Pozdrav generálnej riaditeľky MPC pri príležitosti otvorenia nového školského roka

Vážení pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci,                  

dovoľte mi, aby som Vám v mene Metodicko-pedagogické centra zaželala úspešné vykročenie do nového školského roka 2017/2018.

Jeho slávnostným otvorením začneme spoločne riešiť úlohy a plniť nové výzvy, ktoré budú smerovať k efektívnemu skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvoju škôl a školských zariadení. Metodicko-pedagogické centrum je pripravené podieľať sa na vzájomnej spolupráci tým, že Vám ponúka kontinuálne vzdelávanie a iné odborno-metodické aktivity.

Aktuálnu ponuku vzdelávacích programov na školský rok 2017/2018 a zoznam ponúk podľa regionálnych pracovísk vrátane prihlášky na vzdelávanie nájdete na našej webovej stránke v časti vzdelávanie https://mpc-edu.sk/vzdelavanie. V ponuke na nový školský rok sme zohľadnili regionálne špecifiká, požiadavky MŠVVaŠ SR, škôl a školských zariadení i samotných účastníkov vzdelávania.

Želám Vám úspešne zvládnuté výzvy, naplnené očakávania, entuziazmus a motiváciu pri realizovaní Vašich profesijných a osobných cieľov v školskom roku 2017/2018.