Bratislava

Adresa pracoviska
RP MPC Bratislava
Ševčenkova 11
85005 Bratislava
+421 248 209 411
Vedúci zamestnanec pracoviska
riaditeľka RP MPC BA

riaditeľka regionálneho pracoviska MPC Bratislava

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre slovenský jazyk a literatúru a občiansku náuku

zástupca riaditeľa RP MPC Bratislava pre pedagogickú činnosť

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre slovenský jazyk a literatúru
pedagogiku a etickú výchovu

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre dejepis

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre dejepis

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre dejepis a ruský jazyk

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre dejepis a ruský jazyk

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre matematiku a fyziku

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre matematiku a fyziku

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre občiansku výchovu a občiansku náuku

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre občiansku výchovu a občiansku náuku

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné ekonomické predmety

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné ekonomické predmety

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné predmety

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre odborné predmety

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre špeciálnu pedagogiku a pedagogiku voľného času

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre pedagogiku voľného času
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre špeciálnu pedagogiku

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre psychológiu

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre psychológiu

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre telesnú výchovu

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre telesnú výchovu

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre výtvarnú výchovu,

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre výtvarnú výchovu