Témy medzinárodnej konferencie Európsky učiteľ 21. storočia

Témy medzinárodnej konferencie Európsky učiteľ 21. storočia

 

 

Predstavujeme Vám témy medzinárodnej konferencie Európsky učiteľ 21. storočia a analytikov OECD, ktorí ich budú prezentovať :

 

Téma A : Využívanie technológií a sociálnych médií v triede

         

Aakriti Kalra, konzultantka OECD pre TALIS (medzinárodný prieskum  vyučovania a vzdelávania)

Aakriti Kalra vyštudovala Harvardskú univerzitu v odbore Medzinárodná vzdelávacia politika so zameraním na aplikovanú analýzu dát a ekonometriu a vysokoškolské vzdelanie si rozšírila štúdiom na univerzite v Dillí, India – Lady Shri Ram College for Women. Dva roky pôsobila ako učiteľka štátnej školy pre deti zo sociálne slabších rodín v Dillí v rámci hnutia Teach for India Fellowhship, bola členkou vedenia školy. Vytvorila a realizovala vzdelávacie programy pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a stredoškolských učiteľov v Indii, Peru, Mexiku a v USA. V súčasnosti je konzultantkou OECD pre výskum procesov medzinárodnej štúdie TALIS. Vo svojej práci sa venuje zvyšovaniu kvality vzdelávania so zameraním na rozsiahly prieskum pracovných podmienok, postojov a vyučovacích postupov učiteľov.

 

 

 

 

 

Téma B: Použitie hodnotenia na podporu zručností 21. storočia

 

Christa Rawkins, analytička OECD pre oblasť vzdelávania a rozvoj zručností

Christa Rawkins získala vysokoškolské tituly na University of Edinburgh (UK) a na International Public Policy from Sciences Po, Paríž (Francúzsko). Študovala školský manažment na Inštitúte vzdelávania v Londýne. V súčasnosti pracuje v Education Policy Outlook Team. Spolu so svojimi kolegami monitoruje a analyzuje priority vzdelávacej politiky 40 rôznych vzdelávacích systémov od raného detstva až po vzdelávanie dospelých. Pred nástupom do OECD pracovala v oblasti riadenia školy (school leadership) a bola konzultantkou projektov podporujúcich profesionálny rozvoj učiteľov. Je ambasádorkou Teach First.

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma C : Vytváranie kultúry profesionálnej spolupráce medzi učiteľmi

 

Thomas Radinger, analytik OECD pre oblasť vzdelávania a rozvoj zručností

Thomas Radinger získal vysokoškolské tituly na University College London a Cambridge Univerzity. Je analytikom vzdelávacích procesov v OECD, venuje sa témam súvisiacim s financovaním a personálnym zabezpečením škôl v jednotlivých krajinách. V súčasnosti koordinuje ukončenie tretej tematickej komparatívnej správy o učiteľoch, vedúcich pedagogických zamenstnacoch a ostatných odborných zamestancoch v školách. Počas svojho pôsobenia v OECD sa podieľal aj na tvorbe správy o hodnotení vzdelávania a prispel k rozvoju online platformy Education GPS, ktorá šíri dáta OECD a výsledky výskumov v oblasti vzdelávania širokej verejnosti.

 

 

 

Téma D : Učíme pre zajtrajšok

                                              

Pablo Fraser, koordinátor projektu a analytik pre TALIS (medzinárodný prieskum  vyučovania a vzdelávania)

Pablo Fraser má doktoráty Ph.D. z teórie vzdelávacích procesov a z medzinárodných komparatívnych vzdelávacích procesov získaných na Univerzite v Pensylvánii (USA) a bakalársky titul zo sociológie na Pápežskej katolíckej univerzite v Čile (Pontifica Universidad Católica de Chile). Je analytikom vzdelávacích procesov pre medzinárodnú štúdiu TALIS 2018. Zároveň vedie nový projekt OECD zameraný na zisťovanie kvality vyučovania a pracovných podmienok učiteľov. Wrap Text Around Image

 

 

 

 

Téma E : Spätná väzba je dôležitá

 

Ricardo Espinoza, vedúci projektu a analytik OECD

 

Ricardo Espinoza získal doktorát PhD. v odbore ekonómia na Univerzite v Marylande (USA) a bakalársky a magisterský titul v odbore inžinierstvo na Pápežskej katolíckej univerzite v Čile (Pontifica Universidad Católica de Chile). Je analytikom procesov v Národnom tíme pre stratégie v OECD. Vedie aplikovaný ekonomický výskum so zameraním na návratnosť investícií do vzdelávania a na odhad vplyvu politík finančnej pomoci na dopyt a ponuku vyššieho vzdelávania. Pred vstupom do OECD bol konzultantom viacerých medzinárodných organizácií vrátane Svetovej banky a Inter-American Development Bank vo Washingtone DC. Vyučoval mikroekonomiku a aplikovanú matematiku na Univerzite v Marylande a na Univerzite Los Andes v Čile. Wrap Text Around Image