Ozveny historických výročí

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa dejepisu v oblasti poznatkov o československom pevnostnom systéme a jeho využití v r. 1938 – 1945 bolo cieľom metodického seminára regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Bratislave, ktorý sa konal 16. apríla 2018. Súčasťou seminára bola prezentácia metodických materiálov určených pre učiteľov spoločenskovedných predmetov.

Účastníci seminára – učitelia zo základných a stredných škôl Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja – sa stretli s Róbertom Hajastekom z občianskeho združenia Múzeum petržalského opevnenia, ktorý ich informoval o možnostiach návštevy a využitia pozostatkov pohraničného československého opevnenia zachovaného v Petržalke (bunker B4) v edukačnom procese.

Mgr. Katarína Ruttkayová z odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prezentovala slovensko-francúzsku výzvu na financovanie rozvojových projektov „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“ pre základné a stredné školy.

Učiteľky pre kontinuálne vzdelávanie Mgr. Beata Juráková a PaedDr. Mária Onušková prezentovali učiteľom vytvorené metodické materiály a pracovné listy k historickým výročiam v roku 2018. Pod vedením PaedDr. Oľgy Nestorovej si účastníci vyskúšali metódu skladačky o historickej postave M. R. Štefánika a v otvorenej diskusii vyjadrili svoje názory na možnosti uplatnenia metodických materiálov a uvedenej metódy v praxi.

Za pozitívum účastníci stretnutia považujú skutočnosť, že získali nové informácie a materiály pre svoju pedagogickú činnosť.