Prvky zážitkovej pedagogiky vo vyučovacom procese primárneho vzdelávania a v ŠKD na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

Číslo akreditácie: 
1881/2018 - KV
Dokumenty

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.