Publikácie

Zobrazujem 21 - 30 z 1663
Vyberte oblasť, ktorá Vás zaujíma
Stačí napísať priezvisko autora
Napíšte aspoň časť názvu, jedno slovo alebo len časť slova, ktoré je v názve.
Napíšte aspoň časť ISBN

Aktivity v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase - PDF
J, Verešová

Cieľom učebného zdroja je ponúknuť vychovávateľom pomoc pri plánovaní ich činností. Okrem teoretickej časti obsahuje najmä súbor aktivít v jednotlivých tematických oblastiach výchovy ako predlohu na plánovanie aj praktickú realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti.


Aktivizujúce a motivujúce stratégie vo vyučovaní fyziky - PDF
I. Štefančínová

Vyučovacie hodiny fyziky je potrebné obohacovať aktivizujúcimi a motivujúcimi postupmi, ktorých úlohou je zvýšiť záujem žiakov o edukačný proces, podporiť ich chuť učiť sa a v nemalej miere prispieť k pochopeniu preberaného učiva i k jeho praktickej aplikácii s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií.


Alternatívne možnosti vyučovania dopravnej výchovy v ZŠ - PDF
J. Bernát

Publikácia Dopravná výchova v praxi ponúka pedagogickým zamestnancom rôzne inšpirácie a námety z oblasti dopravnej výchovy využiteľné v edukačnom procese, ktoré sú vhodné pre žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl. Predstavuje učebný zdroj v rámci akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na 1. stupni základnej školy.


Argumentácia v škole i bežnom živote - PDF
J. Tomášková

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj schopností v argumentácii na vyučovaní jazykovej zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšírenie a aktualizovanie profesijných kompetencií učiteľa pri riadení vyučovacieho procesu, v ktorom žiaci analyzujú, hodnotia a tvoria argumentačné texty v ústnej i písomnej jazykovej komunikácii.


Artefiletika v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov - PDF
J. Homzová

Cieľom učebného zdroja je poskytnúť pedagógom základné metodické poznatky týkajúce sa pedagogického vedenia výtvarných aktivít, zoznámiť ich s praktickými ukážkami takéhoto spôsobu práce. Sú to postupy, ktorými sa učitelia naučia výtvarnú tvorbu žiakov vnímať z iného zorného uhla, naučia sa s nimi viesť reflektívny dialóg a hovoriť o vlastných zážitkoch z umeleckých aktivít.


Autointegračný výcvik - PDF
M. Dreisigová

Učebný zdroj k akreditovanému programu Autointegračný výcvik je inšpiráciou pre tých pedagogických zamestnancov, ktorým nie je ľahostajné osobné telesné a mentálne zdravie a zároveň majú záujem o oživenie a spríjemnenie vyučovania svojich žiakov. Prináša podnety a inšpirácie ako vyskúšať overené a osožné cvičenia v praxi a vyrovnávať sa so záťažovými situáciami v profesijnom aj osobnom živote.


Didaktické tesy vo vyučovaní fyziky - PDF
I. Štefančínová

Cieľom publikácie k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Tvorba didaktických testov z fyziky je zvyšovať kľúčové kompetencie učiteľov fyziky zamerané na tvorbu didaktických testov, rešpektujúc príslušné profesijné štandardy. Obsahovo je zameraná na aktualizáciu kompetencií učiteľov v oblasti cieľov a kontroly výchovno-vzdelávacieho procesu, detailne sa zaoberá problematikou didaktických testov, najmä v predmete fyzika.


Edukačné médiá a ich využívanie v spoločenskovedných predmetoch v základnej a strednej škole - PDF
M. Onušková, D. Bačová

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu je aktualizovať a prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov spoločenskovedných predmetov v oblasti využívania edukačných médií vo vyučovacom procese na rozvíjanie kreatívnosti a osobnosti žiakov. Autorky okrem teoretických poznatkov o problematike uvádzajú praktické aktivity na rozvíjanie zručností práce s médiami.


Experimenty vo vyučovaní fyziky na strednej škole - PDF
I. Štefančínová

Učebný zdroj je určený pre učiteľov ako podporný materiál k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Experimenty vo vyučovaní fyziky na stredných školách. Zaoberá sa súčasnými empirickými metódami poznania, stručne sa venuje fundamentálnym experimentom vo fyzike a rozoberá pojem prírodovedného bádania vo vyučovaní fyziky.


Farebný svet v škole – psychomotorické hry - PDF
T. Ustohalová, A. Muličáková

Obsah učebného zdroja je len minimálne zameraný na základné teoretické východiská, snahou autoriek je podnietiť a inšpirovať vychovávateľov a pedagogických asistentov k cieľavedomému využívaniu psychomotorických hier vo svojej praxi tak, aby ich uplatnením sledovali rozvoj konkrétnych poznávacích procesov, vybraných kompetencií a pôsobili na celú osobnosť im zverených žiakov či detí.