Verejné podujatia (semináre, konferencie, workshopy...)

Napr., 26.04.2018
Vyberte regionálne pracovisko, ktoré zabezpečuje organizovanie podujatí.
Podujatie Dátum a čas podujatia Cieľová skupina Popis podujatia
Inšpirácie v oblasti výučby etickej výchovy na základných a sredných školách (seminár pre učiteľov vyučujúcich etickú výchovu) 26.04.2018 - 00:00 učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Cieľom podujatia je poskytnúť učiteľom, ktorí vyučujú etickú výchovu, inšpiratívne postupy vo výučbe predmetu.
Inkluzívne vzdelávanie pri práci so žiakmi zo SZP z MRK 26.04.2018 - od 09:00 do 14:00 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, pedagogický asistent, vychovávateľ, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie Odborno-metodický seminár je zameraný na problematiku možností implementácie prvkov inkluzívneho modelu vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z marginalizovaných rómskych komunít. Časť seminára bude realizovaná prednáškovou formou a časť prostredníctvom tvorivých dielní.
FONO 2 - multimediálny program na rozvíjanie komunikačných zručností a slovnej zásoby 27.04.2018 - 00:00 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, uvádzajúci odborný zamestnanec Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 v edukačnej a poradenskej praxi.
Rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní nemeckého jazyka 27.04.2018 - od 09:30 do 13:00 učiteľ Cieľom metodického  semináru  je  poskytnúť aktuálne informácie o osvedčených pedagogických skúsenostiach pri výučbe nemeckého jazyka so zameraním na kreativitu na hodinách nemčiny. Na seminári sa budú účastníci spoločne zamýšľať nad tým, ako využiť veľký potenciál kreativity tínedžerov a usmerniť ho tak, aby  pri výučbe podnietil ich záujem a iniciatívu.  
Informácie a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní 30.04.2018 - od 09:30 do 14:00 učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Účastníci získajú informácie a aktuálne poznatky o škodlivom obsahu, ktorý sa v súčasnosti šíri slovenským internetom a sociálnymi sieťami. Druhá časť seminára bude venovaná implementácii problematiky do mediálnej výchovy, resp. vyučovania spoločenskovedných predmetov.   Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk. Predmet správy: seminár 30.4.2018 Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje): Záväzne sa prihlasujem na seminár "Informácie a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní". Moje kontaktné údaje: Meno a priezvisko: Názov školy: Adresa školy: Kontakt - mail: Kontakt - telefón, mobil: Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).  
Využitie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese. 30.04.2018 - od 10:00 do 13:00 učiteľ Ukážka využitia tabletov a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese na základnej škole. Predstavenie vhodných aplikácií pre rôzne predmety, možnosti ich inštalovania, metodika práce s interaktívnou technikou.
Service learning, dobrovoľníctvo a prax VMV 11.05.2018 - od 08:00 do 12:00 vychovávateľ výber modelu service learning a uvažovanie o jeho implementácii do Výchovných programov poznať kľúčové východiská podpory service learningu príklady dobrej praxe service learningových aktivít Každý účastník vyplní návratku s údajmi uvedenými nižšie. Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk. Predmet správy: seminár 11.5.2018  Text do návratky: Záväzne sa prihlasujem na seminár "Service learning, dobrovoľníctvo a prax VMV" Moje kontaktné údaje: Meno a priezvisko: Názov školy: Adresa školy: Kontakt - mail: Kontakt - telefón, mobil: Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).
metodický deň 15.05.2018 - 00:00 učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Cieľom podujatia je realizácia aktivít so zameraním na inovatívne postupy vo výučbe cudzích jazykov
Didaktická hra v matematike základnej školy 22.05.2018 - 00:00 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Cieľom podujatia je prezentovať využitie diídaktických hier v matematike na aktivizáciu žiakov.
Didaktická hra v matematike základnej školy 22.05.2018 - 00:00 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Cieľom podujatia je prezentovať využitie diídaktických hier v matematike na aktivizáciu žiakov.
Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP 23.05.2018 - od 09:00 do 13:00 učiteľ pre primárne vzdelávanie Predstaviť učiteľom obsah predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3.ročník ,efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách  vlastivedy a prírodovedy.
Koncepcia vyučovania predmetov vlastiveda a prírodoveda na základe požiadaviek a cieľov iŠVP z roku 2015 24.05.2018 - od 09:00 do 13:00 učiteľ pre primárne vzdelávanie Cieľom odborného seminára bude predstavenie obsahu predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník primárneho vzdelávania a prezentovanie možností efektívneho využívania učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy.
Ľudsko- právna problematika vo výučbe na základnej škole 28.05.2018 - 00:00 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Praktickými aktivitami priblížiť žiakom základnej školy otázky  z oblasti ľudských práv .
Ľudské práva a protipredsudková výchova 30.05.2018 - od 09:00 do 13:00 učiteľ Účastníci semináru budú oboznámení o možnostiach využívania sociálno-psychologických prístupov pri edukačných aktivitách špecificky orientovaných na problematiku práv detí a protipredsudkovú výchovu zameranú na gender a etnicitu.
Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh 30.05.2018 - od 09:00 do 13:00 učiteľ pre primárne vzdelávanie Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh - odborný seminár Cieľ seminára: Prezentovať aplikačné úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť žiakov základnej školy Lektor: PaedDr. Monika Reiterová, Štátny pedagogický ústav, Bratislava  Stručná charakteristika: prezentácia a tvorba aplikačných úloh zameraných na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov v základných školách vychádzajúcich z Národného štandardu finančnej gramotnosti (verzia 1.2) oboznámenie sa s možnosťami implementácie prezentovaných aplikačných úloh do edukačného procesu. Návratku posielajte na mailovú adresu:  juraj.druzbacky@mpc-edu.sk. Záväzne sa prihlasujem na seminár: Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh Moje kontaktné údaje: Meno a priezvisko: Názov školy: Adresa školy: Kontakt - mail: Kontakt - telefón, mobil: Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).
Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie 31.05.2018 - od 08:00 do 12:00 učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Metodické inšpirácie sú orientované na rozvíjanie komunikačných zručností: adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, neverbálne sa vyjadrovať, chápať neverbálnu komunikáciu,  verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor, premyslene usmerňovať vlastný verbálny a neverbálny prejav. Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk. Predmet správy: seminár 31.5.2018  Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje): Záväzne sa prihlasujem na seminár Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie Moje kontaktné údaje: Meno a priezvisko: Názov školy: Adresa školy: Kontakt - mail: Kontakt - telefón, mobil: Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).
Finančná sloboda - didaktická hra na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov 06.06.2018 - 00:00 učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie Účastníci seminára sa pod vedením certifikovaných lektorov oboznámia s didaktickou hrou „Finančná sloboda“, ktorá sa úspešne využíva už viac ako 10 rokov pri rozvíjaní finančnej gramotnosti žiakov na základných a stredných školách v Českej republike. Hráči prechádzajú v hre rôznymi životnými situáciami a usilujú sa dosiahnuť stanovené ciele. Počas 3 hodín získavajú skúsenosti z 30 rokov aktívneho života a postupne prichádzajú na to, čo mali robiť lepšie a aký vplyv mali ich rozhodnutia na ich celkovú dosiahnutú finančnú situáciu. Získané odborné vedomosti a skúsenosti  môžu učitelia aplikovať vo svojom pedagogickom pôsobení pri implementácii požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Podpora čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní prostredníctvom vybraných aktivizačných metód 06.06.2018 - od 09:00 do 12:30 učiteľ pre primárne vzdelávanie Realizácia otvorenej hodiny pre primárne vzdelávanie - 3. ročník - predmet slovenský jazyk a literatúra v ZŠ Veľké Zálužie.
Významné "osmičky" v našich dejinách 12.06.2018 - od 09:00 do 13:00 učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Odborný seminár spojený s workshopom je zameraný  na  historické medzníky, dejinné udalosti fakty a udalosti, ktoré sa viažu k magickému číslu osem a ktoré  významne ovplyvnili kultúrnohistorický, spoločenský a politický vývoj na Slovensku Je určený pre učiteľov spoločensko-vedných a humanitných predmetov a všetkých učiteľov, ktorí sa v rámci vyučovania rozhodli venovať významným výročiam z našich dejín.
Duševné zdravie 14.06.2018 - 00:00 uvádzajúci pedagogický zamestnanec, uvádzajúci odborný zamestnanec Seminár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov, tematicky je zameraný na problematiku duševného zdravia detí a žiakov v školách.  
Metodické inšpirácie vo výučbe anglického jazyka pre učiteľov základných škôl 14.06.2018 - od 09:30 do 13:00 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Cieľom podujatia je udržať, prehlbovať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka a prezentovať inovatívne postupy v danej oblasti.
Integrácia a inklúzia v pedagogickej praxi - spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov 15.06.2018 - 00:00 uvádzajúci pedagogický zamestnanec, uvádzajúci odborný zamestnanec Cieľom podujatia je prezentovať možnosti integrácie a inklúzie v edukačnej praxi, predstaviť postupy a intervencie využívané v poradenskej praxi pri reedukácii porúch učenia a pozornosti, rozvíjať spoluprácu odborných a pedagogických pracovníkov v procese integrácie detí a žiakov so ŠVVP.
Predplavecká príprava detí predškoslého veku 15.06.2018 - od 09:00 do 12:00 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Cieľom odborného  seminára  je  poskytnúť priame ukážky predplaveckej prípravy detí predškolského veku v školskom bazéne, ako súčasť školského vzdelávacieho programu  pre predprimárne vzdelávanie
Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít v súlade s inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie 18.06.2018 - od 08:30 do 12:30 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Prezentovať podstatu tvorby edukačných cieľov v súlade s inovovaným ŠVP, reflektovať skúsenosť účastníkov s tvorbou cieľov a podnietiť ich profesijnú reflexiu.
Canisterapia vo vyučovacom procese pre žiakov s kombinovaným postihnutím na špeciálnych školách 20.06.2018 - od 09:00 do 12:00 učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie   Cieľom metodického  semináru  je  poskytnúť aktuálne informácie o osvedčených pedagogických skúsenostiach pri edukácií žiakov s kombinovaným postihnutím prostredníctvom canisterapeutických techník.