Študenti Pedagogickej fakulty UK sa vzdelávali v MPC

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizovalo vo svojich priestoroch v Bratislave 16. mája 2018 odborný seminár, na ktorom sa zúčastnilo 21 študentov Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave a ich vyučujúci prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc.

Študenti pripravujúci sa na učiteľské povolanie v súlade s rámcovým študijným programom predmetu školský manažment absolvujú v rámci blokovej výučby odborné semináre v inštitúciách, ktoré poskytujú vzdelávanie žiakom alebo učiteľom a zisťujú kvalitu školy.

Jeden z takto zameraných odborných seminárov sa konal aj v MPC. Jeho cieľom bolo oboznámiť študentov s činnosťou MPC a umožniť im, aby si v rámci praktických aktivít vyskúšali byť účastníkmi vzdelávania. Vzhľadom na to, že študenti sú budúci učitelia, možno v budúcnosti aj vedúci pedagogickí zamestnanci (VPZ), v praktických aktivitách vzájomnou kooperáciou venovali pozornosť kľúčovým kompetenciám VPZ. Hľadali odpovede na otázky: Aké procesy VPZ rieši? Aké kompetencie má mať VPZ? Čo tvorí základ dobrého riadenia školy? Aká je dobrá škola? a pod. Odborný seminár viedla RNDr. Mária Rychnavská, PhD.

Študenti živo diskutovali, riešenia graficky zaznamenávali a otvorenými otázkami sa zaujímali aj o problematiku súčasného regionálneho školstva. Z vyjadrení študentov vyplynulo, že viacerí z nich uvažujú o učiteľstve ako o perspektívnom povolaní, niektorí dokonca popri štúdiu pracujú v škole napr. ako asistenti učiteľa alebo lektori anglického jazyka.

Odborníci z MPC sa tešia na ďalšiu spoluprácu s Katedrou pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave.