Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Kontakty

Rómske vzdelávacie centrum (ROCEPO)
Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove
Ulica Tarasa Ševčenka 11
080 20 Prešov

Telefón: 051/77 75 145

Mgr. Andrea Pálková, generálna riaditeľka MPC
JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, riaditeľ RP MPC Prešov

ROCEPO:
PaedDr. Viera Šándorová, učiteľ profesijného rozvoja, viera.sandorova@mpc-edu.sk, +421 917 912 631
PaedDr. Elena Cinová, učiteľ profesijného rozvoja, elena.cinova@mpc-edu.sk, +421 905 734 994
Mgr. Marcel Kurty, učiteľ profesijného rozvoja, marcel.kurty@mpc-edu.sk, +421 908 878 215
Mgr. Jana Medvecová, učiteľ profesijného rozvoja, jana.medvecova@mpc-edu.sk, +421 917 537 088
Mgr. Eva Suchožová, učiteľ profesijného rozvoja, eva.suchozova@mpc-edu.sk, +421 918 246 600