učiteľ základnej umeleckej školy

x

Aktuálne: 

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie ZUŠ

Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Čas konzultácie: 
štvrtok od 10:00 do 11:30
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec

Hodnotenie žiakov ZUŠ (online vyučovanie, priebežné a záverečné hodnotenie počas vyučovania na diaľku)

Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Čas konzultácie: 
streda od 10:00 do 11:30
Tematické zameranie: 
Hodnotenie žiackej práce a výstupov
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Kariérová pozícia: 
všetky

Rozvoj vizuálnej gramotnosti v domácom prostredí

Mgr. Szilárd Fecsó
Čas konzultácie: 
streda od 09:00 do 11:00
Tematické zameranie: 
Rozvoj gramotnosti
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kariérová pozícia: 
všetky

Mediálna gramotnosť na 1. a 2. stupni ZŠ

Mgr. Beáta Juráková
Čas konzultácie: 
štvrtok od 13:00 do 14:00
Tematické zameranie: 
Rozvoj gramotnosti
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
vychovávateľ
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kariérová pozícia: 
všetky

Možnosti využitia múzejnej pedagogiky vo virtuálnom prostredí.

Mgr. Adriana Lančaričová
Čas konzultácie: 
utorok od 13:00 do 14:00
Tematické zameranie: 
Metódy využiteľné v rámci výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kariérová pozícia: 
všetky

Práca so žiakom so SZP a MRK

Mgr. Jana Medvecová
Čas konzultácie: 
streda od 10:00 do 11:00
Tematické zameranie: 
Metódy využiteľné v rámci výučby v domácom prostredí
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kariérová pozícia: 
všetky

Tvorba portfólia učiteľa výtvarnej výchovy a učiteľa výtvarného odboru ZUŠ

PaedDr. Ján Husár, PhD.
Čas konzultácie: 
pondelok od 13:00 do 14:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ základnej umeleckej školy
Kariérová pozícia: 
všetky

Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie

PaedDr. Mária Šnídlová
Čas konzultácie: 
pondelok od 13:00 do 14:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
pondelok, 25. máj 2020

Práca s profesijným štandardom a tvorba portfólia, atestácie

PaedDr. Mária Šnídlová
Čas konzultácie: 
pondelok od 13:00 do 14:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kariérová pozícia: 
všetky
Dátum kedy nebude: 
pondelok, 18. máj 2020

Výtvarné techniky na rozvoj vizuálnej gramotnosti

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2. atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová

Ako zostaviť atestačné portfólio na 1. atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová

Aktivizujúca metóda Bzučiace skupiny je vhodná pre rýchle a efektívne získanie spätnej väzby. Môže byť zaradená v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny na väčšine predmetov (napr. úvodná motivácia k učeniu, nadviazanie nového učiva, vyhľadávanie informácií na internete, zistenie postojov a názorov žiakov k preberanej téme, zopakovanie učiva). V malých skupinách v škole alebo doma s prirodzenou adresnou zodpovednosťou za výsledok sa žiaci pri hľadaní riešenia učia komunikáciou s rovesníkmi získať ich vedomosti a názory, vedieť ich kriticky zhodnotiť a akceptovať.

Metóda je vhodná na využitie v domácom učení, v rozšírenej verzii pre skupinové vyučovanie v triede.

Zámerom výtvarných predmetov na ZŠ, SŠ a ZUŠ je aj rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov, teda rozvíjať schopnosť rozumieť vizuálnym znakom na základe vlastných skúseností. Najefektívnejším nástrojom rozvoja pozorovacej schopnosti, obrazotvornosti žiakov, tvorby vlastných myšlienkových konceptov, ako aj spoznávania základných prostriedkov výtvarného vyjadrovania je zážitkové učenie. Zážitkové učenie je jeden z najúčinnejších prostriedkov, pri ktorom namiesto prijímania vecných faktov žiaci prichádzajú k poznaniu prostredníctvom autentických zážitkov. Preto návšteva galérií a múzeí, priamy kontakt so živým umením, implementácia múzejnej a galerijnej pedagogiky do edukačného procesu by mala byť neoddeliteľnou súčasťou výtvarnej edukácie. Galérie a múzeá ponúkajú školám zaujímavé animačné programy, komentované prehliadky, workshopy, tvorivé dielne, ako aj rôzne formy interpretácie výtvarných diel, ktoré sú súčasťou galerijnej animácie. Niektoré galérie majú pripravené aj tematické pracovné listy k aktuálnym výstavám. S týmito materiálmi môžu žiaci pracovať priamo vo výstavných priestoroch alebo v školskom prostredí. Osvedčené postupy galerijnej edukácie môžu slúžiť ako inšpiračný zdroj pre učiteľov umeleckých predmetov, so zámerom zvýšiť efektivitu poznávacieho procesu umeleckých diel a samotnú prácu s umeleckým artefaktom. Nižšie uvedené možnosti interpretácie konkrétnych výtvarných diel sú výstupom workshopu s názvom Umenie Podkarpatskej Rusi, ktorý bol realizovaný vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Zámerom workshopu bola zmena realizácie návštevy galérie z komentovanej prehliadky na aktívne učenie sa žiakov. Pre tých učiteľov, pre ktorých sú galérie nedostupným miestom z hľadiska vzdialenosti a času, bol workshop zameraný na rozvíjanie kompetencie učiteľov, ako pracovať s umeleckým dielom v škole.

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová

Hodnotenie žiakov (nielen) na diaľku

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová

Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ

Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová

Ako zostaviť atestačné portfólio na 1 atestáciu

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová

Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Mgr. Adriana Lančaričová