učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

x

Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 1. marec 2018 - od 8:00 do 12:00

Učitelia slovenského jazyka a literatúry 2. stupňa základnej školy budú analyzovať vybraný vecný alebo literárny text a tvoriť k nemu v rôznych formách úlohy zamerané na rozvoj čitateľských zručností žiakov. Pracovné skupiny budú prezentovať svoje úlohy, hľadať alternatívy jednotlivých foriem úloh a posudzovať ich vhodnosť na rozvoj čitateľských zručností žiakov v súlade s procesmi porozumenia.

Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 1. marec 2018 - od 9:00 do 12:00

Cieľom metodického  semináru  je  poskytnúť aktuálne informácie o osvedčených pedagogických skúsenostiach pri výučbe nemeckého jazyka na základných a stredných  školách

Dátum a čas podujatia: 
streda, 21. marec 2018 - od 9:30 do 12:30

Odborný seminár pre učiteľov informatiky  základných škôl zameraný na zatraktívnenie štúdia IT technológií a robotiky vo väzbe na  možnosti uplatnenia sa vo svete práce.

Dátum a čas podujatia: 
utorok, 20. marec 2018 - od 9:00 do 12:30

Odborný seminár so skúseným lektorom z praxe je určený pre koordinátorov drogovej prevencie, vedúcich pedagogických zamestnancov, triednych učiteľov a učiteľov vybraných predmetov základných a stredných škôl. Seminár je zameraný na získanie a zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na riešenie problematiky drogovej prevencie,  prevencie s tým súvisiacej manipulácie osobnosti  a  kriminality.

Dátum a čas podujatia: 
utorok, 27. február 2018 - od 9:00 do 12:30

Odborný seminár je venovaný problematike súčasného informačného sveta, potrebe kritického rozlišovania pravdivých, zavádzajúcich a lživých informácií. Skúsený žurnalista v diskusii  s učiteľmi zo základných a stredných škôl odkryje zákulisie mediálneho sveta a poukáže na riziká a možnosti práce na sociálnych sieťach. Bude prezentovať možnosti prezentovania tejto problematiky žiakom a materiály, ktoré môžu učitelia vo svojej práci využiť.

Dátum a čas podujatia: 
streda, 28. február 2018 - od 9:00 do 12:00

Rozvoj prírodovednej a občianskej gramotnosti  žiakov na základe poznania osobitostí  rôznych krajín sveta. Historické, spoločenské, kultúrne a prírodné zaujímavosti Vietnamu a Kambodže. Seminár je určený pre učiteľov  geografie, spoločenskovedných a prírodovedných predmetov druhého  stupňa základnej školy a  strednej školy.

Dátum a čas podujatia: 
utorok, 21. február 2017 - od 9:00 do 12:00

Cieľom metodického  semináru  je  poskytnúť informácie o inovatívnych postupoch vo výučbe anglického jazyka na základných školách.

Dátum a čas podujatia: 
utorok, 13. marec 2018 - od 12:00 do 17:00

Seminár zameraný na východiskové podnety na rozvoj čítania s porozumením,čitateľské  a mentálne stratégie súvisiace s porozumením textu.Súčasne je seminár orientovaný na metodiku tvorby úloh a praktické činnosti vyhodnotenia úloh na čítanie s porozumením.Lektormi: PaedDr.Darina Bačová(RP MPC Bratislava),Mgr.Adriana Lančaričová(DP MPC Trnava).  

Dátum a čas podujatia: 
utorok, 13. marec 2018 - od 12:00 do 17:00

Seminár zameraný na získanie základných vedomostí a zručností s implementáciou požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu na základných a stredných školách zážitkovou formou s využitím stolovej hrz Finančná odysea.Lektormi seminára: MUDr.Milan Pavlík,MPH a Ing.Zdenka Kovalčíková (RP MPC Bratislava)

 

Dátum a čas podujatia: 
piatok, 23. február 2018 - od 9:00 do 14:30

Podpora čitateľskej gramotnosti v rôznych fázach čítania pomocou metakognitívnych stratégií pre žiakov základných škôl a stredných škôl.

Dátum a čas podujatia: 
piatok, 23. marec 2018 - od 13:00 do 16:30

Cieľom seminára je udržať, prehlbovať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov cudzích jazykov, prezentovať inovatívne postupy v danej oblasti.

Program sme vytvorili na základe záujmu, požiadaviek a potrieb pedagogických zamestnancov z praxe na zvyšovanie pedagogicko-psychologických spôsobilostí a rozvoja komunikačných zručností potrebných pri riešení

Program a obsah štúdia je zostavený a konkretizovaný na základe poznatkov a skúseností so vzdelávaním pedagogických zametsnancov na rôznych úrovniach a je spracovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré sú potrebné na vykonanie prvej atestácie.

Štátny vzdelávací program považuje za dominantnú zložku predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s VJM komunikáciu a sloh, a preto je nevyhnutné dbať na ciele komunikatívneho vyučovania, aby náročnosť učebného obsahu bola zvládnutá vhodnými edukačnými technikami, čím sa nevytvára psychická bariéra pri používaní štátneho jazyka.

Hodnotenie ako systematický proces, ktorý vedie k určeniu kvalít a výkonov vykazovaných žiakom alebo skupinou žiakov, je v našej výchovno-vzdelávacej sústave neodmysliteľne spojené so známkovaním, ktoré často spôsobuje žiakom stres, mení ich orientáciu z vnútorných na vonkajšie druhy odmien, porovnáva žiakov navzájom namiesto toho, aby ich porovnávalo s kritériom skutočnej kompetencie, ktorú majú získať.