Publikácie

Zobrazujem 31 - 40 z 1663
Vyberte oblasť, ktorá Vás zaujíma
Stačí napísať priezvisko autora
Napíšte aspoň časť názvu, jedno slovo alebo len časť slova, ktoré je v názve.
Napíšte aspoň časť ISBN

Formovanie právneho vedomia vychovávateľa - PDF
M. Mikuška, O. Nestorová, J. Verešová

Cieľom učebného zdroja je oboznámiť vychovávateľov so základmi práva a právnych noriem, ktoré im môžu byť v ich práci prospešné. Okrem teoretickej časti obsahuje aj opis modelových situácií, s ktorými sa vychovávateľ môže vo svojej praxi stretnúť a ktoré súvisia s uplatnením práva. V jednotlivých modelových situáciách autori ponúkajú aj návody na využitie podpornej dokumentácie vhodnej na riešenie vzniknutých problémov v pedagogickej praxi.


Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ - PDF
J. Kredátus, J. Furman

Cieľom učebného zdroja je pomôcť účastníkom kontinuálneho vzdelávania úspešne sa orientovať v problematike funkčného inovačného vzdelávania a v aktuálnych otázkach, ktoré sa týkajú moderných spôsobov manažovania školy.


Galerijná pedagogika vo výtvarnej edukácii v základnej, strednej škole a v ZUŠ - PDF
J. Homzová

Učebný zdroj približuje pedagógom všeobecné základy, metódy a formy galerijnej pedagogiky a jej využívania vo výchovno-vzdelávacom procese. Úzka kooperácia medzi galériou a školou je pre školu, konkrétne pre výtvarnú výchovu, prínosom. V predmetoch výtvarného zamerania je veľký potenciál na prácu s virtuálnymi galériami, prostredníctvom ktorých žiaci i pedagógovia môžu prekonať prekážky, ktoré im znemožňujú návštevu galérie a stretnutie s umením.


Implementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelávaní - PDF
J. Bernát

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom. Tvorí ho študijný a pracovný materiál zameraný na aktualizáciu profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelávaní. Obsah jednotlivých kapitol je orientovaný na problematiku prípravy a realizácie kooperatívneho vyučovania.


Inovatívne spôsoby hodnotenia žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra - PDF
J. Tomášková

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Inovatívne spôsoby hodnotenia žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra.
Hlavným cieľom učebného zdroja je zdokonaľovať, rozvíjať a získavať nové profesijné kompetencie potrebné na riadenie a hodnotenie vyučovacieho procesu inovatívnymi formami a metódami.


Inovujeme vyučovanie anglického jazyka na prvom stupni základnej školy - PDF
M. Marciová, Z. Procházková

Cieľom učebného zdroja je rozvinúť zručnosti a vedomosti učiteľov, pomôcť im uvedomiť si špecifiká učenia sa žiakov na prvom stupni základnej školy a prehodnotiť aktivity a úlohy, ktoré na hodinách cudzieho jazyka používajú. Učebný zdroj zároveň poskytuje množstvo nových nápadov a námetov na precvičovanie rôznych aspektov cudzieho jazyka.


Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese s využitím internetu - PDF
J. Hnatová, D. Knapík, M. Gubrická

Učebný zdroj opisuje rozširujúce možnosti komunikácie vo vyučovacom procese s využitím internetu a dostupných informačno-komunikačných technológií. Formálna stránka predloženého materiálu rešpektuje požiadavky kladené na písanie materiálu určeného pre samoštúdium. Obsah je členený do kapitol, v ktorých nájdeme prehľadne usporiadané pojmy, postupy a možnosti ich využitia týkajúce sa teoretického vstupu do danej problematiky, dištančných aktivít zameraných na využitie asynchrónnej a synchrónnej komunikácie v komunikácii učiteľa v rámci vyučovacieho procesu.


Letné športy v prírode - PDF
M. Roučková, M. Belás

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti niektorých športových činností a naučiť ich zapájať žiakov do aktivít súvisiacich s pobytovými a turistickými činnosťami v prírode.


Ľudské práva a ich zážitková implementácia na 1. st. ZŠ - PDF
D. Gogolová

Cieľom učebného zdroja k vzdelávaciemu programu Ľudské práva a ich zážitková implementácia na 1.stupni základnej školy je usmerňovať výchovu a vzdelávanie k ľudským právam tak, aby si žiaci prostredníctvom interaktívneho a zážitkového učenia rozvíjali sociálne zručnosti, formovali svoje postoje a hodnotovú orientáciu. Praktické ukážky a konkrétne aktivity  môžu byť pre učiteľov motiváciou aj pomôckou pri implementácii problematiky ľudských práv do edukačného procesu.


Mediálna výchova – ako dešifrovať marketingové odkazy - PDF
B. Stašenková

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu má za cieľ podporiť a rozvíjať uvedomelé konanie spotrebiteľov, aby predchádzali unáhleným rozhodnutiam, ktoré ponúkajú špeciálne školení marketingoví odborníci. Spotrebiteľ by mal poznať marketingové triky a praktiky, byť schopný odolávať trikom marketingového a psychologického charakteru, a tak chrániť svoje spotrebiteľské práva.