Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Rozvíjanie kompetencií odborného zamestnanca v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny

Rozšírenie a aktualizovanie kompetencií odborných zamestnancov v oblasti poskytovania odborného poradenstva v komunikácii medzi klientom - jeho dysfunkčnou rodinou a odborným zamestnancom z pohľadu systemického poriadku rodiny, ako aj inou osobou participujúcou na výchove a vzdelávaní jedinca.

Číslo akreditácie: 
1395/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvíjanie lompetencií odborbého zamestnanca v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny

Ponuka VP na šk. rok 2020/2021 vrátane prihlášky

Nie sú evidované žiadne povolené ponuky na vzdelávanie.