Podpora čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Príklady metód a aktivít, ktoré podporujú čitateľskú gramotnosť a rozvíjajú aktívne učenie sa žiakov, priniesla otvorená hodina pre učiteľov primárneho vzdelávania, ktorú zorganizovalo 5. júna 2018 detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Nitre v spolupráci so Základnou školou vo Veľkom Záluží.

Hodina pod názvom „Podpora čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní prostredníctvom vybraných aktivizujúcich metód“ bola spojená s analýzou vyučovacej jednotky. Účastníci z Nitrianskeho samosprávneho kraja si na reálnej vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry pozreli vybrané cvičenia a aktivity. Pre pedagógov bola prínosná aj vzájomná výmena skúseností s implementáciou aktivizujúcich metód do edukačného procesu.

S myšlienkou uskutočniť stretnutie učiteľov prišla Emília Haasová z DP MPC Nitra, ktorá spolu s Evou Škodovou zo ZŠ Veľké Zálužie rozpracovala priebeh hodiny. Hodinu viedla Eva Škodová a rozbor následne uskutočnila Emília Haasová.

„Otvorená hodina nám učiteľom vo veľkej miere rozšírila prehľad o aktivizujúcich metódach a rôznorodých praktických aktivitách, ktoré možno implementovať do vyučovacieho procesu. Podujatie bolo pre mňa výzvou, ako možno spolupracovať a vymieňať si skúsenosti s kolegami v rámci okresu. Bolo to pre mňa inšpiratívne,“ povedala účastníčka Anna Burdová zo ZŠ Lehota. Henrieta Škodová zo ZŠ Báb ocenila ukážky aktivít, ktoré môžu učitelia na hodinách slovenského jazyka a literatúry so žiakmi realizovať. „Oceňujem skutočnosť, že sme mali príležitosť na vzájomnú výmenu skúseností,“ dodala.