vzťahy, čím možno predísť vzniku napätia a konfliktov. Účastníci si prehĺbia nielen teoretické poznatky efektívnej komunikácie,  ale aj  rozšíria zručnosti asertívnych techník  a empatických interakčných techník vo vzťahu k deťom, rodičom a zamestnancom školy. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti komunikácie a interakcie s deťmi a pripraviť ich na implementáciu získaných poznatkov a zručností do pedagogickej praxe.

Profesijná kompetencia: 
2. 3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
predškolská a elementárna pedagogika
predškolská pedagogika
Druh školy: 
Materská škola
Program seminára: 

03. 08. 2020  

09:00 hod. - 13:15 hod.

Komunikačné zručnosti v systéme kľúčových kompetencií. Vyvodenie základných pojmov komunikácie.

Rozvíjanie empatie a osvojenie asertívneho sebapresadzovania ako cesty k porozumeniu medzi ľuďmi. Tréning empatických reakcií učiteľa.

04. 08. 2020

09:00 hod. - 13:15 hod.

Komunikačné zručnosti a ich uplatnenie v manažmente školy.

Tréning komunikačných zručností učiteľa.

3. august 2020 - 9:00
PhDr. Renáta Varhoľáková
 
 
Stretnutia s umelou inteligenciou

Stretnutia s umelou inteligenciou

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 5. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 7. august 2020 - 12:30
Počet hodín: 
15
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Nástroje, postupy a didaktické námety na využitie umelej inteligencie v informatike.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti didaktiky informatiky so zameraním na umelú inteligenciu ako novú tému školskej informatiky a pripraviť ich na implementáciu získaných poznatkov a zručností do pedagogickej praxe.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2. 3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

streda 5.8.2020

8:30-10:45  Cvičenie: Práca s aplikáciami využívajúcimi umelú inteligenciu  (3 hodiny)

11:00-12:30  Tvorivá dielňa: Vytvárame vlastného chatbota (2 hodiny)

štvrtok 6.8.2020

8:30-10:00 Cvičenie: Ako sa učí počítač (aktivity bez počítača)  (2 hodiny)

10:15-12:30  Tvorivá dielňa: Trénujeme vlastnú neurónovú sieť   (3 hodiny)

piatok 7.8.2020

8:30-10:45  Tvorivá dielňa:  Programujeme aplikácie využívajúce umelú inteligenciu  (3 hodiny)

11:00-12:30  Cvičenie: Námety a možnosti využitia umelej inteligencie ako témy v školskej informatike (2 hodiny)

 

5. august 2020 - 8:30
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio (pre učiteľov ZŠ)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio (pre učiteľov ZŠ)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 6. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov. Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - 06. 08. 2020 (09:00 - 10:00)
2. Tvorba atestačného portfólia 1. časť - 06. 08. 2020 (10:00 - 10:30)
3. Vypracovanie dištančného zadania -  do 12. 08. 2020 (45 min.)
4. Tvorba atestačného portfólia 2. časť - 19. 08. 2020 (13:00 - 14:00)
5. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 19. 08. 2020 (14:00 - 14:30)

6. august 2020 - 9:00
Mgr. Adriana Kvetková
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
Tvorba modernej keramiky

Tvorba modernej keramiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
utorok, 11. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
20
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľová skupina  počas vzdelávania získa základy využitia metód keramickej tvorby vo vyučovacom procese. Absolvent dokáže orientovať sa v nových trendoch keramickej tvorby, pozná a vie aplikovať techniku ručnej tvorby. Vie vytvoriť netrdičné formy, kombinovať rozličné materiály a vytvoriť modernú keramiku na danú tému. Získané kompetencie vie aplikovať do edukačného procesu, je schopný projektovať edukačný proces.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na aktualizáciu vzdelávacieho a výchovného procesu v predmetoch výtvarná výchova, výchova umením a umenie a kultúra, keramický krúžok a letné výtvarné tábory so zameraním na tvorbu modernej keramiky.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích umeleckých predmetov, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

11.08.2020 - od 08:00 hod. do 13:00 hod. 

Súčasné trendy v keramickej tvorbe, moderná keramika. Ručná tvorba – valčekovanie, vytvorenie jednoduchých a komplikovaných foriem a tvarov z plátky hliny. Ozdoba foriem s vlastnou ornamentikou, vytvorenie reliéfu. Experimentovanie s rôznymi materiálmi, ich aplikácia do hliny. Práca na tému: Archa, Rebrík.

12.08.2020 - od 08:00 hod. do 13:00 hod. 

Vytvorenie jednoduchých foriem na hrnčiarskom kruhu, spájanie tvarov a vytvorenie vlastného objektu, posun foriem, aplikácia rôznych materiálov, vytvorenie modernej keramiky. Experimentovanie rôznymi materiálmi, ich aplikácia do hliny. Práca na tému: Kostol, Ja. Dokončenie vlastného projektu, príprava keramických objektov na vypálenie.

20.08.2020 - od 08:00 hod. do 14:30 hod.

Zdobenie hliny s glazúrou, príprava keramických objektov na vypálenie raku. Experimentovanie s rôznymi materiálmi pri vypaľovaní.  

11. august 2020 - 8:00
Mgr. Szilárd Fecsó
 
Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Začiatok podujatia: 
utorok, 11. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 11. august 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom vzdelávania bude analýza vzdelávacích štandardov (Pokyn ministra č. 39/2017) ako východiská pre tvorbu portfólia pedagogických zamestnancov, na čo bude nadväzovať metodika tvorby portfólia.

Súčasťou vzdelávania bude prezentácia informácií, pokynov a odporúčaní súvisiacich s atestačným procesom v súlade s aktuálnou legislatívou (zákon č. 138/2019, vyhláška č. 361/2019).

Obsah vzdelávania môže prispieť k rozvoju profesijnej kompetencie – 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

11. 8. 2020 - od 8:00 hod. do 13:00 hod.

1. Profesijné kompetencie - úvod, štruktúra

2. Gradácia kompetencií

3. Portfólio pedagogického zamestnanca - charakteristika, typy

4 Preukazovanie úrovne profesijných kompetencií a riešenie modelových situácií v rámci atestácie

11. august 2020 - 8:00
PhDr. Maroš Dvorský
 
SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 12. august 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 12. august 2020 - 11:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Situácia v školách, v ktorých prebiehajú integračné procesy žiakov so ŠVVP je rôzna. Jednou z tém častých diskusií je forma hodnotenia integrovaných žiakov. Názory pedagogických zamestnancov i rodičov sa často rozchádzajú. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa integrovaných žiakov prinášajú aj problémy v zosúladení ich hodnotenia. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl. Pedagogickí zamestnanci majú len minimálnu metodickú podporu k hodnoteniu žiakov so ŠVVP, a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti slovného hodnotenia, ako aj praktické príklady už použitého slovného  hodnotenia. Webinár je určený pre učiteľov prvého stupňa základnej školy, vychovávateľov, pedagogických asistentov a školských špeciálnych pedagógov.

Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým zamestnancom metodickú podporu na realizáciu slovného hodnotenia žiakov so ŠVVP a prezentovať praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo ich špeciálnu výchovno-vzdelávaciu potrebu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je predstaviť možnosti hodnotenia žiakov so ŠVVP, prezentovať návody na slovné hodnotenie a slovné komentáre k hodnoteniu žiakov so ŠVVP v bežnej škole, ako aj možnosti hodnotenia žiakov v špeciálnych základných školách.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka. Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností a učenie sa dieťaťa/žiaka.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
12. august 2020 - 10:00
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
 
SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 12. august 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 12. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Situácia v školách, v ktorých prebiehajú integračné procesy žiakov so ŠVVP je rôzna. Jednou z tém častých diskusií je forma hodnotenia integrovaných žiakov. Názory pedagogických zamestnancov i rodičov sa často rozchádzajú. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa integrovaných žiakov prinášajú aj problémy v zosúladení ich hodnotenia. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl. Pedagogickí zamestnanci majú len minimálnu metodickú podporu k hodnoteniu žiakov so ŠVVP, a preto je nevyhnutné prezentovať možnosti slovného hodnotenia, ako aj praktické príklady už použitého slovného hodnotenia. Webinár je určený pre učiteľov druhého stupňa základnej školy, učiteľov strednej školy, pedagogických asistentov a majstrov odbornej výchovy.

Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým zamestnancom metodickú podporu na realizáciu slovného hodnotenia žiakov so ŠVVP a prezentovať praktické príklady hodnotenia zadaných úloh a povinností žiakov s prihliadnutím na ich zdravotný stav, alebo ich špeciálnu výchovno-vzdelávaciu potrebu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je predstaviť možnosti hodnotenia žiakov so ŠVVP, prezentovať návody na slovné hodnotenie a slovné komentáre k hodnoteniu žiakov so ŠVVP v bežnej škole, ako aj možnosti hodnotenia žiakov v špeciálnych základných školách.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka. Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích činností a učenie sa dieťaťa/žiaka.
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
12. august 2020 - 13:00
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
 
 
Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy

Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 14. august 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
piatok, 14. august 2020 - 12:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom webinára je prezentovať využitie šablón ako inovatívneho prostriedku vo výchove mimo vyučovania (najmä v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy), ale aj ako diagnostického prvku na zisťovanie  a rozvíjanie priestorovej orientácie detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Život človeka a aj život dieťaťa prebieha v trojrozmernom priestore, avšak mnohé zadania, úlohy či kresby si vyžadujú prenesenie trojrozmerného priestoru do dvojrozmernej roviny. S transformáciou trojrozmerného priestoru majú mnohé deti problém a nevedia zobraziť pozície a pojmy „hore“, „dole“, „vpredu“, „vzadu“ na ploche. Je preto nesmierne dôležité rozvíjať u detí rôzneho veku priestorovú predstavivosť a orientáciu v priestore aj na ploche prostredníctvom vhodne zvolených voľnočasových aktivít. Jednou z možností je tvorba a využitie šablón s rôznou tematikou. Šablóny deti poznajú, no využívajú už väčšinou vyrobené, hotové šablóny. A práve tvorba šablón je výbornou pomôckou pri rozvíjaní priestorovej predstavivosti. Nakoľko technika vytvárania šablón nie je bežnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, považujeme ponúknutý webinár a využitie šablón aj za motivačný a inovatívny prvok vo výchove mimo vyučovania.

Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým zamestnancom v kategóriách vychovávateľ, pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg metodickú podporu na diagnostikovanie priestorovej orientácie detí a žiakov prostredníctvom jednoduchých činností a prezentovať praktické využitie šablón ako prostriedku na rozvíjanie priestorovej orientácie detí a žiakov a orientácie detí a žiakov na ploche vo výchovných aktivitách v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy.

Profesijná kompetencia: 
Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka. Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Poznámka: 
webinár prebieha kombinovanou formou - 2 hodiny prezenčne a 1 hodina dištančne
14. august 2020 - 10:00
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
Práca s textom na podporu čitateľskej gramotnosti u žiakov zo SZP

Práca s textom na podporu čitateľskej gramotnosti u žiakov zo SZP

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 17. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
14
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Metodické inšpirácie orientované na rozvíjanie pisateľských a čitateľských zručností žiakov: metódy a techniky tvorivého písania, efektívne čitateľské stratégie a metakognitívne učebné postupy. Výstupom účastníka bude tvorivá aktivita: Návrh pracovného listu, Metodický postup učebnej aktivity.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Tvoriť modelové zadania na rozvoj pisateľských a čitateľských zručností s možnosťou praktickej aplikácie v edukačnej činnosti pedagóga.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

17.08.2020

- Čítanie s porozumením ako súčasť čitateľskej gramotnosti

- Východiská čítania s porozumením podľa PIRLS 

- Stratégie a metódy nácviku čítania s porozumením pomocou hrových aktivít

- Metodické inšpirácie na rozvoj pisateľských a čitateľských zručností žiakov

 

18.08.2020

- Tvorivé písanie

- Tvorivé aktivity účastníkov: Návrh pracovného listu, Metodický postup učebnej aktivity

17. august 2020 - 9:00
Mgr. Adriana Kvetková
 
Od predčitateľskej gramotnosti k čitateľskej gramotnosti

Od predčitateľskej gramotnosti k čitateľskej gramotnosti

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 12:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia významu uplatňovania predčitateľskej gramotnosti detí v materskej škole v súvislosti s požiadavkami čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy.  Realizácia príkladov vzdelávacích aktivít  s uplatňovaním konkrétnych vzdelávacích štandardov. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu metód predčitateľskej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
predškolská a elementárna pedagogika
učiteľstvo pre 1. stupeň
Druh školy: 
Materská škola
Poznámka: 
Odborný seminár je určený pre učiteľský kolektív učiteľov materskej školy
Program seminára: 

  8:00 - 10:15 : Rozvíjanie  predčitateľskej gramotnosti

10:15 - 10:30 : Prestávka

10:30 - 12:00 : Uplatňovanie metód predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy

18. august 2020 - 8:00
Mgr. Emília Petrovská
 
Komunikačno-asertívne minimum v riadiacej práci

Komunikačno-asertívne minimum v riadiacej práci

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. Jarmila Verbovská
Mgr. Teťana Ustohalová
Začiatok podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 13:45
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Workshop je zameraný na získanie základných informácií o verbálnej a neverbálnej komunikácii a o zásadách efektívnej komunikácie;  účastníci nadobudnú zručnosti vo využívaní asertívnych prejavov v riadiacej práci s cieľom vyhnúť sa konfliktným situáciám a dosiahnuť želané ciele.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o verbálnej a neverbálnej komunikácii a o zásadách efektívnej komunikácie;  nadobudnúť zručnosti vo využívaní asertívnych prejavov v riadiacej práci s cieľom vyhnúť sa konfliktných situáciám a dosiahnuť želané ciele.

Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

18. 08. 2020     Podstata asertíveno správania (2h). Predchádzanie konfliktom uplatnením prvkov asertivity- praktické cvičenia(4h)

19. 08. 2020    Charakteristika   a význam sociálnej percepcie a komunikácie (1h).Umenie presvedčovania ľudí (2h) . Zásady efektívnej komunikácia (2h) . Problémy v komunikácií (1h)

 

                                   

18. august 2020 - 8:30
PhDr. Jarmila Verbovská, Mgr. Teťana Ustohalová
 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni ZŠ s VJM; Využitie prvkov zážitkovej pedagogiky na prvom stupni ZŠ s VJM

Rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni ZŠ s VJM; Využitie prvkov zážitkovej pedagogiky na prvom stupni ZŠ s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom prvého stretnutia budú námety na rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni ZŠ s VJM. Účastníci sa oboznámia s čitateľskými stratégiami využiteľnými vo vyučovacom procese pri spracovávaní textu žiakmi.

Aktívna časť: Vytvorenie plánu vyučovacej hodiny s použitím vybranej čitateľskej stratégie

Obsahom druhého stretnutia budú námety na možnosti využitia prvkov zážitkovej pedagogiky na prvom stupni ZŠ s VJM. Ukážky aktivít budú zamerané na posilnenie rozvoja osobnosti, sebapoznania, kooperáciu a kreativity.

Aktívna časť: Vytvorenie plánu vyučovacej hodiny s využitím prvkov zážitkovej pedagogiky

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Hlavným cieľom podujatia je rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov, ktoré im umožnia tvorivo začleňovať čitateľské stratégie a prvky zážitkovej pedagogiky do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie; 2.3 Relizovať vyučovanie;
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Základná škola
Poznámka: 
Seminár sa uskutoční v maďarskom jazyku.
Program seminára: 

18.08.2020 (utorok)

9:00 - 13:30 Čitateľské stratégie využiteľné vo vyučovacom procese na prvom stupni ZŠ s VJM pri spracovávaní textu žiakmi

19.08.2020 (streda)

9:00 - 13:30 Prvky zážitkovej pedagogiky využiteľné vo vyučovacom procese na prvom stupni ZŠ s VJM

18. august 2020 - 9:00
PaedDr. Mária Pálinkáš
 
Spätnoväzbové hodnotenie, formatívne hodnotenie, sebahodnotenie žiakov všetkých stupňov škôl

Spätnoväzbové hodnotenie, formatívne hodnotenie, sebahodnotenie žiakov všetkých stupňov škôl

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 11:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Rozšíriť vedomosti o hodnotení a poukázať na hodnotenie prostredníctvom poskytovania spätnej väzby, rozvíjaním životných zručností – napr. vnímať problémy v súvislostiach, spolupracovať s inými, aktívne počúvať, získavať informácie, byť empatickým, podporovať u žiakov vnútornú motiváciu na získavanie vedomostí. Súčasťou takéhoto pohľadu na hodnotenie je ústne skúšanie, slovné hodnotenie, sebahodnotenie žiakov aj hodnotenie vyučovania žiakmi, rovesnícke učenie,  rešpektujúca komunikácia.    

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť vedomosti o hodnotení, poukázať na hodnotenie prostredníctvom poskytovania spätnej väzby, rozvíjaním životných zručností, zamerať sa na ústne skúšanie, slovné hodnotenie, sebahodnotenie a rovesnícke hodnotenie.

 

 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
18. august 2020 - 10:00
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
 
Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja vedúceho MZ, PK, VO

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja vedúceho MZ, PK, VO

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
utorok, 18. august 2020 - 10:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 12:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný webinár sa venuje problematike profesijného rozvoja PZ v súlade s uplatňovaním zákona 138/2019 Z. z. s dôrazom na potreby školy, vyučovacích predmetov a jednotlivca:

Obsahom stretnutí bude:
Východiská pre prácu vedúcich MZ,PK a VO – legislatívne východiská a analýza doterajšej činnosti - 18.08.2020
Profesijný štandard MZ,PK a VO - 20.08.2020
Tvorba plánu profesijného rozvoja - 27.08.2020

Obsah vzdelávania a výstup zo vzdelávania súvisí s kompetenciami štvrtej oblasti profesijného štandardu pre vedúceho metodického orgánu: viesť ľudí, plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, stotožniť sa s rolou špecialistu a školou

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjat profesijné kompetencie vedúceho MZ, PK, VO v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Potvrdenie aktívnej účasti - návrh osobného plánu profesijného rozvoja
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Východiská pre prácu vedúcich MZ,PK a VO - 18.08.2020
2. Profesijný štandard MZ,PK a VO - 20.08.2020
3. Tvorba plánu osobného profesijného rozvoja vedúceho MZ,PK a VO - 27.8.2020

18. august 2020 - 10:30
Mgr. Janka Strnisková, PaedDr. Adriana Gondová
 
Spoznávame mesto Košice a jeho okolie

Spoznávame mesto Košice a jeho okolie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Začiatok podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 12:30
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Workshop bude zameraný na realizáciu vlastivednej vychádzky, ktorá má motivačno-heuristický charakter vo vyučovaní žiakov na prvom stupni základnej školy. Doménou vzdelávacieho podujatia bude aplikácia vlastivednej vychádzky do vyučovania predmetov vlastivedy (moja obec, čítanie z mapy), prvouka (spoznávanie okolia školy a bydliska), ale aj  telesná a športová výchova (aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti) i implementácia prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra do edukácie na prvom stupni ZŠ.  Odborné podujatie bude zamerané na uplatňovanie aktivít, najmä zážitkových metód so zacielením na vytváranie pozitívneho vzťahu žiakov k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine. Obsah vzdelávania môže prispieť k rozvoju profesijnej kompetencie 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať kompetencie v oblasti aplikovania prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra do edukačného procesu primárneho vzdelávania. Vedieť aplikovať koncepciu vlastivednej vychádzky do vyučovania predmetov vlastiveda, prvouka, telesná a športová výchova.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Základná škola
Poznámka: 
Vzdelávanie bude prebiehať v teréne, je potrebné sa turisticky obliecť.
Program seminára: 

Termín: 19. august 2020

Miesto: DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600

8,00 - 8,30 hod Oboznámenie sa s cieľom podujatia, teoretický vstup k téme

Miesto: Mestská časť Košíc Nad jazerom

9,00- 12,30 hod. Zážitkové aktivity so zameraním na aplikáciu vlastivednej vychádzky do vyučovania 

Termín: 20. august 2020

Miesto: Košice-okolie - Hradbová 10

8,00 - 12,00 hod Zážitkové aktivity so zameraním na aplikáciu vlastivednej vychádzky do vyučovania 

12,00 - 12,30 hod. Reflexia účastníkov k priebehu podujatia

19. august 2020 - 8:00
PaedDr. Tatiana Komanová
 
AKO PRACOVAŤ S NÁHODOU VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE

AKO PRACOVAŤ S NÁHODOU VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 21. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
21
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Zamerané na rozvoj kompetencie pedagógov pracovať s témou tak, aby dokázali ponúknuť žiakom pri rozvoji ich vlastných schopností, zručností a tvorivosti typy úloh prispôsobených individuálnym  preferenciám žiakov v ich spôsobe osvojovania a zvládnutia témy. Zámerom je naučiť pedagógov (rozvíjať u nich relevantnú schopnosť), aby nežiadali od žiakov rovnaký, ale originálny výstup s prispôsobením ich individuálnym referenciám. Vzdelávanie v téme má potenciál rozvíjať tvorivosť učiteľa, následne žiaka a podporovať jeho/ich úspech. Výstupom účastníka je aktívne vypracovanie modelových úloh využiteľných v oblasti  rozvoja tvorivých schopností žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvoj kompetencií realizovať, plánovať a projektovať vyučovanie s využitím výtvarnej tvorby v súlade s uplatnením kritérií  edukačných aktivít rozvíjajúcich tvorivosť žiakov. 

2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie

2.3 Realizovať vyučovanie

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci odborný zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
vychovávateľstvo
výtvarná výchova
Druh školy: 
Materská škola
Základná škola
Program seminára: 

19.8.2020

Výchova umením inak

Potenciál výtvarných aktivít vo výchove a vzdelávaní

Náhoda vo výtvarnej tvorbe

Aktívne spracovanie praktických zadaní

20.8.2020

Modelová aktivita 1

Modelová aktivita 2

Priebežné vyhodnotenie realizácie aktivít (praktických zadaní)

21.8.2020

Metódy vo výtvarnej edukácii

Individuálna a skupinová práca pri výtvarnej tvorbe

Záverečné  vyhodnotenie realizácie aktivít (praktických zadaní)

19. august 2020 - 9:00
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD., PaedDr. Ján Husár, PhD.
 
Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 12:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na využitie interpretácie výtvarného diela v edukačnom procese výtvarnej výchovy. Webinár bude reflektovať  výtvarné aktivity, ktoré čerpajú inšpiráciu v dejinách výtvarného umenia 20. a 21. storočia.  

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšírenie profesijných  kompetencií učiteľa výtvarnej  výchovy v oblasti využitia metód interpretácie výtvarného diela v edukačnom procese výtvarnej výchovy. 

 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

Teoretické východiská a vysvetlenie pojmov – forma a obsah výtvarného diela, analýza výtvarného diela, metodika práce s umeleckým dielom, postupy a možnosti obsahovej a formálnej analýzy výtvarného diela, rôzne spôsoby interpretácie obrazu, model práce s obrazom priamo v galérii, múzeu pred originálmi diel

19. august 2020 - 10:00
Mgr. Slávka Gécová
 
Význam zážitkového učenia pre získavanie a používanie zručností k zdravému životnému štýlu u žiakov a učiteľov

Význam zážitkového učenia pre získavanie a používanie zručností k zdravému životnému štýlu u žiakov a učiteľov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Začiatok podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 10:30
Koniec podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 12:00
Počet hodín: 
15
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom stretnutí budú námety zážitkových aktivít, ktoré je možné realizovať v interiéri aj exteriéri. Činnosť v aktivitách bude zameraná na komunikáciu, pozorovanie a vyhodnocovanie vplyvu životného prostredia a výživy  na podporu zdravého životného štýlu.
Hlavným zámerom ponúkaného vzdelávania je aktualizovať edukačný obsah vo všetkých vzdelávacích oblastiach.
Výstupom prezenčného vzdelávania bude príprava (scenár, edukačný projekt), s  realizáciou dvoch  zážitkových aktivít, ktoré bude možné uplatniť vo vybratej viachodinovej téme/tematickom celku.
Výstupom dištančnej časti bude zisťovanie a vyhodnotenie vplyvu realizovaných zážitkových aktivít na podporu zručností k zdravého životného štýlu.
Obsah vzdelávania súvisí s kompetenciami PZ vo vzťahu k profesijného štandardu:
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
2.3 Realizovať vyučovanie
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom cyklu webinárov je, aby účastník mal príležitosť cez vybraté zážitkové aktivity: "Získať skúsenosť pre doplnenie profesijných kompetencií PZ o zručnosti podporujúce osobnostný rozvoj žiaka.

Profesijná kompetencia: 
Potvrdenie aktívnej účasti – 2.9 opis a zhodnotenie zrealizovaného pedagogického skúmania
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Základná škola
Program seminára: 
  1. Pevné zdravie nie je dostupné všetkým, pocit pohody však môže dosiahnuť každý – zážitkové aktivity realizovateľné v interiéri a exteriéri. 19.8.2020
  2. Aktualizácia edukačného obsahu vo vzdelávacích oblastiach. 24.8.2020
  3. Súvis afektívnych cieľov a rozvíjaných zručností k podpore zdravia. 26.8.2020
  4. Obsah nástroja na zisťovanie a vyhodnotenie vplyvu realizovaných zážitkových aktivít na podporu zručností k zdravého životného štýlu. 28.8.2020
19. august 2020 - 10:30
Mgr. Janka Strnisková
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 19. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov cudzích jazykov ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákona 138/2019

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s realizáciou atestácií a tvorby portfólia podľa zákona 138/2019

Profesijná kompetencia: 
profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
bulharský jazyk
francúzsky jazyk
latinský jazyk
maďarský jazyk
nemecký jazyk
rusínsky jazyk a literatúra
ruský jazyk
španielsky jazyk
taliansky jazyk
ukrajinský jazyk
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy

2. Atestácie podľa zákona 138/2019

3. Tvorba atestačného portfólia

19. august 2020 - 13:00
Mgr. Anna Pávová, Ing. Vladimír Laššák, PhD.
 
Práca učiteľa s chybou - pozitívne hodnotenie žiakov

Práca učiteľa s chybou - pozitívne hodnotenie žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 13:15
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár  je cieľovo zameraný na analýzu chýb učiteľov pri hodnotení žiakov a prezentáciu postupov ich korekcie.  Korekčné postupy sú  motivačné, podporujú poznávanie žiakov v procese učenia sa, aj keď urobia chybu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti hodnotenia vlastnej pedagogickej činnosti

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

08:00 - 08:15 Otvorenie seminára

08:15 - 11:15 „Správne“ a „nesprávne“ hodnotenie.

                     Chyby učiteľov pri hodnotení žiakov.

11:30 - 13:15 Korekčné postupy podporujúce poznávanie žiakov v procese učenia sa, aj keď urobia chybu.

20. august 2020 - 8:00
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
 
Inovácie v didaktike rusínskeho jazyka a literatúry

Inovácie v didaktike rusínskeho jazyka a literatúry

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 21. august 2020 - 13:00
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Letná škola rusínskeho jazyka je určená učiteľom materskej školy, prvého a druhého stupňa základnej školy a učiteľom strednej školy. V rámci svojho obsahu a rozsahu ponúka témy súvisiace s aktuálnymi informáciami o inováciách vo vyučovaní a v didaktike rusínskeho jazyka a literatúry s akcentom na rozvoj profesijných kompetencií č. 2.2, 2.3 a 2.4 u bližšie špecifikovaných cieľových skupín pedagogických zamestnancov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať aktuálne informácie o inováciách vo vyučovaní a v didaktike rusínskeho jazyka a literatúry s akcentom na rozvoj profesijných kompetencií 2.2, 2.3 a 2.4.

Profesijná kompetencia: 
2.2, 2.3 a 2.4
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

20.08.2020

08.30 - otvorenie prvého dňa workshopu / letnej školy
08.30 - 10.00 - Mgr. Marek Gaj (90 minút) - Možnosti implementácie rusínskych reálií v školskom vzdelávacom programe školy 
10.00 - 10.15 - prestávka (15 minút)
10.15 - 11.45 - Mgr. Marek Gaj (90 minút) - Stratégie plánovania a projektovania. Aplikácia projektovej metódy vo vyučovaní. Koncepcia rozvoja výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ
11.45 - 12.15 - prestávka (30 minút)
12.15 - 13.00 - Mgr. Marek Gaj (45 minút) -  Návrhy na tvorbu vlastných učebných zdrojov

 

21.08.2020

08.30 - otvorenie druhého dňa workshopu / letnej školy
08.30 - 10.00 - Mgr. Marek Gaj (90 minút) - Aplikácia aktivizujúcich metód v jazykovom vyučovaní v rusínskom jazyku 
10.00 - 10.15 - prestávka (15 minút)
10.15 - 11.45 - Mgr. Marek Gaj (90 minút) - Aplikácia vyučovacích metód zážitkového vyučovania pri práci s rusínskym literárnym textom
11.45 - 12.15 - prestávka (30 minút)
12.15 - 13.00 - Mgr. Marek Gaj (45 minút) -  Možnosti inovácie hodnotenia a klasifikácie detí a žiakov

13.00 - záver workshopu / letnej školy

20. august 2020 - 8:30
Mgr. Marek Gaj
 
Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM

Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
PaedDr. Zuzana Farkašová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 21. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
17
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na implementáciu  inovatívnych  vyučovacích metód vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM, ponúka konkrétne návrhy ako zdroj inšpirácie pre obohatenie vyučovania predmetu vo všetkých ročníkoch ZŠ s VJM.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry prostredníctvom inovatívnych vyučovacích metód na všetkých stupňoch edukácie v základných školách s VJM.

Profesijná kompetencia: 
2.2 plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

1. Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM

2. Implementácia inovatívnych metód do vyučovania komunikačnej a slohovej zložky jazyka

3.  Implementácia inovatívnych metód do vyučovania literárnej  komunikácie

 

20. august 2020 - 9:00
Mgr. Zsuzsanna Csintalan, PaedDr. Zuzana Farkašová
 
Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na využitie interpretácie výtvarného diela v edukačnom procese výtvarnej výchovy. Webinár bude reflektovať  výtvarné aktivity, ktoré čerpajú inšpiráciu v dejinách výtvarného umenia 20. a 21. storočia.  

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšírenie profesijných  kompetencií učiteľa výtvarnej  výchovy v oblasti využitia metód interpretácie výtvarného diela v edukačnom procese výtvarnej výchovy. 

 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie. 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

Teoretické východiská a vysvetlenie pojmov – forma a obsah výtvarného diela, analýza výtvarného diela, metodika práce s umeleckým dielom, postupy a možnosti obsahovej a formálnej analýzy výtvarného diela, rôzne spôsoby interpretácie obrazu, model práce s obrazom priamo v galérii, múzeu pred originálmi diel.

20. august 2020 - 12:30
Mgr. Slávka Gécová
 
Spoznajte svojich ľudí

Spoznajte svojich ľudí

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je určený pre pedagogických zamestnancov s výstupom ako rôzne typy ľudí reagujú na netypické situácie, napr. domáce učenie, online vzdelávanie. Odporúčania ako s nimi komunikovať, ako s nimi riešiť vzniknuté situácie, ako pracovať s energiou a časom. Výstupy budú zamerané na komunikáciu s učiteľmi aj so žiakmi.  

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj v oblasti komunikácie v podmienkach školy.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Typológia ľudí 

2. Ako reagujú ľudia na stres, netypické situácie

3. Ako na ľudí reagovať, ako komunikovať s rôznymi typmi ľudí

4. Ako riadiť energiu a čas

20. august 2020 - 12:30
Mgr. Dana Váňová
 
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogických zamestnancov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
piatok, 21. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
26
Obsadený počet miest: 
26
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Cieľom odborného seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov. Zameriava sa na možnosti profesijného rozvoja a sebarozvoja v kontexte nových legislatívnych úprav a tvorby portfólia profesijného rastu a sebarozvoja. Proces tvorby portfólia zahŕňa kroky od zbierania dokumentov, ich triedenia po finálny krok, ktorým je zmysluplný súbor dôkazov, preukazujúci úroveň  profesijného rozvoja učiteľa voči profesijnému štandardu.  Výstupom účastníka je individuálne vypracovanie dištančnej úlohy zameranej na preukázanie a zdôvodnenie vybranej kompetencie v pedagogickej/odbornej činnosti návrh osobného plánu profesijného rozvoja.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať profesijný rozvoj v súlade s profesijným štandardom  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

21. 08. 2020

- Portfólio a jeho druhy

- Postup tvorby portfólia

- Štruktúra portfólia

- Primárne a sekundárne dokumenty

 

24. 08. 2020

- Profesijné štandardy v profesijnom rozvoji zamestnancov

- Tvorba osobného plánu profesijného rozvoja

21. august 2020 - 8:00
Mgr. Adriana Kvetková
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30
Letné inšpirácie pre pedagogických asistentov

Letné inšpirácie pre pedagogických asistentov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Mgr. Marcel Kurty
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Eva Suchožová
PaedDr. Viera Šándorová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
28
Tematické zameranie: 

Pedagogickí asistenti budú pracovať v malých skupinách, ktoré budú zamerané na rozšírenie ich profesijných kompetencií v oblasti spolupráce s rodinou, v oblasti využitia projektového a kooperatívneho vyučovania, v oblasti komunikácie - rozvoj EQ a v oblasti rozvoja grafomotoriky prostredníctvom tvorivých dielní. Budú prezentované výsledky dobrej praxe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie v oblasti práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Kategória PZ: 
pedagogický asistent
Karierový stupeň: 
všetky
Program seminára: 

1. Reflexívna diskusia o poznatkoch a skúsenostiach z doterajšej pedagogickej praxe pedagogických asistentov - ROCEPO

2. Formovanie partnerských vzťahov s rodinou, príklady dobrej praxe - (Kurty)

3. Projektové vyučovanie - (Medvecová)

4. Kooperatívne vyučovanie - (Šándorová)

5. Komunikácia - rozvoj EQ u detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - (Suchožová)

6. Rozvoj grafomotoriky pomocou učebnej pomôcky - (Cinová)

24. august 2020 - 8:00
PaedDr. Elena Cinová, Mgr. Marcel Kurty, Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Eva Suchožová, PaedDr. Viera Šándorová
 
Finančná gramotnosť pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ

Finančná gramotnosť pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom vzdelávania je súbor materiálov určený pedagogickým asistentom, vychovávateľom, učiteľom materskej školy, učiteľom špeciálnej základnej školy, učiteľom prvého a druhého stupňa základnej školy. V rámci svojho obsahu a rozsahu ponúka témy ako implementovať prvky finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so ŠVVP v nadväznosti na funkčnú a emocionálnu gramotnosť. Zameranie vzdelávania môže pomôcť koordinátorom finančnej a funkčnej gramotnosti pri plánovaní školských aktivít, ako aj kontrole súladu ŠkVP s reálnou implementáciou prvkov finančnej a funkčnej gramotnosti v rámci edukačného procesu. Kurz vytvorený v LMS Moodle svojim obsahom je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov. Obsah vzdelávania môže prispieť k rozvoju profesijných kompetencií učiteľov.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať implementáciu prvkov finančnej gramotnosti v súlade so iŠVP a ŠkVP v podmienkach špeciálnej základnej školy, základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov a 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Kategória OZ: 
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Druh školy: 
Materská škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Národný štandard finančnej gramotnosti v školských vzdelávacích programoch a jeho implementácia vo výchovno-vzdelávacom procese

2. Metódy a formy práce  vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov na prvom stupni a druhom základnej školy

3. Ukážky aktivít na podporu finančnej gramotnosti a ich využitie v medzipredmetových vzťahoch

4. Tvorba plánu podľa NŠFG do ŠkVP 

5. Diskusia

6. Prezentácia plánu podľa NŠFG 1.1., NŠFG 1.2 do ŠkVP účastníkmi webinára

24. august 2020 - 9:00
Ing. Mgr. Mária Pirkovská, doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
 
Učíme sa hospodáriť a plánovať svoje financie - financie v praxi

Učíme sa hospodáriť a plánovať svoje financie - financie v praxi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. Ladislav Smoroň
Ing. Patrik Farula
Ing. Miroslava Jakubeková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 29. september 2020 - 11:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
13
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti, s akcentom na problematiku hospodárenia s peniazmi a plánovania osobných financií. Súčasťou vzdelávania bude prezentovanie osvedčených pedagogických skúseností z vyučovania tém finančnej gramotnosti v spojení s reálnou praxou. Účastníci pripravia vlastné aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti v edukačnom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti tém finančnej gramotnosti, s akcentom na problematiku hospodárenia s peniazmi a plánovania osobných financií.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Poznámka: 
Prvé stretnutie bude realizované formou webinára v on-line prostredí (účastníci dostanú informácie na pripojenie). Druhá časť bude prezenčnou formou v MPC Trenčín (v nepriaznivej situácii bude realizovaná tiež on-line formou).
Program seminára: 

24.8.2020  WEBINÁR:   On-line formou - účastníci dostanú infomácie o pripojení

9:00 - 10:00  Ako hospodáriť a zabezpečiť svoje potreby

                    Lektor: Ing. Ladislav Smoroň, Ing. Miroslava Jakubeková

 

29.9.2020  ODBORNÝ SEMINÁR:   Prezenčne v DP MPC Trenčín, Pod Sokoliami 14, Trenčín

9:00 - 11:30  Plánovanie finančných prostriedkov - finančný plán

                    Lektor: Ing. Patrik Farula, Ing. Miroslava Jakubeková

 

 

24. august 2020 - 9:00
Ing. Ladislav Smoroň, Ing. Patrik Farula, Ing. Miroslava Jakubeková
 
Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 11:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na metódy  rozvoja predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku a ich využitie v podmienkach materskej školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať niektoré vybrané metódy vhodné k rozvoju predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať výchovno-vzdelávací proces
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Materská škola
24. august 2020 - 10:00
PaedDr. Eva Pupíková
 
Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania na druhom stupni základnej školy a v strednej škole. Podmienky, spôsoby a pridaná hodnota optimálneho využitia vybraných metód kooperatívneho vyučovania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Charakterizovať teoretické východiská koncepcie kooperatívneho vyučovania a prezentovať možnosti ich aplikácie v praxi pedagogického zamestnanca na druhom stupni základnej školy a v strednej škole.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
24. august 2020 - 12:30
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
 
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 24. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na možnosti implementácie požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na možnosti aplikácie jednotlivých tém do učebných osnov. Webinár bude obohatený aj praktickými ukážkami aktivít využiteľných v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou prezentácie, ukážkami edukačných námetov, možnosťou kladenia otázok do četu a  riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom  webinára je podpora   odbornej pripravenosti učiteľov  základných a stredných škôl na implementáciu požiadaviek  NŠFG do edukačného procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2. Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3. Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 
  • 1. Verzie NŠFG, témy, celkové  a čiastkové kompetencie
  • 2. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu
  • 3. Aplikácia jednotlivých tém NŠFG do učebných osnov
  • 4. Ukážky rôznych  aktivít a ich využitie v jednotlivých predmetoch
  • 5. Diskusia
24. august 2020 - 13:00
Ing. Mária Hitríková
 
VPLYV TOXICKÉHO STRESU NA PSYCHICKÝ VÝVIN DIEŤAŤA/ŽIAKA

VPLYV TOXICKÉHO STRESU NA PSYCHICKÝ VÝVIN DIEŤAŤA/ŽIAKA

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
1
Počet voľných miest: 
19
Tematické zameranie: 

Každý človek má účinný bezpečnostný systém, ktorý varuje náš organizmus pred vonkajším nebezpečenstvom. Keď sa tento systém aktivuje a žľazy, orgány aj svaly sa začnú pripravovať na útok, alebo útek, objaví sa stres. Trvalý stres môže ovplyvniť imunitný systém dieťaťa, metabolizmus aj srdcovocievny systém, dokonca dokáže zmeniť fyzickú štruktúru mozgu dieťaťa. Štúdie ukázali, že toxický stres môže mať kumulatívny dopad na fyzické a duševné zdravie jednotlivca po celý život.

Vzdelávanie je určené pedagogických zamestnancom, ktorí pracujú so žiakmi z rómskych komunít, ktorí sú vystavovaní toxickému stresu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie v oblasti práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Profesijná kompetencia: 
všetky
Kariérová pozícia: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

8:00 - 9:30   Čo je to toxický stres

9:45 - 11:15  Toxický stres v praxi

11:30 - 13:00 Príklady dobrej praxe pri odstráňovaní toxického stresu u dieťaťa/žiaka

25. august 2020 - 8:00
PaedDr. Elena Cinová
 
PODPORA ROZVÍJANIA FUNKČNEJ GRAMOTNOSTI V NADVÄZNOSTI NA EMOCIONÁLNU GRAMOTNOSŤ - FUNKČNÁ GRAMOTNOSŤ

PODPORA ROZVÍJANIA FUNKČNEJ GRAMOTNOSTI V NADVÄZNOSTI NA EMOCIONÁLNU GRAMOTNOSŤ - FUNKČNÁ GRAMOTNOSŤ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 15:00
Počet hodín: 
8
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov a odbornej pedagogickej skúsenosti vybraných možností procesu podpory rozvoja gramotnosti, myslenia a kreativity prostredníctvom rozličných metód, foriem práce a výmeny skúseností medzi účastníkmi.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov funkčnej gramotnosti kohézne s podporou rozvíjania emocionálnej gramotnosti, myslenia a kreativity v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach základnej a strednej školy. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

  8.00 -   9.30    Funkčná gramotnosť, prezenčná on line forma, 2h (90 minút)
  9.30 -   9.45    Prestávka

  9.45 - 13.00    Edukačná aktivita, dištančná forma on line 4h (180 minút)

13.00 -13.30     Prestávka
13.30 -15.00     Edukačná aktivita - prezentácia, reflexia, prezenčná on line forma, 2h (90 minút)

 

 

25. august 2020 - 8:00
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
 
Ako postupovať pri poskytovaní požadovanej miery pomoci – úloha školského špeciálneho pedagóga

Ako postupovať pri poskytovaní požadovanej miery pomoci – úloha školského špeciálneho pedagóga

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Teťana Ustohalová
Mgr. Mária Oľšavská
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 13:45
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na jednotlivé kroky odborno-pedagogickej poradenskej činnosti, ktoré prispievajú k analýze školských problémov, získaniu dôvery účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu, zberu údajov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať aktuálne informácie o zmenách postavenia školského špeciálneho pedagóga v procese výchovy a vzdelávania; nadobudnúť zručnosti prvého kontaktu s klientom, vedenia rozhovoru, plánovania vlastnej činnosti v súlade s požiadavkami školského vzdelávacieho programu v oblasti výchovy a vzdelávania, špeciálno-pedagogickej intervencie poradenskej práce a spolupráce s inými odborníkmi.

Profesijná kompetencia: 
Profesijné kompetencie nemajú oporu v profesijnom štandare
Kategória PZ: 
školský špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

25. 08. 2020   Aktuálne zmeny v postavení školského špeciálneho pedagóga v procese výchovy a vzdelávania (1h); Školský vzdelávací program ako súčasť práce školského špeciálneho pedagóga (1h); Ako začať – postupnosť krokov (2h); Prvý kontakt a vedenie rozhovoru (2h)

26.08.02020   Význam a možnosti depistáže (2); Organizácia a plánovanie špeciálnopedagogických intervencií (2h); Úspech poradenstva v profesii školského špeciálneho pedagóga (2h)

 

 

 

25. august 2020 - 8:30
Mgr. Teťana Ustohalová, Mgr. Mária Oľšavská
 
Vieme zvládať šikanovanie v školách?

Vieme zvládať šikanovanie v školách?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. Jarmila Verbovská
PhDr. Blažena Žabecká
Mgr. Jana Štofaňáková
Mgr. Mária Szirmaiová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
12
Tematické zameranie: 

Sprístupniť pedagogickým zamestnancom základné charakteristiky šikanovania a kyberšikanovania.
Vymedziť znaky, prejavy, príčiny, vznik a dôsledky šikanovania a kyberšikanovania. Osobnostné
charakteristiky aktérov uvedených sociálno – patologických javov. Oboznámiť cieľovú skupinu so
sociálno – právnymi aspektmi šikanovania a kyberšikanovania. Poskytnúť priestor na diskusiu,
výmenu názorov a skúseností s danou problematikou.
Kľúčové pojmy: šikanovanie, kyberšikanovanie, motívy šikanovania, kyberšikanovania, agresor (e –
agresor), obeť (e – obeť), publikum (e – publikum), trestný čin, priestupok, komplexná stratégia
školy, celoškolský prístup, pozitívna školská klíma.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v problematike šikanovania, kyberšikanovanie, ako aktuálného fenómenu v školskom prostredí. Osvojiť si základné teoretické informácie a postupy riešenia šikanovania, kyberšikanovania v školách, schému vyšetrovania prípadov. 

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj; 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
25. august 2020 - 8:30
PhDr. Jarmila Verbovská, PhDr. Blažena Žabecká, Mgr. Jana Štofaňáková, Mgr. Mária Szirmaiová, PhD.
 
Učíme sa spoluprácou

Učíme sa spoluprácou

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 12:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár  sa zaoberá témou spolupráce vo vyučovaní. Konkrétne metódy a formy v jednotlivých aktivitách zdôrazňujú podstatu - prečo potrebujeme práve kooperáciu žiakov vo vyučovaní, čo môže pedagóg očakávať od zaradenia kooperatívnych  techník do výučby.                                                                          

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti plánovania a realizovania vyučovania zavádzaním kooperatívnych stratégií a techník na podporu učenia sa žiaka.   

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Základná škola
Poznámka: 
odborný seminár je určený pre učiteľský kolektív - učiteľ ZŠ, vychovávateľ
Program seminára: 

08:30 - 10:00  Rozdiel medzi skupinovým a kooperatívnym vyučovaním. Učenie sa žiaka v kooperatívnych formách vyučovania.

10:00 - 10:15  Prestávka 

10:15 - 12:30  Aktivity, zamerané na implementáciu kooperatívnych stratégií a techník vo vyučovaní.

25. august 2020 - 8:30
PaedDr. Anna Šurinová
 
Ako na kritické myslenie?

Ako na kritické myslenie?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
28
Obsadený počet miest: 
28
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsah odborného seminára umožňuje pedagógom rozvíjať zručnosť v tvorbe edukačných aktivít s obsahom zameraným na kritické myslenie a ich aplikáciu vo výchovno-vzdelávacom procese. Program obsahuje teoretické východiská a aplikačné úlohy. Súčasťou bude aktívna tvorba účastníkov, ktorí vytvoria modelové zadania vhodných aplikačných úloh na rozvoj kritického myslenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Tvoriť modelové zadania na rozvoj kritického myslenia s možnosťou praktickej aplikácie v edukačnej činnosti pedagóga.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Základná škola
Program seminára: 

1. Prezentácia účastníkov

2. Kritické myslenie ako kľúčová kompetencia pre život

3. Praktické ukážky rozvoja kritického myslenia žiaka

4.Tvorba modelových zadaní

5. Diskusia

6. Záver

25. august 2020 - 8:30
PaedDr. Adriana Gondová
 
INŠPIRÁCIE VO VZDELÁVACEJ OBLASTI JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRE UČITEĽOV MŠ

INŠPIRÁCIE VO VZDELÁVACEJ OBLASTI JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRE UČITEĽOV MŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 13:45
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Umožniť účastníkom odborného seminára rozvinúť a prehĺbiť si spôsobilosti pri práci s výkonovými a obsahovými štandardmi a tým si rozvíjať kompetencie kompetenčného profilu učiteľa materskej školy v oblasti výchovno-vzdelávací proces. Absolvovaním odborného seminára si účastníci aktualizujú metodické postupy a možnosti práce vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, s ohľadom na špecifické ciele predprimárneho jazykového vzdelávania. Zároveň si rozšíria zásobník o vybrané hrové činnosti ich  praktickým absolvovaním pod didaktickým vedením lektorky.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť a aktualizovať poznatky v oblasti predprimárneho jazykového vzdelávania detí a rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku predprimárneho vzdelávania 2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Materská škola
Program seminára: 

25.08.2020    Teoretické východiská jazykového vzdelávania a štruktúra vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia vo vzťahu  k predošlým kurikulárným dokumentom. Praktické ukážky zamerané na tvorbu vzdelávacích aktivít vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.

26. 08. 2020   Praktické ukážky zamerané na tvorbu a realizáciu  vzdelávacích aktivít vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.

 

25. august 2020 - 8:30
PaedDr. Jana Paleschová
 
Tvorba projektov pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ a SŠ

Tvorba projektov pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ a SŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Ing. Drahoslav Knapík
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom vzdelávania je súbor materiálov určený pedagogickým asistentom, vychovávateľom, učiteľom materskej školy, učiteľom prvého a druhého stupňa základnej školy, učiteľom strednej školy, majstrom odbornej výchovy. V rámci svojho obsahu a rozsahu ponúka témy na tvorbu projektov v projektovom vyučovaní s dôrazom na komunikačné a prezentačné zručností s využitím digitálnych technológií. Kurz vytvorený v LMS Moodle svojim obsahom je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov. Obsah vzdelávania môže prispieť k rozvoju profesijných kompetencií učiteľov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať projekty s dôrazom na komunikačné a prezentačné zručnosti v súlade so iŠVP a ŠkVP v podmienkach špeciálnej základnej školy, základnej a strednej školy.

 

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov a 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
iné
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1.Teoretické východiská

2. Tvorba projektu 

 3.Diskusia

 4.Prezentácia návrhu projektu účastníkmi

 

25. august 2020 - 9:00
Mgr. Jana Medvecová, Ing. Drahoslav Knapík, Ing. Mgr. Mária Pirkovská
 
GeoGebra pre učiteľov 1. stupňa ZŠ

GeoGebra pre učiteľov 1. stupňa ZŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 12:00
Koniec podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 16:00
Počet hodín: 
20
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
12
Tematické zameranie: 

Zámerom štyroch na seba nadväzujúcich stretnutí je posilniť digitálne kompetencie účastníkov vzdelávania spracovaním prakticky orientovaných ukážok možností aktívneho začlenenia digitálnych technológií do matematickej edukácii na 1. stupni ZŠ. Tieto budú konkretizované do podoby získavania predovšetkým praktických zručností pri plánovaní, vlastnej tvorbe a pri realizácii autorských výstupov vytvorených pomocou voľne dostupného matematického softvéru Geogebra Classic 5. Výber aktivít je úzko previazaný s jednotlivými tematickými okruhmi vzdelávania v rámci vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami rešpektujúc  obsahové a výkonové štandardy ŠVP matematika ISCED1. Obsahové zameranie stretnutí prispieva k rozvoju viacerých profesijných kompetencií učiteľov predovšetkým v dimenzii 2. Výchovno – vzdelávací proces.
Na účastníkov vzdelávania nie sú kladené žiadne nároky ohľadom predchádzajúcich skúseností práce s uvedeným programom. Vyžaduje sa základná znalosť práce s počítačovou zostavou resp. notebookom.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať výučbu s aktívnym využitím digitálnych technológií a matematického programu GeoGebra Classic 5 v rámci matematickej edukácie prebiehajúcej na primárnom stupni vzdelávania v ZŠ.

Profesijná kompetencia: 
2. Výchovno – vzdelávací proces: 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatická výchova
matematika
Druh školy: 
Základná škola
Poznámka: 
V prípade záujmu práce s vlastným notebookom je potrebné si stiahnuť do zariadenia program GeoGebra Classic 5 voľne dostupný na domovskej stránke: http://download.geogebra.org/package/win
Program seminára: 

25.08.2020. od 12:00 do 16:00
Úvod do práce s programom GeoGebra (stručná charakteristika programu a jeho dostupných aplikácií, online a ofline verzia, inštalácia programu, skupiny nástrojov programu GeoGebra Classic 5 - praktické ukážky)

26.08.2020. od 12:00 do 16:00
Riešenie jednoduchých konštrukčných úloh z vybraných tematických okruhov ŠVP na primárnom stupňa vzdelávania I.

27.08.2020. od 12:00 do 16:00
Riešenie jednoduchých konštrukčných úloh z vybraných tematických okruhov ŠVP na primárnom stupňa vzdelávania II.

28.08.2020. od 12:00 do 16:00
Dynamické výkresy a  matematická edukácia (základné pravidlá tvorby, metodika začleňovania práce s programom do výučby, podpora dištančného vzdelávania)
Dynamické výkresy a internet (vyhľadávanie zdrojov, možnosti spracovania a zverejňovania výstupov na internete - praktické úkážky)

25. august 2020 - 12:00
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
 
Spoznajte svojich ľudí

Spoznajte svojich ľudí

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je určený pre pedagogických zamestnancov s výstupom ako rôzne typy ľudí reagujú na netypické situácie, napr. domáce učenie, online vzdelávanie. Odporúčania ako s nimi komunikovať, ako s nimi riešiť vzniknuté situácie, ako pracovať s energiou a časom. Výstupy budú zamerané na komunikáciu s učiteľmi aj so žiakmi.  

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj v oblasti komunikácie v podmienkach školy.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Typológia ľudí 

2. Ako reagujú ľudia na stres, netypické situácie

3. Ako na ľudí reagovať, ako komunikovať s rôznymi typmi ľudí

4. Ako riadiť energiu a čas

25. august 2020 - 12:30
Mgr. Dana Váňová
 
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Mária Onušková
Začiatok podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 25. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Tvorivé písanie je jednou z metód, ktoré vedú k rozvoju komunikačných zručností, kreatívneho myslenia a rozvoju osobnosti. Tvorivosť je možné rozvíjať vo všetkých vyučovacích predmetoch. Tvorivé písanie je pre žiaka zdrojom poznania v rôznych oblastiach.  Webinár je určený pre učiteľa druhého stupňa základnej školy, učiteľa strednej školy. Obsahom stretnutia budú námety na aktualizáciu edukačného obsahu vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia a Človek a spoločnosť prostredníctvom ukážok konkrétnych aktivít tvorivého písania.

Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým zamestnancom metodickú podporu na realizáciu tvorivého písania v edukačnom procese a prezentovať praktické príklady techník a metód tvorivého písania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poskytnúť metodickú podporu na realizáciu tvorivého písania v edukačnom procese v základnej a strednej škole a prezentovať rôzne techniky a metódy tvorivého písania využiteľné na vyučovacích hodinách v edukačnom procese rôznych predmetov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti, 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Poznámka: 
Vzdelávacie oblastí Jazyk a komunikácia a Človek a spoločnosť
Program seminára: 

1. Tvorivosť a tvorivé písanie.

2. Prezentácia vybraných techník a metód tvorivého písania.

25. august 2020 - 13:00
PaedDr. Mária Onušková
 
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 11:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Obsah webinára tvorí vysvetlenie postavenia slovného hodnotenia žiakov v kontexte celkového hodnotenia učenia sa žiakov a aktivity, vymedzujúce  problematiku slovného hodnotenia žiakov so zameraním na vedomosti a činnosti žiakov, ktorých úroveň môže byť slovne hodnotená.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti hodnotenia vlastnej pedagogickej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

08:00 - 09:30 Postavenie slovného hodnotenia žiakov v kontexte celkového hodnotenia učenia sa žiakov. Slovné hodnotenie priebežné a 
                      záverečné.

09:30 - 09:45 Prestávka.

09:45 - 11:15 Slovné hodnotenie žiakov so zameraním na vedomosti a činnosti žiakov, ktorých úroveň môže byť slovne hodnotená.

26. august 2020 - 8:00
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
 
Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov I.

Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 13:45
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
5
Počet voľných miest: 
20
Tematické zameranie: 

Obsahom stretnutia bude prezentácia aktuálnych globálnych a lokálnych problémov životného prostredia a ukážok možnej implementácie prvkov environmentálnej výchovy do jednotlivých učebných predmetov v podobe rôznorodých environmentálnych aktivít v súlade s požiadavkami iŠVP.

V prípade vyhovujúceho počasia časť vzdelávania bude realizovaná v teréne so zameraním na praktické aktivity (pozorovanie, poznávanie, demonštrovanie, bádanie, hranie rolí) s environmentálnym charakterom.

Zameranie vzdelávania môže pomôcť koordinátorom environmentálnej výchovy pri plánovaní školských environmentálnych aktivít, ako aj kontrole súladu ŠkVP s reálnou implementáciou prvkov environmentálnej výchovy v rámci edukačného procesu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať implementáciu prvkov environmentálnej výchovy v súlade s iŠVP a ŠkVP v podmienkach základnej a strednej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

08:30 - 10:00 Environmentálna výchova - teoretické východiská, prvky environmentálnej výchovy

10:15 - 11:45 Globálne a lokálne environmentálne problémy

11:45 - 12:15 Obedňajšia prestávka

12:15 - 13:45 Námety na environmentálne aktivity a ich realizácia

26. august 2020 - 8:30
RNDr. Erika Fryková
 
Program pre pedagogických pracovníkov v oblasti primárnej prevencie a ochrany RODINY V KRÍZE – DETSTVO BEZ NÁSILIA

Program pre pedagogických pracovníkov v oblasti primárnej prevencie a ochrany RODINY V KRÍZE – DETSTVO BEZ NÁSILIA

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Iné
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Zuzana Madarasová
Mgr. Apolónia Sejková
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
4
Počet voľných miest: 
16
Tematické zameranie: 

Aktualizácia Národnej stratégie na ochranu pred násilím prináša nové úlohy a strategické ciele pre komplexnú podporu a ochranu detí pred násilím  a tiež pre rodiny v kríze na regionálnej úrovni v rámci vzdelávania pedagogických zamestnancov. Nie je dôležité, aby sme boli expertmi v oblasti rodinného násilia. Je však nevyhnutné, aby sme ako profesionáli pracujúci s deťmi mali aspoň základný prehľad o problematike a mohli tak byť nápomocní nielen pri prevencii, ale aj včasnej identifikácii prípadného násilia páchanom na dieťati a v rodinnom prostredí.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Zvyšovať povedomie pedagogických pracovníkov o problematike násilia na deťoch realizáciou  preventívneho programu.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
zodpovedný vychovávateľ
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Poznámka: 
Organizačné pokyny: Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
Program seminára: 

26.8.2020

Čo je domáce násilie, odlíšenie od štandardných konfliktov

Rizikové faktory, mýty a fakty

Možnosti diagnostiky a pomoci v školskom prostredí

27.8.2020

Národný projekt – Podpora ochrany deti pred násilím

Primárna prevencia – možnosti a obmedzenia

Prípadové štúdie

26. august 2020 - 8:30
PaedDr. Zuzana Madarasová, Mgr. Apolónia Sejková
 
Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 11:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
24
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár zameraný na skvalitnenie pedagogickej diagnostiky v materskej škole v súlade s profesijnými štandardami. Rozvoj vedomostí, spôsobilostí a preukázateľnosti kompetencií učiteliek materských škôl v oblasti Dieťa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať učiteľov materských škôl o možnostiach realizácie pedagogickej diagnostiky v súlade s profesijnými štandardami.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa. 1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa. 1.3 Identifikovať sociokultúrny kontext vývinu dieťaťa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Materská škola
26. august 2020 - 9:00
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
 
Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 11:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
19
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Odborný seminár zameraný na skvalitnenie využívania učebných štýlov žiakov v pedagogickej praxi učiteľa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť poznatky pedagogických zamestnancov o učebných štýloch žiaka - identifikácia učebných štýlov žiakov, interpretácia výsledkov pedagogickej diagnostiky a vyvodenie záverov na optimalizáciu vyučovacích stratégií.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
26. august 2020 - 9:00
Mgr. Beáta Juráková
 
Edupage v práci učiteľa

Edupage v práci učiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
3
Počet voľných miest: 
17
Tematické zameranie: 

Využívanie nástrojov Edupage na plánovanie a realizáciu vyučovania, hodnotenie priebehu a výsledkov vyučovania žiaka. Zopakovanie si tvorby plánov v prostredí Edupage, vytváranie príprav k jednotlivým plánom, príprava interaktívnych hodín, zadávanie domácich úloh so spätnou väzbou, zdieľanie materiálov so žiakmi i s kolegami a príprava  formatívne a sumatívne hodnotenie v prostredí Edupage.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť vedomosti a zručnosti týkajúce sa plánovania a realizácie vyučovania v prostredí Edupage.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
26. august 2020 - 9:00
PaedDr. Monika Popluhárová
 
PORTFÓLIO A PROFESIJNÝ ŠTANDARD PRE UČITEĽOV MŠ, ZŠ A SŠ, PRE VYCHOVÁVATEĽOV

PORTFÓLIO A PROFESIJNÝ ŠTANDARD PRE UČITEĽOV MŠ, ZŠ A SŠ, PRE VYCHOVÁVATEĽOV

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 11:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijné štandardy. Portfólio.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Materská škola
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

9:00-10:00 profesijné štandardy

10:00-11:00 portfólio - význam a tvorba

26. august 2020 - 9:00
PaedDr. Beáta Šenkárová, Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
 
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 26. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prezentuje základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja učiteľov základných škôl a stredných škôl v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Atestácie

2. Profesijné štandardy

3. Atestačné portfólio

26. august 2020 - 13:00
PaedDr. Iveta Labjaková, PaedDr. Darina Bačová, PhD.
 
Škola florbalu

Škola florbalu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Pavol Blaško
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 12:15
Počet hodín: 
10
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Absolvent Školy florbalu získa praktické zručnosti  a teoretické vedomosti z florbalu. Cieľová skupina  počas 2 dní (27. 8. – 28. 8. 2020) v rozsahu 10 hodín získa námety na zaradenie florbalu do hodín telesnej a športovej výchovy.  Vzdelávanie poskytne inovatvne metódy a formy práce pri výučbe športovej hry florbal. Vzdelávanie prispeje k získaniu kompetencie 2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie a 2.3 Realizovať vyučovanie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo športovej hry florbal v rámci vyučovania telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách..

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie a 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
školský tréner
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
telesná a športová výchova
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

27. 08. 2020

08:00 - 09:30 hod.   Metódy a formy práce vo výučbe športovej hry florbal

09:45 - 11:15 hod.   Herné činnosti jednotlivca v  športovej hre florbal

11:30 - 12:15 hod.   Pravidlá florbalu

28. 08. 2020

08:00 - 09:30 hod.   Edukačný súbor cvičení pre športovú hru florbal

09:45 - 11:15 hod.   Metodika testovania herných činností jednotlivca v športovej hre florbal

11:30 - 12:15 hod.   Evalvácia Školy florbalu

27. august 2020 - 8:00
PaedDr. Alica Dragulová, PhD., Mgr. Pavol Blaško
 
Formatívne hodnotenie vo vyučovaní

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 11:45
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov základnej školy v oblasti formatívneho hodnotenia a možností jeho aplikovania do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Základná škola
Poznámka: 
Webinár je určený pre učiteľský kolektív základnej školy.
27. august 2020 - 8:30
PaedDr. Monika Gregušová
 
Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov II.

Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov II.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 13:45
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
23
Tematické zameranie: 

Účastníci v rámci vzdelávania v skupinách, príp. individuálne vytvoria a prezentujú vlastné ukážky environmentálnych aktivít, ktoré môžu využiť v edukačnom procese. Výstupom vzdelávania bude metodický postup environmentálnej učebnej aktivity.

Zameranie vzdelávania môže pomôcť koordinátorom environmentálnej výchovy pri plánovaní školských environmentálnych aktivít, ako aj kontrole súladu ŠkVP s reálnou implementáciou prvkov environmentálnej výchovy v rámci edukačného procesu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať implementáciu prvkov environmentálnej výchovy v súlade s iŠVP a ŠkVP v podmienkach základnej a strednej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

08:30 - 10:00 Realizácia environmentálnych aktivít, námety na vlastné environmentálne aktivity

10:15 - 11:45 Tvorba návrhov environmentálnych učebných aktivít s metodickým postupom realizácie

11:45 - 12:15 Obedňajšia prestávka

12:15 - 13:45 Prezentácia vytvorených návrhov environmentálnych aktivít

27. august 2020 - 8:30
RNDr. Erika Fryková
 
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. Jarmila Verbovská
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom vzdelávania bude analýza vzdelávacích štandardov (Pokyn ministra č.39/2017) ako východiska pre tvorbu portfólia pedagogických zamestnancov, na čo bude nadväzovať metodika tvorby portfólia. Súčasťou vzdelávania bude prezentácia informácií, pokynov a odporúčaní súvisiacich s atestačným procesom v súlade s aktuálnou legislatívou (Zákon č. 138/2019, Vyhláška č. 361/2019). Obsah vzdelávania môže prispieť k rozvoju profesijnej kompetencie - 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

V súlade so zákonom č. 138/2019 prezentovať základné informácie o tvorbe portfólia a možnostiach profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3. Profesijný rozvoj; 3.1.Plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

Analýza vzdelávacích štandardov (Pokyn mimnistra č.39/2017 )

Informácie, pokyny a odporúčania súvisiace s atestačným procesom v súlade s aktuálnou legislatívou (Zákon č.138/2019, Vyhláška č.361/2019)

27. august 2020 - 8:30
PhDr. Jarmila Verbovská
 
Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na identifikáciu osobnostného profilu učiteľa, na techniky osobnostného rozvoja učiteľa (sebamonitorovanie, zmena myšlienkových a pocitových vzorcov, techniky rozvoja reziliencie-odolnosti a p.) a na duševnú hygienu učiteľov (eliminácia stresových faktorov, autogénny trening a i.), ktoré významne ovplyvňujú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a sociálnu percepciu v školskom prostredí v interakcii so žiakmi, aj s kolegami.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti sebarozvoja: poznať metódy sebariadenia, sebavzdelávania, reflektovať a zdokonaľovať efektivitu vlastnej učiteľskej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj: poznať metódy sebavzdelávania
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Program seminára: 

Prvé vzdelávacie stretnutie: 27. 8. 2020: 8:30h.- 13:30h: identifikácia osobnostného profilu učiteľa, techniky osobnostného rozvoja učiteľa: sebamonitorovanie, zmena myšlienkových a pocitových vzorcov.

Druhé vzdelávacie stretnutie: 28. 8. 2020: 8:30h.- 13:30h: techniky rozvoja reziliencie-odolnosti, duševná hygiena učiteľov (eliminácia stresových faktorov, autogénny trening a i.)

27. august 2020 - 8:30
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
 
Stratégie súvisiace s porozumením textu

Stratégie súvisiace s porozumením textu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Účastníci webináru v prakticky zameraných aplikačných úlohách upravia pripravené texty do formy učebného textu, zhodnotia kvalitu učebného textu podľa korektných kritérií. Zrealizujú vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením  učebného textu tak, že budú schopní svoje nadobudnuté kompetencie bez problémov aplikovať v každodennej edukačnej realite na ich pracovisku.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať prakticky zamerané úlohy na prácu s textom a vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením textu v podmienkach základnej a strednej školy.

 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci odborný zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Východiskové podnety v čítaní s porozumením.

2. Učebný text.

3. Vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením učebného textu.

27. august 2020 - 13:00
Mgr. Mária Pappová
 
Formatívne hodnotenie žiakov

Formatívne hodnotenie žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. august 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na formatívne hodnotenie žiakov, výber kritérií hodnotenia a indikátorov ku kritériám. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stratégiami formatívneho hodnotenia a tvorbou hodnotiacich kritérií.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

1. Formatívne hodnotenie - zásady a stratégie formatívneho hodnotenia

2. Sebahodnotenie

3. Tvorba hodnotiacich kritérií

27. august 2020 - 13:00
Mgr. Anna Pávová
 
Pohybové činnosti v predmete telesná a športová výchova na prvom stupni základnej školy

Pohybové činnosti v predmete telesná a športová výchova na prvom stupni základnej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
Mgr. Jozef Bernát
Začiatok podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
18
Tematické zameranie: 

Workshop umožní účastníkom rozšíriť si zásobník pohybových činností vhodných v rámci vyučovania predmetu telesná a športová výchova na prvom stupni ZŠ a vybrané pohybové činnosti aj prakticky absolvovať pod didaktickým vedením lektora. Absolvovaním odborného seminára účastníci získajú zásobník pohybových činností v elektronickej podobe a rozšíria si didaktické kompetencie na realizáciu vyučovania v tomto vyučovacom predmete. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie v aplikácii pohybových činností vo výučbe vyučovacom predmete telesná a športová výchova na prvom stupni základnej školy. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa dieťaťa
Kariérová pozícia: 
školský špecialista pre rozvoj športových zručností žiakov
nemám kariérovú pozíciu
riaditeľ
špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
telesná a športová výchova
Druh školy: 
Základná škola
Poznámka: 
V rámci realizácie workshopu požadujeme prispôsobenie oblečenia a obutia účastníkov na pohybové aktivity.
Program seminára: 

Výber, didaktický postup, realizácia a hodnotenie obsahu a realizácie jednotlivých pohybových činností. (6 hodín)

28. august 2020 - 8:00
Mgr. Jozef Bernát
 
Formatívne hodnotenie v súčinnosti s rozvíjaním matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy

Formatívne hodnotenie v súčinnosti s rozvíjaním matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová
Začiatok podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 28. august 2020 - 10:45
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Formatívne hodnotenie v kontexte s rozvíjaním matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov prvého stupňa základnej školy v oblasti rozvíjania matematickej gramotnosti žiakov s dôrazom na formatívne hodnotenie

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie. Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka.
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
Druh školy: 
Základná škola
Poznámka: 
Účasť viacerých učiteľov prvého stupňa z rovnakej ZŠ by bola optimálnym riešením, nie však podmienkou.
28. august 2020 - 8:30
PaedDr. Monika Gregušová
 
 
 
31
1
2
3
4
5
6
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Kontaktná osoba: 
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 31. august 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 31. august 2020 - 13:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsah webinára tvorí vysvetlenie postavenia slovného hodnotenia žiakov v kontexte celkového hodnotenia učenia sa žiakov a aktivity, vymedzujúce  problematiku slovného hodnotenia žiakov so zameraním na vedomosti a činnosti žiakov, ktorých úroveň môže byť slovne hodnotená.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť odborné kompetencie v oblasti hodnotenia vlastnej pedagogickej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Druh školy: 
Gymnázium
Stredná odborná škola
Základná škola
Program seminára: 

10:00 - 11:30 Postavenie slovného hodnotenia žiakov v kontexte celkového hodnotenia učenia sa žiakov. Slovné hodnotenie priebežné a
                      záverečné.

11:30 - 12:00 Obedňajšia prestávka.

12:00 - 13:30 Slovné hodnotenie žiakov so zameraním na vedomosti a činnosti žiakov, ktorých úroveň môže byť slovne hodnotená.

31. august 2020 - 10:00
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.