Zoznam ponúk podľa pracovísk vrátane prihlášky

Ak sa vzdelávací program z nenachádza v ponuke príslušného pracoviska, znamená to, že je už naplnená jeho kapacita alebo sa vzdávanie v konkrétnom programe neotvára. V takomto prípade je potrebné kontaktovať uvedené pracovisko, ktoré vzhľadom na personálne kapacity prehodnotí opätovné zaradenie vzdelávacieho programu do aktuálnej ponuky s možnosťou podania prihlášky, prípadne navrhne alternatívne možnosti vzdelávania. Ak pri konkrétnej ponuke nie je možnosť prihlásiť sa, znamená to, že prihlásenie ešte len bude spustené po uvedenom dátume.
Program: Interpretácia literárnych textov ako čitateľský stimul
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
8262
Mám záujem
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Banská Bystrica
Voľné miesta: 2

18 / 20
Predpokladaný čas realizácie: od apríl 2018 do január 2019
Lektori:
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Inštrukcie:
Účastník si so sebou prinesie vytlačený učebný zdroj: Interpretácia literárnych textov ako čitateľský stimul
Program: Uplatnenie psychomotorických hier v práci vychovávateľa a pedagogického asistenta
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
9650
Mám záujem
PaedDr. Mária Pálinkáš
Komárno
Voľné miesta: 5

20 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od apríl 2018 do jún 2018
Lektori:
PaedDr. Mária Pálinkáš
Inštrukcie:
VA bude prebiehať v maďarskom jazyku. Na kontinuálne vzdelávanie môže byť zaradený len vychovávateľ, ktorý pracuje v ŠKD so žiakmi v období primárneho vzdelávania.
Program: Pracujeme s programom GeoGebra na hodinách matematiky - pre pokročilých
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
14046
Mám záujem
RNDr. Eva Rusnáková
Banská Bystrica
Voľné miesta: 2

18 / 20
Predpokladaný čas realizácie: od apríl 2018 do jún 2018
Lektori:
RNDr. Eva Rusnáková
Inštrukcie:
Program: Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
26795
Mám záujem
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
Bratislava
Voľné miesta: 7

16 / 23
Predpokladaný čas realizácie: od apríl 2018 do marec 2020
Lektori:
PaedDr. Eva Frišová, RNDr. Mária Rychnavská, PhD., Ing. Zdenka Kovalčíková, RNDr. Ľuboslava Ferčíková, PhDr. Darina Gogolová, PhD., PhDr. Iveta Martinčeková, PaedDr. Eva Bruteničová
Inštrukcie:
21722
Mám záujem
PaedDr. Mária Šnídlová
Žilina
Voľné miesta: 11

15 / 26
Predpokladaný čas realizácie: od máj 2018 do január 2020
Lektori:
PaedDr. Mária Šnídlová, Ing. Ing. Vladimír Laššák , PhD.
Inštrukcie:
Pre začínajúcich VPZ ZŠ, SŠ, ZUŠ, CVČ a VOZ
Program: Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
28187
Mám záujem
Ing. Mária Hitríková
Prešov
Voľné miesta: 7

13 / 20
Predpokladaný čas realizácie: od apríl 2018 do jún 2018
Lektori:
Ing. Mária Hitríková
Inštrukcie:
Program: Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov základnej umeleckej školy
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
28522
Mám záujem
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD.
Prešov
Voľné miesta: 12

13 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od apríl 2018 do jún 2018
Lektori:
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD.
Inštrukcie:
Program: Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
10606
Mám záujem
Ing. Miloš Škatulár
Prešov
Voľné miesta: 1

29 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od máj 2018 do jún 2018
Lektori:
Ing. Miloš Škatulár
Inštrukcie:
Program: Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
16892
Mám záujem
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Košice
Voľné miesta: 2

18 / 20
Predpokladaný čas realizácie: od máj 2018 do júl 2018
Lektori:
PaedDr. Mária Roučková, PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Inštrukcie:
Program: Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému)
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
22324
Mám záujem
Mgr. Elena Cinová
Prešov
Voľné miesta: 5

20 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od máj 2018 do august 2018
Lektori:
Mgr. Elena Cinová
Inštrukcie: