Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Dokumenty - Všeobecné informácie

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít
Všeobecné informácie -> Projekty
Zvýšenie štandardov vyučovania a učenia sa jazykov v školách s menšinovým vyučovacím jazykom a zriadenie Vzdelávacieho, informačného, dokumentačného, poradenského a konzultačného centra pre Rómov
Všeobecné informácie -> Projekty

VÝSTUPNÉ MATERIÁLY:
Podpredseda vlády Slovenskej republiky Pál Csáky
Sekcia ľudských práv a menšín Úradu vlády SR
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
FÁS International Consulting Ltd., ÍRSKO

Chudoba Rómov a sociálna starostlivost o nich v Slovenskej republike
Všeobecné informácie -> Mimovládne organizácie

Na vypracovaní tejto spolocnej správy sa podielali:
Svetová banka – Nadácia S.P.A.C.E. – INEKO - Inštitút pre otvorenú spoločnosť

Prehľad rozvojovej politiky SR (November 2002)
Všeobecné informácie -> Mimovládne organizácie

Útvar pre zmierňovanie chudoby a ekonomické riadenie
Európsky a stredoázijský región
Dokument Svetovej banky – NEOFICIÁLNY PREKLAD!

Pravidelná správa o pripravenosti SR na členstvo v EÚ (2002)
Všeobecné informácie -> Európska únia
Vyhodnotenie Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2000 – 2001
Všeobecné informácie -> Európska únia

Dňa 3. mája 2000 vláda SR uznesením č. 283/2000 schválila Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2000 – 2001 (ďalej len „Akčný plán“).
Týmto uznesením vláda SR zriadila Koordinačný výbor na realizáciu Akčného plánu (ďalej len „Koordinačný výbor“) a schválila jeho Štatút. Koordinačný výbor mal 13 členov, predsedal mu podpredseda vlády SR pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj.

Monitoring vstupu do EÚ Open Society Institute
Všeobecné informácie -> Európska únia

Monitoring vstupu do EÚ Open Society Institute - poďakovanie

Pravidelná správa Európskej komisie na Slovensko za rok 2002
Všeobecné informácie -> Európska únia

Proces upevňovania demokratických inštitúcií, ako bol zaznamenaný v predchádzajúcich troch pravidelných správach EK, pokračuje. Pristúpenie do EÚ ostáva naďalej politickou prioritou. V septembri 2002 sa uskutočnili parlamentné voľby, so 70-percentnou voličskou účasťou (84% v r. 1998) a do parlamentu sa dostalo sedem politických strán.