Odborné publikácie odporúčané na samoštúdium

Displaying 1 - 19 of 19

Učebný zdroj obsahuje základné pojmy a charakteristiky týkajúce sa detí a žiakov so sluchovým postihnutím, možnosti ich vzdelávania, ako aj problémy pri ich vzdelávaní. Prináša aj poznatky a názory nepočujúceho pedagóga na doterajší spôsob vzdelávania detí a žiakov so sluchovým postihnutím, na možnosti ich rozvoja. Praktickú časť tvorí súbor hier pre deti a žiakov z intaktnej populácie, v ktorých si môžu vyskúšať, aké náročné je dorozumievať sa a vyjadrovať sa bez používania verbálnej komunikácie.

Pri práci s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je veľmi dôležité si pamätať, že každý človek potrebuje vo svojom živote dodržiavať určitý systém a mať určitú mieru predvídateľnosti. Nájsť systém učenia sa jednotlivých  žiakov je náročnou úlohou učiteľa. Práve žiaci so ŠVVP majú problémy s výberom vhodnej metódy a spôsobov učenia sa. Jednou z možností, ako si dieťa so ŠVVP dokáže zaznamenať informácie a následne ich pretransformovať do využiteľných súvislostí, je grafická podpora a vizualizácia.

Implementácia podnikania do vzdelávacieho systému smeruje k podpore podnikania ako dôležitej súčasti ekonomiky štátu. To, že sa aj mladšia generácia učí základné princípy podnikania vrátane kultúry a etiky podnikania, hrá dôležitú úlohu vo vzdelávaní a vytvára predpoklady na zvyšovanie zamestnanosti, rozvoj podnikateľského sektora a posilňovanie hospodárskeho potenciálu a konkurencieschopnosti ekonomiky v globalizovanom svete. Možnosti konkurencieschopnosti Slovenska v európskom a globálnom meradle v budúcnosti naznačuje aj štátna koncepcia Priemysel 4.0, z ktorej jasne vyplýva potreba intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií žiakov s dôrazom na  podporu experimentovania, tvorivosti a podnikavosti. Súvisí s príchodom tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá po období manufaktúr, pásovej výroby a automatizácie prináša do priemyslu kybernetické inteligentné systémy (digitalizáciu, robotizáciu, internetovú ekonomiku...) a s ňou aj nové príležitosti a riziká pre podnikateľov a zamestnancov.

Cieľom učebného zdroja k vzdelávaciemu programu Špecifiká edukácie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je pomôcť aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti stratégií a metód rozvíjania vedomostí, spôsobilostí a zručností žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Publikácia pozostáva z dvoch základných kapitol. Prvá je venovaná edukácii žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia a druhá je zameraná na vybrané stratégie výchovy a vyučovania na základe neurodidaktiky a na metodické postupy vytvárania základných spôsobilostí a zručností.

Metodická príručka je určená učiteľom na vzdelávacom stupni ISCED 1. Oboznamuje učiteľov s medzinárodnými meraniami PISA a TIMSS, pričom primárne zameriava pozornosť na testovanie matematických úloh a tvorbu testových úloh z matematickej gramotnosti. Nosnú časť metodického materiálu tvoria návrhy úloh z matematickej gramotnosti pre žiakov 1. stupňa základnej školy.

Učebný zdroj mapuje nielen teoretické poznatky, ale prináša aj množstvo praktických námetov, ktoré sú určené účastníkom vzdelávania, ale aj ostatným pedagógom, ktorí si chcú aktualizovať a rozšíriť kompetencie zamerané na čitateľskú gramotnosť. Obsahovo sa zameriava na ukážky metodických postup pri práci s textom – výber textov a ich didaktické využitie v školskej praxi.

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu je rozšíriť kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania potrebné na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o aktuálnu tému  súčasného moderného vzdelávania, kde je dôležité nielen zvládnutie samotnej techniky čítania, ale aj spracovanie informácií a ich praktické využitie v praxi.

Práca s portfóliom je považovaná za stratégiu na podporu seba samého, ktorá slúži na jednej strane k humanizácii a optimalizácii procesov učenia sa, na druhej strane vzbudzuje rôzne otázky týkajúce sa nadmernej kontroly osobnosti. V publikácii sú ukázané rôzne náhľady na prácu s portfóliom a možnosti jeho využitia v materskej škole na podporu rozvoja identity dieťaťa.

Predložený učebný text je určený ako doplňujúci materiál k zrealizovaným seminárom, ktoré boli uskutočňované Metodicko-pedagogickým centrom v období november – december 2019. Tento text vznikol ako výstup vzdelávania, ktoré bolo zamerané na tvorbu portfólia ako prostriedku sebahodnotenia a rozvoja učiteľa, preto je jeho obsah prioritne orientovaný na tvorbu portfólia, ktoré má slúžiť ako prostriedok profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj digitálnej gramotnosti na základných školách a stredných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je prezentovať účastníkom vzdelávania tému demokracie na internete a rozvíjať digitálne a mediálne kompetencie pedagogických zamestnancov.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Moderný marketing pre stredné školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť a prehĺbiť vedomosti a odborné spôsobilosti účastníkov vzdelávania vo vyučovaní takých odborných ekonomických predmetov, ako sú podniková ekonomika, marketing, manažment, aplikovaná ekonómia, cvičná firma, hospodársky týždeň a iné.

Učebný zdroj Miesto vhodnej motivácie vo výučbe čítania s porozumením je študijným materiálom
pre účastníkov vzdelávacieho programu Ako motivovať žiakov k čítaniu s porozumením, ale aj
pre všetkých, ktorí chcú hlbšie preniknúť do mechanizmu podnecovania žiakov k čítaniu aplikovaním
nových didaktických prístupov vo vyučovacom procese i externom prostredí.

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole poskytuje učiteľom návod, ako zlepšovať úroveň svojich pedagogických kompetencií v oblasti myslenia a kreativity. Obsahuje aj repertoár vybraných stratégií, foriem a metód zameraných na podporu rozvíjania myslenia a kreativity žiakov v škole s primárnym cieľom vyučovací proces inovovať, aktivizovať žiakov.

Cieľom učebného zdroja Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je poskytnúť čitateľovi základné informácie o tom, čo je kritické myslenie, akým spôsobom môžeme pre proces kritického myslenia vytvoriť podmienky v edukácii, ako môžeme hodnotiť, klásť otázky a vzájomne kooperovať.

Cieľom publikácie je na konkrétnych ukážkach dvoch školských projektov poukázať na možnosti uplatnenia projektového vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese so zameraním na kooperáciu a aktívne učenie sa a podporiť učiteľa v jeho príprave na vyučovanie. Obsah publikácie dáva učiteľovi priestor na projektovanie vyučovania tak, aby sa žiak rozvíjal z hľadiska jeho komplexnosti a aktívne sa zapájal do výchovno-vzdelávacieho procesu. Publikácia je členená do troch kapitol, v prvej uvádzame štruktúru na tvorbu projektu s akcentom na kooperáciu. V druhej kapitole opisujeme kooperáciu ako jeden zo základných princípov projektového vyučovania a v poslednej kapitole sú prezentované ukážky dvoch školských projektov.

Publikácia reaguje na poslanie školy v oblasti prípravy žiakov na celé obdobie profesijnej kariéry a potrebu formovať u žiakov také kompetencie, ktoré budú potrebovať pre svoje povolania, pre profesijný rast a uplatnenie počas svojho produktívneho života. Poukazuje na jednoduché možnosti rozvoja podnikateľských kompetencií na základe poznania podnikateľského prostredia, motivácie k podnikaniu, rozvoja podnikateľského myslenia a uplatňovania poznatkov pri riešení konkrétnych úloh. Uvádza príklady na získanie prvých „skúseností“ so svetom podnikania cez návrhy vlastných podnikateľských riešení a hľadanie podmienok na ich realizáciu. Napriek tomu, že ide len o „podnikanie na papieri“, žiaci získavajú nové skúsenosti, poučenie a inšpiráciu v duchu výroku „Ak budete čakať, pokým nastane pravý okamžik, pravdepodobne nikdy nič neurobíte.“ Publikácia prezentuje možnosti, ako žiakom ukázať cestu k podnikaniu, vysvetliť jeho podstatu, plusy, mínusy aj príležitosti, ktoré prináša, a ohrozenia, s ktorým je spojené.

Obsah učebného zdroja je len minimálne zameraný na základné teoretické východiská, snahou autoriek je podnietiť a inšpirovať vychovávateľov a pedagogických asistentov k cieľavedomému využívaniu psychomotorických hier vo svojej praxi tak, aby ich uplatnením sledovali rozvoj konkrétnych poznávacích procesov, vybraných kompetencií a pôsobili na celú osobnosť im zverených žiakov či detí.

Učebný zdroj je určený učiteľom, ktorí premýšľajú o svojej pedagogickej činnosti a neustále hľadajú riešenia na jej skvalitnenie. Cieľom učebného zdroja je vymedziť kľúčové pojmy súvisiace s uplatnením akčného výskumu ako výskumnej stratégie aplikovaného výskumu, opísať možnosti realizácie pedagogickej diagnostiky a problematiku pedagogického skúmania v súčasnej pedagogickej vede a na konkrétnych ukážkach uplatniť akčný výskum v edukačnom procese na úrovni triedy.