Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (NP POP)

Primárne karty

 

 

23.08.2019

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 23. augusta 2019  vyzvanie pre Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Prijímateľom tohto národného projektu bude Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

     Ministerstvo školstva naďalej pokračuje v podpore inkluzívneho vzdelávania na školách. Výzvy na dopytovo orientované projekty V ZŠ úspešnejší a V ZŠ úspešnejší II umožnili vytvorenie nových pracovných pozícií pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov. Do týchto výziev sa zapojili stovky škôl z celého Slovenska. Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ taktiež podporuje inkluzívne vzdelávania a skvalitňuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s cieľom zabezpečenia rovnaké prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšeniu výsledkov a kompetencií detí a žiakov.

     Nový národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ bude nadväzovať na spomínané projekty a zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

     Z dôvodu synergií a zabezpečenia kontinuity nový národný projekt podporí asistentov a členov inkluzívnych tímov na školách, ktorí boli zapojení do NP Škola otvorená všetkým. Projekt súčasne umožní zapojenie aj ďalších materských, základných i stredných škôl, nevnímajúc štátne, cirkevné a súkromné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, a to prostredníctvom výzvy, ktorú zverejní Metodicko-pedagogického centrum.

     Spolu s novým národným projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ tak rezort školstva podporí inklúziu na školách prostredníctvom pomáhajúcich profesií v alokácii viac ako 110 mil. eur z Európskeho sociálneho fondu.

     Indikatívna maximálna výška finančných prostriedkov vyčlenených na zverejnené vyzvanie zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu  je 40 607 050 eur.

 

V Bratislave dňa 8.10.2019   

Výzva pre zapojenie materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“:

Zmena vo výzve !!! - na stiahnutie tu:

vyzva_na_zapojenie_skoly_do_projektu.docx

Prihlasovanie škôl do projektu bolo uzavreté dňa 09.12.2019. Školy, ktoré sa zapojili do výzvy, boli o výsledku informované prostredníctvom emailu.