Poďakovanie za spoluprácu.

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia škôl a školských zariadení,

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR poskytuje v rámci svojich regionálnych a detašovaných pracovísk kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou a realizuje atestačný proces pre týchto zamestnancov.

Na záver školského roka 2016/17 by sme Vám a Vašim zamestnancom radi poďakovali za záujem a prejavenú dôveru, ktorú ste v uplynulom období prejavili MPC.

Metodicko-pedagogické centrum chce aj naďalej poskytovať a zlepšovať služby pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Dovoľte nám preto informovať Vás o vytvorení novej webovej stránky, na dokončení ktorej v tomto období pracujeme. V priebehu júla 2017 bude doplnená o konkrétnu ponuku akreditovaných vzdelávacích programov s možnosťou elektronického prihlásenia sa na tie vzdelávacie programy, ktoré budeme v školskom roku 2017/2018 realizovať podľa naplánovaného harmonogramu. Vybratá ponuka programov kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2017/18 zohľadní regionálne špecifiká, ako aj požiadavky MŠVVaŠ SR, profesijných organizácií, škôl a školských zariadení i samotných pedagogických a odborných zamestnancov. Zároveň pomôže riaditeľom škôl a školských zariadení efektívnejšie nastaviť plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov na budúci školský rok.

Funkcionalita webovej stránky vrátane elektronického systému registrácie záujemcov o vzdelávanie zrýchli a zjednoduší komunikáciu s našimi pracoviskami a poskytne odbornej verejnosti prehľad o pripravovaných aj realizovaných aktivitách MPC, absolvovaním ktorých sa zvýši profesionalita pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a tým aj kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu v regionálnom školstve.

Príloha k oznamu: