Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu

Rozvíjať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca – učiteľa, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta v oblasti implementácie multikultúrnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu zamerané na podporu tolerancie a odmietanie predsudkov a rasizmu.

Číslo akreditácie: 
1467/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Suchožová,E., Šándorová, V.: Multikultúrne kompetencie učiteľa; Šándorová, V.: Dúbravová,V.: Multikultúrna výchova; Chudžíková, A.: Budúci učitelia budúcej multikultúrnej školy

Ponuka VP na šk. rok 2020/2021 vrátane prihlášky

Nie sú evidované žiadne povolené ponuky na vzdelávanie.