MPC organizuje

Bádateľsky orientované vyučovanie

Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová

Proces tvorby atestačného portfólia

Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková

Štandardy - Atestácie - Portfólio

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská

Predčitateľská gramotnosť

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.

Média a cirkev

Lektor: 
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová

Aktivita, tvorivosť a vlastná iniciatíva dieťaťa/žiaka v didaktickej hre

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre vychovávateľov

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková

Ako pracovať s informáciami získavanými z internetu

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková

Techniky osobnostného rozvoja a duševnej hygieny učiteľa

Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.

Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí

Lektor: 
Mgr. Dana Váňová

Formatívne hodnotenie vo vyučovaní I.

Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2. atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová

Ako zostaviť atestačné portfólio na 1. atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová

Premeny obrazov

Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.