Verejné podujatia (semináre, konferencie, workshopy...)

Napr., 19.02.2018
Začiatok podujatia
Vyberte regionálne pracovisko, ktoré zabezpečuje organizovanie podujatí.
Podujatie Dátum a čas podujatia Cieľová skupina Popis podujatia
Integrácia zdravotne znevýhodneného dieťaťa v materskej škole 19.02.2018 - od 08:30 do 12:30 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Cieľom odborného  seminára  je  poskytnúť informácie o možnostiach a potrebách vzdelávania detí  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie.
Metódy a čitateľské startégie podporujúce aktívne učenie sa žiakov 23.02.2018 - od 09:00 do 14:30 učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Podpora čitateľskej gramotnosti v rôznych fázach čítania pomocou metakognitívnych stratégií pre žiakov základných škôl a stredných škôl.
Informácie a dezinformácie na Internete 27.02.2018 - od 09:00 do 12:30 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Odborný seminár je venovaný problematike súčasného informačného sveta, potrebe kritického rozlišovania pravdivých, zavádzajúcich a lživých informácií. Skúsený žurnalista v diskusii  s učiteľmi zo základných a stredných škôl odkryje zákulisie mediálneho sveta a poukáže na riziká a možnosti práce na sociálnych sieťach. Bude prezentovať možnosti prezentovania tejto problematiky žiakom a materiály, ktoré môžu učitelia vo svojej práci využiť.
Prírodné a kultúrne osobitosti krajín juhovýchodnej Ázie 28.02.2018 - od 09:00 do 12:00 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Rozvoj prírodovednej a občianskej gramotnosti  žiakov na základe poznania osobitostí  rôznych krajín sveta. Historické, spoločenské, kultúrne a prírodné zaujímavosti Vietnamu a Kambodže. Seminár je určený pre učiteľov  geografie, spoločenskovedných a prírodovedných predmetov druhého  stupňa základnej školy a  strednej školy.
Prírodovedná gramotnosť v kontexte merania PISA 28.02.2018 - od 09:00 do 12:00 učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Obsah a spracovanie výsledkov merania prírodovednej gramotnosti vo výskume PISA, ukážky a rozbor učebných úloh na rôzne úrovne prírodovednej gramotnosti, aplikácia učebných  metód a efektívnych stratégií ktoré rozvíjajú prírodovednú gramotnosť žiakov
Aplikácia vybraných foriem úloh na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy v predmete slovenský jazyk a literatúra 01.03.2018 - od 08:00 do 12:00 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Učitelia slovenského jazyka a literatúry 2. stupňa základnej školy budú analyzovať vybraný vecný alebo literárny text a tvoriť k nemu v rôznych formách úlohy zamerané na rozvoj čitateľských zručností žiakov. Pracovné skupiny budú prezentovať svoje úlohy, hľadať alternatívy jednotlivých foriem úloh a posudzovať ich vhodnosť na rozvoj čitateľských zručností žiakov v súlade s procesmi porozumenia.
Nemecký jazyk – rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní nemeckého jazyka 01.03.2018 - od 09:00 do 12:00 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Cieľom metodického  semináru  je  poskytnúť aktuálne informácie o osvedčených pedagogických skúsenostiach pri výučbe nemeckého jazyka na základných a stredných  školách
Aplikácia tém Globálneho vzdelávania do aktivít pre rôzne vzdelávacie oblasti Štátneho vzdelávacieho programu 09.03.2018 - od 09:00 do 12:00 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie Prezentácia princípov a možností aplikácie tém Globálneho vzdelávania do edukačného procesu, ukážky dobrej praxe, reflexia skúseností učiteľov, diskusia účastníkov.
Dobrovoľníctvo vo VMV 13.03.2018 - od 08:00 do 12:00 vychovávateľ Výmena skúseností dobrej praxe a odborných informácii k možnej forme práce využiteľnej pre školské zariadenia vo VMV
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 13.03.2018 - od 12:00 do 17:00 učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie Seminár zameraný na získanie základných vedomostí a zručností s implementáciou požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu na základných a stredných školách zážitkovou formou s využitím stolovej hrz Finančná odysea.Lektormi seminára: MUDr.Milan Pavlík,MPH a Ing.Zdenka Kovalčíková (RP MPC Bratislava)  
Metódy a čitateľské stratégie podporujúce aktívne učenie sa žiakov 13.03.2018 - od 12:00 do 17:00 učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Seminár zameraný na východiskové podnety na rozvoj čítania s porozumením,čitateľské  a mentálne stratégie súvisiace s porozumením textu.Súčasne je seminár orientovaný na metodiku tvorby úloh a praktické činnosti vyhodnotenia úloh na čítanie s porozumením.Lektormi: PaedDr.Darina Bačová(RP MPC Bratislava),Mgr.Adriana Lančaričová(DP MPC Trnava).  
Stratégie a nástroje pre vyučovanie formou CLIL 14.03.2018 - od 09:00 do 12:00 V rámci projektu Erasmus plus K2, na ktorom participujú základné školy zo štyroch krajín, a to Slovenska, Česka, Litvy a Španielska, sa uskutoční seminár na tému Implementácia CLILu v primárnom vzdelávaní. CLIL - obsahovo a jazykovo-integrovaného vyučovania je v súčasnosti v celej Európe veľmi populárne a vedie k efektívnejším výsledkom vo vyučovaní cudzích jazykov. Seminára sa zúčastnia učitelia základných škôl spomínaných štyroch štátov, ktorí sa oboznámia so stratégiami a metódami pri implementácii CLILu do vyučovania anglického jazyka, aby tak kvalitne pripravovali našich žiakov k dosiahnutiu vzdelávacích jazykových štandardov na primárnom vzdelávaní.
Rozvoj správnej výslovnosti detí predškolského veku 14.03.2018 - od 10:00 do 14:00 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Seminár zameraný na pedagogickú diagnostiku a prevenciu nesprávnej výslovnosti detí predškolského veku v rámci kompetencií učiteliek materských škôl.Praktickými  budú dychové,artikulačné a aj hlasové cvičenia a aj možnosti dohodnutia spolupráce učiteľka materskej školy - rodič - logopéd. Lektorom bude riaditeľka komory školských logopédov PhDr.Dana Buntová,PhD.     
Seminár pre učiteľov etickej výchovy 14.03.2018 - od 14:00 do 16:00 učiteľ Seminár je zameraný na špecifickéb témy etickej výchovy , je to pracovné stretnutie učiteľov, ktorí daný predmet vyučujú.
Manipulácia osobnosti a drogové závislosti 20.03.2018 - od 09:00 do 12:30 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Odborný seminár so skúseným lektorom z praxe je určený pre koordinátorov drogovej prevencie, vedúcich pedagogických zamestnancov, triednych učiteľov a učiteľov vybraných predmetov základných a stredných škôl. Seminár je zameraný na získanie a zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na riešenie problematiky drogovej prevencie,  prevencie s tým súvisiacej manipulácie osobnosti  a  kriminality.
Klub učiteľov nultého ročníka 21.03.2018 - od 09:00 do 12:00 Stretnutie učiteľov nultého ročníka Prešovského a Košického kraja. Informácie o možnostiach využitia vlastne vyrobených pomôcok na hodine prvouky
Aj Ty v IT 21.03.2018 - od 09:30 do 12:30 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Odborný seminár pre učiteľov informatiky  základných škôl zameraný na zatraktívnenie štúdia IT technológií a robotiky vo väzbe na  možnosti uplatnenia sa vo svete práce.
Interpretácia výtvarného diela 21.03.2018 - od 14:00 do 16:30 učiteľ Cieľom seminára je prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov v oblasti interpretácie výtvarného diela. Súčasťou seminára budú aj aktivity galerijnej pedagogiky. 
Klub pedagogických asistentov 22.03.2018 - od 09:00 do 12:00 Stretnutie pedagogických asistentov prešovského a košického kraja zamerané na výchovnú činnosť
Metodické inšpirácie vo výučbe anglického jazyka učiteľov základných a stredných škôl 23.03.2018 - od 13:00 do 16:30 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Cieľom seminára je udržať, prehlbovať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov cudzích jazykov, prezentovať inovatívne postupy v danej oblasti.
Odborný seminár pre učiteľov predprimárneho vzdelávania ku vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami 26.03.2018 - od 09:00 do 12:00 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Cieľom neakreditovanej aktivity  bude získať spätnú väzbu z aplikácie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami do edukačnej praxe pre materské školy.
Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít vo vzťahu k inovovanému ŠVP pre predprimárne vzdelávanie 27.03.2018 - od 09:00 do 12:00 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Zhodnotenie podstaty a efektívnosti tvorby cieľov vzdelávacích aktivít  vo výchovno-vzdelávacom procese vo vzťahu k inovovanému ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Tvorba,  prezentácia a zhodnotenie efektívnosti tvorby výchovno-vzdelávacích cieľov účastníkmi seminára s dôrazom na dieťa, ako aktívneho subjektu vlastného rozvoja, vlastného vzdelávania.
Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní 27.03.2018 - od 09:00 do 12:00 učiteľ pre primárne vzdelávanie Účastníci získajú skúsenosti s reflektovaním na charakteristiky jednotlivých úloh z oblasti matematiky v intenciách ich kognitívnych úrovní (následne umožňuje rozvoj vyšších kognitívnych procesov u žiakov) a tvorbou aplikačných úloh zameraných na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania a s možnosťami ich implementácie do edukačného procesu
Rozvoj koordinačných a kondičných schopností detí v materskej škole 11.04.2018 - od 08:00 do 16:30 učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Odborno-metodický seminár bude realizovaný v spolupráci s MÚ odborom školstva Senec. Témou  budú telesné a zdravotné cvičenia, ich význam , štruktúra, odporúčania a metodické postupy pri cvičení, praktické cvičenia.