Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Oznamy

Učitelia profesijného rozvoja RP MPC Prešov, ROCEPO (Rómske vzdelávacie centrum) sa zúčastnili dňa 26.2.2020 odbornej konferencie organizovanej Spojenou školou Odborárska 2 v Košiciach pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska.

Konferencia bola výstupom projektu Koučing a supervízia – inovatívne nástroje pozitívnych zmien v škole. Úvodným príhovorom účastníkov privítala Mgr. Sylvia Lehoczká, riaditeľka školy. Projekt prezentovala Mgr. Zuzana Dopiriak, jeho koordinátorka. Ukážky z realizácie projektu prezentovali: Ing, Eva Timková z PCC, Akadémie koučovania Košice, PaedDr. Jana Bavoľárová , riaditeľka ZŠ Budimír, Juraj Čokyna z Inštitútu vzdelávacej politiky, PhDr. Anna Javorská z Katedry Pedagogickej psychológie zdravia, FF UPJŠ v Košiciach, Linda van Dalen z Centra pre kreatívnu liečbu Arteterapiou a Marek Kmeť z Teacher Development Program Slovakia. V závere konferencie prebiehala diskusia týkajúca sa možností koučingu, mentoringu, supervízie a arteterapie v školách.

               Učitelia profesijného rozvoja RP MPC Prešov, ROCEPO sa zúčastnili 27.2. 2020 vernisáže výstavy pod názvom Tisíce tvárí rómskeho divadla. Na výstave boli prezentované fotografie maďarskej fotografky Aliny Vince. Autorka sa zamerala na portréty hercov a ich dramatických postáv. Ide o fotografie hercov Nezávislého divadla Maďarsko, Budapešť.

               Učitelia profesijného rozvoja RP MPC Prešov, ROCEPO realizovali 27.2. 2020 informačný seminár zameraný na odborno-metodickú pomoc školám so zvýšeným počtom žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v oblasti možnej spolupráce Rómskeho vzdelávacieho centra pri tvorbe a realizácii aktualizačného vzdelávania. Seminára sa zúčastnilo 25 riaditeľov a zástupcov riaditeľa spomínaných škôl. Výstupom seminára je súbor konkrétnych návrhov na realizáciu aktualizačných vzdelávaní obsahovo vychádzajúcich zo vzdelávacích potrieb jednotlivých škôl.

oznam