Poďakovanie v mene Komory školských logopédov

Vážená pani riaditeľka dovoľujem si Vám vyjadriť poďakovanie v mene Komory školských logopédov, o.z. za spoluprácu pri organizovaní Workshopu školských logopédov konaného 20.4. 2017 v Trnave. Osobne ďakujem pani PaedDr. Výbohovej Darine, PhD., riaditeľke sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja a RNDr. Márii Rychnavskej, PhD., riaditeľke odboru pre pedagogickú činnosť, za promptné, konštruktívne, ľudské a ústretové jednanie pri komunikácii a plánovaní vzájomnej spolupráce.

Osobitne ďakujem pani Mgr. Adriane Lančaričovej, zástupkyni riaditeľa pre pedagogickú činnosť DP MPC v Trnave za flexibilnú a efektívnu spoluprácu pri spoluorganizovaní workshopu.

Dúfam, že vzájomná spolupráca obohatí obe strany a bude zároveň prínosom pre školských logopédov.

Príloha k oznamu: