Krátke metodické inšpirácie

Rozširujeme našu ponuku odborno-metodickej pomoci.

Nová rubrika pre vás, v ktorej budeme publikovať naše aj vaše námety z praxe pre prax.

Pod týmto názvom budeme každý týždeň zverejňovať inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom krátkych príspevkov budú v praxi overené tipy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov profesijného rozvoja, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania. V prípade potreby budú metodické námety doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod.

Naším zámerom je vytvoriť aj pre vás priestor na tvorivú publikačnú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti a podporiť vás pri vytváraní vlastného portfólia na preukázanie vašich profesijných kompetencií.


Zobrazujem položky 41 až 50 z počtu 142 KMI, ktoré vyhovujú nastavenému filtru.
Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
Vyberte ISCED vašich žiakov
Zadajte predmet, ktorý chcete vyhľadať.

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na podporu žiakov vo vzájomnej interakcii a  improvizácii. Cieľom prezentovanej aktivity je zaujímavým spôsobom rozvíjať u žiakov, ktorí sú na elementárnej jazykovej úrovni, tvorenie otázok a odpovedí týkajúcich sa koníčkov. Aktivita vhodne rozvíja u žiakov všetky štyri spôsobilosti: čítanie a počúvanie s porozumením, písanie aj hovorenie.Aktivity je možné realizovať v rámci vyučovacích hodín občianskej náuky v  základnej škole v 6. ročníku – v tematickom celku MOJA RODINA. Vychádzajúc z obsahového štandardu, žiaci si osvojujú pravidlá a normy spoločenského spolunažívania. Dokážu kriticky analyzovať život vo  svojej rodine, rozlišovať príbuzenské vzťahy a pomenovať svojich príbuzných. Rozlišujú členov svojej rodiny, členov svojich priateľských skupín, vedia vymenovať nielen svojich susedov, ale aj posúdiť ich prípadné nevhodné správanie.

Aktivity realizujeme citlivo, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam, vychádzajúc z rôznych rodinných pomerov detí.V aktivitách nápadov je obsiahnutý stručný rozsah praktického uplatnenia, ako sa hospodárne správať k životnému prostrediu a poznávať spôsoby nadobudnutia finančného príjmu a sporenia.Čítanie je dôležitým komponentom formovania osobnosti, sprevádza človeka počas celého života.

V jednotlivých obdobiach má síce rôznu podobu i mieru pochopenia, no možno ho považovať za neoddeliteľnú súčasť kultúrnosti človeka. Čitateľské kompetencie je potrebné rozvíjať už od útleho detstva. Metóda práce s knihou rozvíja čitateľskú gramotnosť a umožňuje nové spôsoby riešenia úloh vo výchove a vo vzdelávaní, ako i nachádzanie nových foriem a spôsobov realizácie metód a techník tvorivej dramatiky v praxi. Výsledkom tvorivého procesu je tvorivý produkt, ktorý je pre človeka nový a hodnotný a ktorý posúva vpred každého jednotlivca.Aktuálne globálne problémy, medzi ktoré patria aj problémy životného prostredia, sa prelínajú celým obsahom výchovy a vzdelávania v materských školách, realizovaných prostredníctvom rôznych foriem denných činností a hry. Obsah všeobecného vzdelávania v materských školách je štruktúrovaný do vzdelávacích oblastí. Je možné, ba priam žiaduce, pri plánovaní a realizovaní výchovno-vzdelávacej činnosti, ich vzájomné prelínanie, aby sa dieťa celostne rozvíjalo po stránke kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej.

Keďže jedným zo všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania v materskej škole je umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania. považujeme za najvhodnejšie, pri poznávaní súčastí životného prostredia a pri získavaní skúseností, napĺňať tento všeobecný cieľ v  prostredí prírody, ktorého súčasťou je aj človek.

Prezentovanú aktivitu tvorí súbor hier a činností realizovaných v prírodnom prostredí, zameraných okrem iného na formovanie vzťahu dieťaťa k sebe, k iným a k životnému prostrediu. Ich realizáciou deti dosahujú nielen vyššie uvedené výchovno-vzdelávacie ciele, ale aj iné ciele, uvedené v podobe výkonových štandardov vo vzdelávacích oblastiach predprimárneho vzdelávania. Ako príklad môžeme uviesť vzdelávaciu oblasť jazyk a komunikácia (Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými; Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia) alebo vzdelávaciu oblasť matematika a práca s informáciami (Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť).Opis postupu realizácie: 

Exkurzia prebieha v troch fázach:

  1. Prípravná fáza – organizačné zabezpečenie exkurzie
  • príprava učiteľa (poznať objekty obchodného centra – obchody, banku a dohodnúť možnú prítomnosť školskej skupiny),
  •  príprava žiakov (vysvetlenie cieľa a úloh, dodržiavanie bezpečnostných predpisov).
  1. Realizačná fáza – počas cesty na exkurziu učiteľ pripomenie žiakom čiastkové ciele exkurzie a úlohy. Organizovane sa zastavujú na vytýčených miestach (bankomat – bankomatová karta, pokladňa – drobné mince, papierové peniaze, peniaze v hotovosti) vstupujú do vybraných objektov (obchod – predavačka, nákup, cena výrobkov, banka – bankár, trezor). V prípade nejasností učiteľ aktívne odpovedá na zvedavé otázky.

Ešte pred ukončením exkurzie (cestou späť) učiteľ stručne zhodnotí exkurziu (uvedie prínos pre žiakov).

  1. Hodnotiaca fáza – je realizovaná po exkurzii. Učiteľ vytvorí priestor na diskusiu o zrealizovanej exkurzii, v rámci nej overuje aj splnenie stanovených cieľov a zhodnotí správanie žiakov počas exkurzie. Učiteľ na  upevnenie vedomostí použije pracovný list, ktorý si môže podľa potreby upraviť.

Poznámky pre učiteľa:

Exkurzia je z hľadiska prípravy pre učiteľa náročná, ale zážitkové učenie, ktoré si žiaci počas exkurzie osvojujú, v nich dlho rezonuje.

 Možné pokračovanie, následné aktivity:

Na základe zrealizovanej exkurzie učiteľ môže pre žiakov pripraviť ďalšie aktivity, ktoré realizuje už v školských priestoroch.Edukačná aktivita sa zameriava na rozvoj samostatného písomného prejavu, upevnenie štruktúry „I can ...“ a precvičenie slovnej zásoby z témy povolania. Aktivita sa dá využiť aj na precvičovanie v domácom prostredí.Prirodzeným spôsobom komunikácie u človeka je reč, ktorej vývinové tempo je najvýraznejšie v období predškolského veku. Osvojovaniu si základov správnej komunikácie sa dominantne venuje vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ŠVP). Hlavným cieľom uvedenej vzdelávacej oblasti „je rozvinutie komunikačných kompetencií dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči“ (ŠVP 2016, s. 10). Jednou z jazykových rovín je fonematicko-fonologická rovina reči dieťaťa, čiže zvuková stránka jazyka (hlásky, fonémy). V tejto rovine je základným predpokladom správneho rečového vývinu dieťaťa predškolského veku fonologické uvedomovanie (schopnosť diferencovať jednotlivé fonémy). Kľúčovou činnosťou v tomto období je hra – najprirodzenejšia činnosť v živote dieťaťa, prostredníctvom ktorej dieťa absorbuje množstvo vedomostí, zručností a spôsobilostí. Prezentovanú aktivitu tvorí plejáda hier zameraných na diferenciáciu začiatočných hlások slov. Ich realizáciou rozvíjame dieťa celostne, vzájomným prelínaním vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia s inými vzdelávacími oblasťami ŠVP: matematika a práca s informáciami (v obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine); človek a spoločnosť (spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov); človek a svet práce (používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade).Deň matiek je vhodnou inšpiráciou na pripomenutie si úlohy mamy v živote dieťaťa a vzájomného vzťahu dieťaťa a mamy v procese domáceho vzdelávania. Aktivita je určená žiakom prvého stupňa základnej školy, ktorí prostredníctvom zadaní prejdú procesom uvedomovania si úlohy mamy v ich živote. Pomocou dvoch aktivizujúcich metód môže byť aktivita zábavnou pri opakovaní učiva SJaL, etickej výchovy, vlastivedy a pod. Podotýkam jej význam predovšetkým v emocionálnej oblasti – utužovanie vzájomných vzťahov dieťaťa a mamy; uvedomenie si významu rodiny v živote človeka; budovanie hodnotového rebríčka. Zároveň ich učíme zamyslieť sa, vyjadrovať vlastné myšlienky, názory, prejaviť úctu, hľadať riešenia.

Aktivita je vhodná aj pre žiakov so ŠVVP.Aktivity je možné realizovať v rámci vyučovacích hodín občianskej náuky v základnej škole v 6. ročníku – v tematickom celku moja rodina. Vychádzajúc z obsahového štandardu si žiaci osvojujú pravidlá a normy spoločenského spolunažívania. Dokážu kriticky analyzovať život vo svojej rodine, navrhovať práva a povinnosti členom rodiny.

Aktivity realizujeme citlivo, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam, vychádzajúc z rôznych rodinných pomerov detí.