Pozorne čítaj a postupne vykonaj

Pozorne čítaj a postupne vykonaj

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Pozorne čítaj a postupne vykonaj

Cieľová skupina: 2. alebo 3. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: jazyk a komunikácia

Kľúčové kompetencie:

komunikačné, osobnostné a sociálne

Kognitívny cieľ:

Čítať zadanú inštrukciu pozorne a s porozumením aj viackrát podľa potreby.

Afektívny cieľ:

Dodržiavať vopred zadané pokyny učiteľa (najmä žiaci v role kontrolórov).

Psychomotorický cieľ:

Prakticky vykonať úlohu presne a postupne podľa zadanej inštrukcie.

Prostredie: trieda, učebňa...

Formy: individuálna, hromadná

Trvanie: na zvážení učiteľa podľa počtu vybraných žiakov vykonávajúcich zadanú úlohu

Počty: všetci žiaci triedy

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Zámerom tejto didaktickej hry je jednoduchým spôsobom rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov 2. alebo 3. ročníka základnej školy. Jej výhodou je prirodzené a nenásilné sústredenie žiakov počas čítania, pričom samotné porozumenie textu je ľahko identifikovateľné u všetkých žiakov v triede.

Potrebný materiál: pripravené inštrukcie prezentovateľné na interaktívnej tabuli, príp. na flipchartoch

Opis postupu realizácie:

Vybraný žiak (vykonávateľ) priebežne číta pripravenú písomnú inštrukciu na interaktívnej tabuli (flipcharte), ktorú postupne aj prakticky plní (príklad inštrukcie uvedený v poznámkach pre učiteľa). Ostatní žiaci (kontrolóri) inštrukciu čítajú taktiež a pozorujú spolužiaka, či postupuje správne. Počas realizácie didaktickej hry nie je dovolené rozprávať. Zároveň žiaci v pozícii kontrolórov nemôžu akýmkoľvek spôsobom prejavovať spokojnosť či nespokojnosť s činnosťou vykonávateľa. Až po vykonaní úlohy môžu pod vedením učiteľa komentovať správnosť splnenia napísaných inštrukcií vykonávateľom. Ak je potrebné, učiteľ poskytne priestor na vyjadrenie aj vykonávateľovi. Následne v role vykonávateľa dostávajú príležitosť ďalší žiaci a postup sa opakuje. Didaktická hra sa končí celkovým hodnotením z pohľadu žiakov a učiteľa.

Poznámky pre učiteľa:

- Pri vysvetľovaní pravidiel didaktickej hry zdôrazniť ich dôkladné dodržiavanie, najmä u žiakov v role kontrolórov.

- Pri tvorbe inštrukcií zohľadňovať bezpečnostnú stránku pri ich vykonávaní.

- Tvoriť jednotlivé inštrukcie kreatívne, aby sa od seba odlišovali.

- Samozrejme, do inštrukcií zahrnúť iba predmety, ktoré sa v triede či učebni naozaj nachádzajú.

- Inštrukcie musia byť jednoznačné a prakticky ľahko zvládnuteľné.

- Didaktická hra je zameraná na čítanie s porozumením, preto je podstatný text (inštrukcie), jeho náročnosť, nie náročnosť prakticky vykonávanej úlohy!

- Inštrukcie prispôsobiť veku a schopnostiam jednotlivých žiakov (možnosť diferencovania inštrukcií podľa náročnosti textu, príp. zdravotných obmedzení žiakov).

- Príklad inštrukcie: V škatuli na učiteľovom stole sú v priesvitnom obale farebné fixky. Vezmi ich, vyber červenú fixku a polož ju na stôl pred spolužiačku, ktorá má oblečené niečo v tejto farbe. Vyber modrú fixku a polož ju na stôl pred spolužiaka, ktorý má oblečené niečo v tejto farbe. Obal so zvyšnými fixkami polož na stôl učiteľa, vyber z neho zelenú fixku a na papier vedľa škatule napíš krstné mená spolužiakov, ktorým si obe fixky odovzdal. Vráť sa k obom spolužiakom, vezmi im fixky zo stola a spoločne so zelenou fixkou ich vráť opäť do obalu. Obal vlož naspäť do škatule, z ktorej si ich vybral.

Autor: Mgr. Jozef Bernát, učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

Zdroj: vlastný