Publikácie

Zobrazujem 71 - 80 z 1663
Vyberte oblasť, ktorá Vás zaujíma
Stačí napísať priezvisko autora
Napíšte aspoň časť názvu, jedno slovo alebo len časť slova, ktoré je v názve.
Napíšte aspoň časť ISBN

Rozvoj komunikačných kompetencií pedagogického zamestnanca zameraný na rečový prejav - PDF
Ľ. Bekéniová

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s totožným názvom s cieľom prispieť ku kultivovaniu jazykového vedomia a reči pedagógov, aby ako riadiaci komunikanti byť schopní kvalitnej pedagogickej komunikácie.
Je rozdelený na dve časti. Prvá sa venuje dôležitým teorémam prevažne z oblasti lingvistiky, druhá obsahuje niektoré relevantné výsledky výskumu autorky, ktorý bol zameraný na lingvistické aspekty didaktickej komunikácie.


Rozvoj komunikačných zručností - PDF
G. Herényivá, I. Martinčeková

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu prináša podrobné rozpracovanie problematiky sociálnej komunikácie a konkrétny návod ako komunikovať a aký spôsob správania sa uplatňovať k rôznym problémovým typom ľudí. V učebnom zdroji autorky skĺbili teoretické vedomosti s bohatými praktickými skúsenosťami vo výchovnej, poradenskej i prevenčnej činnosti.


Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách - PDF
M. Jakubeková, M. Havrlentová, K. Lučeničová

Učebný zdroj je určený učiteľom základných a stredných škôl, ktorí si chcú prehĺbiť a rozšíriť základné poznatky z oblasti štatistiky, matematickej a štatistickej gramotnosti, tvorenia testových úloh a didaktického testu pre vzdelávacie oblasti rozvíjajúce matematickú a štatistickú gramotnosť.


Školský vzdelávací program a plánovanie v materskej škole - PDF
J. Paleschová

Učebný zdroj ponúka pedagogickým zamestnancom prehľad aktuálnej legislatívy a jej ustanovení súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou v materských školách, obsahovú analýzu základného kurikulárneho dokumentu i komparáciu posledných programových dokumentov vrátane návrhu inovovaného kurikula, ktorou chceme poukázať na zásadné zmeny v ich obsahu. Súčasťou publikácie je konkretizácia problematiky tvorby školského vzdelávacie programu i tvorby učebných osnov ako jednej z jeho povinných súčastí.


Skúšanie a hodnotenie žiaka na hodinách fyziky - PDF
I. Štefančínová

Skúšanie a hodnotenie žiakov je vždy aktuálnou, závažnou, ale rovnako i citlivou a zložitou súčasťou vyučovacej práce. Publikácia k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Skúšanie a hodnotenie žiaka na hodinách fyziky ponúka možnosti, ako skúšanie a hodnotenie založiť na aktívnom poznávaní žiakov a orientovať ich na osvojenie si príslušných profesijných i kľúčových kompetencií a na dosahovanie príslušných štandardov vo fyzike.


Slovenčina pre deti cudzincov v edukačnom procese - PDF
M. Onušková, D. Bačová

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzincov do edukačného procesu základnej a strednej školy je rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti implementácie štátneho jazyka pre deti cudzincov do edukačného procesu. Predložený materiál je výsledkom práce niekoľkých metodikov, pedagógov, učiteľov, lektorov slovenského jazyka, ktorí sa vo svojej pedagogickej praxi s výučbou detí cudzincov stretli.


Špecifiká edukácie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia - PDF
T. Ustohalová, M. Pinčáková

Cieľom učebného zdroja k vzdelávaciemu programu Špecifiká edukácie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je pomôcť aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti stratégií a metód rozvíjania vedomostí, spôsobilostí a zručností žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Publikácia pozostáva z dvoch základných kapitol. Prvá je venovaná edukácii žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia a druhá je zameraná na vybrané stratégie výchovy a vyučovania na základe neurodidaktiky a na metodické postupy vytvárania základných spôsobilostí a zručností.


Špecifiká práce učiteľa v cirkevnej škole - PDF
P. Orendáč

Učebný zdroj podáva stručný exkurz dejinami cirkevného školstva vo svete a u nás. Upriamuje pozornosť aj na právne aspekty fungovania cirkevných škôl. V najobsiahlejšej časti predstavuje učiteľom najdôležitejšie dokumenty o pôsobení katolíckych škôl, v ktorých sa nachádzajú informácie o filozofii katolíckych škôl, úlohách a poslaní, požiadavkách na pedagógov i vízie do budúcnosti. Posledná časť je venovaná krátkemu prierezu výchovných systémov rehoľných spoločenstiev uplatňovaných aj v cirkevnom školstve na Slovensku.


Systém na organizovanie času a riadenia projektov - PDF
V. Výboh

Informačné technológie zasahujú do všetkých oblastí života. V oblasti plánovania času existujú aplikácie, ktoré v spojení s komunikačnými nástrojmi vytvárajú digitálne prostredie vhodné na skvalitnenie organizovania času vedúcich pracovníkov, ale aj ostatných zamestnancov škôl a na ich vzájomnú kooperáciu pri riešení rôznych úloh.
Učebný zdroj sa zameriava na využitie dostupných informačných technológií, ktoré môžu pri organizovaní času pomôcť natoľko, že zvládnutie týchto systémov a ich správne použitie môže ušetriť množstvo práce a zvýšiť kvalitu plánovania organizovaných udalostí, ale môže pomôcť aj pri samotnej realizácii plánovaných činností.


Tanec a tanečné aktivity - PDF
J. Verešová

Využitie tancov a tanečných aktivít má významné uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ako aj v špeciálnych výchovných zariadeniach. Publikácia slúži ako návod pre vychovávateľov, ktorí majú záujem rozvíjať pozitívne vlastnosti detí, vplývať na ich zdravotný stav a v neposlednom rade modernizovať a inovovať svoje výchovné pôsobenie. Nie je určená len pre vychovávateľov, ktorí v oblasti využívania tanca a tanečných aktivít už realizujú výchovné aktivity. Je určená najmä „začiatočníkom“, ktorí sa rozhodli zostavovať výchovné aktivity na základe záujmu detí a v súlade s inováciou výchovno-vzdelávacieho procesu.