Pamiatková mapa – poznávanie, hľadanie, počítanie, čítanie, tlmočenie

Pamiatková mapa – poznávanie, hľadanie, počítanie, čítanie, tlmočenie

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

 Názov: Pamiatková mapa – poznávanie, hľadanie, počítanie, čítanie, tlmočenie

Cieľová skupina: žiaci 4. ročníka ZŠ (ISCED 1)

Vzdelávacia oblasť: človek a príroda, človek a spoločnosť

Súvisiace oblasti: využitie v ďalších predmetoch a prepájanie učiva – slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika

Kľúčové kompetencie:

 • Kultúrne kompetencie (kultúrna gramotnosť):

Vo väzbe na kľúčové kompetencie možno vyčleniť tieto kultúrne kompetencie:

 • povedomie kultúrnej identity, rešpekt

a tolerancia k hodnotám národnej kultúry;

 • práca s informáciami o významných kultúrnych pamiatkach;
 • kultúrna komunikácia, zodpovedné postoje

a kritické myslenie.

 

Ďalšie kompetencie:

 • funkčná gramotnosť a komunikatívne kompetencie tým, že žiaci majú možnosť prezentovať svoje skúsenosti z navštívenej oblasti na Slovensku, pracovať s informáciami o miestach, ktoré ešte nenavštívili a prezentovať ich;
 • personálna a interpersonálna kompetencia, podporuje motiváciu a rôzne stratégie „učiť sa“, hľadá možnosti a limity k samostatnému, konaniu.

 

Ciele:

Hlavný cieľ

 • Rozvoj kultúrnej kompetencie (gramotnosti) na základe poznávania významných kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Kognitívne ciele

 • identifikovať päť najvýznamnejších kultúrnohistorických pamiatok Slovenska na mape;
 • skúmať, pozorovať a bádať v krajine, v ktorej žiaci žijú;
 • porozprávať o významných kultúrnych pamiatkach Slovenska a poznať ich;
 • orientovať sa v rodnej krajine pomocou významných pamiatok;
 • používať poznatky zo svojich pozorovaní a bádania;
 • identifikovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda a čo človek;
 • vedieť vyhľadať na mape  mestá, v ktorých sa nachádzajú významné kultúrne pamiatky UNESCO a mestá, pohoria v ich okolí;
 • porozprávať o významných kultúrnych pamiatkach UNESCO;
 • vedieť čítať mapu a vyhľadávať na nej;
 • pátrať po informáciách (internet, médiá, publikácie).

Afektívne ciele

 • Formovať hodnotové postoje so zameraním na ochranu kultúrneho dedičstva.
 • Rozvíjať rešpekt a toleranciu ku kultúrnym  hodnotám.
 • Kultivovať kultúrnu a vizuálnu gramotnosť.
 • Rozvíjať schopnosť komunikovať kultúrne.

Psychomotorické ciele

 • Rozvíjať zručnosti v oblasti vyhľadávania informácií v rôznych zdrojoch.
 • Rozvíjať zručnosti využívania IKT na vyhľadávanie potrebných informácií.
 • Pracovať a využívať rôzne zdroje na získanie relevantných informácií.
 • Pracovať s mapou (používať mapu) Slovenska, čítať z nej a orientovať sa v nej.

Prostredie: trieda školy/domáce prostredie žiaka

Forma a počty: individuálna, skupinová – vybrané úlohy v prípade vyučovania v škole

Trvanie: 3 x 45 minút – vyučovacia hodina/práca na doma pre žiaka – čas podľa individuálneho tempa

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Edukačná aktivita a pracovné listy sú zamerané na rozvoj uvedených kompetencií, s hlavným dôrazom na rozvoj kultúrnych kompetencií a povedomia o významných kultúrnych pamiatkach na Slovensku. V rámci obsahu predmetu vlastiveda sleduje aktivita (súbor úloh) vo väzbe na ŠVP ISCED1 výkonový štandard: identifikovať päť najvýznamnejších kultúrnohistorických pamiatok Slovenska na mape a obsahový štandard: pamiatky (UNESCO) Slovenska (Bardejov, Vlkolínec, Banská Štiavnica s okolím, Spišský hrad a okolie, jaskyne Slovenského krasu, bukové lesy Východných Karpát, Levoča, drevené kostolíky).

Pracovné listy obsahujú viacero úloh s väzbou na uvedené kompetencie a ciele. Zadané úlohy prepájajú obsah predmetu vlastiveda s ďalšími predmetmi (slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk). V rámci zadávania spracovania pracovných listov a úloh v nich ako námetov na domáce učenie sa žiaka je vhodné na príprave úloh, prípadne ich ďalšej modifikácii sledovať potreby ďalších predmetov (možná spolupráca MZ a jednotlivých vyučujúcich pedagógov).

PRIEREZOVÉ TÉMY: multikultúrna výchova, mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj

MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY: slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika.

Potrebný materiál: pracovné listy (prílohy), IKT s pripojením na internet, knižné zdroje, písacie potreby

Opis postupu realizácie:

 1. Motivačná časť – zadanie témy a spôsobu spracovania úlohy z pracovných listov (PL vyberie vyučujúci pedagóg podľa uváženia, možnosť elektronického spracovania, komunikácia s rodičmi).
 1. Expozičná časť – pri využívaní PL na vyučovacej hodine pedagóg prezentuje žiakom základné informácie. Ak to technické možnosti v rámci prostredia triedy umožnia, môže byť vysvetľovanie a osvojovanie učiva doplnené o filmové ukážky, videonahrávky, prácu s úryvkami z literatúry a pod. Poskytne odkazy na takéto obsahy v prípade domáceho učenia sa žiaka.
 1. Fixačná časť – žiaci pracujú pomocou PL na osvojovaní a fixovaní učiva. V tejto časti je potrebné zabezpečiť alebo odporúčať podporné zdroje a pomôcky, ktoré si vyžaduje vypracovanie úloh a zadaní z PL (PC s internetovým pripojením, slovníky, knižné zdroje).
 1. Záverečná časť – Hodnotenie a sebahodnotenie žiakov. Hodnotenie prebieha formou diskusie s triedou. V rámci spätej väzby učiteľ hodnotí žiakmi pomenované javy, ktoré sa vyskytli v rámci aktivity. Pri samostatnej práci v rámci domácej prípravy učiteľ poskytne individuálnu spätnú väzbu alebo zvolí spoločné vyhodnotenie na vyučovacej hodine v triede následne po vypracovaní úlohy všetkými žiakmi.

Pozn.: V rámci samostatnej práce žiakov (práca na doma – domáce učenie) sa žiaci riadia inštrukciami z pracovných listov. Inštrukcie a úlohy môže učiteľ upraviť v dokumente pracovného listu. Vysvetlenie prvkov učiva, ktoré uzná vyučujúci pedagóg za vhodné a potrebné, môže prebiehať v rámci školského prostredia vopred, prípadne je možné využiť vysvetľovanie prostredníctvom zvoleného spôsobu elektronického učenia na diaľku.

Inšpirácie na technickú podporu vyučovania v domácom prostredí:

https://mpc-edu.sk/podpora-vyucby-v-domacom-prostredi

https://mpc-edu.sk/ako-riadit-vyucbu-v-domacom-prostredi-v-case-koronavirusu-autenticke-priklady-od-ucitelov-prevzate-0

Autor/Zdroj: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD., učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Banská Bystrica

Ďalšie zdroje
http://www.unesco-slovakia.sk/sk/menu/pamiatky-unesco-na-slovensku
Použité obrázky – internetové zdroje

Prílohy na stiahnutie:
Príloha 1 – PL 1 UNESCO
Príloha 2 – PL 2 Pamiatky UNESCO na Slovensku