Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Prečo separujeme odpad?

Prečo separujeme odpad?

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Prečo separujeme odpad?

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základnej školy

Tematická oblasť výchovy a vzdelávania: prierezová téma – environmentálna výchova

Kľúčové kompetencie:

- gramotnosť

- kompetencia vo vede

- osobná a sociálna kompetencia

- kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a 

  prejavu

 

 

 

Hlavný cieľ: aktívne sa podieľať na predchádzaní a eliminácii poškodzovania životného prostredia.

Špecifické ciele:

- kognitívny: vysvetliť rozdiely v procese rozpadu rôznych druhov látok;

- afektívny: spolupracovať; vnímať problematiku likvidácie odpadu;

- psychomotorický: bezpečne pracovať s náradím; aplikovať bádateľský postup.

Prostredie: exteriér v okolí školy alebo bydliska

Forma a počty: skupinová, individuálne doma

Trvanie: prerušovane cca 1 rok

 

Anotácia:

Praktická bádateľská aktivita, ktorá môže prispieť k získavaniu špecifických kompetencií žiakov, ktoré smerujú k zodpovednému environmentálnemu správaniu pri produkcii a skladovaní komunálneho odpadu.

Potrebný materiál:  zložky komunálneho odpadu (napr. banánová šupka, ohryzok z jablka, rôzne druhy papiera, sklenená fľaša, plastová fľaša, hliníková plechovka a pod.), záhradné náradie, rukavice, drevené terčíky/značky na označenie miesta.

Opis postupu realizácie:

Úvodná úvaha/rozhovor: Ako rýchlo sa rozložia rôzne zložky odpadu?

Ktoré odpady sa budú rozkladať najrýchlejšie?

Ktoré odpady sa budú rozkladať najpomalšie?

Na školskom políčku/v záhrade na vhodnom mieste zakopte do pôdy rôzne druhy odpadu. Miesta označte.

V mesačných intervaloch kontrolujte, ako sa jednotlivé druhy odpadu postupne rozkladajú.

O pozorovaní si veďte záznam a zdokumentujte ho aj fotografiou alebo nákresom.

Ktoré druhy odpadu sa rozložili po mesiaci?...po dvoch mesiacoch?...sa nerozložili ani po polroku, roku?

Poznámky pre učiteľa: Najrýchlejšie sa rozkladá biologický materiál, napr. papier 2 – 4 týždne, banánové šupky 3 – 5 týždňov, vlna 1 rok, iné materiály podstatne dlhšie – hliníková plechovka 500 rokov, sklenená fľaša 500 a viac rokov, plastová fľaša tisíce rokov atď.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Zistite s využitím odborných zdrojov, aká je doba rozkladu ďalších druhov odpadu.

Zaznamenávajte počas jedného týždňa/mesiaca, aký druh odpadu a koľko vyprodukujete doma.

Na základe pozorovania žiaci navrhnú, ako môžu minimalizovať vlastnú produkciu hlavne dlhodobo nerozložiteľných druhov odpadu.

 

Autor/Zdroj: RNDr. Erika Fryková, učiteľka profesijného rozvoja, regionálne pracovisko MPC Prešov

Ďalšie zdroje: PADO, Rudolf. 2002. Odpad – surovina alebo hrozba? Liptovský Mikuláš: OZ TATRY

 

Príloha na stiahnutie: Pozorovací hárok