Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia pre absolventov funkčného vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.

Číslo akreditácie: 
9/2020 - FV
Dokumenty