Publikácie

Zobrazujem 81 - 90 z 1663
Vyberte oblasť, ktorá Vás zaujíma
Stačí napísať priezvisko autora
Napíšte aspoň časť názvu, jedno slovo alebo len časť slova, ktoré je v názve.
Napíšte aspoň časť ISBN

Tvorba učebných osnov predmetu chémia pre ŠkVP - PDF
T. Lavický

Učebný zdroj obsahuje zásadné teoretické východiská vrátane ich interpretácie, z ktorých musí učiteľ vychádzať pri tvorbe učebnej osnovy. Aby ju pedagógovia vedeli odborne zostaviť, musia nadobudnúť zručnosti zamerané na tvorbu obsahov výučby pomocou obsahových štandardov, zvoleného rozširujúceho učiva a vhodných obsahov prierezových tém, na tvorbu vzdelávacích výstupov s využitím výkonových štandardov a utvorením štandardov na rozvoj kľúčových kompetencií, na návrh vhodných výchovno-vzdelávacích stratégií, ktorými je možné rozvíjať požadované kľúčové kompetencie, ako aj na voľbu vhodných metód a organizačných foriem výučby.


Učebné štýly žiakov a vyučovacie štýly učiteľov - PDF
L. Rovňanová

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Učebné štýly žiakov a vyučovacie štýly učiteľov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť účastníkom vzdelávania základné teoretické východiská, ktoré sú potrebné pre nahliadnutie do problematiky učebných štýlov žiakov a vyučovacích štýlov učiteľov.


Učiteľ a internet - PDF
J. Hnatová, D. Knapík

Vychádzajúc z rozsahu zvolenej témy si autori  učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému vzdelávaciemu programu Učiteľ a internet nekládli za cieľ podrobný opis všetkých možností a postupov týkajúcich sa vybraných tém. V prípade potreby v texte uvádzajú odkazy na ďalšie doplňujúce informačné zdroje. Výsledný text spracovávali so zámerom priblížiť aktuálne možnosti využitia internetu v profesijnej i edukačnej praxi učiteľa. Tieto ilustrovali ukážkami z rôznych odborov tak, aby poskytovali učiteľom pestrý zdroj inšpirácie.


Učiteľ a problémové situácie v edukácii - PDF
M. Oľšavská

Obsahom učebného zdroja sú spôsoby a možnosti využitia základných konceptov adlerovskej psychológie aj v našich školách. Učebné texty by mali pedagógom – účastníkom vzdelávacieho programu Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov priblížiť najnevyhnutnejšie, elementárne poznatky z oblasti teoretického vymedzenia pojmov i aplikácie konceptov adlerovskej psychológie. Publikácia tvorí východisko a základ pre interaktívnu prácu s učiteľmi, vychovávateľmi a majstrami odbornej výchovy a predpokladá ich aktívnu účasť počas realizácie vzdelávacieho programu.


Umelecký artefakt a zážitkovosť ako súčasť edukačného procesu -
I. Nosková, A. Vanková

Učebný zdroj ponúka možnosť skvalitniť interpretačné postupy v edukačnom procese v oblasti slovesného a hudobného umenia a výchovy prostredníctvom explikácie fenoménu estetického zážitku. Publikácia sprístupňuje kategóriu zážitkovosti a metodické inšpirácie sú orientované na prípravu kultivovaného recipienta umeleckých diel, ktorý cez estetický zážitok a subjektívnu recepciu textu a hudby dokáže interpretovať a zhodnotiť umelecké dielo; dokáže rozlišovať variabilnosť výrazových prostriedkov slovesného a hudobného umenia; chápať význam umenia a estetickej činnosti v živote a podporiť tvorivosť - vlastnú tvorbu žiakov. Študijný text poukazuje na viacero možností rozvíjania kompetencií učiteľa v oblasti percepcie a interpretácie slovesného a hudobného diela a implementácie aktualizovaných poznatkov a získaných zručností do konkrétnych vyučovacích hodín. Publikácia poskytuje námety tvorivých činností a metód podporujúcich zážitkovosť v edukácii slovesného a hudobného umenia; ponúka východiská pre tvorivé vyjadrovanie vlastných názorov a postojov, pre opisovanie a interpretovanie estetických zážitkov z vnímania umeleckých diel a možnosti chápania významu umenia a estetickej činnosti v živote jednotlivca a spoločnosti. Po uplatnení získaných poznatkov bude môcť učiteľ adekvátne koordinovať vyučovací proces pri interpretácii umenia.


Vplyv relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení na harmonický vývin jednotlivca - PDF
J. Henešová,M. Knap

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Využívanie relaxačných, dychových, telesných a koncentračných cvičení v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov o zručnosť plánovať a realizovať relaxačné, dychové, telesné a koncentračné cvičenia v edukačnom procese a v mimoškolských aktivitách žiakov.


Vybrané experimenty vo vyučovaní fyziky na ZŠ - PDF
I. Štefančínová

Publikácia bola vytvorená k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Experimenty vo vyučovaní fyziky na základnej škole. Učebný zdroj obsahuje námety na menej známe jednoduché pokusy z fyziky z rôznych tematických celkov. Žiaci ich môžu realizovať individuálne alebo v skupinách.


Výchova k manželstvu a rodičovstvu v edukačnom procese - PDF
J. Verbovská, A. Molčanová

Je dôležité, aby mladí ľudia – žiaci základných a stredných škôl – získali kvalitné a plnohodnotné informácie z oblasti partnerských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu skôr, ako sa stretnú s konkrétnymi životnými, spoločenskými i partnerskými situáciami. Učebný zdroj prepája teoretický koncept s praktickými aktivitami, ktoré vhodným pedagogickým vedením ponúknu mladým sebaskúsenosť s cieľom zamyslenia sa a osobného rastu.


Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa - PDF
S. Gécová

Učebný zdroj je zameraný na precvičovanie výtvarných techník, ktoré môžu vychovávatelia priamo využiť vo svojej výchovno-vzdelávacej praxi. Výtvarné aktivity podporujú u detí rozvoj tvorivosti, samostatnosti a sústredenia. Prostredníctvom vhodne zvolených výtvarných aktivít sa u detí rozvíjajú zručnosti a vedomosti, ktoré môžu veľmi dobre využiť nielen počas štúdia, ale aj v budúcnosti.


Výtvarné techniky na rozvoj tvorivosti - PDF
R. Pondelíková

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese. Je zameraný na osvojenie si vedomostí a zručností v problematike rozvoja tvorivosti detí a žiakov v oblasti vizuálnej kultúry a na procesy vyučovania výtvarnej výchovy v škole i mimo vyučovania. Obsah kapitol tvoria základné pojmy súvisiace s tvorivou činnosťou žiakov a prehľad výtvarných techník a ich tvorivé uplatnenie vo výtvarnom prejave žiakov.