Voľné pracovné pozície

Výberové konanie na voľné miesta lektorov slovenského jazyka (0 Mb)

Metodicko-pedagogické centrum  si dovoľuje dať do pozornosti informáciu o druhom kole výberového konania na voľné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2016/2017. Uvedené ponuky sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky www.minedu.sk v záložke „Voľné pracovné miesta“ (Výberové konania MŠVVaŠ SR, Výkon práce vo verejnom záujme, link: http://www.minedu.sk/vyberove-konania-podla-zakona-c-5522003-zz-vykon-prace-vo-verejnom-zaujme/). Uchádzači sa môžu do výberového konania prihlásiť prostredníctvom stránky www.lektoriucitelia.sk.
 
 

 

 
Lektor kontinuálneho vzdelávania Člen skúšobnej komisie v rámci Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ – NP ŠOV pdf (0,29 Mb)
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Lektorská činnosť a členstvo v skúšobných komisiách v programoch kontinuálneho vzdelávania s cieľom zvýšiť profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti inkluzívneho vzdelávania, zameraných napr. na spoluprácu rodiny žiaka z MRK a školy v edukačnom procese, spoluprácu PZ a OZ v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov, multikultúrnu výchovu v inkluzívnej edukácii, aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a pod.
 
Konzultant pre prácu inkluzívneho tímu v rámci Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ – NP ŠOV pdf (0,29 Mb)
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
•    poskytuje konzultácie a poradenstvo v oblasti inkluzívneho vzdelávania,
•    zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach inkluzívnych tímov v ZŠ,
•    dohliada na dodržiavanie princípov inklúzie vo výchove a vzdelávaní v ZŠ a plnenie podmienok desegregácie,
•    v súčinnosti s odbornými garantmi zodpovedá za usmernenie a metodickú pomoc inkluzívnym tímom v ZŠ,
•    poskytuje poradenstvo pri implementácii modelu inkluzívneho vzdelávania do ŠkVP,
•    je súčinný v prípade potreby pri evalvácii projektu.
 
Odborný zamestnanec pre platformu e-vzdelávania v rámci Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ – NP ŠOV pdf (0,29 Mb)
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
•    zodpovedá za prevádzku e-vzdelávania v platforme Moodle,
•    tvorí prístupy pre frekventantov vzdelávania, poskytuje im podporu a inštruktáž,
•    poskytuje konzultácie a školenia pre tvorcov programov KV, systémovú podporu v rámci platformy e-vzdelávania učiteľom kontinuálneho vzdelávania a lektorom vzdelávajúcim dištančnú časť.
 
Člen realizačnej evalvačnej skupiny v rámci Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ – NP ŠOV pdf (0,29 Mb)
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
zodpovednosť za
•    posúdenie navrhnutého modelu inkluzívneho vzdelávania v jednotlivých lokalitách, evalvácia úrovne inkluzivity školy,
•    spätná väzbu, či nastavenie aktivít projektu v konkrétnej lokalite zodpovedá potrebám ZŠ a MŠ zapojeným do národného projektu,
•    získavanie potrebných dát,
•    zabezpečenie priebežnej evalvácie aktivít a výstupov NP.
 
Expert na inštruktáž na realizáciu neformálneho vzdelávania v rámci Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ – NP ŠOV pdf (0,34 Mb)
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
zodpovednosť za
•    inštruktáž pre pedagogických zamestnancov MŠ, PA, OZ na realizáciu neformálneho vzdelávania.
•    Pozn.: Neformálne vzdelávanie je zamerané na výchovu a vzdelávanie detí z MRK, ktoré nemôžu navštevovať alebo nenavštevujú materskú školu z rôznych dôvodov (napr. nepostačujúce kapacity MŠ, pretrvávajúca nedôvera rodičov voči školskej inštitúcii, nezáujem rodičov o predprimárne vzdelávanie, finančné dôvody a iné). Zúčastňujú sa ho deti z MRK s cieľom nadobudnúť kompetencie potrebné pre úspešný vstup na primárne resp. predprimárne vzdelávanie (hygienické návyky, komunikačné zručnosti, sociálne správanie, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky a pod.).
 
Expert pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy v rámci Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ – NP ŠOV pdf (0,33 Mb)
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
zodpovednosť za
•    inštruktáž pre pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a MŠ.
Pozn.: Hlavnými oblasťami inštruktáže budú:
•    Ciele, zameranie a obsah projektu.
•    Charakteristika IMV a princípov inklúzie.
•    Komunikačné zručnosti PZ a OZ.
•    Spolupráca a kooperácia medzi zúčastnenými subjektmi (PZ, OZ, deti, žiaci, rodičia).
•    Plán spolupráce pri odstraňovaní segregácie.
 
Člen hlavnej evalvačnej skupiny v rámci Národného projektu „Škola otvorená všetkým“ – NP ŠOV pdf (0,29 Mb)
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
zodpovednosť za
•    komplexné posúdenie navrhnutého modelu inkluzívneho vzdelávania na základe zozbieraných dát od realizačnej evalvačnej skupiny, evalvácia úrovne inkluzivity školy,
•    spätná väzbu, či celkové nastavenie aktivít projektu zodpovedá potrebám ZŠ a MŠ zapojeným do národného projektu, interpretácia získaných dát,
•    príprava metodiky evalvácie,
•    usmerňovanie činnosť realizačnej skupiny,
•    zabezpečenie priebežnej evalvácie aktivít a výstupov NP,
•    spracovanie evalvačných správ.
 
 
Výberové konanie MŠVVaŠ SR - lektori a učitelia v zahraničí pdf (1,53 Mb)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2015/2016