Publikácie

Zobrazujem 61 - 70 z 1663
Vyberte oblasť, ktorá Vás zaujíma
Stačí napísať priezvisko autora
Napíšte aspoň časť názvu, jedno slovo alebo len časť slova, ktoré je v názve.
Napíšte aspoň časť ISBN

Prvky dramatoterapie v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami - PDF
T. Ustohalová, Ľ. Bekéniová

Učebný zdroj pre účastníkov vzdelávacieho programu Dramatoterapia v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami prináša všeobecné poznatky z oblasti cieľov edukácie žiakov so špeciálnymi potrebami, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Okrem legislatívnych a teoretických východísk problematiky dramatoterapie obsahuje aj prakticky zameranú kapitolu na aktivity, cvičenia, hry, prístupy a podnety z oblasti tvorivej dramatiky s prvkami dramatoterapie pre prácu pedagóga. Nie sú to hotové návody, ale stimuly a inšpirácie pre pedagógov.


Riešenie divergentných úloh a tvorba ich kritérií úspešnosti v predmetoch na ZŠ a SŠ - PDF
D. Bačová, M. Rychnavská, M.. Onušková

Učebný zdroj k akreditovanému programu Tvorba kritérií úspešnosti riešenia divergentných úloh v predmetoch na základných a stredných školách vychádza z najnovších poznatkov pedagogiky a didaktiky a jeho cieľom je aktualizovať a rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti využitia divergentných úloh a najmä spôsob ich hodnotenia. Obsahuje množstvo praktických námetov na hodnotenie divergentných úloh, ktoré môžu učitelia využiť vo svojej práci priamo v uvedenej podobe, alebo využiť ich ako inšpiráciu k vytváraniu vlastných materiálov na hodnotenie výstupov divergentných úloh.


Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov v školách s vyučujúcim jazykom maďarským - PDF
R. Skabela

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu je rozšíriť kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania potrebné na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o aktuálnu tému  súčasného moderného vzdelávania, kde je dôležité nielen zvládnutie samotnej techniky čítania, ale aj spracovanie informácií a ich praktické využitie v praxi.


Rozvíjanie kompetencií odborného zamestnanca v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny - PDF
B. Novakovová

Učebný zdroj sa venuje problematike poskytovania poradenského procesu rodinám detí v priestoroch poradne výchovného zariadenia poradenstva a prevencie. Je určený odborným zamestnancom s cieľom podporiť ich v rozvíjaní kompetencií v oblasti poradenstva určeného klientom z dysfunkčnej rodiny.


Rozvíjanie komunikačných schopností na školách s vyučovacím jazykom maďarským - PDF
V. Sztankayová, T. Puntigán

Učebný zdroj je určený účastníkom akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania so zameraním na rozvoj komunikačných schopností v predmete maďarský jazyk, ale môže motivovať aj učiteľov iných predmetov, ktorí majú záujem pracovať so žiakmi tak, aby u nich efektívne rozvíjali komunikačnú zručnosť.


Rozvíjanie morálneho vedomia žiakov v škole - PDF
L. Rovňanová

Cieľom učebného zdroja je poskytnúť podnety na zdokonaľovanie zručnosti v rozvíjaní morálneho vedomia žiakov v škole prostredníctvom riešenia morálnych dilem a ďalších inovačných edukačných stratégií a metód. Poskytuje len základné teoretické východiská, ktoré sú potrebné na vlastné tvorivé a primerané spracovanie. Zároveň obsahuje podnetné myšlienky na dôslednú osobnú i spoločenskú reflexiu, zamyslenie, premýšľanie, kritické posúdenie i hlbšie uvažovanie v širších súvislostiach v rôznych formách zážitkového participatívneho učenia sa.


Rozvíjanie tvorivosti učiteľa - PDF
Ľ. Verbovanec

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Kreativizácia osobnosti učiteľa. Zámerom programu a učebného zdroja je pozitívne vplývať na osobnosť učiteľa, objasniť význam kreativizačných metód a vytvoriť priestor na ich úspešnú implementáciu do edukačného procesu.


Rozvoj čitateľskej gramotnosi v primárnom vzdelávaní - PDF
T. Ustohalová, A. Muličáková

Obsahom učebného zdroja, ktorý je určený učiteľom primárneho vzdelávania, je kvalitné rozvíjanie čitateľských schopností žiakov zameraných na porozumenie čítaného textu. Prvá časť publikácie sa venuje čitateľskej gramotnosti v školskom prostredí a inovatívnym a efektívnym možnostiam jej rozvoja. Druhá časť ponúka príklady textov s otázkami zameranými na hravé čítanie s porozumením.


Rozvoj čitateľskej gramotnosti na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - PDF
Z. Vargová, T. Puntigán

Učebný zdroj Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským je vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom, ktorého cieľom je rozvíjať kompetencie učiteľov primárneho a sekundárneho vzdelávania potrebné na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať čitateľská gramotnosť žiakov podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.
Je zameraný na aktualizáciu kompetencií učiteľov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti a zručností žiakov tak, aby žiaci boli schopní aj samostatne získavať informácie z rozličných zdrojov a zvládnuť práce s jazykovými, literárnymi a učebnými textami v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským.


Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou s textami zameranými na osobnostný rozvoj a etické aspekty - PDF
D. Bačová, M. Onušková

Učebný zdroj mapuje nielen teoretické poznatky, ale prináša aj množstvo praktických námetov, ktoré sú určené účastníkom vzdelávania, ale aj ostatným pedagógom, ktorí si chcú aktualizovať a rozšíriť kompetencie zamerané na čitateľskú gramotnosť. Obsahovo sa zameriava na ukážky metodických postup pri práci s textom – výber textov a ich didaktické využitie v školskej praxi.