O nás

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR).

Zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie a atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a implementáciu národných projektov v oblasti vzdelávania. V súlade s potrebami regionálneho školstva vykonáva metodickú a poradenskú činnosť, vydáva odborné publikácie a realizuje pedagogický výskum.

Spolupracuje tiež s vysokými školami a ďalšími inštitúciami. Má tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk. V ich pôsobnosti je realizácia školskej politiky rozvoja profesijných kompetencií zamestnancov, najmä v školách a školských zariadeniach na území daného regiónu.