Korona vírus

Korona vírus

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Korona vírus

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základnej školy

Tematická oblasť výchovy a vzdelávania: jazyk a komunikácia (nemecký jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra)

Kľúčové kompetencie:

- jazyková kompetencia

- digitálna kompetencia

- osobná a sociálna kompetencia

- komunikačná kompetencia

 

 

 

Hlavný cieľ: reflektovať aktuálnu situáciu.

Špecifické ciele:

- kognitívny: opísať činnosti na základe podnetu, sformulovať rady partnerovi v komunikácii;

- afektívny: prejaviť svoj postoj k aktuálnemu problému;

- psychomotorický: pracovať s videom.

Prostredie: domáce

Forma a počty: individuálna, skupinová

Trvanie: 30 – 45 minút

 

Anotácia:

Prezentované aktivity prispejú k aktívnemu vnímaniu aktuálneho problému, čím žiak získava kompetencie, ktoré vedú k zodpovednému správaniu voči sebe samému a iným. Na základe podnetu a svojich vedomostí z jazyka získa žiak aj zručnosti, návyky a postoje, ktorými primerane veku dokáže reagovať na aktuálny problém.  

Potrebný materiál: notebook alebo PC pre každého žiaka, resp. dvojicu, internet

Opis postupu realizácie:

Ako sa správať v období hrozby nákazy korona vírusom?

Práca s videom https://youtu.be/_kU4oCmRFTw

Motivácia: Je veľmi dôležité vedieť, ako sa správať a čo robiť v tejto situácii.

Návrh úlohy v cudzom jazyku:

- Po prvom pozretí videa napíš päť činností, ktoré pokladáš za najdôležitejšie.

- Na základe obsahu videa napíš krátky opis činností, čo môžeš a nemôžeš robiť v tejto problémovej situácii.

- Napíš list kamarátovi do Nemecka/Anglicka, ako tráviš tieto dni.

- Sformuluj rady kamarátovi (využiť vhodnú gramatickú formu – rozkazovacie vety, vety s modálnymi slovesami).

Návrh úlohy v materinskom jazyku:

- Ako zmenil korona vírus môj život? 

- Ktoré činnosti/rady/odporúčania by si ešte doplnil pre kamarátov?

Poznámky pre učiteľa:

Vo videu sa dajú nastaviť titulky – podľa uplatnenia v predmete ich môžete zapnúť, vypnúť. V priloženom dokumente nájdete prepis nemeckého textu videa a slovenský preklad. Odporúčam pre technicky zdatných stiahnuť video zo stránky a príp. doplniť vlastné titulky.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Žiaci sa môžu pokúsiť natočiť vlastné krátke video o tom, ako vnímajú túto situáciu v materinskom, ale aj cudzom jazyku.

Autor/Zdroj: Mgr. Ľubica Korečková, učiteľka profesijného rozvoja, detašované pracovisko MPC Košice