Krátke metodické inšpirácie

Rozširujeme našu ponuku odborno-metodickej pomoci.

Nová rubrika pre vás, v ktorej budeme publikovať naše aj vaše námety z praxe pre prax.

Pod týmto názvom budeme každý týždeň zverejňovať inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom krátkych príspevkov budú v praxi overené tipy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania. V prípade potreby budú metodické námety doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod.

Naším zámerom je vytvoriť aj pre vás priestor na tvorivú publikačnú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti a podporiť vás pri vytváraní vlastného portfólia na preukázanie vašich profesijných kompetencií.


Zobrazujem položky 1 až 10 z počtu 15 KMI, ktoré vyhovujú nastavenému filtru.
Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
Vyberte ISCED vašich žiakov
Zadajte predmet, ktorý chcete vyhľadať.

Domáci tvorivý projekt na výrobu vlastného „ekologického“ modelu počítača zo starých kartónových krabíc, ktorý vhodne dopĺňa preberané témy z tematického celku Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia s využitím medzipredmetových vzťahov (informatika – výtvarná výchova).Aktivita je možnosťou uplatniť metódu storytelling nielen na stimuláciu jazykových kompetencií, ale podporiť kritické myslenie, prejav empatie žiakov rôznych vekových kategórií. Pôvodne je aktivita projektovaná na prostredie bez IKT technológií, na osobné komunitné prežívanie a zdieľanie pocitov spolupatričnosti, bezpečia a nádeje. Je však realizovateľná aj v úplne opačnom garde. Zdieľaním cez sociálnu sieť v neľahkom období zvykania si na sociálnu izoláciu je aktivita Príbehom z ťažkostí aplikovateľná aj cez médiá IKT so skúseným pedagógom a citlivým rodinným príslušníkom.Prezentované aktivity prispejú k aktívnemu vnímaniu aktuálneho problému, čím žiak získava kompetencie, ktoré vedú k zodpovednému správaniu voči sebe samému a iným. Na základe podnetu a svojich vedomostí z jazyka získa žiak aj zručnosti, návyky a postoje, ktorými primerane veku dokáže reagovať na aktuálny problém.Cieľom je prezentovať námety aktivít, ktoré dokážu vypracovať žiaci bez prístupu na internet a bez notebooku, pričom si upevňujú učivo a tvorivo pristupujú k riešeniu zadaní. Prostredníctvom aktivít dokážeme žiaka motivovať, aktivizovať a zapojiť do individuálnej práce.Pre deti je skúmanie a objavovanie vecí a javov prirodzené a motivujúce. Realizovanie bádateľských aktivít je vhodným prostriedkom, ako u detí môžeme rozvíjať prírodovedné a environmentálne povedomie, vzťah k ochrane prírody a pochopenie pre ochranu a šetrenie vody v praktických činnostiach. Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie bádateľskej aktivity na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti. Aktivita je zameraná na formovanie kľúčových kompetencií v oblasti schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, v oblasti komunikačných kompetencií a kompetencií realizovať výskumnú činnosť.Vzdelávacia aktivita je zameraná na kódovanie a dekódovanie informácií, uvažovanie o algoritmoch, hľadanie a nachádzanie algoritmického riešenia problémov. Žiaci poznajú vzťahy medzi jednotlivými typmi informácií, poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť.
Aktivita zasahuje aj do predmetu slovenský jazyk, v ktorom si žiak preopakuje abecedu, spoluhlásky, samohlásky, slabiky, čo je to diakritika.
Aktivita rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie ako učiť sa učiť, riešiť problémové situácie. Rozvíja logické a kritické myslenie na základe stanovených cieľov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.Didaktická hra je určená pre žiakov 2. ročníka 1. stupňa základnej školy. Zámerom didaktickej hry je zábavnou formou precvičovať a upevňovať u žiakov sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 20 s prechodom cez základ 10.Prezentovaná aktivita svojím zameraním na bežnú situáciu v domácnosti (nakupovanie) a využitím autentického obsahu (ponuky obchodov) môže prispieť k rozvoju kritického myslenia žiakov, ktoré smeruje k zodpovednému environmentálnemu správaniu.Praktická bádateľská aktivita, ktorá môže prispieť k získavaniu špecifických kompetencií žiakov, ktoré smerujú k zodpovednému environmentálnemu správaniu pri produkcii a skladovaní komunálneho odpadu.Prezentovaná aktivita môže prispieť k získavaniu špecifických kompetencií žiakov, ktoré smerujú k zodpovednému environmentálnemu správaniu. Na základe komplexných vedomostí môžu žiaci získať aj zručnosti, návyky a postoje, ktorými môžu chrániť prírodu a zlepšovať životné prostredie prostredníctvom činností primeraných ich veku. Budú východiskom formovania pozitívneho vzťahu k svojmu okoliu, ako rozvíjania schopností proenvironmentálne myslieť a konať.