Krátke metodické inšpirácie

Rozširujeme našu ponuku odborno-metodickej pomoci.

Nová rubrika pre vás, v ktorej budeme publikovať naše aj vaše námety z praxe pre prax.

Pod týmto názvom budeme každý týždeň zverejňovať inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom krátkych príspevkov budú v praxi overené tipy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov profesijného rozvoja, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania. V prípade potreby budú metodické námety doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod.

Naším zámerom je vytvoriť aj pre vás priestor na tvorivú publikačnú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti a podporiť vás pri vytváraní vlastného portfólia na preukázanie vašich profesijných kompetencií.


Zobrazujem položky 131 až 140 z počtu 142 KMI, ktoré vyhovujú nastavenému filtru.
Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
Vyberte ISCED vašich žiakov
Zadajte predmet, ktorý chcete vyhľadať.

Prezentované aktivity prispejú k aktívnemu vnímaniu aktuálneho problému, čím žiak získava kompetencie, ktoré vedú k zodpovednému správaniu voči sebe samému a iným. Na základe podnetu a svojich vedomostí z jazyka získa žiak aj zručnosti, návyky a postoje, ktorými primerane veku dokáže reagovať na aktuálny problém.Cieľom je prezentovať námety aktivít, ktoré dokážu vypracovať žiaci bez prístupu na internet a bez notebooku, pričom si upevňujú učivo a tvorivo pristupujú k riešeniu zadaní. Prostredníctvom aktivít dokážeme žiaka motivovať, aktivizovať a zapojiť do individuálnej práce.Pre deti je skúmanie a objavovanie vecí a javov prirodzené a motivujúce. Realizovanie bádateľských aktivít je vhodným prostriedkom, ako u detí môžeme rozvíjať prírodovedné a environmentálne povedomie, vzťah k ochrane prírody a pochopenie pre ochranu a šetrenie vody v praktických činnostiach. Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie bádateľskej aktivity na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti. Aktivita je zameraná na formovanie kľúčových kompetencií v oblasti schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, v oblasti komunikačných kompetencií a kompetencií realizovať výskumnú činnosť.Vzdelávacia aktivita je zameraná na kódovanie a dekódovanie informácií, uvažovanie o algoritmoch, hľadanie a nachádzanie algoritmického riešenia problémov. Žiaci poznajú vzťahy medzi jednotlivými typmi informácií, poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť.
Aktivita zasahuje aj do predmetu slovenský jazyk, v ktorom si žiak preopakuje abecedu, spoluhlásky, samohlásky, slabiky, čo je to diakritika.
Aktivita rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie ako učiť sa učiť, riešiť problémové situácie. Rozvíja logické a kritické myslenie na základe stanovených cieľov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.Didaktická hra je určená pre žiakov 2. ročníka 1. stupňa základnej školy. Zámerom didaktickej hry je zábavnou formou precvičovať a upevňovať u žiakov sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10.Prezentovaná aktivita svojím zameraním na bežnú situáciu v domácnosti (nakupovanie) a využitím autentického obsahu (ponuky obchodov) môže prispieť k rozvoju kritického myslenia žiakov, ktoré smeruje k zodpovednému environmentálnemu správaniu.Praktická bádateľská aktivita, ktorá môže prispieť k získavaniu špecifických kompetencií žiakov, ktoré smerujú k zodpovednému environmentálnemu správaniu pri produkcii a skladovaní komunálneho odpadu.Prezentovaná aktivita môže prispieť k získavaniu špecifických kompetencií žiakov, ktoré smerujú k zodpovednému environmentálnemu správaniu. Na základe komplexných vedomostí môžu žiaci získať aj zručnosti, návyky a postoje, ktorými môžu chrániť prírodu a zlepšovať životné prostredie prostredníctvom činností primeraných ich veku. Budú východiskom formovania pozitívneho vzťahu k svojmu okoliu, ako rozvíjania schopností proenvironmentálne myslieť a konať.Edukačná aktivita, ktorá je využiteľná v plánovaných vzdelávacích aktivitách, ale i ako hrová činnosť pri hrách podľa výberu dieťaťa. Je zameraná hlavne na technické a manipulačné zručnosti detí, priestorovú orientáciu, ale hlavne na rozvoj pohybu vychádzajúceho zo zápästia, nácvik štipcového úchopu.Výchovno-vzdelávacia aktivita je zameraná na rozvíjanie komunikačných schopností (aktívne počúvanie).  Aktívne počúvanie je nesmierne dôležité, pretože je vstupnou bránou pre porozumenie. V dnešnom modernom a rýchlo sa meniacom svete musia žiaci robiť oveľa viac, než len opakovať zoznam naučených činností. Očakáva sa, že budú kritickými mysliteľmi, ktorí dokážu zmysluplne počúvať, analyzovať, porovnávať a tvoriť závery.

Aktivita môže slúžiť ako úvod na zaujatie, nadviazanie kontaktu alebo počas pracovných činností na  relaxačnú prestávku. Okrem toho je zábavná a navodzuje príjemnú atmosféru.