Krátke metodické inšpirácie

Rozširujeme našu ponuku odborno-metodickej pomoci.

Nová rubrika pre vás, v ktorej budeme publikovať naše aj vaše námety z praxe pre prax.

Pod týmto názvom budeme každý týždeň zverejňovať inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom krátkych príspevkov budú v praxi overené tipy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov profesijného rozvoja, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania. V prípade potreby budú metodické námety doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod.

Naším zámerom je vytvoriť aj pre vás priestor na tvorivú publikačnú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti a podporiť vás pri vytváraní vlastného portfólia na preukázanie vašich profesijných kompetencií.


Zobrazujem položky 81 až 90 z počtu 140 KMI, ktoré vyhovujú nastavenému filtru.
Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
Vyberte ISCED vašich žiakov
Zadajte predmet, ktorý chcete vyhľadať.

V čase, keď sa žiaci učia sami doma, je priestor na vedenie žiakov k procesu plánovania vlastného učenia sa a následného sebahodnotenia s využitím formatívneho hodnotenia.Aktivizujúca metóda Bzučiace skupiny je vhodná pre rýchle a efektívne získanie spätnej väzby. Môže byť zaradená v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny na väčšine predmetov (napr. úvodná motivácia k učeniu, nadviazanie nového učiva, vyhľadávanie informácií na internete, zistenie postojov a názorov žiakov k preberanej téme, zopakovanie učiva). V malých skupinách v škole alebo doma s prirodzenou adresnou zodpovednosťou za výsledok sa žiaci pri hľadaní riešenia učia komunikáciou s rovesníkmi získať ich vedomosti a názory, vedieť ich kriticky zhodnotiť a akceptovať.

Metóda je vhodná na využitie v domácom učení, v rozšírenej verzii pre skupinové vyučovanie v triede.Prezentovaná učebná činnosť skúmanie vlastnosti látok vedie k hlbšiemu pochopeniu prírodných procesov, k čomu sa dospeje prostredníctvom cielených žiackych činností, v ktorých dominujú bádateľské aktivity. Pri aplikovaní bádateľských aktivít budujeme u žiakov spôsobilosti pre vedeckú prácu, a to najmä spôsobilosti pozorovania, vnímania časových a priestorových vzťahov medzi objektmi a javmi, klasifikácie, merania a predvídania. Dôležité je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote a porozumenie ich podstate. Žiakov vedieme k interdisciplinárnym prístupom medzi predmetmi fyzika, chémia, biológia.Termín skečnouting priniesol americký grafik Mike Rohde a do slovenčiny by sme toto slovo preložili ako poznámky s kresleným príbehom. Je to jeden zo spôsobov, ako si zachytávať poznámky zo školského vyučovania a ako zvládať záplavu informácií. Žiak vizuálne komunikuje, vytvára si vizuálnu mapu predkladaných informácií.Vzdelávacia aktivita je zameraná na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku pri tvorbe vlastnej knihy s využitím jednej z metód predčitateľskej gramotnosti – tvorba knihy s prediktabilným textom. Deti porozprávajú jednoduchý príbeh podľa obrázkov, ktoré samy vytvoria. Zároveň lepia jednoduchý text s pomenovaním jednotlivých postáv a identifikujú jeho písmená. Vytváraním rytmu rozčleňujú dané slová na slabiky.

Vytváraním spoločnej knihy je možné vyjadriť aj vzájomný rešpekt a akceptáciu individuálnych schopností detí.Zámerom výtvarných predmetov na ZŠ, SŠ a ZUŠ je aj rozvoj vizuálnej gramotnosti žiakov, teda rozvíjať schopnosť rozumieť vizuálnym znakom na základe vlastných skúseností. Najefektívnejším nástrojom rozvoja pozorovacej schopnosti, obrazotvornosti žiakov, tvorby vlastných myšlienkových konceptov, ako aj spoznávania základných prostriedkov výtvarného vyjadrovania je zážitkové učenie. Zážitkové učenie je jeden z najúčinnejších prostriedkov, pri ktorom namiesto prijímania vecných faktov žiaci prichádzajú k poznaniu prostredníctvom autentických zážitkov. Preto návšteva galérií a múzeí, priamy kontakt so živým umením, implementácia múzejnej a galerijnej pedagogiky do edukačného procesu by mala byť neoddeliteľnou súčasťou výtvarnej edukácie. Galérie a múzeá ponúkajú školám zaujímavé animačné programy, komentované prehliadky, workshopy, tvorivé dielne, ako aj rôzne formy interpretácie výtvarných diel, ktoré sú súčasťou galerijnej animácie. Niektoré galérie majú pripravené aj tematické pracovné listy k aktuálnym výstavám. S týmito materiálmi môžu žiaci pracovať priamo vo výstavných priestoroch alebo v školskom prostredí. Osvedčené postupy galerijnej edukácie môžu slúžiť ako inšpiračný zdroj pre učiteľov umeleckých predmetov, so zámerom zvýšiť efektivitu poznávacieho procesu umeleckých diel a samotnú prácu s umeleckým artefaktom. Nižšie uvedené možnosti interpretácie konkrétnych výtvarných diel sú výstupom workshopu s názvom Umenie Podkarpatskej Rusi, ktorý bol realizovaný vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Zámerom workshopu bola zmena realizácie návštevy galérie z komentovanej prehliadky na aktívne učenie sa žiakov. Pre tých učiteľov, pre ktorých sú galérie nedostupným miestom z hľadiska vzdialenosti a času, bol workshop zameraný na rozvíjanie kompetencie učiteľov, ako pracovať s umeleckým dielom v škole.Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná na je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti detí/žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má písomnú podobu pracovného listu, či už v printovej, alebo v elektronickej verzii. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj podobu jednotlivých zadaní či minikvízu. Forma je tiež variabilná – individuálna, párová, skupinová, hromadná, klasická edukácia, aj diferencované vyučovanie.Aktivita je vhodná pre žiakov zo SZP alebo so ŠVVP, ktorí nemajú osvojené základné hygienické návyky a nerozumejú potrebe umývania rúk.

Prostredníctvom jednoduchej makety si žiaci majú možnosť osvojiť nutnosť starostlivého čistenia rúk od nečistoty, aby predišli rôznym infekciám. Zároveň pri komentovanom prevedení aktivity si precvičujú slová a jednoduché vety pri jednotlivých úkonoch. Dôležité je, aby získali potrebu starostlivého umývania rúk počas dňa a zároveň aby dokázali skontrolovať čistotu rúk svojich súrodencov.Aktivita je určená žiakom cieľovej skupiny na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a kompetencií globálneho občana prostredníctvom práce s príbehom zo života, ktorý má lokálny charakter, no zároveň predstavuje aj vážny globálny problém.Edukačná aktivita sa sústreďuje na rozvoj kreativity a kritického myslenia žiaka cez tvorbu filmového príbehu a jeho hodnotenie. Aktivita umožňuje žiakom tvorbu a veľkú mieru voľnosti v riadení učenia sa, rešpektujúc jeho záujmy a potreby. Hodnotenie žiackeho produktu nespočíva len na učiteľovi, ale sa doň zapájajú aj žiaci, čo prispieva k ich aktivizácii a motivácii.