Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

x

Profesijný štandard, personálne riadenie, hodnotenie PZ – OZ VPZ, portfólio ZUŠ

PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Čas konzultácie: 
streda od 10:00 do 11:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
učiteľ základnej umeleckej školy
Kariérová pozícia: 
všetky

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

PaedDr. Adriana Gondová
Čas konzultácie: 
štvrtok od 10:00 do 11:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ

Krátka motivačná inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie vzdelávacej aktivity z oblasti umenie a kultúra – časť hudobná výchova. Prostredníctvom rytmizácie, nácviku piesne, hudobnej dramatizácie sme sa zamerali na rozvoj detskej fantázie, emocionálneho cítenia a upevnenia priateľstiev v kolektíve. Vychádzali sme z vývinových špecifík a hudobných predispozícií detí predškolského veku. Stanovené ciele sú spracované v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Aktuálne globálne problémy, medzi ktoré patria aj problémy životného prostredia, sa prelínajú celým obsahom výchovy a vzdelávania v materských školách, realizovaných prostredníctvom rôznych foriem denných činností a hry. Obsah všeobecného vzdelávania v materských školách je štruktúrovaný do vzdelávacích oblastí. Je možné, ba priam žiaduce, pri plánovaní a realizovaní výchovno-vzdelávacej činnosti, ich vzájomné prelínanie, aby sa dieťa celostne rozvíjalo po stránke kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej.

Keďže jedným zo všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania v materskej škole je umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania. považujeme za najvhodnejšie, pri poznávaní súčastí životného prostredia a pri získavaní skúseností, napĺňať tento všeobecný cieľ v  prostredí prírody, ktorého súčasťou je aj človek.

Prezentovanú aktivitu tvorí súbor hier a činností realizovaných v prírodnom prostredí, zameraných okrem iného na formovanie vzťahu dieťaťa k sebe, k iným a k životnému prostrediu. Ich realizáciou deti dosahujú nielen vyššie uvedené výchovno-vzdelávacie ciele, ale aj iné ciele, uvedené v podobe výkonových štandardov vo vzdelávacích oblastiach predprimárneho vzdelávania. Ako príklad môžeme uviesť vzdelávaciu oblasť jazyk a komunikácia (Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými; Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia) alebo vzdelávaciu oblasť matematika a práca s informáciami (Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť).

Krátka motivačná inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie vzdelávacej aktivity z oblasti zdravie a pohyb na rozvíjanie manipulačných zručností. Vzdelávacia aktivita je zameraná na formovanie psychomotrických, interpersonálnych a komunikačných kompetencií. Metodická inšpirácia je zameraná na poskytovanie správneho pohybového vzoru, prostredníctvom ktorého sa modeluje pohybová kultúra dieťaťa.

Aktivita je v rámci predprimárneho vzdelávania zameraná na vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť. Základné metódy využité v tejto vzdelávacej aktivite sú metóda riadeného čítania a metóda hry. Podstata metódy riadeného čítania spočíva v tom, že učiteľka (rodič) vyberie text, ktorý deťom číta po častiach. Po každej prečítanej časti kladie deťom alternatívne otázky. Prezentovaná aktivita môže prispieť k získavaniu kompetencií detí, ktoré smerujú k zodpovednému prosociálnemu správaniu. V prílohe č. 1 prezentujeme príbeh o bocianovi s konkrétnymi otázkami pre deti. V prílohe č. 2 opisujeme detailný postup výroby bábky bociana z odpadového materiálu a pomôcky, ktoré potrebujeme na jeho zhotovenie (možnosť spolupráce dieťa – rodič).

Pre deti je skúmanie a objavovanie vecí a javov prirodzené a motivujúce. Realizovanie bádateľských aktivít je vhodným prostriedkom, ako u detí môžeme rozvíjať prírodovedné a environmentálne povedomie, vzťah k ochrane prírody a pochopenie pre ochranu a šetrenie vody v praktických činnostiach. Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie bádateľskej aktivity na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti. Aktivita je zameraná na formovanie kľúčových kompetencií v oblasti schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, v oblasti komunikačných kompetencií a kompetencií realizovať výskumnú činnosť.

Vzduch je nevyhnutný pre náš život. Bez neho by nebol život na Zemi. Pre deti je veľmi ťažké uvedomiť si jeho prítomnosť a význam, pretože ho priamo nevidia. Vzduch nemá farbu, nemá vôňu a nedá sa chytiť do ruky. Môžeme ho odvážiť, zohriať alebo naopak ochladiť, stlačiť alebo nechať expandovať. V rámci vzdelávacej oblasti Človek a príroda, podoblasť Neživá príroda sme sa zamerali na prejavy prítomnosti  vzduchu, vychádzajúc pritom zo základných poznatkov detí o pohybe vzduchu, ktoré poznajú z bežného života (prievan, vietor). Súčasťou vzdelávacej aktivity sú pokusy detí podporujúce ich zvedavosť, ktoré sú názorné a pomerne ľahko pochopiteľné. Pomáhajú deťom overiť si, že vzduch je všade okolo nás a pôsobí nielen na nás, ale aj na všetko okolo nás. V aktivite prostredníctvom pokusov dokazujeme spolu s deťmi existenciu vzduchu aj za prítomnosti vody.

Vzdelávacia aktivita je výstupom odborného seminára s názvom Ako sa vyrovnať so strachom – motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania. Je zameraná na možnosti odbúravania strachu a zvládanie emócií spojených so strachom. Aktivita využíva literárny žáner rozprávky „Pamodaj šťastia, lavička“ z diela P. Dobšinského. Zaradením rozprávky rozvíja aktivita vzťah k tradícii rozprávky a k výtvarnej disciplíne ilustrácia rozprávky ako súčasti kultúrneho dedičstva. Aktivita rozvíja u žiakov uvedené kľúčové kompetencie na základe stanovených cieľov.

Vzdelávacia aktivita je zameraná na podoblasť Čísla a vzťahy a týka sa chápania prirodzeného čísla ako ordinárneho čísla, čo znamená určovanie počtu prvkov súboru počítaním po jednom. Dieťa vykonáva činnosti súvisiace predovšetkým so zisťovaním počtu predmetov v skupine a riešením jednoduchých úloh súvisiacich s počtom predmetov v skupine. Zároveň dieťa vykonáva matematickú operáciu triedenie podľa jedného alebo dvoch kritérií.

Odborný seminár bude zameraný na udržanie a aktualizáciu profesijných kompetencií učiteľov v oblasti poznávania národnostných menšín žijúcich na Slovensku, najmä menšiny rusínskej v súlade s potrebou získania multietnických a multikultúrnych kompetencií potrebných na výkon pedagogickej činnosti v súlade s rešpektovaním a vytváraním pozitívneho vzťahu iných národov a národnostných menšín k Rusínom žijúcich na Slovensku.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 12:30

Vzdelávacia aktivita je zameraná na rozvíjanie grafomotorických zručností detí predprimárneho vzdelávania prostredníctvom metód výtvarnej výchovy so zameraním na správny úchop grafického nástroja (príloha 1) a správny nátlak na podložku. V rozvíjaní grafomotorických zručností je dôležité rešpektovať vývojový proces dieťaťa (príloha 2), pri ktorom sa zdokonaľuje koordinácia motoriky ruky v súčinnosti so  zmyslovými funkciami, ako je zrak a hmat, ktoré umožňujú začiatky jeho grafického prejavu kreslenia, maľovania s nadväznosťou na predpisateľskú gramotnosť.

Vzdelávacia aktivita je využiteľná vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda, podoblasť: Prírodné javy – magnetizmus, ktorej cieľom je rozvíjať procesuálnu stránku poznávania prírody – dieťa sa venuje skúmaniu prírodných javov, opisuje, ako a kedy vybrané prírodné javy prebiehajú.

Výtvarná technika dekoláž (obrátená koláž) sa objavuje v šesťdesiatych rokoch 20. storočia v období pop artu. Objaviteľom tejto deštrukčnej výtvarnej techniky je Mimmo Rotella, taliansky maliar, ktorý sa inšpiroval ničenými reklamnými plagátmi, ktoré boli umiestnené na verejnom priestranstve. Podstatou výtvarnej techniky je strhávanie horných vrstiev na seba nalepených papierov. Pomocou deštrukcie (strhávania horných vrstiev papiera) postupne odkrývame spodné vrstvy na seba nalepených papierov. Na tieto účely môžeme využiť fotografie, plagáty, útržky novín, reprodukcie výtvarných diel atď.

Rozvíjať znalosti v oblasti grafomotorického vývoja dieťaťa a jeho grafomotorických zručnstí súvisiacich s predpisateľskou gramotnosťou vo vzdelávaní v materskej škole. Získať poznatky a zručnosti v realizácii výtvarných aktivít podporujúcich rozvoj grafomotorických zručností detí.

Začiatok podujatia: 
streda, 12. jún 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 12. jún 2019 - 12:00

Rozvíjať znalosti v oblasti grafomotorického vývoja dieťaťa a jeho grafomotorických zručností súvisiacich s predpisateľskou gramotnosťou vo vzdelávaní v materskej škole. Získať poznatky a zručnosti v realizácii výtvarných aktivít podporujúcich rozvoj grafomotorických zručností detí.

Začiatok podujatia: 
piatok, 24. máj 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 24. máj 2019 - 12:00

Seminár je zameraný na oboznámenie učiteľov predprimárneho vzdelávania s legislatívnymi požiadakymi na vykonanie 1. atestácie, s obsahovými a formálnymi požiadavkami na napísanie atestačnej práce a s podmienkami na prihlasovanie sa na atestáciu cez MPC.

Začiatok podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 13:15

Predstaviť učiteľom predprimárneho vzdelávania dimenzie percepčných činností. Poskytnúť námety na rozvoj hudobných schopností detí predškolského veku prostredníctvom percepčných činností.

Začiatok podujatia: 
piatok, 31. máj 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 31. máj 2019 - 14:15

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

Začiatok podujatia: 
utorok, 23. apríl 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. apríl 2019 - 16:00

Výstava a tvorivá  dielňa pre učiteľov aj žiakov zameraná na podporu integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov Erasmus +, konaná od 10. 04. 2019 - 31. 04. 2019 v priestoroch GTF PU v Prešove.

ext. (hosť)  J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD. - prešovský arcibiskup a metropolita , prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. - dekan GTF PU v Prešove, , Mgr. Andrea Pálková - generálna riaditeľka MPC Bratislava, PaedDr. Darina Výbohová, PhD. - riaditeľka sekcie profesijného rozvoja MPC Bratislava, prof. Kamil Kardis, PhD., doc. ThDr. Mária Kardis, PhD., prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

Začiatok podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 13:45

DP MPC Komárno organizuje dňa 28. mája 2019 workshop pre učiteľov materských, základných a stredných škôl pod názvom Rozvíjanie emočnej inteligencie, duševná hygiena. Cieľom workshopu je priblížiť problematiku dôležitosti rozvíjania emočnej inteligencie v pedagogickej praxi, ako aj prezentovanie stratégií prekonávania stresových situácií. Prednášajúca: PaedDr. Terézia Strédl, PhD.

Začiatok podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 14:15

Cieľom seminára je oboznámiť učiteľov predprimárneho vzdelávania s možnosťami využitia IKT v edukácii a poskytnúť im návod na vytvorenie interaktívnych aktivít v programe Hot potatoes.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 2. máj 2019 - 12:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 2. máj 2019 - 15:00

Cieľom odborného seminára je oboznámiť učiteľov predprimárneho vzdelávania s možnosťami využitia IKT v edukácii a poskytnúť im návod na vytvorenie interaktívnych úloh v programe Hot potatoes.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 1. apríl 2019 - 12:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 1. apríl 2019 - 15:00

Cieľom odborného seminára je oboznámiť učiteľov predprimárneho vzdelávania s možnosťami využitia IKT v edukácii a poskytnúť im návod na vytvorenie interaktívnych úloh v programe Hot potatoes.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 1. apríl 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 1. apríl 2019 - 11:00

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.