Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Rodovo citlivá výchova

Rozvíjať a zdokonaľovať profesijné kompetencie učiteľov a učiteliek v oblasti rodovej výchovy a vzdelávania žiakov/čok na všetkých stupňoch výchovno-vzdelávacieho procesu a tým sa podieľať na odstránení defektov žiakov a žiačok vznikajúcich diskrimináciou na základe rodu.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1382/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 
Akreditované znenie: 

Ponuka VP na šk. rok 2020/2021 vrátane prihlášky

Nie sú evidované žiadne povolené ponuky na vzdelávanie.