Verejné podujatia (semináre, konferencie, workshopy...)

Napr., 20.07.2018
Vyberte regionálne pracovisko, ktoré zabezpečuje organizovanie podujatí.
Podujatie Dátum a čas podujatia Cieľová skupina Popis podujatia
Deň gramotnosti 08.09.2018 - od 08:00 do 13:00 učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie Pracovisko MPC v  Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a podporou Školského inšpekčného centra Trenčín vyhlásilo   na  8. septembra  2018  Deň gramotnosti, ktorý podporuje implementáciu   aktivít zameraných na zvýšenie gramotností do vyučovacieho procesu. Aktivita je príležitosťou na prezentovanie pôsobenia škôl v oblasti rozvoja funkčnej gramotnosti a v oblasti STEM vzdelávania, zameraného na popularizáciu vedy a techniky a zvýšenie záujmu o technické a prírodovedné odbory. Bude prebiehať počas mesiaca september 2018 v školách trenčianskeho regiónu.
Ropeskiping v učive telesnej a športovej výchovy 18.09.2018 - od 12:30 do 14:30 učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie Cieľom otvorenej semináru  je  poskytnúť praktické skúsenosti pri aplikácii  ropeskipingu do učiava Telesnej a športovej výchovy. Otvorená hodina sa uskutoční v základnej škole v Považskej Bystrici.
Podnikanie bez hraníc 20.09.2018 - od 09:00 do 13:00 učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Odborný seminár je určený pre učiteľov ekonomických predmetov. Reaguje na potreby globálnej ekonomiky, ktorá sa v súčasnosti nesie v znamení procesov globalizácie a predpokladá v rámci prípravy žiakov na svet práce rozvoj podnikateľských, ekonomických a finančných kompetencií. Poukazuje na potrebu poznania rozdielnosti trhov a kultúr, možností a pravidiel medzinárodného podnikania a trendy v oblasti financovania podnikateľských činností.
Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov 04.10.2018 - od 09:00 do 13:00 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie Odborný seminár s lektorom so skúsenosťami z oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva je určený pre koordinátorov drogovej prevencie, vedúcich pedagogických zamestnancov, triednych učiteľov a učiteľov základných a stredných škôl so záujmom o uvedenú problematiku. Seminár je orientovaný na zdokonalenie profesijných kompetencií  pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie sociálno-patologických javov,  s dôrazom na šikanovanie a užívanie návykových látok.
Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP pre 4. ročník ZŠ 09.10.2018 - od 09:00 do 13:00 učiteľ pre primárne vzdelávanie, asistent učiteľa Odborný seminár je zameraný na prezentovanie možností efektívneho využívania učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy v súlade s obsahom predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle iŠVP pre 4. ročník základnej školy. 
Ako žiakom pútavo priblížiť významné osmičkové roky v slovenských dejinách? 17.10.2018 - od 09:00 do 13:00 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie Vzdelávanie je zamerané  na   prezentovanie výchovno-vzdelávacích aktivít  spojených s  významnými  historickými medzníkmi dejín Slovenska v roku 2018.  Podujatie je určené pre učiteľov spoločensko-vedných a humanitných predmetov, ale aj pre všetkých učiteľov, ktorí sa v rámci vyučovania rozhodli venovať významným výročiam z našich dejín atraktívnym a pútavým spôsobom a podporiť tak vytváranie obrazov o našej histórii, ktoré prispejú k pochopeniu jej posolstva pre súčasnosť.
Význam duálneho vzdelávania z hľadiska perspektívneho uplatnenia žiakov 30.10.2018 - od 07:00 do 13:00 výchovný poradca, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, triedny učiteľ, kariérový poradca, zástupca riaditeľa Odborný seminár pripravený v spolupráci s oddelením školstva, kultúry, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja je zameraný na problematiku výberu povolania v súlade s aktuálnymi možnosťami, trendmi a perspektívami trenčianskeho regiónu. Seminár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov, výchovných poradcov a keriérových poradcov  základných škôl a triednych učiteľov druhého stupňa ZŠ. Účastníci seminára budú mať možnosť diskutovať o  problémoch, s ktorými sa v praxi stretávajú a získajú aktuálne informácie o potrebách pracovného trhu a možnostiach moderného spôsobu prípravy na povolanie.   
Dieťa a žiak s ťažkým viacnásobným postihnutím v slovenskej spoločnosti 13.11.2018 - od 09:00 do 13:00 špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, špeciálna pedagogika, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, vychovávateľ Odborný seminár sa zaoberá problematikou ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, rieši otázky začleňovania tejto komunity do širšej spoločnosti a s tým súvisiace možnosti pracovnej a spoločenskej inklúzie. Odborníčka na špeciálnu pedagogiku poukáže na problematiku integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti z rôznych uhlov pohľadu.   Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa zaoberajú problematikou začleňovania detí a žiakov  so zdravotným postihnutím.
Agenda 2030 - Environmentálne ciele globálneho vzdelávania 20.11.2018 - od 09:00 do 13:00 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie Vzdelávanie je zamerané  na   ciele udržateľného rozvoja sprostredkované žiakom cez konkrétne aktivity, týkajúce sa globálnych aj lokálnych problémov životného prostredia, klimatických zmien a environmentálnej spravodlivosti. Účastníci vzdelávania získajú skúsenosti a námety, ako žiakom tému Agendy 2030 priblížiť zmysluplne a zaujímavo, na konkrétnych príkladoch.
Holokaust na Slovensku z dvoch perspektív 04.12.2018 - od 09:00 do 13:00 učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie Workshop vedený odborníčkou na problematiku holokaustu je  určený nielen učiteľom dejepisu, náuky o spoločnosti, etiky a iných spoločensko-vedných predmetov, ale i ostatným učiteľom, ktorí v rámci  výchovy a vzdelávania venujú pozornosť problematike extrémizmu,  diskriminácie, holokaustu a genocídy s dôrazom na zodpovednosť jednotlivcov, organizácií a národov za dodržiavanie  ľudských práv a na citlivé a empatické vnímanie rôznorodostí v súčasnej globálnej spoločnosti. Priblíženie  subjektívneho prežívania obdobia holokaustu  židovskými a nežidovskými obyvateľmi poukáže na možnosti  vytvárania obrazov z histórie, ktoré sú nositeľom posolstva pre súčasnú mladú generáciu. Workshop bude priestorom na výmenu  pozitívnych a negatívnych skúseností učiteľov s problematikou holokaustu  a  súvisiacimi témami v školskej praxi.
Deň gramotnosti – funkčná gramotnosť pre každodenný život 10.12.2018 - od 08:30 do 14:00 učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie Cieľom odborného seminára je poukázať na význam rozvoja  jednotlivých typov gramotností, ako dôležitej súčasti kvalitného vzdelania na Slovensku. Seminár reaguje na  výsledky medzinárodných meraní  PISA, v ktorých naši žiaci v rámci krajín OECD  opakovane  nedosahujú očakávané výsledky.  Po úvodných odborných prednáškach  budú pedagogickí zamestnanci škôl  prezentovať osvedčené pedagogické skúsenosti  s rozvojom gramotností vo vyučovacom procese. Odborný seminár nadväzuje na Deň gramotnosti a vytvára priestor aj na výmenu skúseností účastníkov s uvedenou problematikou.