Kúpiť či nekúpiť?

Kúpiť či nekúpiť?

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Kúpiť či nekúpiť?

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základnej školy

Tematická oblasť výchovy a vzdelávania: prierezová téma – environmentálna výchova

Kľúčové kompetencie:

- gramotnosť,

- kompetencia vo vede,

- osobná a sociálna kompetencia,

- kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a 

  prejavu

 

 

 

Hlavný cieľ: aktívne sa podieľať na predchádzaní a eliminácii poškodzovania životného prostredia.

Špecifické ciele:

- kognitívny: formulovať a použiť kritériá pri posudzovaní a triedení;

- afektívny: určiť priority (hodnota vz. cena), zostaviť škálu;

- psychomotorický: roztriediť obrázky do kategórií.

 

Prostredie: školské, domáce

Forma a počty: skupinová, individuálna

Trvanie: cca 20 minút

 

Anotácia:

Prezentovaná aktivita svojím zameraním na bežnú situáciu v domácnosti (nakupovanie) a využitím autentického obsahu (ponuky obchodov) môže prispieť k rozvoju kritického myslenia žiakov, ktoré smeruje k zodpovednému environmentálnemu správaniu.

Potrebný materiál: reklamné letáky (potraviny, drogéria, spotrebiče, zariadenie domácnosti)

Opis postupu realizácie:

Úvodná informácia: Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. Pre každú skupinu má pripravený súbor obrázkov z reklamných letákov. Na obrázkoch sú znázornené rôzne druhy potravín v rôznych obaloch, drogéria, domáce potreby a pod.

Úlohy pre žiakov: Roztrieďte obrázky podľa toho, či sú:

a) nevyhnutné pre život, b) potrebné na chod domácnosti, c) chcené na zvýšenie pohodlia.

V ktorej kategórii máte zoznam najdlhší?

Ktoré výrobky z uvedených najčastejšie nakupujete?

Prečo ľudia nakupujú veci, ktoré nepotrebujú?

V čom je riziko akcií a výpredajov pre životné prostredie?

Ktoré výrobky ste dali na zoznam nepotrebných vecí a prečo?

Ktoré výrobky podľa vás poškodzujú životné prostredie a prečo?

Čím sa tieto výrobky dajú nahradiť, aby nebolo poškodzované životné prostredie?

Poznámky pre učiteľa:

Jednotlivé otázky by mali postupne viesť k diskusii, prečo nákup niektorých z nich zaťažuje životné prostredie a ako by bolo možné zo strany žiakov túto záťaž znížiť.

 

Autor/Zdroj: RNDr. Erika Fryková, učiteľka profesijného rozvoja, regionálne pracovisko MPC Prešov

Ďalšie zdroje: LORBEER, George C. – Leslie W. NELSONOVÁ. 1998. Biologické pokusy pro děti. Praha: Portál. ISBN 80-7178-165-7