Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Alternatívne možnosti vyučovania dopravnej výchovy v základnej škole

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v efektívnom využívaní alternatívnych metód a vhodných organizačných foriem vo vyučovaní dopravnej výchovy, zároveň prehĺbiť schopnosti tvoriť a vyberať vhodné učebné zdroje a učebné pomôcky a rozšíriť zručnosti v ich praktickej aplikácii.

Číslo akreditácie: 
1449/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Alternatívne možnosti vyučovania dopravnej výchovy v ZŠ

Ponuka VP na šk. rok 2020/2021 vrátane prihlášky

Nie sú evidované žiadne povolené ponuky na vzdelávanie.