Ukončené vzdelávanie - zoznam absolventov

Vzdelávací program:
Alternatívne možnosti vyučovania dopravnej výchovy v základnej škole

Vzdelávacia skupina: POA02_1449_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Jaroslava Števčíková anotácia nebola odovzdaná
2. Mgr. Tatiana Alexovičová anotácia nebola odovzdaná
3. PaedDr. Iveta Azariová anotácia nebola odovzdaná
4. Mgr. Ivana Čechová anotácia nebola odovzdaná
5. Mgr. Jana Daňková anotácia nebola odovzdaná
6. Mgr. Ján Dlugoš anotácia nebola odovzdaná
7. Mgr. Jarmila Fejerčáková anotácia nebola odovzdaná
8. Mgr. Anna Hajníková anotácia nebola odovzdaná
9. Mgr. Zuzana Halčišáková anotácia nebola odovzdaná
10. Mgr. Anna Ivanková anotácia nebola odovzdaná
11. Mgr. Monika Janna anotácia nebola odovzdaná
12. Mgr. Vlasta Kopaničáková anotácia nebola odovzdaná
13. Mgr. Janka Krenická anotácia nebola odovzdaná
14. Mgr. Sabína Kutová anotácia nebola odovzdaná
15. Mgr. Jana Matijová anotácia nebola odovzdaná
16. Mgr. Slavka Michňová anotácia nebola odovzdaná
17. Mgr. Viera Mihóková anotácia nebola odovzdaná
18. Mgr. Dana Petrušková anotácia nebola odovzdaná
19. Mgr. Henrieta Pichlerová anotácia nebola odovzdaná
20. Mgr. Emília Radačovská anotácia nebola odovzdaná
21. Mgr. Dagmar Segľová anotácia nebola odovzdaná
22. Mgr. Viktor Šidlík anotácia nebola odovzdaná
23. Mgr. Jozefína Šoltésová anotácia nebola odovzdaná

Vzdelávací program:
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)

Vzdelávacia skupina: KEA07_1364_2014_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Alica Červeňáková anotácia nebola odovzdaná
2. Mgr. Eva Csurkó anotácia nebola odovzdaná
Vzdelávacia skupina: KEA06_1364_2014_PKR_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.

Vzdelávací program:
Implementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelávaní

Vzdelávacia skupina: POA02_1452_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Tatiana Alexovičová anotácia nebola odovzdaná
2. Mgr. Viera Andrejčáková anotácia nebola odovzdaná
3. PaedDr. Iveta Azariová anotácia nebola odovzdaná
4. Mgr. Veronika Chovancová anotácia nebola odovzdaná
5. Mgr. Jana Daňková anotácia nebola odovzdaná
6. PaedDr. Alžbeta Dujavová anotácia nebola odovzdaná
7. Mgr. Kvetoslava Hublerová anotácia nebola odovzdaná
8. Mgr. Marianna Hvězdová anotácia nebola odovzdaná
9. Mgr. Júlia Ivanová anotácia nebola odovzdaná
10. Mgr. Libuša Kačuráková anotácia nebola odovzdaná
11. Mgr. Štefánia Kaľavská anotácia nebola odovzdaná
12. Mgr. Ivan Kaľavský anotácia nebola odovzdaná
13. Mgr. Janka Krenická anotácia nebola odovzdaná
14. Mgr. Renáta Krestianková anotácia nebola odovzdaná
15. Mgr. Alena Markušková anotácia nebola odovzdaná
16. Mgr. Viera Mihóková anotácia nebola odovzdaná
17. PaedDr. Gabriela Miškovičová anotácia nebola odovzdaná
18. Mgr. Sylvia Písečná anotácia nebola odovzdaná
19. Mgr. Emília Radačovská anotácia nebola odovzdaná
20. ThLic. Mgr. Katarína Sabolová, PhD. anotácia nebola odovzdaná
21. Mgr. Dagmar Segľová anotácia nebola odovzdaná
22. Mgr. Dana Šestáková anotácia nebola odovzdaná
23. Mgr. Veronika Škutková anotácia nebola odovzdaná
24. Mgr. Valentína Sokoliová anotácia nebola odovzdaná
25. Mgr. Jozefína Šoltésová anotácia nebola odovzdaná
26. Mgr. Veronika Šulíková anotácia nebola odovzdaná
27. PaedDr. Jaroslava Surgentová anotácia nebola odovzdaná
28. Mgr. Janka Tomková anotácia nebola odovzdaná
29. Ing. Mgr. Marta Tóthová anotácia nebola odovzdaná
30. Mgr. Ivana Varjanová anotácia nebola odovzdaná

Vzdelávací program:
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme

Vzdelávacia skupina: BBA02_1062_2013_MRK_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Martin Baxa anotácia nebola odovzdaná
2. Mgr. Erika Belková anotácia nebola odovzdaná
3. Mgr. Daša Faráriková anotácia nebola odovzdaná
4. Ľubica Hanuštiaková anotácia nebola odovzdaná
5. RNDr. Dagmar Horváthová anotácia nebola odovzdaná
6. Mgr. Ľubica Kafríková anotácia nebola odovzdaná
7. Mgr. Miroslav Medveď anotácia nebola odovzdaná
8. PaedDr. Peter Návoy anotácia nebola odovzdaná
9. Mgr. Marta Paučová anotácia nebola odovzdaná
10. Mgr. Janka Siroková anotácia nebola odovzdaná
11. Bc. Ivana Sviežená anotácia nebola odovzdaná
12. Mgr. Andrea Tichá anotácia nebola odovzdaná
13. Mgr. Adriana Zákalická anotácia nebola odovzdaná
Vzdelávacia skupina: BBA01_1062_2013_MRK_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Veronika Gregorová anotácia nebola odovzdaná

Vzdelávací program:
Komunikácia pedagogického zamestnanca

Vzdelávacia skupina: KEA_07_1482_2015_PKR_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.

Vzdelávací program:
Koordinátor prevencie závislostí a sociálno-patologických javov

Vzdelávacia skupina: POA01_1061_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Mária Budzáková Anotácia

Záverečná práca prevencie šikanovania je rozpracovaná v teoretickej a praktickej rovine.

Hlavným cieľom záverečnej práce je vytvorenie návrhu  preventívneho programu. Skladá sa z preventívnych aktivít v blokových stretnutiach so žiakmi piateho až siedmeho ročníka základnej školy. Uplatnením programu zážitkovou formou sledujeme rozvoj osobnostných a sociálnych spôsobilostí žiakov. V súvislosti s danou tematikou zameranou na prevenciu šikanovania na základných školách sme navrhli námety aktivít na dosiahnutie formovania vedomého úsilia žiakov uprednostňovať zodpovedný prístup pri riešení úloh, formovanie osobnosti, efektívnej komunikácie, pozitívnych životných postojov, vedieť sa vcítiť, pomôcť a vytvoriť priaznivú klímu v školskom prostredí.

2. Mgr. Zuzana Giňovská Anotácia

Uvedenú tému sme si vybrali z dôvodu, že pre pedagóga je potrebné vedieť, ako sa zachovať pri zistení šikanovania a ako mu predchádzať. Dôležité je vedieť, aké prostriedky využiť pri prevencii a ako sa šikanovaniu vyhnúť a obmedziť ho. Cieľom našej práce je analýza základných pojmov z oblasti šikanovania, jej príznaky, štádiá. Poukázali sme na dôležitosť zmapovania problematiky šikanovania, ako jej možno predchádzať a následne ju riešiť... V druhej kapitole sme sa zamerali na prevenciu šikanovania v školskom prostredí, akú taktiku zvoliť pri vyšetrovaní, a ako dokáže pomôcť pedagóg, rodič a žiak pri prevencii. Záver tejto práce je venovaný spolupráci školy s organizáciami, ktoré sa venujú problematike šikanovania.

 

3. Mgr. Henrieta Justiňáková Anotácia

Cieľom záverečnej práce je poskytnúť súbor aktivít na podporu zdravia a zdravého životného štýlu využiteľných na strednej škole. Cieľovou skupinou  sú žiaci Strednej priemyselnej škole stavebnej  v Prešove. Škola má 286 žiakov, z toho 240  chlapcov a 46 dievčat z celého Prešovského kraja. Záverečnú prácu môžeme rozdeliť do dvoch častí. Prvá časť obsahuje všeobecné informácie o výchove k zdraviu, o zdravom životnom štýle, ako aj charakteristiku školy. Druhá časť ponúka konkrétne aktivity zamerané na podporu zdravia a rozvoj zdravého životného štýlu žiakov.

4. Mgr. Iveta Lacková Anotácia

V našej práci sa venujeme problematike  prevencie drogových závislostí a  sociálno-patologických javov. Vychádzame z predpokladu, že dôležitou súčasťou školskej dokumentácie je vytvorenie stratégie školy v oblasti prevencie, preto cieľom tejto práce je vytvoriť školský preventívny program. V prvej časti práce ponúkame teoretické východiská prevencie  sociálno-patologických javov a vypracovania   preventívneho programu školy.  Druhá kapitola prináša konkrétny  program prevencie vypracovaný pre podmienky  Základnej školy s materskou školou vo Švábovciach.

 

Kľúčové slová: prevencia,  drogové závislosti, sociálno-patologické javy, preventívny  program školy

5. Mgr. Erika Mandúchová Anotácia

Záverečná práca sa zaoberala edukáciou pedagógov v oblasti šikanovania. Prvá kapitola sa venovala otázke šikanovania, charakteristike základných pojmov, témou eliminácie a prevencie šikanovania v prostredí základnej školy. Druhá kapitola sa zaoberala kompetenciami, úlohami a obsahovej náplni koordinátora prevencie. Tretia kapitola priniesla ukážku edukačného bloku troch stretnutí pre učiteľov základnej školy zameraných na tému šikanovanie. Hlavným cieľom práce bolo prezentovať možnosti vzdelávania učiteľov konkrétnej základnej školy v oblasti šikanovania. Pedagógmi vedieť využiť získané informácie pri rozpoznaní známok šikanovania, jeho riešení, prevencii,  eliminácii, no predovšetkým pri odbornom postupe pri vyšetrovaní a vyriešení jeho možného výskytu v danej škole.

6. Mgr. Zuzana Mergeščíková Anotácia

Záverečná práca sa zaoberá skúmaním užívania alkoholu a tabakových výrobkov koordinátorom prevencie.  Teoretická časť rozoberá teoretické východiská súvisiace s témou práce. Približuje, kto je to koordinátor prevencie a venuje sa dôvodom užívania drog. Praktická časť je zameraná na prieskum užívania alkoholu a tabakových výrobkov na druhom stupni základnej školy pomocou dotazníka. Práca v závere ponúka odporúčania pre prax.

 

Kľúčové slová: alkohol, tabakové výrobky, droga, koordinátor prevencie, prevencia

 

 

7. Mgr. Ivana Ondrejčíková Anotácia

Hlavným cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť a zrealizovať aktivity na podporu zdravého životného štýlu žiakov na 1. stupni základnej školy. Práca je  rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola obsahuje jednu podkapitolu a informácie o všeobecnej charakteristike zdravia a zdravého životného štýlu. Druhá kapitola je venovaná charakteristike prevencie sociálno-patologických javov. Tretia kapitola je venovaná konkrétnym preventívnym aktivitám na 1. stupni základnej školy. Pozornosť sme venovali predovšetkým preventívnym aktivitám na základe doterajších poznatkov žiakov. Zistili sme, že naši žiaci dodržiavajú zásady správneho životného štýlu a ich vzťah k aktivitám  je pomerne na vysokej úrovni. Na základe zisteného môžeme skonštatovať, že stanovený cieľ práce sa nám podarilo naplniť.

Kľúčové slová:

Zdravie. Zdravý životný štýl. Prevencia sociálno-patologických javov. Preventívne aktivity pre 1. stupeň základnej školy.

8. Mgr. Denisa Pikulová Anotácia

Hlavnou témou je monitoring šikanovania na Základnej škole Požiarnická 3 v Košiciach, v ročníkoch 5-7. Podávame v nej stručnú charakteristiku koordinátora prevencie, jeho úloh a kompetencií a vymedzenie pojmu šikanovanie. Sociálno - patologický jav šikanovania považujeme za aktuálny a preto sa domnievame, že mu treba venovať zvýšenú pozornosť. Uvádzame v nej vysvetlenie čo je a čo nie je šikanovanie, ako sa delí, kto býva aktérom a kto obeťou.

Predmetom výskumnej časti je prezentácia názorov a postojov žiakov na výskyt a prejavy šikanovania v ich škole. Cieľom výskumnej časti je získať obraz o tom, či sa už žiaci stretli so šikanovaním osobne alebo vo svojom okolí, kde, kedy a ako často k nemu dochádza, či sa niekomu zdôverili, a či to pomohlo. Podávame taktiež následné odporúčania do budúcnosti.

 

 

Kľúčové slová: koordinátor prevencie, šikanovanie, agresor, obeť, žiak, prevencia

 

9. Mgr. Anna Poláková Anotácia

Cieľom záverečnej práce je podporiť zdravý životný štýl na základnej škole

prostredníctvom zážitkových aktivít. Cieľovou skupinou sú žiaci 1. a 2. stupňa. Záverečnú

prácu môžeme rozdeliť do dvoch častí. Prvá časť poskytuje všeobecné informácie o zdraví,

zdravom životnom štýle a zážitkovom učení. Druhá časť ponúka plán úloh a návrhy

zážitkových aktivít zameraných na podporu zdravého životného štýlu žiakov.

10. Mgr. Magdaléna Regulová Anotácia

Predložená práca sa zaoberá problematikou kyberšikanovania na školách. Cieľom skúmania je zmapovať výskyt a prejavy kyberšikanovania u žiakov druhého ročníka Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove. Naša práca je koncipovaná do troch kapitol. V prvej kapitole sa budeme venovať problematike šikanovania v školskom prostredí. V druhej kapitole sa zameriame na kyberšikanovanie - definíciu kyberšikany, formy kyberšikany a prevenciu kyberšikany. Tretia kapitola tvorí praktickú časť našej práce, v ktorej budeme analyzovať a vyhodnocovať anonymný dotazníkový prieskum kyberšikany, ktorý bol zrealizovaný u žiakov druhého ročníka Hotelovej akadémie J.A. v Bardejove. Získané výsledky by sme chceli použiť pre potreby školy za účelom zavádzania cielených opatrení k  riešeniu a následne predchádzaniu sociálno-patologického správania žiakov v podobe kyberšikany.

 

Kľúčové slová: Kyberšikana. Agresor. Obeť. Internet. Prevencia.

11. Mgr. Ľudovít Rozner Anotácia

Cieľom záverečnej práce je prezentovať výsledky prieskumu užívania psychoaktívnych látok v oblasti látkových závislostí. Záverečná práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Obsahuje aj prílohy, a to dotazník a tabuľku zozbieraných údajov. Teoretická časť je venovaná úlohám a aktivitám koordinátora prevencie v škole a prevencii závislostí. V praktickej časti ponúkame prieskum, analýzu, vyhodnotenie, interpretáciu výsledkov a odporúčanie pre prax. Všetky informačné zdroje a pramene, z ktorých sme čerpali, uvádzame v zozname bibliografických údajov.

 

12. Mgr. Katarína Sikorai Anotácia

Cieľom záverečnej práce je navrhnúť a zrealizovať súbor aktivít využiteľných v projekte Týždeň zdravia, na 1.stupni základných škôl.  Cieľovou skupinou sú žiaci málotriednej školy, čo prináša zopár špecifík. Jednotlivé aktivity je však možné využiť na plnoorganizovaných školách, prípadne v predškolských zariadeniach.  Záverečnú prácu môžeme rozdeliť do dvoch  častí. Prvá časť poskytuje všeobecné informácie o zdravom životnom štýle, o špecifikách málotriednych škôl a v krátkosti popisuje školu, v ktorej projekt prebiehal. Druhá časť ponúka konkrétne aktivity zamerané na rozvoj a podporu zdravého životného štýlu žiakov. Každá aktivita má svoj názov a popis, podľa potreby sú pri niektorých aktivitách uvedené pomôcky. Priebeh a zaujímavosti jednotlivých dní sú uvedené  v reflexii.

13. Mgr. Janka Štefániková Anotácia

Práca analyzuje a prezentuje výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, konkrétne so zameraním na správne využívanie voľného času detí a  mládeže v centre voľného času v Košiciach. Centrum voľného času realizuje rôznorodé pravidelné i príležitostné aktivity v záujmových útvaroch, organizuje prázdninové podujatia a tábory, súťaže, prehliadky a metodickú a edičnú činnosť. Preto má najväčšie predpoklady pozitívne ovplyvňovať voľný čas detí a mládeže. Za rozhodujúce pokladáme predovšetkým voľno-časové aktivity orientované na prebúdzanie a uspokojovanie  záujmov, hľadania a osvojovania si pozitívnych hodnôt, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a neformálneho vzdelávania.

14. Mgr. Tomáš Suslo, PhD. Anotácia

 Predložená záverečná práca sa vo svojej podstate zameriava na prevenciu sociálno-patologických javom so zameraním na prevenciu šikanovania. Stručne spracováva tiež základnú dokumentáciu školskej prevencie, ktorou by škola mala disponovať. Cieľom tejto práce bolo vytvorenie školského preventívneho programu proti šikanovaniu, ktorého úlohou je predchádzať šikanovaniu a v prípade prítomnosti tohto nežiaduceho javu čo najskôr ho odhaliť a účinne liečiť. Výsledkom je vytvorený školský program proti šikanovaniu, ktorý pozostáva z 13 komponentov, ktoré tvoria základnú štruktúru tohto programu a majú univerzálny charakter.

Kľúčové slová:

Prevencia. Šikanovanie. Preventívny program

15. Mgr. Natália Švedová Anotácia

Prácou prezentujeme školský preventívny program na podporu zdravého životného štýlu pre 2. stupeň základnej školy.  Cieľom práce bolo oboznámiť s problematikou zdravého životného štýlu, definovať pojem prevencie a vytvoriť školský preventívny program na podporu zdravého životného štýlu pre 2. stupeň základnej školy. Práca je rozdelená do dvoch kapitol. Prvá kapitol je venovaná problematike zdravého životného štýlu a prevencie. V ďalšej časti navrhujeme školský preventívny program na podporu zdravého životného štýlu pre 2. stupeň základnej školy. Záverečná kapitola poukazuje na prínos tohto programu do praxe.

 

16. Mgr. Jana Troščaková Anotácia

Práca sa zaoberá prevenciou šikanovania na strednej pedagogickej škole. Navrhuje námety preventívnych aktivít zameraných na prevenciu šikanovania v tomto type strednej odbornej školy. Aktivity sú zamerané na orientáciu žiakov  v problematike šikanovania, nácvik praktických zručností, získanie teoretických aj praktických skúseností v prevencii šikanovania v práci s deťmi v materskej škole.

 

Vzdelávací program:
Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách

Vzdelávacia skupina: POA01_1653_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. RNDr. Ľudmila Bertičová anotácia nebola odovzdaná
2. Mgr. Ľubica Čontofalská anotácia nebola odovzdaná
3. Mgr. Eva Čopjanová anotácia nebola odovzdaná
4. Mgr. Martina Dadejová anotácia nebola odovzdaná
5. Mgr. Anna Derevjaníková anotácia nebola odovzdaná
6. Mgr. Zita Dzuriková anotácia nebola odovzdaná
7. Mgr. Petra Fečkaninová anotácia nebola odovzdaná
8. Mgr. Anna Gonosová anotácia nebola odovzdaná
9. Mgr. Lucia Halčáková anotácia nebola odovzdaná
10. Mgr. Renata Hegedűšová anotácia nebola odovzdaná
11. Mgr. Silvia Hiščáková anotácia nebola odovzdaná
12. Mgr. Gabriela Hnatová anotácia nebola odovzdaná
13. Mgr. Blanka Horváthová anotácia nebola odovzdaná
14. Mgr. Zuzana Karabinošová anotácia nebola odovzdaná
15. Mgr. Ľubica Kazimírová anotácia nebola odovzdaná
16. MVDr. Dagmar Kažimírová anotácia nebola odovzdaná
17. Mgr. Janka Krenická anotácia nebola odovzdaná
18. Mgr. Helena Meštellérová anotácia nebola odovzdaná
19. Mgr. Mária Mišenčíková anotácia nebola odovzdaná
20. Mgr. Jarmila Pramugová anotácia nebola odovzdaná
21. Mgr. Dana Rázusová anotácia nebola odovzdaná
22. Ing. Monika Schwarzová anotácia nebola odovzdaná
23. Mgr. Jarmila Slavkovská anotácia nebola odovzdaná
24. Mgr. Ing. Nataliya Sonogová anotácia nebola odovzdaná
25. PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD. anotácia nebola odovzdaná

Vzdelávací program:
Nové prístupy vo výtvarnej edukácii na základných školách, stredných školách a na ZUŠ

Vzdelávacia skupina: NRK01_1458_2015_PKR_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.

Vzdelávací program:
Nové témy vo vyučovaní biológie

Vzdelávacia skupina: POA03_1057_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. RNDr. Ľudmila Bertičová anotácia nebola odovzdaná
2. RNDr. Lucia Bizoňová anotácia nebola odovzdaná
3. Mgr. Lýdia Comissová anotácia nebola odovzdaná
4. Mgr. Katarína Dancáková anotácia nebola odovzdaná
5. Mgr. Zita Dzuriková anotácia nebola odovzdaná
6. Mgr. Zuzana Gomoľová anotácia nebola odovzdaná
7. Mgr. Anna Gonosová anotácia nebola odovzdaná
8. Mgr. Gabriela Homoľová anotácia nebola odovzdaná
9. Mgr. Blanka Horváthová anotácia nebola odovzdaná
10. Mgr. Jana Iskrová anotácia nebola odovzdaná
11. Ing. Slavka Kecerová anotácia nebola odovzdaná
12. Mgr. Adriana Kočerhová anotácia nebola odovzdaná
13. Mgr. Adela Krížová anotácia nebola odovzdaná
14. Mgr. Daniela Matkobišová anotácia nebola odovzdaná
15. PaedDr. Martina Mochnacká anotácia nebola odovzdaná
16. Mgr. Daniela Pankuchová anotácia nebola odovzdaná
17. Mgr. Beata Rožárová anotácia nebola odovzdaná
18. Mgr. Jarmila Slavkovská anotácia nebola odovzdaná
19. PhDr. Silvia Šoltésová anotácia nebola odovzdaná

Vzdelávací program:
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pre pedagogických zamestnancov

Vzdelávacia skupina: POA03_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Martina Chovancová anotácia nebola odovzdaná
2. Mgr. Júlia Csontosová anotácia nebola odovzdaná
3. Mgr. Matej Cuper anotácia nebola odovzdaná
4. Mgr. Jaroslava Dronzeková anotácia nebola odovzdaná
5. Mgr. Beata Dubinská anotácia nebola odovzdaná
6. Ing. Nataša Fecková anotácia nebola odovzdaná
7. Mgr. Patrik Fiľakovský anotácia nebola odovzdaná
8. Ing. Iveta Garbinská anotácia nebola odovzdaná
9. Mgr. Želmíra Ištvanová anotácia nebola odovzdaná
10. Mgr. Lucia Jaklovská anotácia nebola odovzdaná
11. Mgr. Zuzana Kačmárová anotácia nebola odovzdaná
12. Mgr. Lucia Kancianová anotácia nebola odovzdaná
13. Mgr. Marcela Koščová anotácia nebola odovzdaná
14. Mgr. Petra Kovalčíková anotácia nebola odovzdaná
15. Mgr. Ing. Peter Kraus anotácia nebola odovzdaná
16. Mgr. Ľudmila Kravjanská anotácia nebola odovzdaná
17. Mgr. Mária Marhevková anotácia nebola odovzdaná
18. PaedDr. Anetta Onďaková anotácia nebola odovzdaná
19. Mgr. Anna Ondovová anotácia nebola odovzdaná
20. Mgr. Michaela Pancuráková anotácia nebola odovzdaná
21. Mgr. Milan Pažický anotácia nebola odovzdaná
22. Ing. Peter Prihoda anotácia nebola odovzdaná
23. Mgr. Daniela Rusnáková anotácia nebola odovzdaná
24. Mgr. Lucia Štapinská, DiS. art. anotácia nebola odovzdaná
25. Mgr. Mária Sýkorová anotácia nebola odovzdaná
26. RNDr. Mgr. Iveta Vargová anotácia nebola odovzdaná
27. RNDr. Ružena Winklerová anotácia nebola odovzdaná
28. PaedDr. Martina Zajacová anotácia nebola odovzdaná
Vzdelávacia skupina: POA04_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Romana Bajtošová anotácia nebola odovzdaná
2. Ing. Stanislav Baumgartner anotácia nebola odovzdaná
3. Mgr. Romana Birošová anotácia nebola odovzdaná
4. Mgr. Zuzana Čekanová anotácia nebola odovzdaná
5. Mgr. Ružena Dorová anotácia nebola odovzdaná
6. Mgr. Naďa Dufalová anotácia nebola odovzdaná
7. Ing. Iveta Gičová anotácia nebola odovzdaná
8. Mgr. Ľudmila Harčariková anotácia nebola odovzdaná
9. Ing. Štefan IVAN anotácia nebola odovzdaná
10. Mgr. Anna Ivančová anotácia nebola odovzdaná
11. Mgr. Mária Ivanecká anotácia nebola odovzdaná
12. Mgr. Ľudmila Janáková anotácia nebola odovzdaná
13. Ing. Agáta Kamenická anotácia nebola odovzdaná
14. Mgr. Lucia Kuzmová anotácia nebola odovzdaná
15. Mgr. Jana Matíková anotácia nebola odovzdaná
16. Ing. Petra Miháliková anotácia nebola odovzdaná
17. Mgr. Ľubomír Mitro anotácia nebola odovzdaná
18. Mgr. Mária Pirohová anotácia nebola odovzdaná
19. Mgr. Vladimíra Popíková anotácia nebola odovzdaná
20. PaedDr. Monika Rolíková anotácia nebola odovzdaná
21. Mgr. Mária Sciranková anotácia nebola odovzdaná
22. Mgr. Viera Stavná anotácia nebola odovzdaná
23. Mgr. Natália Švedová anotácia nebola odovzdaná
24. Mgr. Slavka Szilágyiová anotácia nebola odovzdaná
25. PaedDr. Katarína Tamašiová anotácia nebola odovzdaná
26. Mgr. art. Eva Tkáčiková anotácia nebola odovzdaná
27. Mgr. Dana Vašková anotácia nebola odovzdaná
Vzdelávacia skupina: KEA03_1733_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Ľubica Babjaková Anotácia

Téma atestačnej práce

Naznačenie obsahu atestačnej práce

Zaradenie práce do tematického okruhu

Zdôvodnenie voľby témy

Cieľ atestačnej práce

Stanovenie a odôvodnenie OMP

Cieľ akčného výskumu

Výskumné otázky/úlohy

Charakteristika výskumnej vzorky

Stanovenie inovácie pedagogickej činnosti a jej reflexia (očakávané pôsobenie zvolenej inovácie)

Metodológia akčného výskumu - zvolené metódy akčného výskumu pre vstupné a výstupné merania

Naznačenie očakávaných výsledkov a porovnaní vstupných a výstupných meraní

Návrh odporúčaní a predpokladané závery

2. Ing. Vladimír Balucha Anotácia

Obsah:
1. Téma
1.1. Tematický okruh
1.2. Dôvod
1.3. Cieľ práce

2. Odborno - metodický problém
2.1. Stanovenie a odôvodnenie
2.2. Otázky vymedzujúce odborno -metodický problém

3. Výskum
3.1. Cieľ akčného výskumu
3.2. Organizácia akčného výskumu
3.3. Výskumné otázky/úlohy
3.4. Charakteristika výskumnej skupiny
3.5. Miesto akčného výskumu
3.6. Metodológia akčného výskumu
3.7. Výsledky

4. Stanovenie inovácie pedagogickej činnosti
4.1. Projektové vyučovanie, realizácia projektov

5. Odporúčania

6. Záver

7. Zoznam bibliografických odkazov

3. Mgr. Viliam Barényi anotácia nebola odovzdaná
4. PaedDr. Jana Bérešová Anotácia

Obsah 

1  Jazykové vyučovanie v primárnom vzdelávaní

1.1 Vyučovanie vybraných slov

1.2 Vyučovanie morfológie

2  Obsahová integrácia v jazykovom vyučovaní

2.1 Integrácia príbuzných slov do tematického celku morfológia

2.2 Vybrané metódy

3  Pedagogický akčný výskum

3.1 Cieľ pedagogického akčného výskumu

3.2 Metodológia a organizácia pedagogického akčného výskumu

3.3 Charakteristika pedagogického akčného výskumu

3.4 Aplikácia obsahovej integrácie do edukačného procesu

3.5 Vyhodnotenie výsledkov pedagogického akčného výskumu

3.6 Odporúčania a námety do praxe

5. Mgr. Mária Dudinská Anotácia

  OBSAH 

  1.  Téma atestačnej práce

  2.  Obsah atestačnej práce

  3.  Tematický okruh

  4.  Cieľ atestačnej práce

  5.  Stanovenie a odôvodnenie OMP

  6.  Cieľ akčného výskumu

  7.  Výskumné otázky

  8.  Charakteristika výskumnej vzorky

 9.  Stanovenie inovácie pedagogickej činnosti a jej reflexia

10.  Metodológia akčného výskumu

11.  Naznačenie očakávaných výsledkov

12.  Návrh odporúčaní a predpokladané závery

6. Mgr. Miroslava Dudová anotácia nebola odovzdaná
7. Mgr. Darina Fedorová anotácia nebola odovzdaná
8. Mgr. Ľubica Ficzeriová Anotácia

Téma atestačnej práce
Zdôvodnenie voľby témy
Obsah atestačnej práce
Cieľ atestačnej práce
Inovácia
Cieľ akčného výskumu
Výskumné otázky
Metodológia akčného výskumu
Aplikácia inovácie
Výsledky akčného výskumu
Závery a odporúčania
Zoznam bibliografických odkazov

9. Mgr. Slavka Gecelovská Anotácia

Obsah atestačnej práce:

- Titulný list atestačnej práce
- Odborno-metodický problém
- Cieľ práce
- Štruktúra atestačnej práce
- Výskumné otázky
- Charakteristika výskumnej vzorky
- Očakávané výsledky
- Návrh odporúčaní a predpokladané závery
- Zoznam bibliografických odkazov

10. Mgr. Alexandra Haníková anotácia nebola odovzdaná
11. Marieta Helcmanovská Anotácia

Obsah:

Úvodné informácie v súvislosti s témou práce

Odborno-metodický problém

Navrhovaná inovácia

Cieľ akčného výskumu

Výskumné otázky

Charakteristika výskumnej vzorky

Metodológia akčného výskumu

Odporúčania, predpokladané závery

 

 

12. RNDr. Iveta Kotúčová Anotácia

Obsah práce

Úvod

1.Teoretické východiská

1.1 Podstata predmetu matematika

1.2 Predstavivosť

1.3 Geometrická a priestorová  predstavivosť

1.4 Problematika nízkej úrovne priestorovej predstavivosti vo vyučovaní

2. Metódy vyučovacieho procesu

2.1 Aktivizujúce metódy

2.2 Charakteristika vybraných netradičných metód

2.2.1 Plošné metódy

2.2.2 Priestorové metódy

3. Pedagogický akčný výskum

3.1 Stanovenie odborno-metodického problému a hlavného cieľa práce

3.2 Cieľ pedagogického akčného výskumu

3.3 Metodológia a organizácia pedagogického akčného výskumu

3.4 Aplikácia netradičných metód v edukačnom procese

3.5 Vyhodnotenie výsledkov pedagogického akčného výskumu

3.6 Odporúčania do praxe

Zoznam bibliografických odkazov 

13. Mgr. Anastázia Mačingová Anotácia

Obsah  práce:

1. Tematický okruh a téma atestačnej práce

2. Obsah atestačnej práce

3. Cieľ atestačnej práce

4. Odborno-metodický problém

5. Cieľ akčného výskumu a výskumné otázky

6. Metodika akčného výskumu

7. Charakteristika výskumného súboru

8. Očakávané výsledky

9. Návrh odporúčaní

10. Zoznam bibliografických odkazov

14. Mgr. Miroslav Malindžák anotácia nebola odovzdaná
15. Mgr. Janka Mikovčáková Anotácia

METÓDA CLIL A JEJ REALIZÁCIA NA HODINÁCH INFORMATICKEJ VÝCHOVY U ŽIAKOV 1.STUPŇA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Obsah:

1. Inovatívna metóda CLIL

2. Interaktívne edukačné aktivity pre žiakov primárneho vzdelávanie

3. Informatická výchova na 1.stupni ZŠ - charakteristika predmetu a ciele

4. Cieľ atestačnej práce

5. Akčný výskum

6. Stanovenie a odôvodnenie odborno-metodického problému

7. Cieľ akčného výskumu

8. Výskumné otázky

9. Charakteristika výskumnej vzorky

10. Implementácia metódy CLIL na hodinách informatickej výchovy

11. Metodológia akčného výskumu

12. Interpretácia výsledkov výskumu

13. Odporúčania a predpokladané závery

16. PaedDr. Beata Petreková Anotácia

Projektové vyučovanie vo vzťahu k podpore zdravia žiakov mladšieho školského veku

                                                    PaedDr. Beáta Petreková

Tematický okruh: učebné štýly, metódy vyučovacieho procesu, didaktické zásady

ÚVOD

1 PODPORA ZDRAVIA A ŠKOLA

   1.1 Výchova k zdraviu v primárnom stupni vzdelávania – ISCED 1

   1.2 Kompetencie učiteľa a výchova k zdraviu

   1.3 Projektové vyučovanie

2 EMPIRICKÁ ČASŤ

   2.1 Problém výskumu

   2.2 Cieľ výskumu

   2.3 Výskumné otázky

   2.4 Čiastkové úlohy

   2.5 Metodika práce

      2.5.1 Vedecké metódy a techniky zisťovania údajov

   2.6 Výsledky a ich interpretácia  

   2.7 Projekt „Zdravo-hravo“

       2.7.1 Úlohy projektu

       2.7.2 Priebeh projektu

3 PRÍNOSY PRÁCE PRE TEÓRIU A PRAX

ZÁVER

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

ZOZNAM PRÍLOH

 

17. Ing. Katarína Pitková Anotácia

Cieľ práce, tematický okruh

Identifikácia odborno-metodického problému

Inovatívne riešenie problému

Návrh realizácie akčného výskumu

Predpokladaný prínos do pedagogickej praxe

Zoznam bibliografických odkazov

18. Mgr. Zuzana Poliaková Anotácia

Obsah práce:

1. Tematický okruh a téma atestačnej práce

2. Obsah atestačnej práce

3. Cieľ atestačnej práce

4. Odborno-metodický problém

5. Cieľ akčného výskumu a výskumné otázky

6. Metodika akčného výskumu

7. Charakteristika výskumného súboru

8. Očakávané výsledky

9. Návrh odporúčaní

10. Zoznam bibliografických odkazov

19. Mgr. Dušan Pollák Anotácia

- Úvod

- Cieľ akčného výskumu

- Analýza silových schopností

- Prostriedky a metódy rozvoja odrazovej sily

- Inovatívny plán vyučovacej hodiny

- Metodika výskumu

- Charakteristika súboru

- Metodika merania

- Experimentálny činiteľ výskumu

- Organizačné formy

- Naznačenie očakávaných výsledkov - závery

- Literatúra

 

20. Mgr. Beata Ráczová Anotácia

Obsah záverečnej prezentácie:

Tematický okruh

Odborno-metodický problém atestačnej práce

Cieľ atestačnej práce

Cieľ akčného výskumu

Výskumné metódy

Výskumné otázky

Cieľová skupina

Očakávané výsledky a porovnania meraní

Návrh odporúčaní

Predpokladané závery

21. Mgr. Viera Repiščáková Anotácia

Obsah

Tematický okruh .....................................................3

Téma atestačnej práce ...........................................3

Cieľ atestačnej práce ..............................................3

1. Formulácia odborno-metodického problému ......4

2. Návrh projektu tvorivého prístupu ......................7

3. Akčný výskum – fázy .........................................11

    Cieľ akčného výskumu ......................................11

    Vstup do akčného výskumu ..............................11

    Vstupné meranie – zber vstupných dát a analýza a interpretácia údajov .......13

    Hľadanie teoretického riešenia .........................13

    Výber optimálneho riešenia, realizácia .............14

    Výstupné meranie a spätná väzba ...................14

    Formulovanie skúseností .................................15

22. Mgr. Eva Špačková anotácia nebola odovzdaná
23. Mgr. Andrea Študencová Anotácia

OBSAH :
Téma atestačnej práce
Tematický okruh atestačnej práce
Cieľ atestačnej práce
Odborno-metodický problém
Cieľ akčného výskumu
Výskumné otázky a úlohy
Charakteristika výskumnej vzorky
Metodológia akčného výskumu
Stanovenie inovácie pedagogickej činnosti a jej reflexia
Predpokladané závery

24. Ing. Zoltán Tóth Anotácia

Obsah:
Téma atestačnej práce.
Úvod
- tematický okruh,
- cieľ AP.
Odborno-metodický problém (OMP)
- určenie a odôvodnenie OMP.
Akčný výskum (AV)
- cieľ AV,
- výskumné otázky a úlohy,
- charakteristika výskumnej vzorky,
- metodológia AV,
- očakávané výsledky AV.
Stanovenie inovácie pedagogickej činnosti
Odporúčania, záver.

25. Ing. Svetlana Tuptová Anotácia

Obsah záverečnej práce

Úvod

1 Komunikačné kompetencie v cudzom jazyku

1.1  Európsky referenčný rámec

1.2 Vzdelávací štandard z francúzskeho jazyka pre  
       nižšie stredné vzdelávanie

2 Myšlienkové mapy

2.1 Myšlienkové mapy ako učebná pomôcka

2.2 Charakteristika myšlienkovej mapy

2.2 Myšlienkové mapy na hodinách cudzieho jazyka

3. Pedagogický akčný výskum

3.1 Stanovenie odborno-metodického problému a
       hlavného cieľa práce

3.2 Cieľ pedagogického akčného výskumu

3.3 Metodológia a organizácia pedagogického akčného
       výskumu, charakteristika výskumných metód

3.4 Myšlienkové mapy na hodinách francúzskeho jazyka

3.5 Vyhodnotenie výsledkov

3.6 Odporúčania a námety pre pedagogickú prax

Záver

Zoznam bibliografických odkazov

26. Mgr. Jana Zajdelová Anotácia

•Téma atestačnej práce

•Obsah atestačnej práce

•Tematický okruh

•Zdôvodnenie voľby témy

•Cieľ atestačnej práce

•Identifikácia OMP

•Cieľ akčného výskumu

•Výskumné otázky/úlohy

•Výskumná vzorka

•Návrh inovatívneho riešenia

•Metodológia AV

•Predpokladaný prínos

•Prehľad odbornej literatúry

27. Mgr. Viktor Zeher Anotácia

Táto záverečná prezentácia pozostáva z nasledujúcich častí: téma atestačnej práce a zaradenie do tematického okruhu, obsah atestačnej práce, zdôvodnenie voľby témy a stanovenie odborno-metodického problému, stanovenie cieľov, výskumné otázky, charakteristika výskumnej vzorky, stanovenie inovácie a jej reflexia, metodológia výskumu, očakávané výsledky a porovnanie výsledkov meraní, odporúčania a závery.

Vzdelávací program:
Prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov zamerané na vykonanie prvej atestácie

Vzdelávacia skupina: POA04_1734_2016_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Mariana Beľanová anotácia nebola odovzdaná
2. Mgr. Valéria Bojčuková anotácia nebola odovzdaná
3. Mgr. Antónia Chromá anotácia nebola odovzdaná
4. Mgr. Lukáš Cimba anotácia nebola odovzdaná
5. Mgr. Alena Čizová anotácia nebola odovzdaná
6. Mgr. Lenka Ďurovčíková anotácia nebola odovzdaná
7. Mgr. Pavol Feč anotácia nebola odovzdaná
8. Mgr. Katarína Gajdošová anotácia nebola odovzdaná
9. Mgr. Marek Horňák anotácia nebola odovzdaná
10. Mgr. Stanislava Hrušková anotácia nebola odovzdaná
11. Mgr. Zuzana Imrichová anotácia nebola odovzdaná
12. Ing. Mgr. Marianna Kačmaríková anotácia nebola odovzdaná
13. Mgr. Ľubomír Kormoš anotácia nebola odovzdaná
14. Mgr. Ľuboslava Kostelníková anotácia nebola odovzdaná
15. Mgr. Denisa Kovalčíková anotácia nebola odovzdaná
16. Mgr. Lucia Kravcová anotácia nebola odovzdaná
17. Mgr. Miroslava Kundráková anotácia nebola odovzdaná
18. Mgr. Anna Puzderová anotácia nebola odovzdaná
19. Mgr. Katarína Richtáriková anotácia nebola odovzdaná
20. Mgr. Milada Róthová anotácia nebola odovzdaná
21. Ing. Martina Sirníková anotácia nebola odovzdaná
22. Mgr. Marianna Sopková anotácia nebola odovzdaná
23. Ing. Daniela Sotáková anotácia nebola odovzdaná
24. Mgr. Natália Suranovská anotácia nebola odovzdaná
25. Mgr. Mária Tkačíková anotácia nebola odovzdaná
26. Mgr. Michaela Vasilenková anotácia nebola odovzdaná
27. Mgr. Zuzana Zimovčáková anotácia nebola odovzdaná
28. Mgr. Veronika Žolnová anotácia nebola odovzdaná
29. Mgr. Štefánia Žondová anotácia nebola odovzdaná

Vzdelávací program:
Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca

Vzdelávacia skupina: TNA05_1372_2014_PKR_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.

Vzdelávací program:
Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch

Vzdelávacia skupina: POA01_1476_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Helena Bačová anotácia nebola odovzdaná
2. Mgr. Denisa Bednárová anotácia nebola odovzdaná
3. RNDr. Ľudmila Bertičová anotácia nebola odovzdaná
4. Mgr. Silvia Blažovská anotácia nebola odovzdaná
5. Mgr. Anna Derevjaníková anotácia nebola odovzdaná
6. Mgr. Zita Dzuriková anotácia nebola odovzdaná
7. Mgr. Peter Fedorišin anotácia nebola odovzdaná
8. Mgr. Veronika Fedorišinová anotácia nebola odovzdaná
9. Mgr. Denisa Gdovinová anotácia nebola odovzdaná
10. RNDr. Slavka Guteková anotácia nebola odovzdaná
11. Mgr. Gabriela Homoľová anotácia nebola odovzdaná
12. RNDr. Ingrid Horkavá anotácia nebola odovzdaná
13. Mgr. Jana Iskrová anotácia nebola odovzdaná
14. Mgr. Mária Kamenská anotácia nebola odovzdaná
15. Mgr. Adriana Kočerhová anotácia nebola odovzdaná
16. Mgr. Ivana Michalíková anotácia nebola odovzdaná
17. Mgr. Mária Mišenčíková anotácia nebola odovzdaná
18. PaedDr. Erika Petrašková, PhD. anotácia nebola odovzdaná
19. PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD. anotácia nebola odovzdaná
20. Mgr. Monika Talarovičová anotácia nebola odovzdaná
21. Mgr. Zuzana Zamborová anotácia nebola odovzdaná

Vzdelávací program:
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia

Vzdelávacia skupina: NRA03_1494_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Bc. Andrea Černá anotácia nebola odovzdaná
2. Lucia Danielová anotácia nebola odovzdaná
3. Lucia Ďurejeová anotácia nebola odovzdaná
4. Bc. Marcela Fúsková anotácia nebola odovzdaná
5. Mgr. Soňa Gašparcová anotácia nebola odovzdaná
6. PhDr. Petra Lovasová anotácia nebola odovzdaná
7. Bc. Andrea Páleníková anotácia nebola odovzdaná
8. Ľubica Pastieriková anotácia nebola odovzdaná
9. Bc. Natália Prokypčáková anotácia nebola odovzdaná
10. Magdaléna Siklenková anotácia nebola odovzdaná
11. PaedDr. Slavka Školkayová anotácia nebola odovzdaná
12. Marcela Sluková anotácia nebola odovzdaná
13. Jana Šmitalová anotácia nebola odovzdaná
14. Jana Švecová anotácia nebola odovzdaná
15. Mgr. Edita Taligová anotácia nebola odovzdaná
16. Ľubica Vyskočová anotácia nebola odovzdaná

Vzdelávací program:
Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť matematika a práca s informáciami

Vzdelávacia skupina: TNA01_1743_2017_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.
Vzdelávacia skupina: TNA02_1743_2017_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.
Vzdelávacia skupina: NRA01_1743_2017_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Eva Balková anotácia nebola odovzdaná
2. Mgr. Jana Bírová anotácia nebola odovzdaná
3. PaedDr. Mgr. Eva Boldišová anotácia nebola odovzdaná
4. Bc. Andrea Černá anotácia nebola odovzdaná
5. Diana Čičová anotácia nebola odovzdaná
6. Jana Civáňová anotácia nebola odovzdaná
7. Mgr. Michaela Cocherová anotácia nebola odovzdaná
8. Petra Findorová anotácia nebola odovzdaná
9. Bc. Marcela Fúsková anotácia nebola odovzdaná
10. Mgr. Katarína Galová anotácia nebola odovzdaná
11. Mgr. Soňa Gašparcová anotácia nebola odovzdaná
12. PhDr. Alica Harišová anotácia nebola odovzdaná
13. Jana Hermanová anotácia nebola odovzdaná
14. Mgr. Katarína Hucíková anotácia nebola odovzdaná
15. Bc. Jarmila Juricová Anotácia

Mám zmenu v získaní I. atestácie

16. Mgr. Miroslava Kabátová anotácia nebola odovzdaná
17. Anna Koňová anotácia nebola odovzdaná
18. Lucia Kukučková anotácia nebola odovzdaná
19. Mgr. Alena Látečková anotácia nebola odovzdaná
20. Mgr. Iveta Oravcová anotácia nebola odovzdaná
21. Ľubica Pastieriková anotácia nebola odovzdaná
22. Bc. Natália Prokypčáková anotácia nebola odovzdaná
23. PaedDr. Slavka Školkayová anotácia nebola odovzdaná
24. Bc. Zuzana Vašková anotácia nebola odovzdaná
25. Ľubica Vyskočová anotácia nebola odovzdaná
26. Elena Weberová anotácia nebola odovzdaná

Vzdelávací program:
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách

Vzdelávacia skupina: POA16_1486_2015_PKR_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.
Vzdelávacia skupina: POA19_1486_2015_PKR_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.
Vzdelávacia skupina: ZAA01_1486__2015_PKR_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.

Vzdelávací program:
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu

Vzdelávacia skupina: POA09_1441_2014_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Bibiána Baňacká anotácia nebola odovzdaná
2. Mgr. Ivana Bendíková Jozefčeková anotácia nebola odovzdaná
3. Mgr. Jana Dudrová anotácia nebola odovzdaná
4. PaedDr. Alžbeta Dujavová anotácia nebola odovzdaná
5. Mgr. Andrea Fuchsová anotácia nebola odovzdaná
6. Mgr. Iveta Hatalová anotácia nebola odovzdaná
7. Mgr. Marta Heredošová anotácia nebola odovzdaná
8. Mgr. Darina Hermanovská anotácia nebola odovzdaná
9. Mgr. Igor Hodžia anotácia nebola odovzdaná
10. Mgr. Petra Ištoňová anotácia nebola odovzdaná
11. Mgr. Jana Kapsdorferová anotácia nebola odovzdaná
12. Mgr. Zuzana Kmecová anotácia nebola odovzdaná
13. Mgr. Miroslava Kočišová anotácia nebola odovzdaná
14. Mgr. Renáta Krestianková anotácia nebola odovzdaná
15. Mgr. Ingrida Lehetová anotácia nebola odovzdaná
16. Mgr. Katarína Mihalčinová anotácia nebola odovzdaná
17. Mgr. Daniela Olejarová anotácia nebola odovzdaná
18. Mgr. Zuzana Onderová anotácia nebola odovzdaná
19. Mgr. Františka Pamulová anotácia nebola odovzdaná
20. Mgr. Stanislava Pancuráková anotácia nebola odovzdaná
21. Mgr. Barbora Pařilová anotácia nebola odovzdaná
22. Mgr. Adela Poráčová anotácia nebola odovzdaná
23. Mgr. Dana Reviľaková anotácia nebola odovzdaná
24. Mgr. Miroslava Stachurová anotácia nebola odovzdaná
25. Mgr. Mária Švirková anotácia nebola odovzdaná
26. Mgr. Mária Volčková anotácia nebola odovzdaná
Vzdelávacia skupina: ZAA01_1441_2014_PKR_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.

Vzdelávací program:
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire

Vzdelávacia skupina: BBA05_1479_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Šárka Kováčová anotácia nebola odovzdaná

Vzdelávací program:
Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I.

Vzdelávacia skupina: KEA02_1418_2014_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Andrea Antesová anotácia nebola odovzdaná
2. Mgr. Dana Bugorčíková anotácia nebola odovzdaná
3. Mgr. Ľubica Henssen anotácia nebola odovzdaná
4. Mgr. Július Kaľavský anotácia nebola odovzdaná
5. Mgr. Jarmila Lukasová anotácia nebola odovzdaná
6. Mgr. Gabriela Oršulová anotácia nebola odovzdaná
7. Ing. Ľubica Ozoráková anotácia nebola odovzdaná
8. PhDr. Daniela Štroncerová anotácia nebola odovzdaná
9. Mgr. Bronislava Uhrínová anotácia nebola odovzdaná

Vzdelávací program:
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Vzdelávacia skupina: ZAA03_1399_2014_PKR_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.

Vzdelávací program:
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese

Vzdelávacia skupina: BBA07_1460_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Ing. Božena Bellová anotácia nebola odovzdaná
2. Ing. Erika Guničová anotácia nebola odovzdaná
3. Mgr. Mária Kaľamárová anotácia nebola odovzdaná
4. Ing. Mária Motošková anotácia nebola odovzdaná
5. PhDr. Ingrid Nosková, PhD. anotácia nebola odovzdaná
6. Mgr. Oľga Ondrejková anotácia nebola odovzdaná
7. Mgr. Zuzana Paulovčíková anotácia nebola odovzdaná
8. Ing. Marcela Peničková anotácia nebola odovzdaná
9. Ing. Andrea Pivarníková anotácia nebola odovzdaná
10. Ing. Eva Sečkášová anotácia nebola odovzdaná
11. Ing. Žaneta Sotáková anotácia nebola odovzdaná
12. Mgr. Andrea Stehlíková anotácia nebola odovzdaná
13. Ing. Zuzana Ťavodová anotácia nebola odovzdaná
14. Ing. Erika Žiaková anotácia nebola odovzdaná

Vzdelávací program:
Učenie na stanovištiach ako nástroj rozvoja kľúčových kompetencií v koncepcii otvoreného vyučovania v predmete nemecký jazyk

Vzdelávacia skupina: KEA02_0855_2012_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Ľubica Babjaková anotácia nebola odovzdaná
2. Mgr. Zuzana Badžanová anotácia nebola odovzdaná
3. PaedDr. Radmila Beľanová anotácia nebola odovzdaná
4. Mgr. Ivana BIAČKOVÁ anotácia nebola odovzdaná
5. PaedDr. Oľga Birčáková anotácia nebola odovzdaná
6. Mgr. Marianna Bordáčová anotácia nebola odovzdaná
7. PaedDr. Iveta Bučková anotácia nebola odovzdaná
8. Mgr. Eva Dittelová anotácia nebola odovzdaná
9. Mgr. Alena Focková anotácia nebola odovzdaná
10. Mgr. Anna Gedeonová anotácia nebola odovzdaná
11. Mgr. Martin Hudák anotácia nebola odovzdaná
12. Mgr. Zlatica Karkošiaková anotácia nebola odovzdaná
13. Mgr. Anna Lesičková anotácia nebola odovzdaná
14. Mgr. Miriam Liptáková anotácia nebola odovzdaná
15. Mgr. Zita Meltzerová anotácia nebola odovzdaná
16. Mgr. Janka Meľuchová anotácia nebola odovzdaná
17. Mgr. Zuzana Príhodová anotácia nebola odovzdaná
18. Mgr. Oľga Ružbarská anotácia nebola odovzdaná
19. PaedDr. Juliana Sabolová anotácia nebola odovzdaná
20. PhDr. Vlasta Serdelová anotácia nebola odovzdaná
21. Mgr. Emília Šolcová anotácia nebola odovzdaná
22. Mgr. Adriana ŠTOFKOVÁ anotácia nebola odovzdaná
23. Mgr. Jaroslava Szabariová anotácia nebola odovzdaná
24. Mgr. Zuzana Tokárová Ondrušová anotácia nebola odovzdaná
25. Mgr. Viktor Zeher anotácia nebola odovzdaná

Vzdelávací program:
Výchovný poradca ako dôležitý článok celoživotného poradenstva

Vzdelávacia skupina: POA01_1090_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Lucia Balogová Anotácia

Cieľom práce je priblížiť problém šikanovania, prezentovať možnosti jeho diagnostikovania výchovným poradcom a ponúknuť aktivity zamerané na prevenciu tohto sociálno-patologického javu v základných školách. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sa venujeme problému šikanovania, jeho príčinám, motívom, vývojovým stupňom, dôsledkom, ale i prevencii. Druhá kapitola popisuje činnosť a pôsobenie výchovného poradcu v systéme poradenstva, ako aj metódy jeho práce. Tretiu kapitolu tvorí prieskum výskytu šikanovania medzi žiakmi dvoch tried druhého stupňa Základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch prostredníctvom dotazníka. Posledná kapitola prezentuje návrh aktivít na elimináciu šikanovania medzi žiakmi.

2. PaedDr. Svetlana Chomjaková Anotácia

Záverečná práca  charakterizuje začleňovanie žiaka – cudzinca do základnej školy. Cieľom teoretickej časti  práce, ktorá má dve kapitoly,  bolo objasniť kto sú žiaci – cudzinci, ako prebieha ich vzdelávanie  a ako sa pristupuje k týmto žiakom v rámci vyučovania.  V práci ďalej charakterizujeme integráciu a inklúziu a ako by malo začleňovanie prebiehať.   Druha kapitola je venovaná výchovnému poradenstvu, základnej definícii výchovného poradenstva a  popisuje úlohy kladené na výchovného poradcu aj  pri začleňovaní žiaka – cudzinca.  Cieľom empirickej časti  bolo zistiť ako sa žiaci – cudzinci začleňujú do  edukačného procesu, čo im pri začleňovaní pomáha a v neposlednom rade aké úskalia sa pri začleňovaní ukazujú.

3. Mgr. Milena Delejová Anotácia

     Záverečná práca sa zameriava na vnímanie klímy v 7.A triede na ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1 v Bardejove. Prácu sme rozdelili do štyroch kapitol. V prvej časti sme popísali klímu školy a triedy, v druhej časti prácu výchovného poradcu. V tretej časti sme sa zamerali na charakteristiku 7.A triedy, kde sme zisťovali pomocou dotazníka Naša trieda sociálnu klímu. V štvrtej časti sme popísali niekoľko aktivít, ktoré by mohli zlepšiť klímu triedy. Triednej učiteľke a výchovnému poradcovi sme odporúčali aktivity pre zlepšenie klímy tejto triedy. Tvorcami klímy v triede sú učitelia, ktorí v nej učia a žiaci, z ktorých sa trieda skladá. Je potrebné zaoberať sa touto problematikou a naznačovať východiská a prínos pre prax.

4. PaedDr. Renáta Eštvanová Anotácia

Cieľom záverečnej práce bolo popísať možnosti využitia metódy sociometrie v práci výchovného poradcu pri korigovaní sociálnych vzťahov v triede. Záverečná práca predostiera analýzu použitia metódy sociometrie. Predpokladali sme negatívne sociálne vzťahy v triede pri organizovaní stužkovej slávnosti. Zistili sme skúmaním sociálnych vzťahov v triede, že trieda sa výrazne delí na dve skupiny, má dvoch vodcov, na pozícii kooperátora získali hlasy dievčatá, emocionálnymi hviezdami sa stali dvaja respondenti, v pozícii outsidera sa ocitol jeden žiak, žiadnu voľbu nedostali štyria žiaci. Výsledkom riešenia danej problematiky je úprava narušených vzťahov v triede. Navrhujeme aplikovať do praxe sociálne hry a podporné aktivity zamerané na negatívne vzťahy v triede.

Kľúčové slová:

Výchovný poradca, sociometria, sociálne vzťahy, sociálne hry.

5. RNDr. Bibiána Ferencová Anotácia

Predkladaná záverečná práca sa zaoberá prieskumom šikanovania na druhom stupni základnej školy a návrhom preventívnych opatrení.

V prvej časti sú stručne spracované teoretické východiská pre prácu výchovného poradcu, jeho úlohy v prevencii rôznych patologických javov na škole. Ďalej je spracovaná teoretická časť o rôznych formách šikanovania, jej účastníkoch a ich delenie podľa rôznych kritérií a prevencii tohto nežiadúceho javu.

V poslednej časti práce sa zaoberáme vyhodnotením prieskumu šikanovania medzi žiakmi 8. ročníka základnej školy. V závere je uvedených niekoľko aktivít, ktoré boli so žiakmi realizované ako preventívne opatrenie šikanovania na škole.

6. Mgr. Andrea Furinová Anotácia

Práca prezentuje informácie a postupy kariérového poradenstva pre talentovaných a motivovaných žiakov. Prepojili sme teoretické informácie s konkrétnymi faktami a percentami. Cieľom tejto práce je ukázať prácu výchovného poradcu, ktorý je flexibilný a jazykovo pripravený komunikovať so zahraničnými vysokými školami. Východiskom boli údaje spracované z dvoch dotazníkov, ktoré mapovali záujem žiakov o budúce štúdium. Naším cieľom bolo poskytnúť komplexný manuál na úspešné zvládnutie vyplňovania prihlášok najmä do Veľkej Británie v systéme UCAS, s dôrazom na písanie motivačných listov pre žiaka, spracovanie odporúčania učiteľom, poskytli sme informácie o jazykových skúškach a spôsobe financovania. V závere ponúkame všeobecné odporúčania.

7. Mgr. Martina Gáborová Anotácia

Predkladaná záverečná práca sa venuje problematike profesijnej orientácie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Teoretická časť práce zhŕňa a objasňuje poznatky z oblasti profesijnej orientácie, mentálneho postihnutia a psychických osobitostí žiakov s mentálnym postihnutím a venuje sa aj osobnosti výchovného poradcu. V praktickej časti sú navrhnuté konkrétne námety aktivít, ktoré boli v rámci praktickej časti práce realizované
so žiakmi s mentálnym postihnutím. Cieľom práce je poukázať na pozitívny prínos záujmových aktivít zameraných na profesijnú orientáciu týchto žiakov pre činnosť výchovného poradcu.

 

8. Mgr. Jaroslava Ganádiková Anotácia

Cieľom našej práce je prezentovať výsledky merania klímy triedy ako súčasť práce výchovného poradcu a navrhnúť aktivity na zlepšenie klímy.

            V prvej časti práce charakterizujeme klímu triedy, faktory ovplyvňujúce klímu triedy, činnosť výchovného poradcu. Uvádzame metódy, ktoré môže výchovný poradca použiť na zisťovanie klímy triedy. V ďalšej časti práce prezentujeme výsledky merania klímy v prieskumnej triede. Na zistenie klímy triedy sme použili sociometrický dotazník a dotazník K-L-I-T. Zároveň uvádzame aktivity, ktoré môže prispieť k zlepšeniu v jednotlivých oblastiach skúmanej klímy triedy. V poslednej časti práce uvádzame odporúčania pre prax výchovného poradcu.

9. RNDr. Karol Grilling Anotácia

Cieľom našej práce je prezentovať prácu výchovného poradcu v oblasti kariérového poradenstva a poukázať na to, ako vplýva na profesijnú orientáciu žiakov gymnázia, na ich postoj ku svojmu budúcemu povolaniu. 

V prvej časti popisujeme históriu a súčasnosť kariérového poradenstva. V druhej časti sa venujeme činnosti výchovného poradcu v oblasti profesijnej orientácie. V tretej časti prezentujeme vlastnú činnosť výchovného poradcu v oblasti profesijnej orientácie, a výsledky prieskumu realizovaného pre zistenie všeobecnej informovanosti žiakov o svojom ďalšom kariérovom raste. V poslednej časti práce uvádzame odporúčania pre prax výchovného poradcu.

10. Mgr. Mária Havrilová Anotácia

Cieľom predkladanej záverečnej práce je zistiť klímu novoutvorených tried piateho ročníka základnej školy a následne, v závislosti od výsledkov merania, vypracovať odporúčania pre prax výchovných poradcov a triednych učiteľov.

            Obsah práce je rozdelený do troch kapitol. V teoretickej časti je spracované výchovné poradenstvo v kontexte školskej legislatívy, klíma triedy, diagnostika a metódy poznávania sociálnych vzťahov a klímy triedy. Praktická časť záverečnej práce obsahuje analýzu, hodnotenie a interpretáciu výsledkov prieskumu vrátane navrhovaných odporúčaní pre prax výchovných poradcov.

11. Mgr. Lucia Kebová Anotácia

Záverečná prác sa zaoberá spracovaním problematiky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežnej škole. Empirická časť je zameraná na  zistenie, ako žiaci na prvom stupni základnej školy bežného typu vnímajú zdravotné postihnutie a osoby so zdravotným postihnutím, či si uvedomujú, aké obmedzenia v bežnom živote so sebou určitý handicap prináša, taktiež umožnenie žiakom, aby si vyskúšali bežné denné činnosti práve so simuláciou postihnutia a zoznámili sa s kompenzačnými pomôckami.

 

12. Mgr. Zlatuše Kleinová Anotácia

Cieľom našej práce bolo  prezentovať činnosť výchovného poradcu pri zisťovaní sociálnych vzťahov v konkrétnej triede základnej školy využitím metódy sociometrie a  podanie odporúčaní výchovného poradcu na odstránenie nežiaducich javov                  vo vzťahoch medzi spolužiakmi. V teoretickej časti práce sme sa venovali problematike  triedy ako sociálnej skupiny, sociometrii a jej využitiu v práci  výchovného  poradcu.           V praktickej časti sme na konkrétnej triede znázornili aplikáciu sociometrickej metódy. Vyhodnotenie sme zaznamenali do sociometrickej  matice a do sociogramu, výsledky sme analyzovali s triednou  učiteľkou a formulovali sme odporúčania.

13. PaedDr. Andrea Kozáková Anotácia

Našim zámerom je poukázať na dôsledky rozvodu, na personálne i sociálne zmeny v rodine. Do akej miery má rozvod vplyv na deti, ako sa zmení ich situácia. Poukázať na dôležitosť informovanosti čo so sebou prípadný rozvod prináša a aké to môže mať dôsledky a vplyv na správanie sa detí. Cieľom je prezentovať možnosti výchovného poradcu v poradenskej práci s dieťaťom z rozvedenej rodiny. Hľadáme možnosti ako by mohol výchovný poradca pomôcť  dieťaťu, ktoré je v situácií, kedy nenachádza riešenie nepriaznivej situácie, aby sa v dôsledku momentálnych životných udalostí neuzatváralo pred celým svetom.

Kľúčové slová: Rodina. Rozvod. Dôsledky rozvodu. Vplyv rozvodu na deti. Situácie po rozvode. Reakcie detí na rozvod.

 

14. PhDr. Marianna Kubániová Anotácia

Cieľom záverečnej práce je popísať aktuálnu klímu v zlúčených triedach 8. ročníka a porovnať vnímanie klímy triedy u pôvodných žiakov triedy a pričlenených žiakov. Záverečná práca pozostáva zo štyroch kapitol. V prvej kapitole sa zaoberáme postavením výchovného poradcu v škole, jeho úlohou a činnosťou na škole. V druhej kapitole sa venujeme klíme školskej triedy, upriamujeme pozornosť na pojmy školská trieda, klíma triedy. Tretia časť našej práce je venovaná prieskumu, ktorý sme realizovali v ZŠ Lesnícka 1 v Prešove v dvoch triedach 8. ročníka. V štvrtej kapitole uvádzame niekoľko aktivít, ktoré je možné realizovať na zlepšenie klímy v triede.

15. Mgr. Iveta Lacková Anotácia

V našej práci sa venujeme problematike  záškoláctva vo vzťahu k problémom súčasnej rodiny. Dávame si za cieľ  odhaliť a prezentovať, ktoré z rodinných problémov negatívne ovplyvňujú dochádzku žiakov školy a pokúsiť sa nájsť riešenie na zlepšenie tohto stavu. 

V praktickej časti  prezentujeme  analýzu dochádzky žiakov  a  interpretáciu výsledkov  prieskumu názorov triednych učiteľov na problematiku zanedbávania povinnej školskej dochádzky žiakov Základnej školy s materskou školou vo Švábovciach. Pokúšame sa identifikovať rizikové skupiny a faktory, ktoré  podľa triednych učiteľov, významnou mierou ovplyvňujú výskyt uvedeného problémového správania našich žiakov,  zisťujeme názory  učiteľov na príčiny záškoláctva a  možnosti jeho riešenia.

16. Marián Lipták, PhD. Anotácia

Predkladaná práca sa zaoberá špecifickým druhom počítačového programu, nazývaného Proforiet, a to najmä z pohľadu jeho využitia v praxi. Ide o program, ktorý slúži predovšetkým na plnenie administratívnych úloh súvisiacich s prijímacím procesom na strednú školu žiakov končiacich ročníkov základnej školy. Komplexný cieľ práce spočíva v preukázaní, že uvedený program, okrem plnenia tradičných administratívnych úloh, možno efektívne využiť aj vo sfére kariérneho vzdelávania žiakov základnej školy. Jadro práce je členené na tri kapitoly. Prvá z nich, po vymedzení základných pojmov, objasňuje vznik, autorstvo, vývoj, štruktúru, funkcie a účel programu. Druhá kapitola predstavuje vyhodnotenie prieskumu úrovne využitia programu výchovnými poradcami na základnej škole, s dôrazom na odporúčania pre prax. V rámci tretej kapitoly je prezentované využitie programu Proforient v praxi, a to v rámci prijímacieho procesu počas celého školského roka, následne pri individuálnom poradenstve, a nakoniec pri skupinovom profesijnom vzdelávaní.

17. PaedDr. Erika Lišková Anotácia

Hlavnou témou našej práce je priblížiť pedagogickým zamestnancom problematiku práce so žiakmi s poruchami aktivity a pozornosti. Obsahom práce sú postupy  pri práci s týmito žiakmi vo výchovno – vzdelávacom procese.

Teoretické vedomosti sme získali z odbornej literatúry a zo spolupráce so školským psychológom. Cieľom praktickej časti je poskytnúť konkrétne aktivity, ktoré môžu byť súčasťou eliminácie poruchy a môže ich realizovať výchovný poradca ale i ostatní pedagogickí zamestnanci pri práci so spomínanými žiakmi.

 

18. Mgr. PaedDr. Slavka Mihoková Anotácia

Hlavnou témou záverečnej práce je skúmanie a rozvíjanie pozitívnej klímy triedy výchovným poradcom. Cieľom práce je prezentovať činnosť výchovného poradcu pri diagnostikovaní a rozvíjaní klímy triedy a navrhnúť odporúčania do praxe. V teoretickej rovine práca vymedzuje pojem výchovného poradcu a jeho úlohy; zaoberá sa  klímou triedy,  poukazuje na jej typy, skúmanie a rozvíjanie pozitívnej klímy triedy. Osobitnú kapitolu venuje prieskumu klímy      v 5. A triede na ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach, v ktorej sa sústreďujeme na skúmanie a  vyhodnotenie klímy, ale aj odporúčania pre výchovného poradcu i učiteľov pri ďalších aktivitách s touto triedou. Práca môže poslúžiť výchovným poradcom i triednym učiteľom.

19. PaedDr. Ľubomíra Mišenková Anotácia

Cieľom našej práce bolo prezentovať základné činnosti, miesto a úlohy výchovného

poradcu v školskom systéme poradenstva a na základe prieskumu zistiť úlohy výchovného poradcu z hľadiska potrieb žiakov základnej školy. Prieskum sme realizovali v 5. a 9.ročníkoch z dôvodu konfrontácie názorov týchto vekovo odlišných skupín.

Prácu sme rozdelili na štyri kapitoly. V prvých dvoch sa venujeme teoretickým východiskám - vysvetleniu pojmu výchovný poradca v školskom systéme poradenstva; vymedzeniu predpokladov, zručností a kompetencií výchovného poradcu pre výkon tejto funkcie. Druhé dve kapitoly popisujú priebeh, výsledky prieskumu a odporúčania pre prax. Súčasťou práce sú dve prílohy: Právne predpisy určujúce postavenie výchovného poradcu a Dotazník.

20. Mgr. Agáta Oreničová Anotácia

Záverečná práca sa zaoberá klímou triedy a vplyvom výchovného poradcu na pozitívnu klímu triedy,  ktorá vplýva na aktivitu a motiváciu žiakov v triede a samotné učebné výsledky. Téma práce sa týka súdržnosti na vyučovaní, interakcie v školskej triede, vzťahov medzi spolutvorcami klímy. Prieskumná časť práce je zameraná na  súčasný stav klímy v 4.A triede na základnej škole formou dotazníka Naša trieda a to v dimenziách ako náročnosti učiva, súdržnosti, konfliktnosti, súťaživosti a spokojnosti v triede. Ďalšou časťou sú aktivity, ktoré by mali pomôcť žiakom vytvoriť si  zlepšenie atmosféry v triede.

21. Mgr. Petronela Petríková Anotácia

Práca sa venuje problematike správania žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím vzdelávaných v Špeciálnej základnej škole. Cieľom práce je prezentovať výskyt problémového správania u žiakov s mentálnym postihnutím v 5. a 6. ročníku a poskytnúť možnosti práce výchovného poradcu s týmito žiakmi.

            Práca je rozdelená na teoretickú a prieskumnú časť. Teoretická časť pozostáva z troch kapitol a obsahuje vymedzenie a oboznámenie sa so základnými pojmami ako sú výchovné poradenstvo, výchovný poradca, poruchy správania, disociálne správanie, asociálne správanie, agresivita, šikanovanie. Prieskumná časť pozostáva z dvoch kapitol a zaoberá sa analýzou porúch správania u detí s mentálnym postihnutím a možnosťami eliminácie týchto porúch u detí vplyvom činností výchovného poradcu.

22. PaedDr. Gabriela Pittnerová, PhD. Anotácia

Školské prostredie je priestorom, v ktorom sa uskutočňuje  formovanie medziľudských vzťahov, ale môže v ňom  dochádzať aj  ku vzniku násilia a agresívnych prejavov žiakov.

Keďže problematika šikanovania a kyberšikanovania je nanajvýš aktuálna, stanovili sme si za cieľ zdokumentovať ich existenciu  u žiakov 6. - 9. ročníka a navrhnúť možnosti eliminácie tohto javu z pozície výchovnej poradkyne. Naša práca obsahuje 4 kapitoly. V prvej kapitole sa zapodievame šikanovaním, jeho príčinami a prejavmi, v druhej kapitole podávame obraz telesného a emocionálneho vývoja žiaka staršieho školského veku, v tretej kapitole charakterizujeme činnosť apozíciu výchovného poradcu. Štvrtá kapitola je zameraná na prieskum šikanovania žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ. Obsahuje analýzu a interpretáciu výsledkov, aj odporúčania

pre prax.

Kľúčové slová:Žiak. Šikanovanie. Kyberšikanovanie. Výchovná poradkyňa. Škola. Puberta.

 

 

23. PaedDr. Lýdia Šrenkelová Anotácia

Cieľom práce je prezentovať vnímanie klímy tried 4. až 6. ročníka z pohľadu žiakov a následne uviesť možnosti intervencie výchovného poradcu pri jej zmene.

          Prvá časť práce sa zaoberá charakteristikou klímy školy a  triedy, ako aj činiteľmi, ktoré ju vytvárajú a ovplyvňujú. Druhá časť popisuje náplň práce výchovného poradcu a jeho postavenie v škole. Tretia časť prináša analýzu výsledkov dotazníkového prieskumu vo vybraných triedach. V poslednej časti uvádzame námety aktivít zameraných na zlepšenie klímy tried predovšetkým pre prácu triednych učiteľov.

24. Mgr. Renáta Štiavnická Anotácia

Cieľom práce je priblížiť prácu výchovného poradcu, niektoré aktivity v jednotlivých ročníkov, ktorých úlohou je pomôcť žiakom pri ich výbere strednej školy. Priblížiť prácu výchovného poradcu v programe Proforient, používanie programu hlavne pri žiakov v piatom, ôsmom a deviatom ročníku. Práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole sa venujeme výchovnému poradcovi, predpokladom aké by mal spĺňať výchovný poradca a pracovnej náplni výchovného poradcu. Druhá kapitola popisuje program Porforient, jeho charakteristiku, cieľ a činnosť programu. V tretej kapitole sa venujeme praktickej časti, aktivity v jednotlivých ročníkov, práca v programe Proforient v piatom ročníku, ôsmom ročníku a  používanie programu pre uľahčenie výberu strednej školy  žiakom deviateho ročníka.

25. Mgr. Martin Štofan Anotácia

Záverečná práca s názvom Vývin klímy v triede má za cieľ prezentovať prácu výchovného poradcu vo vzťahu k diagnostikovaniu klímy v triede. V prvej časti sa zaoberá teoretickými východiskami, ktoré s touto problematikou súvisia. Je rozdelená do dvoch kapitol a venovaná práci výchovného poradcu v podmienkach základnej školy a klíme triedy. Cieľom prieskum v nasledujúcej časti bolo pomocou štandardizovaného dotazníka zistiť, porovnať a analyzovať údaje v tej istej triede v piatom a po dvoch rokoch v siedmom ročníku základnej školy. Zároveň obsahuje táto časť práce odporúčania pre oblasť praxe a aktivity na zlepšenie klímy v triede.

26. Mgr. Mária Tarcalová Anotácia

Záverečná práca  sa zameriava na novodobý sociálnopatologický jav kyberšikanovania na stredných školách. Cieľom práce je zaoberať sa problematikou kyberšikanovania a predstaviť výsledky výskumu, ktorý sa zameriava na mapovanie tohto javu na Spojenej škole, Štefánika 64 v Bardejove v školskom roku 2017/18. Na získanie empirických údajov bola použitá metóda dopytovania  formou  dotazníka. Za výskumnú vzorku boli zámerným výberom zvolení študenti dvoch tried školy. Výsledky výskumu boli  uvedené vo forme tabuliek. Z výskumu vyplynulo, že ku kyberšikanovaniu dochádza už na základných školách, preto autorka práce apeluje na užšiu spoluprácu  výchovných poradcov základných a stredných  škôl. Cieľom práce bolo aj ponúknuť pedagogickým zamestnancom- triednym učiteľom a majstrom odborného výcviku  zoznam aktivít  na zisťovanie a  hlavne eliminovanie prejavov kyberšikanovania v triede. Žiakom, pedagogickým pracovníkom a rodičom žiakov stredných škôl boli  navrhnuté možnosti – ako sa brániť pred týmito prejavmi šikanovania a zároveň ponúknuté  možnosti odbornej pomoci.

 

 

27. Mgr. Gabriela Theiszová Anotácia

Témou práce je sociálna klíma výučby fyziky v šiestom ročníku. Jej cieľom je prezentovať prácu výchovného poradcu z hľadiska diagnostikovania sociálnych vzťahov. Jadro práce tvoria tri kapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá vymedzením základných pojmov klímy a sociálnej klímy výučby, charakterizuje sociálne faktory podieľajúce sa na procese výučby a opisuje vplyv žiakov a učiteľa na formovanie sociálnej klímy počas vyučovacej hodiny. V druhej kapitole je prezentovaná práca výchovného poradcu z diagnostického hľadiska. Nosnou časťou práce je tretia kapitola poskytujúca interpretáciu výsledkov analýzy dotazníka určeného na meranie sociálnej klímy výučby predmetu v triede a následné konkrétne odporúčania pre pedagogickú prax. Prácu dopĺňa zoznam bibliografických odkazov.

28. Mgr. Monika Urbanová Anotácia

Cieľom záverečnej práce je prezentovať možnosti diagnostikovania motivácie žiakov k učeniu výchovným poradcom. Na výkony žiakov sú z ich pohľadu, kladené náročné požiadavky, preto ich postoj k učeniu väčšinou sprevádza frustrácia a nevôľa sa učiť. Motivácia k učeniu je sprevádzaná potrebou vyhnúť sa neúspechu alebo zlyhaniu. Práca je rozdelená na tri kapitoly. V prvej kapitole je zadefinovaná motivácia a jej aspekty. Druhá kapitola je venovaná činnosti výchovného poradcu z hľadiska oblastí, v ktorých pôsobí. V tretej kapitole je podrobná analýza dotazníka Motivácia k učeniu M-2, ktorý vyplnilo dvadsať žiakov 9. ročníka základnej školy. Na základe získaných výsledkov, prehľadne usporiadaných do tabuliek a grafov, sú v závere práce navrhnuté odporúčania pre prácu výchovného poradcu.

29. PaedDr. Edita Vitková Anotácia

Predkladaná práca prináša  poznatky pre výchovných poradcov a triednych učiteľov o hodnotení a sebahodnotení žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom našej záverečnej práce bolo prezentovať rozdiely medzi hodnotením a sebahodnotením žiakov s mentálnym postihnutím vo vybraných druhých ročníkoch odborného učilištia. Skladá sa z dvoch častí. Prvá časť je venovaná  činnostiam výchovného poradcu a osobitosti žiakov z hľadiska hodnotenia a sebahodnotenia. Druhá časť, diagnostický prieskum, skúma problematiku hodnotenia a sebahodnotenia žiakov s mentálnym postihnutím. Prináša konkrétne a aktuálne informácie o skutočnom sebahodnotení, hodnotení skupiny triedy a hodnotení triedneho učiteľa v podmienkach odborných učilíšť. Podrobným spracovaním tejto témy sme chceli zistiť odchýlky medzi hodnotením a sebahodnotením žiakov s mentálnym postihnutím a taktiež medzi hodnotením skupiny triedy a hodnotením triedneho učiteľa. 

 

 

 

30. Mgr. Jana Žoldáková Anotácia

Cieľom záverečnej práce bolo na základe teoreticky rozpracovaných základných pojmov, prezentovať diagnostikovanie klímy výučby predmetu biológia v dvoch triedach základnej školy, ako jednej z činností výchovného poradcu. Ide o triedy kde dlhodobo pretrváva problém s výchovno-vzdelávacím procesom na hodinách biológie. Záverečná práca je tvorená teoretickou a praktickou časťou, rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole bližšie špecifikujeme prácu výchovného poradcu. Druhá kapitola charakterizuje kľúčový pojem, ktorým je klíma triedy. Tretia kapitola analyzuje, vyhodnocuje a interpretuje prieskum klímy v problémových triedach. V štvrtej kapitole uvádzame závery vyplývajúce z prieskumu a  navrhujeme možnosti riešenia problémovej triednej klímy pre vyučujúcu biológiu, pre triednych učiteľov a výchovného poradcu. Prieskum poukazuje na význam práce výchovného poradcu na škole, ktorý  je jedným z dôležitých činiteľov k odkrývaniu cenných skutočností a informácii, ktoré môžu pomôcť k skvalitneniu klímy školy a triedy. Možno práve niektoré z navrhnutých riešení bude prínosom pre skvalitňovanie  klímy triedy na iných školách našimi pedagógmi.

 

Kľúčové slová: výchovný poradca, klíma triedy, vyučovacia klíma, pozitívna klíma triedy, prieskum klímy triedy, dotazník.

Vzdelávací program:
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese

Vzdelávacia skupina: KEA09_1414_2014_PKR_MPC
Meno a priezvisko Anotácie
1. Mgr. Anna Báštiová Anotácia

Rozvoj tvorivosti je dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu. Výtvarné aktivity, ktoré boli aplikované do vyučovacieho procesu boli zamerané na rozvoj tvorivosti a divergentného myslenia. Výtvarné techniky ako asambláž, koláž a sgrafito ponúkajú možnosť pre žiakov na experomentovanie s výtvarným materiálom. Návrhy boli aplikované do vyučovacieho procesu výtvarná výchova na primárnom vzdelávaní.

2. Bc. Alžbeta Bástiová Šoóšová anotácia nebola odovzdaná
3. Zuzana Bedécsová anotácia nebola odovzdaná
4. Ildiko Drenková anotácia nebola odovzdaná
5. Mgr. Elza Dudášová anotácia nebola odovzdaná
6. Monika Liptáková anotácia nebola odovzdaná
7. Mgr. Annabela Matejovičová anotácia nebola odovzdaná
8. Csilla Mihályová anotácia nebola odovzdaná
9. Mgr. Gyöngyi Orbánová anotácia nebola odovzdaná
10. Veronika Poľák anotácia nebola odovzdaná
11. Valéria Szabóová anotácia nebola odovzdaná
12. Mgr. Judita Telgarecová anotácia nebola odovzdaná
13. Mgr. Monika Tizslaviczová anotácia nebola odovzdaná