Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Didaktická analýza vyučovacej jednotky

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania nadobudnúť kompetencie v oblasti didaktickej analýzy vyučovacej jednotky vychádzajúcich z teoretických východísk didaktickej analýzy k metodicky správnym postupom pri jej realizácii.

Číslo akreditácie: 
1428/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Akreditované znenie: 

Ponuka VP na šk. rok 2020/2021 vrátane prihlášky

Nie sú evidované žiadne povolené ponuky na vzdelávanie.