Možnosti posudzovania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom hospitačného pozorovania - pre VPZ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=740
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na možnosti využitia hospitačného pozorovania na identifikáciu a posudzovanie profesijných kompetencií PZ. Získané poznatky môžu využiť VPZ pre plánovanie profesijného rozvoja PZ školy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Rozšíriť vedomosti a získať skúsenosti s prácou s profesijným štandardom ako východiskom pre identifikáciu profesijných kompetencií PZ prostredníctvom hospitačného pozorovania.

2. Rozšíriť vedomosti a získať skúsenosti s využitím fáz hospitačného pozorovania na identifikáciu a posúdenie  profesijných kompetencií a  dopady na  plán profesijného rozvoja PZ školy.

 

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. profesijné kompetencie PZ, profesijný štandard

2. možnosti preukazovania profesijných kompetencií 

3. možnosti využitia hospiračného pozorovania na posudzovanie profesijných kompetencií PZ

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov priniesť si na seminár príslušný profesijný štandard PZ a ukážku záznamov z hospitačného pozorovania

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ