Vzdelávanie

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v mesiacoch september a október 2019 realizovalo vo všetkých regionálnych a detašovaných pracoviskách diskusné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov (VPZ) a vedúcich odborných zamestnancov (VOZ), ktoré boli tematicky zamerané na:

  • plán profesijného rozvoja a jeho nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
  • ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • aktualizačné vzdelávanie,
  • ponuku vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020.

MPC v mesiaci november plánuje pokračovať v realizovaní odborných seminárov. Pripravujeme ponuku odborných seminárov zameraných na uplatňovanie zákona č. 138/2019 Z. z. v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. Informácie budú zverejnené na stránke MPC v časti vzdelávanie, odborné semináre, konferencie, link: https://mpc-edu.sk/verejne-podujatia.

 

MPC v súlade s prechodnými ustanoveniami zákona č. 138/2019 Z. z. zabezpečuje vzdelávanie a ukončovanie vzdelávania vo vzdelávacích skupinách otvorených pred jeho účinnosťou. Odborno-metodickú pomoc školám a školským zariadeniam poskytujeme aj realizáciou ďalších odborných, informačných seminárov a tvorivých dielní (viac na: https://mpc-edu.sk/verejne-podujatia).

 

Od 1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti MPC požiadalo MŠVVaŠ SR o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania, ktoré sa bude realizovať v súlade s novým zákonom a vykonávacím predpisom (vyhláškou). MPC pripravuje programy vzdelávania alebo moduly programov vzdelávania. Po nadobudnutí účinnosti vykonávacieho predpisu a po schválení programov vzdelávania alebo modulov programov vzdelávania bude zverejnená ponuka vzdelávania na webovej stránke MPC v časti Vzdelávanie.