Podpora výučby v domácom prostredí

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v období prerušeného vyučovania by sme vám radi poskytli pomoc, ako sa prispôsobiť podmienkam a plynulo sa preorientovať z vyučovania v triede na vyučovanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v usmernení ministerky školstva zo dňa 12. 3. 2020 nariadilo riaditeľom zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Elektronická komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi evokuje využívanie emailu alebo sociálnych sietí, ktoré so sebou prináša niekoľko výziev, vrátane usporiadania učiva, kontroly zadávaných a vypracovaných úloh, spätnej väzby a pod.

Mnohí z vás si pomáhajú navzájom a zdieľajú svoje materiály aj prostredníctvom Virtuálnej knižnice, ktorá počas prerušeného vyučovania odomkla prístup a je pre všetkých učiteľov zdarma. Aj iné online portály sprístupnili v cudzom jazyku svoje služby učiteľom počas celosvetovo prerušeného vyučovania.

Viď priložený dokument.

Prílohy: