Letná univerzita Móra Jókaiho v Komárne

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku realizuje 26. ročník Letnej univerzity Móra Jókaiho.

Na slávnostnom otvorení letnej univerzity, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. júla 2017 v konferenčnej sále Univerzity J. Selyeho v Komárne, sa zúčastnili Mária Prékop, riaditeľka odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín MŠVVaŠ SR, Tibor Jókai, predseda Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, Zoltán Kádár, vedúci kabinetu národnej politiky Úradu vlády Maďarska, Nándor Csapó, predseda Fóra maďarských pedagógov v Chorvátsku a zástupcovia náboženskej obce Klaudia Takács a Róbert Kiss.

Letná univerzita potrvá do 14. júla 2017. Počas celého týždňa sa takmer 280 učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským vzdeláva vo vybraných akreditovaných vzdelávacích programoch zameraných na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov, na využitie dramatoterapie v edukácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, na možnosti uplatnenia nových prístupov vo výtvarnej výchove a hudobnej výchove, na posilnenie IKT zručností, na preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní a na ďalšie aktuálne témy.

Súčasťou vzdelávacích aktivít sú aj kultúrne podujatia a návšteva Vyšehradu.