Totálna komunikácia nie len v edukácii detí a žiakov so sluchovým postihnutím

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC BRATISLAVA, Ševčenkova 11
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
PaedDr. Elena Gažiová
Mgr. Peter Birka
Začiatok podujatia: 
piatok, 25. september 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 25. september 2020 - 15:15
Počet hodín: 
7
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
31
Počet voľných miest: 
9
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi s poruchami sluchu, s narušenou komunikačnou schopnosťou, ako aj s deťmi a žiakmi s viacnásobným postihnutím a autizmom. Cieľom podujatia je prezentovať možnosti a predstaviť špecifické postupy intervencie využívané v edukačnej praxi pri výchove a vzdelávaní žiakov so sluchovým postihnutím. Prezentované metódy a postupy a využívanie totálnej komunikácie sú efektívne aj vo vzdelávaní žiakov s autizmom a pri vzdelávaní žiakov s viacnásobným postihnutím. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať východiská a možnosti využívania totálnej komunikácie a ďalších špeciálnych postupov a kompenzačných pomôcok  pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, ako aj detí a žiakov s iným druhom a stupňom postihnutia.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka, 2.3 Realizovať logopedickú terapiu, poradenstvo a prevenciu, 2.3 Realizovať špeciálnopedagogickú intervenciu
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Kategória OZ: 
logopéd a školský logopéd
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ